18. juli 2023

Fredericia, Michaelis kirkegård

Fredericia købstad, Vejle amt

På Michaelis kirkegård er sat en stor natursten over sekondløjtnant Christensen, der faldt i kampene ved Fredericia i marts 1864.

Sekondløjtnant ved 21. Infanteriregiment Christian Peter Christopher Christensen, født 9. februar 1836 på Grøndal, Frederiksberg sogn, faldet ved Fredericia 19. marts 1864, begravet på Michaelis kirkegård 23. marts. Søn af overretsprokurator Balthazar Mathias Christensen og Oline Græbe.
Student 1854 (Borgerdyd), cand.jur. 1861, gennemgik officersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant 1862.
Cohen 1864/162: Christian Peter Christopher Christensen.

Foto: Finn Halling Larsen.

13. juli 2023

Hansted sogn, Hansted bro

Vor herred, Skanderborg amt

Ved den gamle landevej til Aarhus, umiddelbart øst for ejendommen Nordre Strandvej 37, findes et lille anlæg med en mindesten over en dansk infanterist, der faldt i en fægtning på dette sted i 1864. Mindestenen blev i en årrække passet af en nabo, fru Emma Petersen, men opgaven varetages i dag af De danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn.

Menig ved 1. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 46 Niels Sørensen, født 25. januar 1838 i Ørsted, Ørsted sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1852 sst., faldet i fægtningen ved Hansted bro 10. april 1864, begravet på Skanderborg kirkegård 12. april. Søn af tjenestekarl Søren Nielsen og tjenestepige Karen Hansdatter.

Niels' forældre var ikke gift, og Niels selv blev straks sat i pleje hos sin moster og onkel, husmand og hugger Hans Pedersen i Ørsted. Tjenestekarl hos gårdmand Søren Nielsen, Ørsted i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 58. lægd, nr. 52.
Cohen 1864/90: Niels Sørensen Ørsted.

De fjendtlige tropper havde forladt Horsens d. 28. marts, men man ventede hver dag deres tilbagekomst. Det skete søndag 10. april om morgenen, hvor et par tusinde preussere og østrigere angreb byen ved Sønderbro. Overmagten var for stor og i nogle timer rekognoscerede og navnlig fouragerede fjenden i Horsens, inden de drog videre om eftermiddagen. En deling danske soldater af 1. Infanteriregiment havde i dagene op til angrebet stået i Hansted og Lund umiddelbart nord og vest for Horsens. Da soldaterne i Hansted blev klar over angrebet mod Horsens, rykkede de frem for at forsvare broen over Hansted Å, hvorfra landevejene til Aarhus og Skanderborg udgik. Fjenden rykkede også frem mod broen, og hurtigt måtte den danske deling soldater trække sig skyndsomt tilbage igen.


Under kommando af en løjtnant Gjeding trak nogle af soldaterne sig tilbage til en ny stilling ca. 650 meter nordøst for broen. Traditionen vil vide, at Niels Sørensen herefter skal have sagt til sine kammerater, at han aldrig havde set en preussisk pikkelhue, hvorefter han rejste sig op - og blev ramt af en fjendtlig kugle i låret! Herefter ebbede Niels' liv hurtigt ud. Dette optrin er blandt meget andet skildret udførligt i Horsens Avis' dækning af begivenheder den følgende dag: 

"Tæt Nord for Byen havde Vore det Uheld, at en Efternøler (Jensen fra Ebeltoft) blev fangen og en anden dræbt ved et Skud gjennem Laaret, hvorefter der indtraadte en Forblødning, som hurtigt maa have gjort Ende paa hans Liv; de vare begge af 1ste Regiment".

Generalstabsværket om krigen i 1864 bekræfter også denne udlægning af fægtningen ved Hansted bro.

Andre og meget senere kilder lader derimod forstå, at fjenden tog både fangen og den sårede Niels med ind til Horsens by, hvor han døde. Uanset forholdet og den oplagte mulighed for at begrave Niels på kirkegården i Horsens, blev hans lig imidlertid ført den lange vej til Skanderborg. Selv om aviserne i Horsens og Aarhus ikke omtaler begravelsen med et ord, bekræftes det til fulde af Skanderborg kirkebog.

I 1894 tog murermester Wilkens og De danske Våbenbrødre i Skanderborg initiativ til at sætte nye gravstene på to gravsteder på Skanderborg kirkegård. De gamle af træ var næsten helt forsvundne. Den ene sten blev sat på Niels Sørensens grav og den anden på det gravsted, hvor man mente, at ti fjendtlige soldater lå begravet. Wilkens havde selv deltaget i fægtningen ved Hansted bro tredive år tidligere. Honoratiores fra Østjylland, med stiftamtmand Regenburg og provst Sørensen i spidsen, deltog ved afsløringen af de to nye gravstene på Skanderborg kirkegård d. 3. juni 1894.

