25. maj 2015

Bjerning kirkegård

Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt

På kirkegården ligger en dansk soldat begravet. Efter affæren ved Haderslev den 29. juni 1848 rykkede den danske hær mod nord, men blev den følgende dag indhentet af fjenden ved den ensomt beliggende Bjerning kirke, hvor en del af 13. Bataljon kom i kamp. Efter fægtningen fandt beboerne liget af den danske soldat liggende på marken mellem kirken og Rørkær. Soldaten blev begravet på Bjerning kirkegård og sognets beboere bekostede den smukke gravsten.

Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet nr. 69 Mads Christian Olesen, født 20. november 1816 i Åtte, Føvling sogn, Ribe amt, konfirmeret 1832 sst., faldet i en fægtning på Rørkær mark 30. juni 1848, begravet på Bjerning kirkegård (ikke indført i kirkebogen). Søn af husmand Ole Andersen og Karen Jensdatter. 
Husmand på Lervad mark, Føvling sogn. Gift 1841 med Anne Marie Jepsen (1805-74), med hvem han fik to døtre. Enken giftede sig igen i 1853 med Søren Christiansen Bjerrum, der overtog husmandsstedet.
Hovedrullen for Ribe amt 1850, 27. lægd, nr. 74.
Cohen 1848/92: Mads Christian Nielsen Otte (Vejle amt).

19. maj 2015

Sønderborg, Skt. Marie kirkegård

Sønderborg købstad, Sønderborg amt


De danske krigergrave fra Treårskrigen 1848-50 er samlet i et fælles gravsted, der er prægtigt markeret af billedhugger Klewings 5 meter høje sandstensobelisk, der bærer følgende inskription: "Minde om Danske, Svenske og Nordmænd, faldne i Kampen for Danmarks Sag i Aaret 1848". På fodstykket står endvidere: "Den dyrebare Broderpagt / Er bloddøbt vorden / Og Kjærlighedens Magt / Er seet i Norden. / Hav Tak, hver Broder kjær! / Med Sorg og Smerte / Begrov vi Eder her - / Og i vort Hjerte". "Efter Taaresæden kommer Jubelhøst. Ps. 126, 5". Monumentet blev afsløret ved en mindehøjtidelig den 27. februar 1849, hvor bl.a. generalerne Bülow og Schleppegrell deltog.
I 1939 var monumentet kun omgivet af tre grave fra det første krigsår (Morgenstierne, Muus og Volstrup), men siden er yderligere fem gravstene fra Treårskrigen blevet samlet på dette sted.

1. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 147 Mads Peter Larsen, født 29. juli 1825 i Volstrup, Ringe sogn, Svendborg amt, såret ved Altenhof syd for Eckernförde 21. april 1848, indbragt død til Sønderborg lazaret 22. april, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Lars Jørgensen og Anne Margrethe Nørregaard. 
Boede hjemme hos forældrene i Volstrup i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 56. lægd, nr. 100.
Cohen 1848/86: Mads Peter Larsen Voldstrup (Svendborg amt). 


2. Kaptajn ved 10. lette Infanteribataljon Ernst Heinrich Thestrup, født 1. februar 1799 i Næstved (Skt. Mortens), faldet ved Nybøl 28. maj 1848, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 30. maj. Søn af premierløjtnant, senere ritmester Schack Thestrup og Birgitte Hersom. Ugift. 
Gennemgik Landkadetakademiet 1808-12. Endnu som 13-årig blev han i slutningen af 1812 udnævnt til sekondløjtnant, men blev sat à la suite og gjorde i tre år pagetjeneste ved hoffet pga. hans lidenhed. Ansat ved linjen 1816, premierløjtnant 1821, kaptajn 1831, kompagnichef ved 10. Bataljon 1842. Deltog i kampene ved Bov, Schleswig og Nybøl. En tid havde han kommandoen over hele bataljonen. 
Hans broder, generalmajor Hans Nicolaj Thestrup (1794-1879) var krigsminister 1859-63. 
Cohen 1848/88: Ernst Heinrich v. Thestrup. 

3. Oberstløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon Otto Ludvig von Munthe af Morgenstierne, født 9. juli 1792 på Gammelgård, Ryde sogn, Maribo amt, faldet ved Dybbøl 5. juni 1848, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 8. juni. Søn af godsejer, kammerherre Caspar Wilhelm von Munthe af Morgenstierne og Anna Petra Cathrine Flindt. Gift 1837 med Frederikke de Schouboe (1801-90).
Frikorporal ved Det militære Institut. Under Københavns belejring gjorde han tjeneste som sekondløjtnant, men den egentlige officersudnævnelse skete dog først ved skolens afslutning i 1809. Premierløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1812. Deltog i kampene ved Bornhöved og Sehestedt i 1813 og var deltager i ekspeditionen til Frankrig i 1816. Kaptajn 1823, kompagnichef 1837, major 1839. Major ved 10. Bataljon 1842. Oberstløjtnant og chef for 12. Bataljon 1847. Deltog i kampene ved Bov, Schleswig, Nybøl og Dybbøl. 
Cohen 1848/90: Otto Ludvig v. Munthe Morgenstjerne. 

4. Sekondløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon Niels Rothenborg Muus, født 8. september 1827 i København (Trinitatis), faldet ved Dybbøl 5. juni 1848, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 8. juni. Søn af lærer ved Landkadetakademiet, krigsråd Ludvig Frederik Muus og Voldborg Magdalene Kampmann. Ugift. 
Gennemgik Landkadetakademiet 1839-45. Sekondløjtnant 1845, men måtte i to år repetere ved akademiet. Sekondløjtnant ved 4. Bataljon 1847. Deltog i kampene ved Bov, Schleswig, Nybøl og Dybbøl. 
Cohen 1848/85: Niels Rothenborg v. Muus. 5. Norsk frivillig sekondløjtnant ved 10. lette Infanteribataljon Leopold Herman Severin baron Løvenskiold, født 31. marts 1813 på Fossum hovedgård, Gjerpen sogn, Telemark fylke, Norge, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, taget til fange, død på Flensburg lazaret 11. juni, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 5. juli. Søn af amtmand Severin Løvenskiold og Hedevig Sophie komtesse Knuth.
Kadet 1825, men forlod skolen efter seks år. Blev derpå student og uddannede sig til landmand. Frivillig menig i dansk krigstjeneste 30.3.1848. Korporal 9.4.1848. Sekondløjtnant 24.5.1848. Deltog i slagene ved Bov, Schleswig og Dybbøl. Han var den første skandinav, der meldte sig under de danske faner. I den korte våbenhvile mellem slagene ved Schleswig og Dybbøl, rejste han hjem til Norge, hvor han talte varmt for Danmarks sag. Kort efter vendte han og tredive frivillige nordmænd, mest studenter, tilbage til Danmark. 
Hans navn findes også på det skandinaviske monument på Kastellet i København. 
Cohen 1848/88: Leopold Baron v. Løvenskjold. 

6. Premierløjtnant ved 3. Reservebataljon Jens Harald Fibiger Jahn, født 7. juni 1818 i Kiel, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 10. april. Søn af premierløjtnant, senere kaptajn Ferdinand Heinrich Jahn og Eleonore Hedevig Friis. Gift 1844 med Sophie Wilhelmine Antonie Kühlmann (1821-44). 
Gennemgik Landkadetakademiet 1831-35. Sekondløjtnant ved Kongens Regiment 1835. Pga. sygdom gik han på vartpenge ved hærreduktionen i 1842, men blev allerede året efter udnævnt til premierløjtnant af krigsreserven. I 1840’erne dyrkede han krigshistorien og udgav flere bøger. Ved krigsudbruddet i 1848 blev han indkaldt, men gjorde i det første krigsår udelukkende tjeneste som pladskommandant på Fyn. Først i det andet krigsår kom han i aktiv tjeneste, men faldt allerede i træfningen ved Ullerup i april, just som han ventede avancement til kaptajn. 
Den nuværende gravsten erstattede en ældre marmorplade i 1942. 
Cohen 1849/125: Jens Harald Fibiger v. Jahn. 

7. Sekondløjtnant ved 3. Reservebataljon Carl Frederik Christian Kohl, født 20. september 1823 i København (Trinitatis), faldet ved Avnbøl 6. april 1849, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 10. april. Søn af kaptajnløjtnant Carl Frederik Christian Kohl og Charlotte Amalie Hansen. Gift med Christiane Elisabeth Dorothea Sørensen, med hvem han fik en søn. 
Efter realeksamen fra Efterslægtsselskabets Skole stod han til søs, gjorde tre store rejser og søgte styrmandseksamen, da et uheld satte en stopper for dette. Kammerskriver i Generaltoldkammeret 1845. Ved krigsudbruddet meldte han sig frivilligt og blev snart udnævnt til kommandersergent ved 3. Reservebataljon. Han kæmpede ved Haderslev 29.6.1848 og udnævntes til sekondløjtnant af krigsreserven 14.12.1848. I det andet krigsår faldt han ved Avnbøl med ordene ”Jeg døer gjerne for Danmark”. 
Den nuværende gravsten erstattede en ældre marmorplade i 1942. 
Cohen 1849/125: Carl Frederik Christian v. Kohl. 

