27. marts 2018

Bedsted kirkegård

Sønder Rangstrup herred, Aabenraa amt

Under den danske hærs march gennem Bedsted sogn indtraf en vådeskudsulykke tæt ved Arndrup vandmølle, hvorved den frivillige menig J. Th. Lundbye omkom. Han blev begravet på sognets kirkegård, hvor oprindeligt et stenkors med inskriptionen "Dyremaler Lundbye" stod, men i maj 1853 blev erstattet af den nuværende gravsten, skænket af danske kunstnere. I samme gravsted hviler også Lundbyes moder. Da moderen var 70 år, havde hun endnu ikke besøgt sin søns grav, men tog i januar 1863 den lange tur fra København til Bedsted. Kort efter ankomsten til Aabenraa døde hun imidlertid pludseligt.
 
Frivillig menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 2. kompagni nr. 137 Johan Thomas Lundbye, født 1. september 1818 i Kalundborg, dræbt ved vådeskud i Bedsted 26. april 1848, begravet på Bedsted kirkegård samme dag. Søn af oberst Joachim Theodor Lundbye (1778-1841) og Cathrine Bonnevie (1782-1863).
Lundbye var en anerkendt kunstmaler, der allerede havde udstillet i flere år og rejst i Tyskland, Schweiz og Italien. Ved krigsudbruddet meldte Lundbye sig som frivillig, men omkom ved en tragisk vådeskudsulykke efter blot otte dages krigstjeneste.
Cohen 1848/85: Johan Thomas Lundbye (Holbæk amt).


Tæt ved Haderslevvej, hvor Lundbye blev vådeskudt, rejste danske kunstnere et stort sandstensmonument i 1924. Det er prydet af et marmorrelief af kunstneren selv, og øverst findes et dyrerelief udført af kunstneren Utzon-Frank. Monumentet står i et lille anlæg tæt på hjørnet af Haderslevvej og Lundbyesvej.

Et monument over den unge kunstner findes også ved Garnisons kirke i København, og på hans fødehjem i Skibbrogade 8 i Kalundborg blev der opsat en mindetavle i 1948.

Adsbøl kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt


På kirkegården er der sat en stor gravsten over jægeren Mads Hansen Søhuse, der faldt ved Adsbøl i 1849 og blev gravlagt i slotsparken, og 16 andre danske soldater, der døde på lazarettet på Gråsten Slot fra oktober 1850 til januar 1851. Deres navne findes ikke på monumentet, men er opregnet i Gråsten kirkebog.

På kirkegården blev også fjendens soldater begravet i begge slesvigske krige. I 1849 døde således 13 soldater på Gråsten slot, hvoraf dog den første - en bayersk infanterist ved navn Jacob Rothhammer - blev gravlagt i slotsparken. Over seks af soldaterne - tre fra hertugdømmet Braunschweig og tre fra det lille fyrstendømme Waldeck - findes et fællesmonument. I 1864 døde et ukendt antal fjendtlige soldater også på Gråsten slot, men deres navne er ikke indført i kirkebogen. Et fællesmonument er rejst over elleve af dem, og et støbejernskors opregner yderligere to navne.

Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 185 Mads Hansen, født 15. september 1821 i Søhuse, Ål sogn, Ribe amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Adsbøl 3. april 1849, begravet af fjenden i Gråsten slotshave, men liget blev senere taget op og begravet på Adsbøl kirkegård. Søn af gårdmand Hans Jeppesen og Anne Cathrine Sørensdatter.
Tjenestekarl i Vejers, Oksby sogn i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 51. lægd, nr. 18.
Cohen 1849/137: Mads Hansen Soehuse.

Blandt de øvrige 16 danske soldater, der døde på Gråsten lazaret og blev begravet på Adsbøl kirkegård, var Mads' storebror Søren Hansen Søhuse (f. 28. marts 1818, d. 6. november 1850).


25. marts 2018

Ødis kirkegård

Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt

Efter kampene ved Kolding den 23. april 1849 blev tre faldne soldater bragt til Ødis kirkegård. Ifølge kirkebogen var to af dem slesvig-holstenske oprørere, mens den tredje var en dansk soldat og angiveligt fra 4. Reservebataljons 1. kompagni. Afsløringen fandt sted d. 24. april 1892.

Deres navne kunne ingen opgive, men "paa et Stykke af den danske Soldats Tøi fandtes Bogstaverne S.Ø.". De initialer passer ikke med navnene på de menige af 4. Reservebataljon, der faldt denne dag, men det drejer sig måske om Søren Østerskov fra 3. Jægerkorps, der faldt samtidig.

Præstens angivelse af 4. Reservebataljons 1. kompagni kan skyldes, at det særligt var soldater fra dette kompagni, der kæmpede omkring Ødis, men det udelukker ikke, at en jæger kan have sluttet sig til kompagniet i kampens hede. Endelig er der selvfølgelig også den mulighed, at en menig fra kompagniet har byttet sig til jægerens skjorte eller på anden måde tilvendt sig den.

Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 96 Søren Nielsen, født 1. juli 1823 i Østerskov, Tryggelev sogn, Svendborg amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Ødis kirkegård 25. april. Søn af husmand Niels Christensen og Karen Mortensdatter.
Tjenestekarl i Østerskov 1845. Ved sin indkaldelse var han træskomand og bosat i Nyborg.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 83. lægd, nr. 39.
Cohen 1849/123: Søren Nielsen Østerskov.

Højen kro

Jerlev herred, Vejle amt

Omtrent 1 km syd for Ny Højen ved den gamle landevej mellem Vejle og Kolding faldt dragon Niels Kjeldsen i en meget omtalt rytterfægtning i februar 1864. Niels og seks andre dragoner var blevet sendt fra Vejle til Højen for at observere fjendens fremrykning mod nord. Ved kroen i Højen opdagede de tre preussiske eskadroner, og det til kom til kamp, hvor Niels blev dræbt ved et pistolskud, affyret af den kun 19-årige fænrik, Gustav Graf von Lüttichau. Monumentet syd for Ny Højen blev afsløret d. 18. oktober 1891, men Niels hviler på kirkegården i hans fødesogn Give.

Niels' heltemodige kamp mod preusserne kom snart på alles læber, og snart var han ophøjet til nationalhelt. Snart opstod der en ren mytedannelse omkring rytterfægtningen, der henimod slutningen af 1800-tallet blev brugt i den nationale stemning mod vores preussiske naboer. Frants Henningsens berømte maleri af rytterfægtningen fra 1913 pustede atter liv i myten.

Dragon ved 6. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 80 Niels Kjeldsen, født 4. februar 1840 i Ullerup, Give sogn, konfirmeret 1854 sst., faldet i en forpostfægtning ved Højen kro 28. februar 1864, begravet på Give kirkegård 6. marts. Søn af gårdmand Kjeld Thomsen og Anne Johanne Sørensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Ullerup i 1860.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 92. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/85: Niels Kjeldsen Ullerup.