Fotos: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Lem kirke

Rødding herred, Viborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i de to slesvigske krige.

1. Underkorporal ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 34 Severin Christian Wistoft, født 7. december 1826 i Højslev skole, Højslev sogn, Viborg amt, konfirmeret 1841 i Lem, såret i kampene ved Isted 25. juli 1850, død på Augustenborg lazaret 29. eller 30. juli, begravet på Augustenborg lazaret. Søn af skolelærer og kirkesanger Laurits Sørensen Wistoft og Sophie Dorthea Friis. Ugift.
Familien flyttede til Lem i 1836, da faderen overtog skolelærerembedet dér. Efter sin konfirmation rejste Severin til klædefabrikken Bruunshåb for at oplæres i maskinbyggerfaget. Som udlært kaldte han sig 'mechanicus'. Hans farbror, Søren Wistoft, var maskinmester på Bruunshåb og forpagter af den nærliggende Søndermølle. Severin, der som lærersøn egentlig var fritaget for udskrivning, blev udskrevet til militærtjeneste ved ekstrasessionen i 1849 og mødte ved jægerkorpset 15. maj samme år.
Hovedrullen for Viborg amt 1848, 117. lægd, nr. 76.
Cohen 1850/94: Severin Christian Vistofft (Viborg amt)

Cohen skriver i en note om Severin Wistoft: "Til Augustenborg var indbragt d. 28 Juli een med Skudsaar i Hoved, som ikke kunde tale; han døde d. 30 Juli og var anført for 2.34, Jæger Nilsørre af 2det Forst.-Jægercorps, hvilket Navn ikke har været at udfinde i hele Armeen. Efter længere Tid har Overlægen dersteds antaget ham for 2.86, Underjæger Fritz Clemens Ertner af 1ste Forst.-Jægercorps, hvilket Navn senere var blevet indført i Kirkebogen, som begravet d. 1 August, fordi der fandtes hos den Afdøde tvende Breve fra hans Moder og 1 Signet, som Moderen har vedkjendt at have tilhørt Ertner. Hr. Stiftsprovst Svitzer hersted [i.e. Odense], der har interesseret sig for at skaffe Ertners Familie (der boer her i Odense) nogenledes paalidelig Oplysning om Dennes Skjæbne, har brevvexlet derom med Feltpræst Bøggild paa Augustenborg, og denne har, støttende sig paa ovenanførte Beviis, bestemt antaget den Ubekjendte for at have været Ertner. - Efter gjentagen Forespørgsel har Commandeuren for 1ste Forst.-Jægercorps opgivet til mig, 'at Ertner var falden, og ikke som saaret bortført til et Lazareth', han var desuden Underjæger af et andet Corps med No. 2.86, medens den Ubekjendte var Jæger med No. 2.34. Jeg antog ham derfor for 1.34 af samme Corps, Jæger Vistoft, der har været savnet - og har anført Ertner som 'falden'. De fundne Papirer alene afgive intet sikkert Beviis, man har havt mange Exempler paa, at Uhre med Signeter, Bøger med Navn i, ja hele Tornistre ere komne i Andres Værge under og efter en saadan Affaire. - Senere er af 2det Forst.-Jægercorps modtaget følgende Vedtegning: 'Ved Corpset findes ingen Jæger Nilsørre. Efter Udsagn af en datidig paa Laz. paa Augustenborg som saaret, men nu helbredet, henliggende Underjæger, skal Jæger Vistoft være død paa Lazarethet dersteds d. 29de eller 30 Juli'."

2. Menig ved 5. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 174 Niels Mikkelsen, født 24. december 1818 i Nørre Lem, Lem sogn, konfirmeret 1833 sst., såret i kampene ved Isted 25. juli 1850, død på Schleswig lazaret 12. august, begravet på Friedrichsberg kirkegård 14. august. Søn af gårdmand Mikkel Nielsen og Anne Marie Christensdatter.
Indsidder og daglejer i Nørre Lem i 1850. Gift 1849 med Anne Margrethe Nielsdatter, der to år senere som enke ægtede Niels' broder Hans. 
Hovedrullen for Viborg amt 1848, 26. lægd, nr. 58.
Cohen 1850/91: Hans [!] Mikkelsen Nørlem (Viborg amt).

3. Menig ved 10. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 517 Jens Laursen, født 10. april 1838 i Sønder Lem, Lem sogn, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 2. april 1864, død på Augustenborg lazaret 5. maj, begravet på Augustenborg kirkegård 8. maj. Søn af gårdmand Laurs Nicolajsen og Dorthe Marie Jensdatter.
Boede hjemme hos moderen, der drev gården i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 25. lægd, nr. 28.
Cohen 1864/130: Jens Laursen Viborg [!]