8. Kaptajn ved det kejserlige russiske styrmandskorps Pavel Trofimovitj Maserovskij, født ca. 1808 i Rusland, død på det russiske linjeskib Viborg på Sønderborgs red 24. august 1850, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 27. august. 
I august og september 1850 blev yderligere syv russiske matroser begravet i Sønderborg.

Sønderborg, Skt. Marie kirkegård

Sønderborg købstad, Sønderborg amt


De danske krigergrave fra 1864 er samlet i et fælles gravsted, der oprindelig var indhegnet med et jerngitter, der dog blev fjernet før Første Verdenskrig og erstattet af hæk. I 1941 blev gravstedet atter indhegnet. Fællesgraven domineres af en en stor natursten med inskription: "Minde over danske Krigere faldne i Kampen for Fædrelandet 1864". Mindestenen blev afsløret i 1880.
Ganske tæt ved fællesgraven er yderligere fire danske krigergrave.
Der er vist ingen tvivl om, at de bevarede gravstene og jernkors tidligere har stået på separate gravsteder på kirkegården, men efterhånden er blevet samlet på dette sted. Rieffesthals grav var endnu i 1930'erne omgivet af et støbejernsgitter, hvorpå den ovale plade med inskription var placeret. I dag er kun pladen tilbage og sat på en stor natursten.

1. Premierløjtnant ved 17. Infanteriregiment Ernst Adam Bruhn, født 12. august 1827 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af kaptajn Ernst Poul Bruhn og Anna Elisabeth Wulff.
Den 17-årige Ernst Adam forlod Landkadetakademiet i 1844 uden eksamen og blev i stedet optaget på Kunstakademiet, hvor han var elev af billedhuggeren H.W. Bissen. Ved krigsudbruddet i 1848 meldte han sig som frivillig husar, blev snart korporal og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i 1850. Et år senere gik han atter ind i aktiv militærtjeneste og blev premierløjtnant i 1862. 
Cohen 1864/144: Ernst Adam Bruhn.

2. Sekondløjtnant ved 5. Infanteriregiment Laurids Marius Stephensen, født 30. marts 1839 i Kokspang skole, Hostrup sogn, Ribe amt, såret ved Ragebøl 17. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 17. marts, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 24. marts. Søn af skolelærer og kirkesanger Claus Christian Steffensen og Maren Lauridsdatter.
Seminarist 1860 (Jelling). Hjælpelærer i Ulfborg. Gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole 1863. Sekondløjtnant af krigsreserven 15.10.1863. Under krigen gjorde han tjeneste ved 5. Bataljon og skulle være indstillet til linjeofficer, da han faldt ved Ragebøl.
Cohen 1864/108: Laurits Marcus Steffensen.


3. Premierløjtnant ved 10. Infanteriregiment Harald Eduard Petersen, født 1. maj 1827 i København, faldet ved Dybbøløsten 28. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 31. marts. Søn af vognfabrikant Wilhelm Petersen og Anne Petrine Bruun. Ugift.
Ved krigsudbruddet i 1848 meldte han sig frivilligt og blev sat ved 2. Jægerkorps, hvor han hurtigt avancerede til overjæger. I den følgende vinter gennemgik han kommandoskolen og udnævntes 10.3.1849 til sekondløjtnant af krigsreserven ved 1. Reservejægerkorps. Linjeofficer 19.8.1849 og forsat til 1. Forstærkningsjægerkorps det følgende år. Forsat til 4. Jægerkorps 1852. I 1853 blev han sat à la suite og beordret til fire års tjeneste ved den vestindiske hærstyrke. Premierløjtnant ved 5. Bataljon 1857, forsat til 10. Bataljon og chef for 8. kompagni 1.10.1863. Han blev såret ved Dybbøløsten, og da han forbød lægen at forbinde såret, døde han i løbet af dagen.
Cohen 1864/129: Harald Edvard Petersen.

4. Sekondløjtnant ved 6. Infanteriregiment Harald Frederik Severin Benzon, født 25. marts 1835 i Hohenhorn, Lauenburg, faldet ved Dybbøløsten 28. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 2. april. Søn af oberstløjtnant Gerhard Marianus Rosenkrone von Benzon og Johanne Christine Hulgreen. Gift 1861 med Julie Camilla Olsen, med hvem han fik to børn.
Gennemgik Landkadetakademiet 1850-54. Sekondløjtnant ved 16. Bataljon 1855, forsat til 17. Bataljon 1861 og til 6. Regiment 1863. Benzon kom først i ilden ved Dybbøløsten 28.3.1864 og her faldt han også efter nærkamp med en tysk underofficer.
Benzon udgav en populær-filosofisk afhandling i 1862 og oversatte et utal af franske, tyske og engelske romaner til dansk. Han håbede at tage fat på universitetsstudierne, når han vendte hjem fra krigen.
Cohen 1864/114: Harald Frederik Severin Benzon.