23. marts 2018

Fredericia, Hybylund

Fredericia købstad, Vejle amt

I et lille anlæg på hjørnet af Fælledvej og Indre Ringvej blev mindestenen over major C.F. Krabbe afsløret d. 6. juli 1938. Majoren ledede en bataljon af Ryes brigade frem mod de slesvig-holstenske oprørere i Trelde-skansen den 6. juli 1849, men blev dødeligt såret lidt nord for Hybylund. Det var majorens sønnesøn, kontorchef C.F. Krabbe, der tog initiativet til monumentet.

Major og bataljonskommandør ved 9. Linjeinfanteribataljon Carl Frederik Krabbe, født 22. oktober 1793 i København (Skt. Petri), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Billeshave lazaret 11. juli, begravet på Middelfart kirkegård 13. juli. Søn af toldbetjent og visitør Johan Henrik Bernhard Ludvig Krabbe og Anna Marie Marienhoff.
Familien flyttede til Oldesloe i 1794 og fire år senere til Ærøskøbing, hvor faderen blev toldforvalter nogle år senere. Carl Frederik blev frikorporal som 14-årig og blev snart optaget på det militære institut i Rendsburg, men afsluttede sin officersuddannelse i København i 1812. Sekondløjtnant ved 2. jyske Infanteriregiment 1812, premierløjtnant 1824, kaptajn 1837 (med anciennitet fra 1834), stabskaptajn 1839, kompagnichef for den nyoprettede 9. Bataljon 1842, major 1848.
I det første krigsår 1848 kæmpede han ved Bov og Schleswig by, og i det næste felttog deltog han i slaget ved Kolding og træfningen ved Gudsø. Hans bataljon blev sendt til Helgenæs på Djursland, hvorfra de med skib blev sendt til Fredericia. Ved Hybylund blev han såret af en geværkugle i låret og få dage senere udåndede han på lazarettet på Billeshave.
Ridder af Dannebrog 1841. Dannebrogsmand 1848.
Gift 1820 med Bente Kirstine Kruuse (1801-1870), en købmandsdatter fra Aalborg, med hvem han fik fem børn.
Cohen 1849/114: Carl Frederik v. Krabbe.21. marts 2018

Fredericia, Ryes Høj

Fredericia købstad, Vejle amt


General Rye kæmpede tappert ved Bov og Schleswig i foråret 1848 og fik snart kommandoen over en hel brigade, med hvilken han kæmpede på Sundeved i juni samme år. Snart var hans navn på alle danskeres læber. I foråret 1849 drog han atter i felten og kæmpede ved Kolding og fik få uger senere ordre om at gå mod Fredericia, som de slesvig-holstenske oprørere havde belejret. Under det store slag den 6. juli lå Rye og hans brigade nord for byen, tæt ved Lillebælt, og planlagde et angreb mod Trelde-skansen. Under dette angreb faldt generalen for fjendens kugler. Han blev to dage senere begravet i den nye store krigergrav på Trinitatis kirkegård, men enken fik tilladelse til at overføre liget til Garnisons kirkegård i København, hvor et smukt monument blev rejst på hans grav.

Den 6. juli 1850 tog fattiggårdens opsynsmand Lars Munch (1795-1876) initiativ til at få rejst en flagstang på marken, hvor Olaf Rye var faldet et år tidligere. Flagmarkeringen gentoges de følgende år, men da stedet lå et godt stykke fra alfarvej, besluttede man at opkaste en høj ganske tæt ved Nordre Kobbelvej, der blev afsløret i 1858. Øverst på højen blev der anbragt en jættestue med generalens navn og dato. Højen blev istandsat i 1894. På ældre fotografier kan man se, at der ved indgangen til Ryes Høj var anbragt en meget flot og kunstfærdigt træport, men både den og flagstangen er forlængst borte. 

I 1886 foretog en landinspektør en opmåling af området og på stedet, hvor Rye var faldet så mange år tidligere blev der sat en beskeden granitpæl, hvori er indhugget et kors over Olaf Ryes navn.

I dag er begge mindesværker omsluttet af et moderne villakvarter. Ryes Høj er dog nem at finde, og herfra kan man ad en smal sti gå de 200 meter hen til granitpælen fra 1886.

Den 20. august 1873 afsløredes Andreas Paulsens buste af Olaf Rye på Ryes Plads, der ligger centralt i Fredericia.

Generalmajor Olaf Rye, født 16. november 1791 på gården Bø, Bø præstegjeld, Telemark fylke, Norge, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Garnisons kirkegård. Søn af kaptajn, senere oberstløjtnant Mathias Andreas Rye og Elisabeth Johanne Lind. – Gift 1. gang 1823 med Frederikke Sophie Caroline Vilhelmine Krabbe (1801-24). Gift 2. gang 1832 med Jacobine Dorothea Amalia Krabbe (1808-33). Gift 3. gang 1842 med Elisa Henriette Schultz (1817-82).
Kadet 1804, sekondløjtnant 1808, premierløjtnant 1809. Premierløjtnant i den danske hær 1816, kaptajn 1832, major 1840, oberstløjtnant 1842, karakteriseret generalmajor 1848. – R. 1840. D.M. 1848.
Cohen 1849/97: Olaf Rye

Olaf Ryes mindesmærke på Ryes Plads i Fredericia

Fredericia, Hyby fælled

Fredericia købstad, Vejle amt

Udfaldet fra Fredericia den 30. juni 1849 kostede 1. Reservejægerkorps 6 dræbte og 14 sårede. Næsten alle jægere blev bragt tilbage bag voldene, men måtte efterlade en af de dræbte, som de slesvig-holstenske oprørssoldater begravede på Hyby fælled. På 25-årsdagen i 1874 satte De danske Våbenbrødre en stor mindesten på soldatens grav. 

Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 152 Peder Andersen, født 19. oktober 1816 i Jenstrup, Vallensved sogn, Sorø amt, konfirmeret 1833 i Herlufsholm kirke, faldet under udfaldet fra Fredericia 30. juni 1849, begravet på Hyby fælled. Søn af husmand Anders Jensen og Anne Margrethe Jensdatter.
Familien flyttede til Holsted, Herlufsholm sogn i 1819. Peder var tjenestekarl hos præsten i Lille Næstved præstegård, Herlufsholm sogn i 1845. 
Hovedrullen for Sorø amt 1850, 76. lægd, nr. 117.
Cohen 1864/130: Peter Andersen Jonstrup [sic!] (Sorø amt).

Adgangen til Hyby fælled og gravstedet sker lettest fra Heerupsvej. Efter bommen tager man anden vej på højre hånd og snart vil man opdage gravstedet.