Foto: Jens Jacob Refshauge Beck, Historiecenter Dybbøl Banke.

Helgenæs kirke

Mols herred, Randers amt

I kirken er opsat en mindetavle over et sognebarn, der faldt i 1864. 

Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 273 Rasmus Andersen, født 2. marts 1840 i Vistoft, Vistoft sogn, Randers amt, konfirmeret 1854 i Helgenæs, såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 28. april, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af husmand og smed Anders Rasmussen Schuster og Marie Kirstine Hansdatter.
Han flyttede som barn med forældrene til Stødov, Helgenæs sogn. Her ernærede han sig som skrædersvend i 1860.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 331. lægd, nr. L 41.
Cohen 1864/124: Rasmus Andersen Vistoft.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.


Løgsted kirke

Slet herred, Aalborg amt

En mindetavle i kirken er opsat over et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 133 Thomas Christian Jensen, født 9. september 1837 i Mjallerup, Løgsted sogn, konfirmeret 1852 sst., såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 19. april, begravet på Mariæ kirkegård 23. april. Søn af gårdmand Jens Peter Christensen og Maren Kirstine Thomasdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Tollerupgård, Løgsted sogn 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 347. lægd, nr. 43.
Cohen 1864/159: Thomas Christian Jensen Miallerup.

Radsted kirke

Musse herred, Maribo amt

I kirken er opsat en mindetavle over otte sognebørn, der faldt i de to slesvigske krige.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 159 Johan Rasmussen, født 9. december 1814 i Sløsserup, Toreby sogn, Maribo amt, konfirmeret 1829 i Kettinge, omkom ved linjeskibet Christian VIII's eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af husmand Rasmus Christensen og Maren Nielsdatter.
Kom som barn med forældrene til Frejlev, Kettinge sogn, hvor faderen blev ladefoged på Fuglsang.
Smedesvend i Krårup, Våbensted sogn i 1845. Som smedesvend rejste han til Radsted sogn i 1847.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 62. lægd, nr. 187.
Cohen 1849/106: Johan Rasmussen Sløserup.

2. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 159 Lars Jørgensen, født 13. april 1818 i Rørbæk, Sakskøbing landsogn, Maribo amt, omkom ved linjeskibet Christian VIII's eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af ugift Birthe Hansdatter.
Hans fødsel er fejlagtigt ikke indført i Sakskøbing kirkebog, men bekræftes til fulde af lægdsrullen. Han flyttede fra Våbensted sogn i 1839 og videre til Radsted sogn i 1843. Her var han tjenestekarl ved folketællingen to år senere.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 62. lægd, nr. 152.
Cohen 1849/106: Lars Jørgensen Rørbek.

3. Menig ved 1. lette Bataljon, 3. kompagni, nr. 242 Jørgen Rasmussen, født 11. august 1825 i Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1840 sst., såret i kampene ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 11. august, begravet på Odense kirkegård 14. august. Søn af gårdmand Rasmus Pedersen Romme og Dorthe Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 62. lægd, nr. 62.
Cohen 1849/103: Jørgen Rasmussen Radsted.

4. Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 166 Jens Larsen, født 18. november 1819 i Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1834 sst., faldet i kampene ved Isted 25. juli 1850, formentlig begravet på Mariæ kirkegård i Flensburg 28. juli. Søn af husmand Lars Larsen og Johanne Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene, hvor han ernærede sig som væver, i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 62. lægd, nr. 22.
Cohen 1850/73: Jens Larsen Radsted (Maribo amt).

5. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 104 Lars Hansen, født 27. marts 1822 i Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1836 sst., faldet i kampene ved Isted 25. juli 1850, formentlig begravet på Mariæ kirkegård i Flensburg 28. juli. Søn af husmand Hans Jensen Holse og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Radsted i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 62. lægd, nr. 40.
Cohen 1850/92: Lars Hansen Nørre-Radsted (Maribo amt).

6. Menig ved 22. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 259 Ole Jacobsen, født 11. februar 1830 i Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1844 sst., faldet i forpostfægtningen ved Dybbøl 22. februar 1864, formentlig begravet på Sønderborg kirkegård 25. februar. Søn af gårdmand Jacob Olsen og Stine Jeppesdatter. 
Gårdejer i Nørre Radsted i 1860. Gift 1858 med enken Karen Christensdatter, hvortil han kom til gården.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 218. lægd, nr. 19.
Cohen 1864/168: Ole Jacobsen Radsted.

7. Menig ved 22. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 182 Jens Clausen, født 13. september 1832 i Nørre Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1847 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Claus Hansen og Karen Frandsdatter.
Boede hjemme hos forældrene, hvor han ernærede sig som træskomager, i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 218. lægd, nr. 28.
Cohen 1864/171: Jens Clausen Ø. Bagsted [!]

8. Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 132 Jørgen Clausen, født 25. maj 1835 i Øster Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1849 sst., såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 8. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 11. juli . Søn af gårdmand Claus Jørgensen Foged og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Nørre Radsted i 1855.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 218. lægd, nr. 50.
Cohen 1864/110: Jørgen Clausen Øster Rosted [!]

Kildebrønde kirke

Tune herred, Roskilde amt

En stor mindetavle i kirkens skib opregner navnene på ni sognebørn, der faldt i de to slesvigske krige. Tavlen, der blev afsløret nytårsdag 1915, er skabt af frøkenerne Mortensen og Møller i Gadstrup, bekendte for deres smukke billedskærerarbejde, på initiativ af gårdejer Johannes Jørgensen, Hundige.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 241 Peder Larsen, født 6. november 1823 i Karlslunde, Karlslunde sogn, Roskilde amt, faldet i kampene ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af parcellist Lars Larsen og Karen Christiansdatter.
Tjenestekarl i Kildebrønde i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 25. lægd, nr. 101.
Cohen 1849/120: Peder Larsen Carlslunde.

2. Menig ved 10. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 536 Christen Andersen, født 18. september 1830 på Ishøj mark, Ishøj sogn, Københavns amt, konfirmeret 1845 i Ishøj, død på Flensburg lazaret 18. februar 1864, begravet på Mariæ kirkegård 20. februar. Søn af gårdmand og sognefoged Anders Christensen og Maren Jensdatter.
Gårdmand i Kildebrønde. Gift 1858 med Sidsel Pedersdatter.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1861, 68. lægd, nr. L 201.
Cohen 1864/131: Christian Andersen Kjøbenhavn [!]

3. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 88 Carl Frederik Larsen, født 27. november 1839 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1854 i København (Trinitatis), savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af ugift Caroline Olesdatter.
Moderen døde mindre end en uge efter fødslen på Frederiks Hospital, kun 23 år gammel, og den forældreløse dreng blev fire uger gammel sat i pleje hos husmand Peder Larsen i Hundige og senere hos dennes søn Christen Pedersen, der overtog husmandsstedet.
Tjenestekarl i Hundige i 1860. Herefter forlod han sognet og flyttede til en ny tjeneste i Gentofte sogn. På mindetavlen i Gentofte kirke ses Carl Frederik Larsens nemlig også.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/95: Carl Frederik Larsen Kjøbenhavn.

4. Trænkusk ved 1. Trænkuskedepot Niels Olsen, født 8. maj 1841 i Kildebrønde, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på Københavns lazaret 17. oktober 1864, begravet på Garnisons kirkegård 22. oktober. Søn af husmand Ole Nielsen og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Greve, Greve sogn i 1860. Afgik til trænkuskedepotet 11. februar 1864.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 106.
Cohen 1864/173: Nils Olsen Kildebrønde.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 372 Ole Pedersen, født 11. september 1840 i Kappelev markhuse, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1855 sst., såret 20. februar 1864, taget til fange, død på Borup lazaret 21. februar, begravet på Varnæs kirkegård 23. februar. Søn af husmand Peder Pedersen og Kirsten Pedersdatter.
Familien flyttede senere ind til Kildebrønde, som blev hans tilnavn, da han atter optoges i lægdsrullen efter sin konfirmation i 1855. Tjenestekarl i Kildebrønde i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 108.
Cohen 1864/96: Ole Petersen Kildebrønde.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 162 Anders Sørensen, født 8. december 1836 i Strøhusene, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af husmand Søren Hansen og Birthe Larsdatter.
Tjenestekarl i Karlslunde, Karlslunde sogn i 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 63. lægd, nr. M 6.
Cohen 1864/92: Anders Sørensen Strøhusene.

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 455 Hans Frederiksen, født 28. januar 1839 i Hundige, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1853 sst., såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 30. april, begravet på Nybøl kirkegård 2. maj. Søn af smedesvend Frederik Nielsen og Mette Larsdatter.
Tjenestekarl i Hundige i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 89.
Cohen 1864/95: Hans Frederiksen Hundie.

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 457 Jens Olsen, født 6. januar 1839 i Hundige, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1853 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Ole Jensen og Bodil Albrechtsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 94.
Cohen 1864/95: Jens Olsen Hundie.

9. Menig ved 1. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 652 Niels Poulsen, født 25. november 1838 i Kildebrønde, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1853 sst., såret ved vådeskud under overfarten fra Sallingland til Mors, død på Nykøbing Mors lazaret 28. april 1864, begravet på Nykøbing Mors kirkegård 1. maj. Søn af husmand Poul Nielsen og Anne Marie Jensdatter.
Tømrer i Havdrup, Havdrup sogn. Gift 1861 med Kirsten Pedersdatter.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 63. lægd, nr. M 8.
Cohen 1864/88: Niels Poulsen Kildebrønde.