5. Underkorporal ved 6. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 321 Johannes Godsch Jensen, født 15. februar 1841 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1855 sst. (Domsogn), såret ved Dybbøl 28. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 28. marts, begravet på Sønderborg kirkegård 31. marts. Søn af værtshusholder Niels Jensen og Anne Marie Hemmet.
Boede hjemme hos forældrene i Ribe i 1860; han ernærede sig da som landmand.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 88. lægd, nr. 308.
Cohen 1864/115: Johannes Gødsch Jensen Ribe.

6. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 172 Niels Nielsen, født 18. december 1835 på Forlev mark, Vemmelev sogn, Sorø amt, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 11. juli, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 14. juli. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Sidsel Hansdatter.
Boede hjemme hos moderen på Forlev mark i 1860.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1862, 315. lægd, nr. M/10.
Cohen 1864/102: Niels Nielsen Farløvmark.


7. Midlertidig korporal ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 37 Niels Christian Knippel, født 26. september 1835 i Faaborg, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 17. marts. Søn af malermester Wilhelm August Knippel og Dorothea Christiansen.
Guldsmedesvend i Faaborg 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 89. lægd, nr. 86.
Cohen 1864/112: Niels Christian Knippel Faaborg.

8. Menig ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 487 Jacob Nielsen Gjøg, født 25. august 1841 i Faaborg, konfirmeret 1856 sst., såret ved Dybbøl 20. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 20. marts, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 28. marts. Søn af skræddersvend, senere slagtermester Jørgen Frederik Gjøg og Anne Johanne Marie Otterstrøm.
Slagtersvend i Faaborg 1860. – På gravstenen kaldes han Gaaei, et navn der i øvrigt også anvendes i folketællingen for Faaborg 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 89. lægd, nr. 352.
Cohen 1864/115: Jacob Nielsen Gjøg Faaborg.

9. Svensk frivillig sekondløjtnant ved 20. Infanteriregiment Carl Leonhard Roos, født 1821 i Stockholm, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet mellem skanse III og IV på Dybbøl banke 19. april.
Underløjtnant. Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 1848-49. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 25.3.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl.
Cohen 1864/156: C.L. Roos.

10. Svensk frivillig sergent ved Artilleriet, 6. Fæstningskompagni (Hertel) Lars August Lundström, født 1833, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april.
Sergent og berider ved Göta artilleriregemente 1855. Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 18.3.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl.
Cohen 1864/83: Lundstrøm.

11. Svensk frivillig korporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, overkomplet nr. 1 Gustaf Robert Göransson, født i Stockholm, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 1. april.
Soldat ved 2. Livgarderegiment, Stockholm. Frivillig korporal i dansk krigstjeneste 13.3.1864. Deltog i kampene ved Dybbøl kirke 28.3.1864.
Cohen 1864/92: Gustav Robert Gøranson Stokholm.

12. Svensk frivillig menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 18 Peter Fredrik Christoffer Lindblad, født 1832 i Linköping, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 5. juli, begravet på Sønderborg kirkegård 10. juli.
Student 1850. Studerede ved Uppsala universitet. Rejste som sømand til Sydamerika. Tog eksamen fra en landbohøjskole og var forvalter på en stor landejendom indtil 1862. Frivillig menig i dansk krigstjeneste 13.4.1864. Deltog i kampene på Als 29.6.1864.
Cohen 1864/110: Peter Frederik Christoffer Lindblad Lindkjøbing.

En svensk og en dansk officer ved gravstenen
for de fire svenske frivillige soldater.


På det nærliggende mindre gravsted:

13. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 153 Andreas Frandsen, født 9. september 1839 i Harreshøj, Tikøb sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 1. april. Søn af gårdmand Frands Jacobsen og Anne Pedersdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 31. lægd, nr. 143.
Cohen 1864/95: Andreas Frantzen Harritzhøi.14. Konstabel ved 6. Fæstningskompagni, 10. Batteri, nr. 152 Søren Sørensen, født 19. februar 1836 i Mørke, Mørke sogn, Randers amt, konfirmeret 1850, faldet ved Dybbøl 8. april 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 12. april. Søn af bolsmand Søren Basse Sørensen og Else Marie Pedersdatter.
Hovedrullen for 4.  udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 297. lægd, nr. 89.
Cohen 1864/83: Søren Sørensen Mørke (Randers amt).