20. marts 2018

Sønderby kirkegård

Båg herred, Odense amt

 

Beboerne i Sønderby, Dreslette, Flemløse, Helnæs og Kærum sogne øst for Assens bekostede mindestelen på Sønderby kirkegård, der bærer navnene på de 25 danske soldater, der døde på herregården Frederiksgaves lazaret i 1864. Monumentet nord for kirkens tårn blev afsløret d. 14. juni 1866.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 369 Herman Hermansen, født 8. oktober 1839 i Hvejsel, Hvejsel sogn, Vejle amt, konfirmeret 1854 i Hvejsel kirke, død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 24. februar 1864, begravet på Sønderby kirkegård 28. februar. Søn af gårdmand Peder Hermansen og Karen Jensdatter.
Familien flyttede til en gård i Gårde, Tistrup sogn, Ribe amt; her boede han endnu hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 62. lægd, nr. 103.
Cohen 1864/160: Hermann Hermannsen Hveissel.

2. Menig ved 21. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 137 Lorentz Peter Berthelsen, født 25. december 1840 i Snogbæk, Sottrup sogn, Sønderborg amt, død af hjertesygdom på Frederiksgave lazaret 25. februar 1864, begravet på Sønderby kirkegård 29. februar. Søn af grødmøller, senere kusk Peter Berthelsen og Marie Cathrine Lorentzen.
Hjulmagerlærling i Kobberholm, Ullerup sogn 1860.
Cohen 1864/164: Lorentz Peter Berthelsen Sottrup.

3. Militærarbejder ved Odense trændepot, nr. 2301 Lars Nielsen, født ca. 1840, død af brystbetændelse på Frederiksgave lazaret 25. februar 1864, begravet på Sønderby kirkegård 29. februar.
Født eller bosat i Vedby, Vesterborg sogn, Maribo amt.
Ses ikke hos Cohen.

4. Menig ved 21. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 588 Thomas Carsten Pedersen, født 6. februar 1836 i Blans, Ullerup sogn, Aabenraa amt, død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 17. marts 1864, begravet på Sønderby kirkegård 20. marts. Søn af tjenestekarl, senere matros Christen Pedersen og Ellen Dorthea Pedersen.
Tjenestekarl i Ullerup præstegård i 1860.
Cohen 1864/163: Thomas Carstens Petersen Blans.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 249 Henrik Larsen, født 10. oktober 1837 i Kollekolle, Værløse sogn, Københavns amt, konfirmeret 1853 sst., død af brystbetændelse på Frederiksgave lazaret 25. marts 1864, begravet på Sønderby kirkegård 28. marts. Søn af indsidder og daglejer Lars Eriksen og Jacobine Hansdatter.
Familien flyttede til skovløberboligen i Lille Værløse senest 1845. – Tjenestekarl på forlystelsesetablissementet Colosseum på Frederiksberg i 1860, men flyttede senere til Vallensbæk sogn, hvor han ernærede sig som bødker.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1863, 10. lægd, nr. N/8.
Cohen 1864/92: Henrik Larsen Lille Værløse.

6. Menig ved 4. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 397 Jacob Tychsen, født 17. februar 1840 i Skellerød, Sigersted sogn, Sorø amt, konfirmeret 1854 i Skelby, død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 1. april 1864, begravet på Sønderby kirkegård 4. april. Søn af møllersvend Hans Jacob Tychsen og Anne Margrethe Danielsdatter.
Forældrene blev gift på Jacobs dåbsdag og flyttede til Nåby, Skelby sogn, hvor faderen ernærede sig som møllebygger. Bringstrup – Jacobs soldaternavn – var anneks til fødesognet Sigersted.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 40. lægd, nr. 80.
Cohen 1864/105: Jacob Tychsen Bringstrup.

7. Menig ved 8. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 132 Peter Christian Pedersen, født 18. juni 1841 i Gilbjerg, Hejnsvig sogn, Ribe amt, konfirmeret 1856 sst., død af halssyge på Frederiksgave lazaret 11. april 1864, begravet på Sønderby kirkegård 14. april. Søn af gårdmand Peder Pedersen Egsgaard og Anne Margrethe Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Gilbjerg i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 71. lægd, nr. 83.
Cohen 1864/121: Peter Christian Petersen Gildberg.

8. Menig ved 5. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 294 Jens Rasmussen, født 22. september 1836 i Gestelev, Gestelev sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1851 sst., død af gastrisk feber på Frederiksgave lazaret 12. april 1864, begravet på Sønderby kirkegård 15. april. Søn af husmand og tømmermand Rasmus Hansen og Anne Cathrine Rasmusdatter.
Indsidder og skrædder i Mynderup, Hundstrup sogn i 1860.
Tilgangsrullen for Svendborg amt 1857, 24. lægd, nr. G 114.
Cohen 1864/114: Jens Rasmussen Gjæsteløv.

9. Konstabel ved 1. Artilleriregiment, 2. batteri (Lunn), nr. 92 Anders Nielsen, født 24. oktober 1838 i Frankerup, Ubby sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1853 sst., død af gastrisk feber på Frederiksgave lazaret 26. april 1864, begravet på Sønderby kirkegård 29. april. Søn af husmand Niels Nielsen (død 9.7.1838) og Dorthe Sørensdatter.
Tjenestekarl i Melby, Årby sogn i 1860, men flyttede senere til Kalundborg.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1862, 370. lægd, nr. M 30.
Cohen 1864/78: Anders Nielsen Frankerup.

10. Menig ved 22. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 116 Jens Nielsen, født 24. januar 1834 i Bunkegård, Saltum sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1848 sst., død af tyfus på Frederiksgave lazaret 2. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 8. maj. Søn af gårdmand Niels Jensen og Else Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Bunken i 1860.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 66. lægd, nr. 92.
Cohen 1864/165: Jens Nielsen.

11. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 446 Carl Christian Tange, født 21. december 1841 i Knudsby, Vordingborg landsogn, Præstø amt, konfirmeret 1856 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 14. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 17. maj. Søn af gårdmand Lars Peter Tange og Kirsten Jacobsdatter.
Tjenestekarl hos værtshusholder og brygger Peter Jacob Tange i Vordingborg i 1860.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1863, 65. lægd, nr. N/2.
Cohen 1864/97: Carl Christian Tange Knudsby.

12. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 462 Frederik Peter Hansen, født 11. februar 1832 i Bro, Ketting sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1847 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 19. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 22. maj. Søn af indsidder og skrædder Christian Hansen og Cathrine Dorthea Jensen.
Tjenestekarl i Majbøl, Hørup sogn i 1860.
Den officielle tabsliste angiver ikke noget tilnavn, men at han var slesviger. Cohens angivelse af Give i Midtjylland er fejlagtig.
Cohen 1864/158: Frederik Peter Hansen Give [sic!]

13. Sygevogter ved Frederiksgave lazaret, nr. 115 Jens Pedersen, født 29. maj 1837 i Skee, Haraldsted sogn, Sorø amt, konfirmeret 1852 i Allindemagle, død af meningitis på Frederiksgave lazaret 22. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 25. maj. Søn af husmand og træskomand Peder Andersen og Maren Sørensdatter.
Familien flyttede til Allindemagle, Allindemagle sogn senest 1845. – Træskokarl i Haraldsted, Haraldsted sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1863, 68. lægd, nr. 20.
Cohen 1864/176: Jens Petersen.

14. Menig ved 17. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 170 Lars Hansen, født 11. august 1833 i Ladegårdshuse, Tveje Merløse sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1847 i Tveje Merløse kirke, død af rosenfeber på Frederiksgave lazaret 24. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 27. maj. Søn af husmand Hans Larsen og Anne Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Ladegårdshuse i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 14. lægd, nr. 89.
Cohen 1864/146: Lars Hansen Ladegaardshuse.

15. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 353 Laurs Peter Frederik Carlsen Ytting, født 2. juli 1839 på Tyvkær mark, Smidstrup sogn, Vejle amt, død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 29. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 1. juni. Søn af teglværksforpagter på Hvilsbjerggård Carl Frederik Ytting og Maren Jørgensdatter, Tyvkær mark.
Forældrene blev ikke gift. Faderen købte en gård i Andkær, Gauerslund sogn og stiftede familie. Moderen giftede sig senere med husmand og bødker Søren Pedersen i Smidstrup. – Tjenestekarl på Højgård hovedgård, Grejs sogn i 1855.
Cohen 1864/159: Laus Peter Frederik Carlsen Ytting Smidstrup.

16. Menig ved 22. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 164 Jens Christian Johansen, født 3. februar 1830 i Hallendrup, Albøge sogn, Randers amt, konfirmeret 1844 i Ålsø, død af brystbetændelse på Frederiksgave lazaret 31. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 3. juni. Søn af husmand Johan Lohmann, Attrup og Hedvig Marie Jensdatter, Hallendrup.
Forældrene blev ikke gift. Moderen giftede sig senest 1834 med gårdmand Peder Jensen i Ålsrode, Ålsø sogn. – Daglejer i Glatved, Hoed sogn i 1860. Gift 1858 med Elisabeth Jørgensen.
Hovedrullen for Randers amt 1858, 29. lægd, nr. 38. 
Cohen 1864/169: Hans [sic!] Christian Johansen Hallendrup.

17. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 188 Niels Larsen, født 18. november 1838 i Højby, Rorup sogn, Københavns amt, konfirmeret 1853 i Osted, død af lungebetændelse på Frederiksgave lazaret 1. juni 1864, begravet på Sønderby kirkegård 4. juni. Søn af indsidder og daglejer Lars Jensen og Birthe Hansdatter.
Familien flyttede senere til et husmandssted i Osted, Osted sogn. – Oppasser på Sankt Hans Hospital ved Roskilde i 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 52. lægd, nr. M 17.
Cohen 1864/97: Niels Larsen Høiby.

18. Menig ved 20. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 193 Hans Jepsen Christensen, født 19. juni 1835 i Mejls, Varde landsogn, Ribe amt, konfirmeret 1850 sst., død af tyfoid feber på Frederiksgave lazaret 4. juni 1864, begravet på Sønderby kirkegård 7. juni. Søn af gårdmand Christen Hansen og Gertrud Marie Christensdatter.
Tjenestekarl i Orten, Varde landsogn i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 52. lægd, nr. 39.
Cohen 1864/157: Hans Jeppesen Christensen Mols [sic!]

19. Menig ved 7. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 119 Henrik Christensen, født 3. september 1839 i Blære, Blære sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1854 sst., død af brystsyge på Frederiksgave lazaret 8. juni 1864, begravet på Sønderby kirkegård 11. juni. Søn af gårdmand Christen Jensen Kjeldsen og Cathrine Frydendahl.
Tjenestekarl i Nørager, Durup sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 338. lægd, nr. 29.
Cohen 1864/119: Henrik Christensen Blære.

20. Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 334 Hans Jacobsen Kolding, født 24. juli 1839 i Dråby, Dråby sogn, Randers amt, konfirmeret 1855 sst., død af lungebetændelse på Frederiksgave lazaret 9. juni 1864, begravet på Sønderby kirkegård 11. juni. Søn af slagtermester Hans Nikolaj Kolding, Ebeltoft og Maren Jacobsdatter, Dråby.
Forældrene blev ikke gift. Faderen gift sig med en anden og bosatte sig i Ebeltoft. Moderen forblev ugift, men var i mange år husholderske for husmand Niels Hansen i Holme, Dråby sogn. – Tjenestekarl i Gravlev, Fuglslev sogn i 1860. – Han blev døbt med slægtsnavnet Kolding, men i alle senere kirkebogsindførsler og i lægdsrullerne blev han udelukkende kaldt Jacobsen. 
Tilgangsrullen for Randers amt 1858, 18 (a). lægd, nr. 131.
Cohen 1864/160: Hans Jacobsen Holme.

21. Sygevogter ved Nyborg trændepot, nr. 1862/513 Laurs Mikkelsen Munch, født 10. marts 1838 på Søby hede, Søby sogn, Randers amt, konfirmeret 1852 sst., død på Frederiksgave lazaret 1. juli 1864, begravet på Sønderby kirkegård xx. juli. Søn af bolsmand Mikkel Laursen Munch og Sidsel Marie Rasmusdatter.
Boede hjemme hos forældrene på Søby hede i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 305. lægd, nr. 24.
Ses ikke hos Cohen.

22. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 131 Peder Christensen Bystrup, født 28. juli 1841 på Fjelsted mark, Mariager landsogn, Randers amt, konfirmeret 1856 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 2. august 1864, begravet på Sønderby kirkegård 5. august. Søn af indsidder Christen Andersen Bystrup og Birgitte Pedersdatter.
Tjenestekarl i Skjellerup, Skjellerup sogn i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 407. lægd, nr. 86.
Cohen 1864/91: Peter Christian Bystrup Fjeldsted.

23. Menig ved 14. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 260 Niels Nielsen, født 31. marts 1835 i Branderslev, Branderslev sogn, Maribo amt, konfirmeret 1849 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 2. august 1864, begravet på Sønderby kirkegård 5. august. Søn af husmand Niels Hansen og Karen Hansdatter.
Arbejdsmand i Nakskov i 1860. Gift med Anne Sophie Jørgensen, med hvem han fik sønnen Carl Johan i foråret 1864. – Skifteprotokollen for Nakskov købstad bekræfter hans identitet med henvisning til lægdsrullen for Branderslev sogn.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 271. lægd, nr. 50.
Cohen 1864/138: Niels Nielsen Brammersløv [sic!]