15. Frivillig underkorporal ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 141 Peter Weile Rieffesthal, født 5. november 1835 i Gillestedgård, Odense Vor Frue landsogn, Odense amt, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 3. juli, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 10. juli. Søn af proprietær Johannes Balthazar Rieffesthal og Mariane Weile.
Handelsbetjent hos købmand la Cour i Odense i 1860.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Odense amt) 1863, 145. lægd, nr. 729.
Cohen 1864/113: Peter Veile Rieffesthal Gillestedgaard.16. Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 462 Andreas Caspar Schmidt, født 2. september 1839 i Randers, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 21. juli, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 22. juli. Søn og købmand og brændevinsbrænder Rasmus Schmidt og Johanne Sophie Frederikke Beyer.
Landvæsenselev på Skårupgård, Todbjerg sogn i 1860, men flyttede senere til Herlufmagle sogn. – Gravstenen stammer fra 1889 og erstattede et ældre trækors.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1862, 44. lægd, nr. M/15.
Cohen 1864/112: Andreas Caspar Schmidt Randers.

17. maj 2015

Augustenborg kirkegård

Augustenborg flække, Sønderborg amt


På Augustenborg kirkegård er der bevaret 13 danske gravsteder fra Treårskrigen 1848-50. Centralt på kirkegården står endvidere det fælles monument over alle danske soldater, der døde på lazarettet på Augustenborg i begge slesvigske krige. Den 4,5 meter høje granitsøjle blev afsløret den 31. juli 1854. På forsiden har søjlen følgende inskription: "Denne Steen satte det danske Folk over trofaste Sønner døde for Fædrelandet i Aarene 1848-50-51". I 1880 blev følgende tilføjelse indhugget: "Mindet være ogsaa de danske Krigere som offrede Livet for Fædrelandet i Aaret 1864".

1. Kaptajn ved 1. lette Bataljon Georg Julius Hauch Bentzen, født 18. oktober 1806 i Helsingør (Skt. Mariæ), såret ved Nybøl på Sundeved 28. maj 1848, amputeret, død på Augustenborg lazaret 2. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af kaptajn, senere konsumtionsforvalter Carl Thue Bentzen og Kirstine Amalie Lassen. Ugift. 


2. Frivillig korporal ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 1 Georg Frederik Dichmann, født 21. april 1823 i Dragør, Store Magleby sogn, Københavns amt, såret ved Egernsund 28. maj 1848, død på Augustenborg lazaret 2. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af strandtoldforvalter, senere toldinspektør, kaptajn Frederik Christian Dichmann og Sophie Frederikke Quistgaard. 
Student 1843 (Herlufsholm). Studerede jura. 
Cohen 1848/86: Frederik Georg Deichmann. 3. Svensk frivillig premierløjtnant ved 5. Linjeinfanteribataljon Gustaf Lorenz Sommelius, født 19. oktober 1811 i Mörrum præstegård, Mörrum församling, Blekinge län, Sverige, såret ved Vester Dybbøl 5. juni 1848, indbragt død til Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af sognepræst Johan Reinhold Sommelius og Carolina Gustava Trägårdh.


4. Sekondløjtnant ved 10. lette Infanteribataljon Andreas Peter Dorscheus, født 10. marts 1821 i København (Frelsers), såret ved Dybbøl 13. april 1849, død på Augustenborg lazaret 14. april, begravet på Augustenborg kirkegård 18. april. Søn af silke- og klædekræmmer Johannes Dorscheus og Regine Christine Amdrup. Ugift. 