24. Menig ved 14. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 257 Peder Jørgensen, født 16. marts 1838 i Nørre Vedby, Nørre Vedby sogn, Maribo amt, konfirmeret 1852 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 16. august 1864, begravet på Sønderby kirkegård 19. august. Søn af husmand og smed Jørgen Pedersen og Anne Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Nørre Vedby i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 180. lægd, nr. 63.
Cohen 1864/138: Peter Jørgensen Nørre Vedby.

25. Menig ved 14. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 404 Johan Pedersen, født 17. oktober 1836 i Holeby, Holeby sogn, Maribo amt, konfirmeret 1851 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 4. september 1864, begravet på Sønderby kirkegård 10. september. Søn af indsidder og daglejer Peder Johansen Holstener og Rasmine Christensdatter.
Familien flyttede til Nebbelunde sogn, men senere blev Johan sat i pleje hos gårdmand Ole Hansen i Holeby, Holeby sogn. – Tjenestekarl i Holeby i 1860, men flyttede senere til Rødby.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 253. lægd, nr. N/3.
Cohen 1864/138: Johan Petersen Halby [sic!]

18. marts 2018

Nørre Sandager kirkegård

Skovby herred, Odense amt

På kirkegården rejste beboere i 1866 en stor mindestele med navnene på 19 danske krigere, der døde på herregården Gyldenstens lazaret to år tidligere. Mindestelen blev afsløret d. 11. oktober 1866.

1. Underkorporal ved 21. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 275 Hans Henrik Jepsen, født 22. august 1840 i Hyrup, Bevtoft sogn, Haderslev amt, konfirmeret 1856 i Bevtoft kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 16. marts 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 20. marts. Søn af gårdmand Peter Henrik Jepsen og Anne Jensen.
Cohen 1864/163: Hans Henrik Jepsen Hyrup.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 454 Rasmus Andersen Bødker Overgaard, født 19. september 1839 i Overmølle, Agri sogn, Randers amt, konfirmeret 1854 i Hornslet kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 22. marts 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 26. marts. Søn af møller Anders Rasmussen Overgaard og Anne Kirstine Christensdatter.
Familien flyttede i 1840’erne til en gård i Eskerod, Hornslet sogn. Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 1. lægd, nr. 148.
Cohen 1864/125: Rasmus Andersen Bødker Overmølle.

3. Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 232 Peder Pedersen, født 5. september 1837 i Lynderup, Lynderup sogn, Viborg amt, konfirmeret 1853 i Lynderup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 3. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 6. april. Søn af tjenestepige Maren Sørensdatter.
Peder, hvis fader ikke er noteret i kirkebogen, blev sat i pleje hos husmand Jens Pedersen og Inger Christensdatter i Lynderup, mens moderen rejste til Randers og senere blev gift med daglejer Jens Rasmussen. Peder var maltkarl på Nørremølle ved Viborg i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 136. lægd, nr. 32. Tilnavnet Lynderup fremgår af regimentets tabsliste.
Cohen 1864/160: Peter Petersen.

4. Menig ved 19. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 369 Rasmus Knudsen, født 29. januar 1839 på Skårup mark, Skårup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1853 i Skårup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 9. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Knud Hansen og Karen Jensdatter.
Snedkersvend i Svendborg i 1860, men rejste et par år senere til Nyborg.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt, 79. lægd, nr. N 48.
Cohen 1864/125: Rasmus Knudsen Skaarup.

5. Menig ved 21. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 268 Peder Frederik Hansen Bull, født 14. november 1840 i Skudstrup, Skodborg sogn, Haderslev amt, konfirmeret 1856 i Skodborg kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 9. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Hans Sørensen Boll og Anne Kirstine Nielsdatter.
Tjenestekarl i Skudstrup 1860.
Cohen 1864/163: Peter Frederik Hansen Ball [sic!] Skudstrup.

6. Menig ved 21. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 57 Otto Didrik Thulstrup, født 23. januar 1831 i Volstrup degnebolig, Volstrup sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1845 i Torslev kirke (Dronninglund herred), død af tyfus på Gyldensten lazaret 9. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 12. april. Søn af told- og konsumtionsinspektør Johan Peter Thulstrup og Maren Heilesdatter.
Otto Didrik blev født uden for ægteskab og faderen, den fine toldinspektør i Sæby, var få måneder tidligere flyttet til et bedre tolderembede i hovedstaden. Moderen var husholderske for skolelærer Otto Didrik Thornschou i Volstrup, og opkaldte sønnen efter ham. Da Thornschou døde i 1840, flyttede mor og søn til Øster Nørgård i Torslev sogn, hvor hun giftede sig med en ældre aftægtsmand ved navn Anders Jacobsen. Otto Didrik kom senere i tjeneste på Lendsholm hovedgård og aftjente sin værnepligt ved 11. Infanteribataljon i årene 1854-56. Her blev han straffet med 20 dages strengt fængsel på vand og brød samt 50 rottingslag og nedsættelse i de meniges 2. klasse. Hans brøde bestod i tyveri, bedrageri og absentation. Efter hjemsendelsen bosatte han sig i Gærum sogn, men flyttede senest i 1860 til Torslev sogn, hvor han flyttede ind hos den fraskilte husmandskone Christiane Nielsdatter, der havde to sønner. Otto Didrik og Christiane blev ikke gift.
I Nørre Sandager kirkebog, i regimentets officielle tabsliste og hos Cohen kaldes han Marensen – altså Marens søn – men han havde fået barnefaderens slægtsnavn i dåben i 1831.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 27. lægd, nr. 68.
Cohen 1864/164: Ole Marensen Solstrup [sic!]

7. Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 249 Søren Vedøe Werner, født 19. maj 1837 i Skive, konfirmeret 1852 i Skive kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 27. maj 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 31. maj. Søn af styrmand Olsen og Anne Marie Werner.
Sørens forældre var ikke gift. Faderen var styrmand i den norske by Stavanger, og moderen var enke efter konsumtionsbetjent Søren Christoffer Vedøe (død 1831 i Skive). Moderen fik endnu et barn uden for ægteskab, inden hun i 1847 giftede sig med rebslager Christen Jensen Lerche i Skive.
Søren var skomagersvend i Skive i 1860.
Cohen 1864/128: Søren Vedsø [sic!] Verner Skive.

8. Menig ved 9. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 529 Niels Jensen, født 21. oktober 1837 i Næsby, Kirke Stillinge sogn, Sorø amt, konfirmeret 1852 i Kirke Stillinge kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 5. juni 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 8. juni. Søn af gårdmand Jens Nielsen og Anne Marie Nielsdatter.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 48. lægd, nr. 157.
Cohen 1864/126: Niels Jensen Næsby.