5. Frivillig menig ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 83 Eduard Gedde Victor Fischer, født 6. august 1827 i København (Frue), konfirmeret 1842 sst. (Trinitatis), død af tyfus på Augustenborg lazaret 19. juni 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 24. juni. Søn af urtekræmmer, senere bud ved fattigvæsenet Johan Tycho Fischer og Nicoline Hermine Baggesen. Lærling hos urtekræmmer Klinges enke i København 1845. 
Den nuværende gravsten stammer fra 1939. 
Cohen 1849/103: Victor Fischer. 
6. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 218 Jeppe Larsen, født 29. juli 1822 i Emtekær, Tanderup sogn, Odense amt, død af tyfus på Augustenborg lazaret 4. juli 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Lars Pedersen og Maren Madsdatter. 
Hovedrullen for Odense amt 1846, 88. lægd, nr. 32.
Cohen 1849/135: Jeppe Larsen Emtekjær. 
 7. Trænkusk ved 1. Artilleriregiment, nr. 182 Søren Hansen, født 12. april 1825 i Godsted, Godsted sogn, Maribo amt, konfirmeret 1839 sst., død af tyfus på Augustenborg lazaret 25. juli 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 29. juli. Søn af gårdmand Hans Christensen og Ellen Clausdatter. 
Hovedrullen for Maribo amt 1854, 53. lægd, nr. 62.
Cohen 1849/141: Godsted. 8. Frivillig fourer ved 10. lette Infanteribataljon Arnold Theodor Leopold Reinecke, født 5. april 1825 i København (Skt. Petri), død af tyfus på Augustenborg lazaret 3. november 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 9. november. Søn af sukkermester Conrad Wilhelm Reinecke og Johanne Margrethe Petersen. 
Ses ikke hos Cohen. 


9. Oberst og kommandør ved 2. Reservebataljon Laurits Rasmus Svitzer Schow, født 29. december 1791 i Ørslev præstegård, Ørslev sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, død af apopleksi på Augustenborg lazaret 23. juli 1850, begravet på Augustenborg kirkegård 29. juli. Søn af sognepræst Peter Neergaard Schow og Nicoline Jacobine Josine Svitzer. Gift 1815 med Marie Kirstine Holbek, med hvem han fik to børn. 
Den nuværende gravsten stammer fra 1937, hvor den gamle marmortavle var gået itu. 


10. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 50 Hans Peter Jensen, født 26. februar 1819 i Pjedsted, Pjedsted sogn, Vejle amt, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Augustenborg lazaret 8. september, begravet på Augustenborg kirkegård 10. september. Søn af gårdmand og sognefoged Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter. 
Hovedrullen for Vejle amt 1849, 31. lægd, nr. 83.
Cohen 1850/88: Hans Jensen Pjedsted (Vejle amt). 


11. Underkorporal ved 10. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 259 Christian Møller (Grau), født 11. marts 1821 i Svenstrup, Svenstrup sogn, Sønderborg amt, død af blodgang på Augustenborg lazaret 20. november 1850, begravet på Augustenborg kirkegård 23. november. Søn af bolsmand Christian Møller (Grau) og Ellen Christiansen. 
Cohen 1850/60: Christian Møller (Als). 


12. Underkorporal ved 10. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 175 Jørgen Hansen Møller, født 9. januar 1821 i Asserballe, Asserballe sogn, Sønderborg amt, død på Augustenborg lazaret 17. februar 1851, begravet på Augustenborg kirkegård 21. februar. Søn af indsidder og træskomand Hans Jørgensen Møller og Cathrine Marie Iversen.
Cohen 1850/60: Jørgen Hansen Møller (Als). 


13. Sapør ved Feltingeniørdetachementet Anders Pedersen, født 8. juni 1819 i Maglemer, Hunseby sogn, Maribo amt, død på Augustenborg lazaret 13. april 1851, begravet på Augustenborg kirkegård 17. april. Søn af gårdmand Peder Frederiksen og Else Jørgensdatter. 
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 35. lægd, nr. 169.
Ses ikke hos Cohen.

Augustenborg kirkegård

Augustenborg flække, Sønderborg amtPå Augustenborg kirkegård er der bevaret 42 danske gravsteder fra krigen i 1864. Atten ensartede gravstene behandles i en særskilt blog.

1. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 30 Søren Skouenborg Sørensen, født 23. januar 1833 i Mørkholt, Gårslev sogn, Vejle amt, konfirmeret 1847 sst., såret ved Dybbøl 22. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 22. februar, begravet på Augustenborg kirkegård 26. februar. Søn af gårdmand Søren Sørensen Skouenborg og Gyde Nielsdatter.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1863, 266. lægd, nr. 8.
Cohen 1864/170: Søren Skouenborg Sørensen Mørkholt.


2. Civilkusk ved 1. Divisions kolonne, nr. 28 Hans Jørgensen Jessen, født 6. november 1798 i Tråsbøl, Felsted sogn, Aabenraa amt, død på Augustenborg lazaret 1. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 3. marts. Søn af bolsmand Jørgen Jessen og Anne Hansen. Gift med Kirstine Jørgensen, med hvem han fik fire børn.
Bolsmand (hufner) i Tråsbøl, Felsted sogn. I 1860 var han aftægtsmand hos sin ældste søn, men var ikke svageligere, end at han som 65-årig meldte sig som civilkusk på Als ved krigsudbruddet i 1864.
Ses ikke hos Cohen.3. Norsk frivillig overlæge ved lazarettet på Augustenborg Slot Søren Daniel Schiøtz, født 24. december 1828 i Stavanger (Domsogn), Norge, død af gigtfeber på Augustenborg lazaret 7. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 10. marts. Søn af fuldmægtig Søren Daniel Schiøtz og Charlotte Petrea Rosenkilde. Gift med Anna Cathrine Elisabeth Collett, ingen børn.