9. Menig ved 17. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 64 Jens Peter Iversen, født 17. januar 1841 i Krollerup, Øster Snede sogn, Vejle amt, konfirmeret 1855 i Øster Snede kirke, død af hjernebetændelse på Gyldensten lazaret 5. juni 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 8. juni. Søn af tjenestekarl Iver Jensen og Karen Pedersdatter.
Forældrene var ikke gift. Faderen tjente i Løsning Mølle, og moderen hos præsten i Øster Snede. Moderen blev få år senere gift med husmand og tømrer Jacob Laursen på Løsning mark. Jens Peter kom i pleje hos bedsteforældrene i Krollerup.
Cohen 1864/145: Jens Peter Iversen Krollerup.

10. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 611 Jacob Nielsen, født 1. oktober 1841 i Sønder Bjerge, Sønder Bjerge sogn, Sorø amt, konfirmeret 1856 i Sønder Bjerge kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 3. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 6. august. Søn af gårdmand Niels Hansen og Margrethe Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 38. lægd, nr. 71.
Cohen 1864/105: Jacob Nielsen Bjerre Søndre.

11. Hornblæser ved 19. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 172 Jens Rasmussen Tofte, født 7. maj 1838 i Nybølle, Hillerslev sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1853 i Hillerslev kirke, død af skørbug på Gyldensten lazaret 13. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 16. august. Søn af husmand Rasmus Jensen og Maren Jensdatter.
Skrædder, bosat hos faderen i Nybølle 1860.
Cohen 1864/154: Jens Rasmussen Tofte Nybølle.

12. Menig ved 13. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 694 Jens Lauritsen, født 20. juni 1834 i Sønder Grisbæk, Vejrup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1849 i Vejrup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 19. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 23. august. Søn af gårdmand Laurits Jensen og Kirsten Thomasdatter.
Husmand og daglejer i Grisbæk 1860. Han var da gift med Margrethe Madsen og far til en fireårig datter.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 17. lægd, nr. 45. Ifølge regimentets officielle tabsliste var hans tilnavn Griesbek.
Cohen 1864/138: Jens Lauritzen Ribe [sic!]

13. Menig ved 19. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 459 Lars Hansen, født 23. januar 1835 i Ebberup, Kærum sogn, Odense amt, konfirmeret 1850 i Tommerup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 28. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 1. september. Søn af indsidder Hans Larsen og Kirstine Pedersdatter.
Familien flyttede til Tallerup, Tommerup sogn kort efter Lars’ fødsel. Lars giftede sig omkring 1854 med Kirsten Jørgensdatter og bosatte sig i Tallerup, hvor de i 1860 havde tre børn i alderen 2-5 år.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt 1863, 156. lægd, nr. 145. Da han blev genoptaget i lægdsrullen efter sin konfirmation var hans fødested opgivet som Kærum.
Cohen 1864/154: Lars Hansen Kjelrum [sic!]

14. Infanterist ved 1. Artilleriregiment, 1. fæstningskompagni (Moltke), nr. 160 Peder Hansen Pedersen, født 13. april 1833 i Vollerup, Bjolderup sogn, Aabenraa amt, død af lungesvindsot på Gyldensten lazaret 15. september 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 19. september. Søn af daglejer Rasmus Pedersen og Marie Kirstine Kjels.
Tjenestekarl i Perbøl, Bjolderup sogn i 1860. Gift med Kirstine Wolf, med hvem han fik datteren Ane Marie i oktober 1863 i Todsbøl, Bjolderup sogn.
Præsten i Nørre Sandager angav hans alder som 31 år og fødestedet som Soderup, Aabenraa amt. Tabslisten fra lazarettet angav Aabenraa amts 48. lægd, hvilket er identisk med Bjolderup sogn.
Cohen 1864/80: Peter Hansen Petersen.

15. Sygevogter ved Gyldensten lazaret, nr. 84 Niels Anthon Jespersen, født 16. august 1839 i Risinghus, Odense Vor Frue landsogn, Odense amt, konfirmeret 1853 i Sankt Hans kirke, Odense, død af tyfus på Gyldensten lazaret 30. oktober 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 2. november. Søn af husmand Jesper Pedersen og Anne Cathrine Nielsdatter.
Niels Anthons forældre flyttede senere til Astrup mark, Odense Sankt Hans landsogn. Tjenestekarl i Lumby, Lumby sogn 1860.
Ses ikke hos Cohen.

16. Menig ved 13. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 738 Jens Mortensen, født 26. maj 1825 i Bidstrup, Fodby sogn, Sorø amt, konfirmeret 1840 i Fodby kirke, død af mavekrampe på Gyldensten lazaret 1. november 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 4. november. Søn af indsidder og daglejer Morten Rasmussen og Frederikke Andersdatter.
Tjenestekarl i Lille Næstved, Herlufsholm sogn 1860. Jens deltag i det første felttog i Treårskrigen, og blev sat ved forstærkningen i 1857. Som 39-årig blev han efter reglerne slettet af lægdsrullen, men deltog ikke desto mindre i krigen samme år, hvor han gjorde tjeneste ved 13. Regiments arbejdsbataljon.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 76. lægd, nr. 239.
Ses ikke hos Cohen, men findes i regimentets tabsliste.

17. Underkorporal ved 13. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 756 Hans Jørgensen, født 17. oktober 1835 i Køng Banker, Køng sogn, Præstø amt, konfirmeret 1850 i Køng kirke, død af svindsot på Gyldensten lazaret 16. november 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 21. november. Søn af husfæster og væver Jørgen Nielsen og Anne Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Køng i 1860.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 57. lægd, nr. 54.
Ses ikke hos Cohen.

18. Menig ved 13. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 295 Jens Nielsen, født ca. 1835 i ”Hæsbjerg ved Grenaa”, Randers amt, død af tyfus på Gyldensten lazaret 7. december 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 10. december.
Ses ikke hos Cohen.

19. Dragon ved 2. Dragonregiment, 2. eskadron, nr. 61 Peder Johannesen, født 13. april 1836 i Stejlesnogshus, Alslev sogn, Præstø amt, konfirmeret 1850 i Alslev kirke, død af brystsyge på Gyldensten lazaret 3. december 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 6. december. Søn af husmand Johannes Jensen og Elisabeth Rasmusdatter.
Indsidder og daglejer i Stejlesnog i 1860. Han var gift med Birthe Kirstine Jacobsdatter og far til mindst to børn.
Ses ikke hos Cohen.

Yderligere to soldater døde her, men deres navne er ikke på monumentet. Underkorporal Schous lig blev taget op i august 1864 og ført til Fjellerup kirkegård på Djursland, mens menig Lars Hansen, der hængte sig i skoven ved herregården, næppe blev fundet værdig til videre hæder. 

20. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 149 Johannes Marius Schmidt Schou, født 5. juni 1837 på Skærvad hovedgård, Ginnerup sogn, Randers amt, død af hjernebetændelse på Gyldensten lazaret 21. juli 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 25. juli, genbegravet på Fjellerup kirkegård 30. august. Søn af forpagter Niels Schou og Johanne Marie Mørke.
Faderen købte Fjellerup Østergård i 1839, men døde allerede to år senere. Herefter videreførte enken driften indtil 1872 og sønnen P.C. Schou indtil 1889. Den store gård blev genopført på Frilandsmuseet i Kongens Lyngby i 2003.
Johannes var forvalter på Frydensbjerggård i Hyllested i 1860, men vendte få år senere tilbage til Østergård, hvor han blev avlsforvalter. Familien Schous gravsted på Fjellerup kirkegård eksisterer ikke længere.
Cohen 1864/124: Johannes Marius Schmidt Skou Skjervad.

21. Menig ved 13. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 145 Lars Hansen, født 6. januar 1834 i Vinstrup, Tystrup sogn, Sorø amt, konfirmeret 1848 i Tystrup kirke, fundet hængt i Gyldensten skov 12. september 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 30. september. Søn af gårdmand Hans Larsen og Karen Hansdatter.
Boede hjemme i fødegården i Vinstrup i 1860. Hans begravelse skete uden gejstlig medvirken.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 46. lægd, nr. 18.
Cohen 1864/137: L.H.S. [Cohen anonymiserede altid selvmordere]. Cohen oplyser fejlagtigt, at Lars Hansen blev begravet på Bogense kirkegård.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

17. marts 2018

Asperup kirkegård

Vends herred, Odense amt

Gravmonumentet på kirkegården blev afsløret d. 2. marts 1866 til minde om otte danske soldater, der døde på lazaretterne, der var indrettet i tre af gårdene i Båring. Billedhugger Andersen i Odense er kunstneren bag mindestøtten.

1. Menig ved 21. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 573 Jens Jørgensen, født 1. marts 1836 i Dybbøl, Dybbøl sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1851 sst., død af tyfus på Båring lazaret 15. april 1864, begravet på Asperup kirkegård 18. april. Søn af parcellist Iver Jørgensen og Anne Marie Christensen.
Cohen 1864/164: Jens Jørgensen Dybbøl.

2. Menig ved 19. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 485 Anders Pedersen Paaske, født 14. december 1839 i Horne, Horne sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1854 sst., død af tyfus på Båring lazaret 15. april 1864, begravet på Asperup kirkegård 18. april. Søn af husmand Peder Andersen Paaske og Anne Marie Pedersdatter.
Tjenestekarl i Horne 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 18. lægd, nr. 274.
Cohen 1864/154: Anders Petersen Paaske Horne.

3. Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 220 Søren Rasmussen, født 23. februar 1835 i Firgårde, Dover sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1849 sst., død af tyfus på Båring lazaret 25. april 1864, begravet på Asperup kirkegård 29. april. Søn af husmand og smed Rasmus Hagensen og Johanne Laursdatter.
Tjenestekarl i Forlev, Skanderup sogn 1860, men vendte tilbage til Dover sogn.
Tilgangsrullen for Skanderborg amt 1863, 61. lægd, nr. N 4.
Cohen 1864/126: Søren Rasmussen Fiirgaard.

4. Menig ved 7. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 96 Peder Christoffersen, født 23. april 1836 i Koster, Stege landsogn, Præstø amt, død af tyfoid lungebetændelse på Båring lazaret 6. maj 1864, begravet på Asperup kirkegård 9. maj. Søn af daglejer Christoffer Hansen og Anne Pedersdatter.
Familien flyttede til Tærø, Kalvehave sogn i 1843. – Tjenestekarl i Langø, Kalvehave sogn i 1855.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 67. lægd, nr. 142.
Cohen 1864/118: Peter Christoffersen Koster.

5. Dragon ved 4. Dragonregiment, 2. eskadron, nr. 186 Hans Peter Hansen, født 24. oktober 1840 i Tostenæs, Fanefjord sogn, Præstø amt, død af tyfoid lungebetændelse på Båring lazaret 10. maj 1864, begravet på Asperup kirkegård 14. maj. Søn af parcellist Hans Henrik Stammer og Anne Kirstine Hansdatter.
Boede hjemme hos moderen i Tostenæs i 1860. 
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 81. lægd, nr. 201.
Cohen 1864/85: Hans Peter Hansen Tostenæs.

6. Trænkusk ved 9. Infanteribrigade, nr. 485 Anders Nielsen, født 25. oktober 1839 i Norring, Folby sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1854 sst., død af tyfus på Båring lazaret 24. maj 1864, begravet på Asperup kirkegård 27. maj. Søn af gårdmand Niels Hansen og Maren Kirstine Nielsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Norring i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt 1862, 225. lægd, nr. 116.
Cohen 1864/118: Anders Nielsen Nørring.

7. Menig ved Arbejdsbataljonen, 13. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 110 Peder Henriksen, død af mavebetændelse på Båring lazaret 21. juni 1864, begravet på Asperup kirkegård 25. juni.
Ses ikke hos Cohen.

8. Konstabel ved 1. Artilleriregiment, 6. batteri (Thestrup), nr. 22 Christian Jensen, født 9. september 1838 i Lestrup, Egebjerg sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1853 sst., druknet ved badning i en mergelgrav ved Hindsgavl 9. juli 1864, begravet på Asperup kirkegård 11. juli. Søn af tjenestekarl Jens Olesen og Anne Marie Hansdatter.
Forældrene var ikke gift. Faderen stammede fra Skippinge, Vallekilde sogn, og moderen boede hos sin mor Christine Andreasdatter i Lestrup. Christian voksede op hos bedstemoderen. I 1862 flyttede han til Asminderød i Nordsjælland.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1862, 34. lægd, nr. M 47.
Cohen 1864/79: Christian Jensen Ledstrup.

Under Treårskrigen blev der også begravet en dansk soldat på Asperup kirkegård, nemlig Niels Olesen Nortoftskovgaard, der skød sig selv den 11. juli 1849, da han var indkvarteret i Kærup. Hans begravelse på kirkegården skete uden gejstlig medvirken.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

2. marts 2018

Rudkøbing kirkegård

Langelands Nørre herred, Svendborg amt


En næsten tre meter høj granitstele med påsat kors blev afsløret på kirkegården d. 28. november 1865 som minde over tolv danske krigere, der døde på byens lazaret året før. Eller rettere elleve, for langelænderen Peter Christian Hansen (nr. 4) døde på Svendborg lazaret, men blev begravet i Rudkøbing.