4. Sekondløjtnant ved 4. Infanteriregiment Jens Nicolai Breyen, født 26. marts 1841 i Stubbekøbing, såret ved Ragebøl 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 22. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 24. marts. Søn af toldinspektør Even Breyen og Nicoline Mosine Brixen.5. Sekondløjtnant ved 15. Infanteriregiment Theodor Christopher Carl Schmidt, født 3. december 1811 i Rendsburg, såret ved Dybbøl 5. april 1864, død på Augustenborg lazaret 8. april, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april. Gift 1846 med N.N., med hvem han fik to børn. 
I 1947 blev det gamle jernkors overført til Sønderborg Museum og erstattet af en gravsten i bornholmsk granit, men i dag er jernkorset tilbage på gravstedet.


6. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 160 Johan Thorvald Lange, født 20. maj 1836 i Stubbekøbing, konfirmeret 1850 sst., død af sygdom på Augustenborg lazaret 8. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april. Søn af skomagermester Johannes Philip Lange og Karen Marie Lorentzen.
Cohen 1864/170: Johan Thorvald Lange Stubbekjøbing.


7. Menig ved 10. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 513 Jens Christian Skovborg, født 4. januar 1836 i Levring, Levring sogn, Viborg amt, såret ved Dybbøl 6. april 1864, død på Augustenborg lazaret 10. april, begravet på Augustenborg kirkegård 12. april. Søn af gårdmand, senere skovfoged Christian Frederik Skovborg og Juliane Knudsdatter. 
Familien flyttede til Fajstrup, Lading sogn senest 1845. Jens Christian boede endnu hos forældrene i 1860.
Cohen 1864/129: Jens Christian Skovborg Aarhuus.
8. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 36 Peder Pedersen Schmidt, født 25. januar 1837 i Anderup, Stepping sogn, Haderslev amt, død af sygdom på Augustenborg lazaret 16. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Peder Hansen Schmidt og Anne Cathrine Truelsen.
Cohen 1864/130: Peter Petersen Schmidt Haderslev.


9. Midlertidig korporal ved 10. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 20 Nis Nielsen Lind, født 18. februar 1836 i Hjarup, Hjarup sogn, Ribe amt, såret ved Dybbøl 2. april 1864, død på Augustenborg lazaret 18. april, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Niels Sørensen og Anne Marie Nisdatter.
Cohen 1864/129: Niels (!) Nielsen Lind Haderslev.

10. Premierløjtnant ved 17. Infanteriregiment Anthon Emanuel Lodberg Eising, født 12. marts 1826 i Ølby skole, Ølby sogn, Ringkøbing amt, såret ved Dybbøl 13. april 1864, død på Augustenborg lazaret 18. april, begravet på Augustenborg kirkegård 20. april. Søn af skolelærer og kirkesanger Peder Christensen Eising og Frederikke Helene Marie Schwartz. Ugift.

11. Kaptajn ved 20. Infanteriregiment Frederik Hannibal Eduard Harald Stockfleth, født 27. April 1829 i Kolding, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af major Niels Wilhelm Stockfleth og Vibeke Ida Margrethe Worsøe.

12. Overlæge ved 17. Infanteriregiment Henrik Jacobi Boesen, født 7. januar 1805 i Faaborg, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af kapellan Ulrich Christian Boesen og Marie Kirstine Schiøtt. Ugift.

13. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 537 Eduard Christian Carstens, født 23. februar 1835 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1849 sst. (Trinitatis), såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 21. april, begravet på Augustenborg kirkegård 22. april. Søn af skomagermester Christian Frederik Carstens og Dorothea Antonette Henriette Kuhn.
Flyttede til Slagelse i 1854, hvor han var malersvend hos portrætmaler og daguerreotypist Just Michael Hansen ved folketællingen i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 87. lægd, nr. 554.
Cohen 1864/124: Edvard Christian Christensen (!) Kjøbenhavn.