Fællesmonumentet blev bekostet af "Erkjendtlige Medborgere" og udført af den københavnske kunstmaler og fotograf Emil Orth, der opholdt sig i Rudkøbing på den tid. På to marmortavler, der er fastgjort til stelens for- og bagside, er der oplysninger om monumentets tilblivelse og navnene på de tolv soldater. De oprindelige marmortavler blev erstattet af nye tavler engang 2004. Den store fællesgrav er indhegnet af et støbejernsgitter.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 275 Hans Christian Elig, født 9. november 1837 på Usserød værk, Hørsholm sogn, Frederiksborg amt, såret ved Dybbøl 11. april, død på Rudkøbing lazaret 18. april 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 22. april. Søn af dugmagersvend Christian Hansen Elig og Anne Jensdatter.
Dugmager i Helsingør i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 65. lægd, nr. 944.
Cohen 1864/96: Hans Christian Elig Usserød.

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 450 Anders Larsen, født 17. maj 1840 i Store Fuglede, Store Fuglede sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1855 i Store Fuglede kirke, død af tyfus på Rudkøbing lazaret 22. april 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Lars Olesen Weilebye og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl hos snedkermester Drewes i København i 1860, men vendte senere tilbage til den fædrene gård.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 358. lægd, nr. N/8.
Cohen 1864/95: Anders Larsen Store Fuglede.

3. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 183 Johannes Christian Petersen, født ca. 1835 i Norddeich, Rodenäs gemeinde, Südtondern amt (da. Nørredige, Rødenæs sogn, Tønder amt), død af tyfus på Rudkøbing lazaret 25. april 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 29. april. Søn af kådner Andreas Petersen og Maria Lorentzen.
Ifølge regimentets officielle tabsliste var hans soldaternavn Nordeig, altså Nørredige eller Norddeich.
Cohen 1864/131: Johannes Christian Petersen Tønder.

4. Underkorporal ved 17. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 221 Peder Christen Hansen, født 18. august 1831 i Åsø, Tranekær sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1846 sst., død af sygdom i Borgerskolens lazaret, Svendborg 7. maj 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 13. maj. Søn af husmand Hans Christensen og Dorthe Pedersdatter.
Arbejdsmand i Rudkøbing i 1860. Gift 1858 med Anne Kirstine Rasmussen, med hvem han fik to børn.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 92. lægd, nr. 137.
Cohen 1864/145: Peter Christian Hansen Aarø [sic!]

5. Menig ved 3. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 126 Jens Larsen, født 12. august 1834 i Nørre Eskilstrup, Soderup sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1849 sst., såret ved Dybbøl 8. april 1864, død på Rudkøbing lazaret 9. maj 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 13. maj. Søn af husmand Lars Christiansen og Anne Dorthe Hansdatter.
Tjenestekarl i Skov Vallenderød, Tølløse sogn i 1860.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 15. lægd, nr. N/4.
Cohen 1864/99: Jens Larsen Nørre Eskildstrup.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 232 Jens Rasmussen, født 28. august 1838 i Ørnebjerghus, Osted sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Rudkøbing lazaret 10. maj 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 13. maj. Søn af husmand Rasmus Nielsen og Ingeborg Larsdatter.
Tjenestekarl hos apoteker Trier i Kgs. Lyngby i 1860, men var to år senere arbejdsmand i København.
Staden Københavns rulle 1862, nr. M/1799.
Cohen 1864/94: Lars [sic!] Rasmussen Ornebjerghuus.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 524 Christen Gjedde Pedersen, født 12. maj 1831 i Skrødstrup, Hem sogn, Randers amt, konfirmeret 1846 sst., såret ved Dybbøl 8. april 1864, død på Rudkøbing lazaret 16. maj 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 20. maj. Søn af gårdmand Peder Christensen Gjedde og Anne Kirstine Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Skrødstrup i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 99. lægd, nr. 22.
Cohen 1864/99: Christian Petersen Gjedde Skjødstrup [sic!]

8. Menig ved 15. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 122 Niels Larsen, død af tyfus på Rudkøbing lazaret 2. juni 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 6. juni.
Kirkebogen oplyser, at han stammede fra Svinninge i Frederiksborg amt. Der findes ingen lokalitet med det navn i amtet. Personer med samme navn, født i landsbyer med navnene Svindinge og Svinninge i Holbæk og Præstø amter er ikke identiske med Niels Larsen på Rudkøbing kirkegård.
Cohen 1864/99: Niels Larsen Svinninge.

9. Menig ved 16. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 60 Christen Hansen Rasmussen, født 11. april 1833 i Kædeby, Humble sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1847 sst., død af tyfus på Rudkøbing lazaret 2. juli 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 6. juli. Søn af smed Rasmus Clausen Drost og Johanne Cathrine Marcusdatter.
Christens forældre og søskende flyttede allerede i 1830’erne til Grønderup, Brahetrolleborg sogn, mens Christen blev sat i pleje hos farfaderen, gårdmand Claus Rasmussen i Humble og senere hos morfaderen, gårdmand og sognefoged Marcus Rasmussen i Kædeby, hvor han endnu boede i 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 85. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/142: Christian Hansen Rasmussen Kjædeby.

10. Konstabel ved 2. Artilleriregiment, 11. batteri (Fallesen), nr. 72 Carl Georg Flensborg, født 23. april 1835 i Horsens, død af tyfus på Rudkøbing lazaret 9. juli 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 13. juli. Søn af told- og konsumtionsbetjent Niels Peter Flensborg og Marie Olesen.
Carl Georg kom i bagerlære hos Joel Cohn i Horsens, og drog som udlært bagersvend til Lyngby ved Grenaa. Gift 1860 med modehandlerinde Christiane Egholm.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 369. lægd, nr. K/275.
Cohen 1864/80: Carl Georg Flensborg Horsens.

11. Trænkusk ved 3. Divisions vognpark, Depotkompagniet, nr. 460 Niels Hansen, død af gastrisk feber på Rudkøbing lazaret 17. juli 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 22. juli.
Har ikke kunnet identificeres. De officielle tabslister angiver kun efternavnet Hansen og ingen stedsangivelse. Bynavnet Præstø står for Cohens egen regning. Ifølge skifteprotokollen for Rudkøbing blev Bregentved-Gisselfeld birk underrettet om dødsfaldet d. 1. februar 1865.
Cohen 1864/142: Niels Hansen Præstø.

12. Underkorporal ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 253 Hans Nicolajsen, født 23. juli 1838 i Ferup, Lejrskov sogn, Ribe amt, konfirmeret 1853 i Vester Nebel, død af lungesvindsot på Rudkøbing lazaret 21. juli 1864, begravet på Rudkøbing kirkegård 27. juli. Søn af husmand Nicolaj Anthon Christensen og Karen Hansdatter.
Familien flyttede til Vester Nebel, Vester Nebel sogn ca. 1840; her boede han endnu hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for 3. Udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1863, 232. lægd, nr. 53.
Cohen 1864/99: Hans Nicolaisen Ferup.

Foto: Jens Jacob Refshauge Beck, Historiecenter Dybbøl.