14. Menig ved 20. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 139 Mads Severin Weis Poulsen, født 27. februar 1834 i Viborg (Domsogn), såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 27. april, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af rebslagersvend Hans Christian Poulsen og Juliane Roelsgaard Weis.
Skomagersvend i Viborg. Han var opkaldt efter sin morfar, den kloge mand og ”kvaksalver” Mads Weis i Hinge (død 1839).
Den nuværende gravsten stammer fra 1947. Den første gravsten havde endvidere følgende inskription: ”Hans sørgende Enke reiste ham dette Minde”.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 152. lægd, nr. 81.
Cohen 1864/156: Mads Veis Severin Poulsen Viborg.

15. Sekondløjtnant ved 10. Infanteriregiment Heinrich Adolph Christian Goldschadt, født 21. august 1840 i København, såret ved Dybbøl 28. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 30. april, begravet på Augustenborg kirkegård 5. maj. Søn af overkommandersergent Christian Frederik Goldschadt og Doris Christiane Sophie Petersen.


16. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 181 Johan Nielsen, født 20. januar 1840 i Faksinge, Beldringe sogn, Præstø amt, død af brystbetændelse på Augustenborg lazaret 13. maj 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 15. maj. Søn af indsidder og væver Niels Johansen og Maren Jensdatter.
Den nuværende marmortavle stammer fra 1940 og erstattede en ældre sleben granitplade.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 77. lægd, nr. 71.
Cohen 1864/105: Johan Nielsen Fuxinge (!)
17. Forvalter ved fouragemagasinet på Augustenborg Peter Brendstrup, født i Aarhus, død af tyfus på Augustenborg lazaret 14. maj 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 19. maj.
Landmand og hestehandler i Aarhus.
Den nuværende marmortavle stammer fra tiden efter 1890. Tidligere stod der et trækors på graven med følgende inskription: "Herunder hviler Landmand og Hestehandler Peter Brendstrup fra Aarhus i Jylland, under Krigen ansat som Magasinforvalter, død paa Lazarettet i Augustenborg d. 14. Mai 1864".
Ses ikke hos Cohen, men er optegnet i den officielle tabsliste.


18. Kusk ved Vognparken på Als, nr. 828 Peter Höck, født 10. juli 1821 i Sterup, Sterup sogn, Flensburg amt, død af tyfus på Augustenborg lazaret 17. maj 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 19. maj.
Cohen 1864/175: Høgh.
19. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 54 Rasmus Jensen Fuglsang, født 27. oktober 1839 i Magstrup, Magstrup sogn, Haderslev amt, død på Augustenborg lazaret 4. juni 1864, begravet på Augustenborg kirkegård. Søn af halvgårdsmand Jens Rasmussen og Kirstine Fuglsang.
Ses ikke hos Cohen, men er optegnet i den officielle tabsliste.20. Civilkusk ved Vognparken på Als Niels Herman Mathias Erichsen Møller, født 12. november 1838 i Tavskov mølle, Oksenvad sogn, Haderslev sogn, død på Augustenborg lazaret 17. juni 1864, begravet på Augustenborg kirkegård. Søn af møller Claus Møller og Marie Hinrichsen. 
Ses ikke hos Cohen.21. Premierløjtnant ved 3. Infanteriregiment Barthold Detlef Melchior Walter, født 21. maj 1828 i Ratzeburg, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Augustenborg lazaret 29. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 8. juli. Søn af landsyndikus, højesteretsadvokat Friedrich Eduard Walter.


22. Officersaspirant ved 18. Infanteriregiment Frantz Frederik Sophus baron de Bretton, født 18. oktober 1832 på Tranekær Ladegård, Tranekær sogn, Svendborg amt, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, amputeret, død på Augustenborg lazaret 3. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 8. juli. Søn af auskultant, senere stiftamtmand, kammerherre Lucas Peter baron de Bretton og Marie Sophie Hellesen.

23. Kommandersergent ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 2 Jens Anders Jørgensen, født 7. juli 1837 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1851 sst. (Trinitatis), såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Augustenborg lazaret 8. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 16. juli. Søn af tapettrykker
Forældrene blev gift i 1841. – Underofficer ved 1. Jægerkorps 1856, forsat til 3. Bataljon 1861. – Inskriptionen mangler efter jernkorsets restaurering. 
Staden Københavns rulle 1851, nr. A/18.697.
Cohen 1864/101: Jens Andersen Jørgensen Kjøbenhavn.


24. Sekondløjtnant ved 5. Infanteriregiment Rasmus Larsen Møller, født 22. november 1840 i Viby mølle, Viby sogn, Odense amt, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, amputeret, død af tyfus på Augustenborg lazaret 12. august, begravet på Augustenborg kirkegård 15. august. Søn af møller Lars Madsen og Mette Poulsdatter.