7. november 2011

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. F, nr. 953 er rejst en gravsten over en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 2. Infanteriregiment Wilhelm Herman Benjamin Dickmeiss, født 31. maj 1841 i København (Frelsers), faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, bisat fra Vor Frue kirke og begravet på Assistens kirkegård 5. april. Søn af klædefabrikant Hubert Cornelius Dickmeiss og Elise Georgine Marie Flor.
Dickmeiss tog realeksamen fra Efterslægtsselskabets Skole i 1857. Herefter blev han uddannet i tekstilfaget og optoges i faderens virksomhed i 1861. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i august 1862. To måneder senere blev han ansat ved 2. Infanteriregiment, hvor han stod til sin død.
Om løjtnantens død findes en del beretninger. Dickmeiss blev ramt i brystet og døde kort efter af sit blodtab. Et par af hans menige ville føre ham tilbage i sikkerhed, men løjtnanten sagde til dem: "Skynd jer, folk, jeg dør, men pas godt på og hold stand". Kort efter hørte en tysk soldat Dickmeiss stønne. Den døende løjtnant bad om noget vand, og soldaten tilbød ham straks lidt brændevin. Kort efter udåndede Dickmeiss med ordene "Åh, min stakkels moder". Den tyske soldat, der med stor fare for sit liv, havde forsøgt at hente hjælp til løjtnanten, blev rost af den tyske konge og udnævntes til underofficer.
Cohen 1864/91: Vilhelm Hermann Benjamin Dickmeiss

Gravstenen har følgende, nu næsten ulæselige, indskrift:
VILHELM HERMANN / BENIAMIN DICKMEISS / SECONDLIEUTENANT / AF 2DET INFANTERI-REGIMENT / FØDT D. 31 MAI 1841 / FALDEN VED DYBBØL / D. 28 MARTS 1864 / SIT LØVTE HAR HAN HOLDT.
Den opslåede bog foran gravstenen indeholder navnene på løjtnantens broder, fabrikant Gustav Julius Johan Dickmeiss (1842-98) og hustru Augusta Larsen (1845-1930), der oprindeligt havde været forlovet med løjtnanten.

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, nr. 84 er der på det Ristingske familiegravsted rejst en mindesten over en soldat, der faldt i Treårskrigen.

Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 299 Alexius Risting, født 17. juli 1826 i København (Trinitatis), død af tyfus på Schleswig lazaret 27. oktober 1850, begravet på Michaelis kirkegård 30. oktober. Søn af urtekræmmer Jens Nielsen Risting og Henriette Christine Abe.
Stud.polyt.
Cohen 1850/50: Alexius Risting (København)

Den fulde inskription på gravstenen lyder: MINDE / OM MIN ELSKEDE SØN / POLYTECHNICKER / ALEXIUS RISTING / FØDT D. 17 IULI 1826 / DØD D. 27 OCTOBER 1850 / SOM MENIG I 2 LETTE BETAILLON / DEELTOG HAN MANDIG I DANMARKS / HÆDERLIGE KAMP VED IDSTED / MEN MAATTE SENERE – AK! – KUN ALT / FORTIDLIGT UDAANDE SIT UNGE LIV / PAA SYGELEIET I SLESWIG / AGTET OG AFHOLDT AF / SINE FORESATTE OG KAMMERATER / ELSKET OG SAVNET AF HANS / DYBTSØRGENDE MODER OG SØDSKENDE / FRED VÆRE MED HAM

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

Ved kirkegårdens østmur er der på det Falbeske gravmonument indhugget navnet på en officer, der faldt i krigen 1864.

Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Christian Trepka, født 20. juni 1842 i København (Garnisons), såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snoghøj lazaret 9. juli, begravet på Sottrup kirkegård 11. juli, men liget blev kort efter taget op og begravet på Holmens kirkegård 22. august. Søn af kaptajn ved Generalstaben Johan Christian Mathias Trepka og Ida Louise Mathilde Falbe.
Trepka mistede sin mor i 1849 og faderen faldt året efter i slaget ved Isted. Han blev student 1861, tog filosofikum 1862 og studerede derpå kemi. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen januar-marts 1864, afgik derpå som aspirant til tjeneste ved 18. Infanteriregiment, og udnævntes i maj til sekondløjtnant af reserven.
Gravstenen er rejst over sekondløjtnantens morfader, søofficeren og arkæologen Christian Tuxen Falbe (1791-1849). Portrætmedaljonerne øverst forestiller samme Falbe og dennes datter Ida Falbe, der var moder til Christian Trepka.
Cohen 1864/148: Christian Trepka

6. november 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

Midt på kirkegården, ikke langt fra mindehøjen fra 1801, blev der i november der rejst et gravmonument over major Rosen, der faldt i 1864. Billedhuggerarbejdet var lagt i hænderne på C.J. Rosenfalk.

Major af Generalstaben Sigismund Ludvig Carl von Rosen, født 23. februar 1827 i Segeberg (Holstein), hårdt såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange og død på Nybøl lazaret natten til den 19. april, begravet på Holmens kirkegård 26. april. Søn af amtmand, kammerherre Carl Wilhelm Ludvig von Rosen og Sophie Marie Decker. Gift 1853 med Francisca Henriette Wiborg (1833-1912).
Sekondløjtnant 1844, premierløjtnant 1849, kaptajn II 1855, kaptajn I og stabschef ved generalkommandoen i Holstein 1857, major 1864.
Deltog i flere af de store slag i Treårskrigen og blev såret ved Schleswig i april 1848. Ved krigsudbruddet i 1864 blev han souschef for stabschefen for landhæren, oberst Heinrich Kauffmann. Rosen var tilhænger af at holde Dannevirkestillingen, men måtte bøje sig for sin stabschef, der valgte at trække sig tilbage. Senere talte han for en opgivelse af Dybbølstillingen, og det var mens han fulgte generalmajor du Plat i dennes forsøg på at planlægge tilbagegangen, at både han og du Plat blev dødeligt sårede.
R. 1848. D.M. 1862.
Cohen 1864/77: Sigismund Ludvig Carl Rosen

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegården rejste besætningen fra fregatten Jylland et stort monument over deres chef, der døde i 1864. Afsløringen fandt sted d. 22. oktober 1865.

Orlogskaptajn Peter Christian Holm, født 25. december 1807 i Christiansted, Skt. Croix, død af tyfus i København 2. oktober 1864, begravet på Holmens kirkegård 8. oktober. Søn af kaptajnløjtnant Hans Peter Holm og Marie Cathrine Heegaard. Gift 1. gang 1839 med Marie Caroline Pedersen (1821-1842) og 2. gang 1846 med Louise Margrethe Hetsch (1824-1876).
Sekondløjtnant 1826, premierløjtnant 1834, kaptajnløjtnant 1842, kaptajn 1852, orlogskaptajn 1858. Han deltog i aktiv krigstjeneste i 1848 og 1849. Ved krigsudbruddet i 1864 blev han chef for fregatten Jylland og deltog med hæder i kampen ved Helgoland. Et par måneder senere blev han syg og løstes fra sin kommando.
R. 1849. K. 1864.
Cohen 1864/176: Peter Christian Holm

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

I det Hageske familiegravsted (ved siden af mindehøjen fra 1801) er rejst en gravsted over en officersaspirant, der faldt i 1864.

Officersaspirant ved 20. Infanteriregiment Christoffer Friedenreich Hage, født 14. maj 1841 i Napoli, Italien (døbt 20. oktober 1841 i Stege kirke), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 20. april, begravet i familiegravstedet på Holmens kirkegård. Søn af købmand, konsul Peter Anthon Alfred Hage og Wilhelmine Frederikke Faber
Forældrene ejede Nivågård, og Hages navn findes derfor også på mindestenen på Karlebo kirkegård.
Cohen 1864/156: Christopher Hage.

4. november 2011

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. C, nr. 439 er begravet en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Richard Heinrich Gottfried Gradhandt, født 28. juli 1843 i København (Skt. Petri), hårdt såret ved Dybbøl 11. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 27. august 1866. Søn af barber Johan Christian Frederik Helmuth Gradhandt og Caroline Lund.
Tog realeksamen fra det von Westenske Institut i København. Assistent ved Københavns Overpostmesterembede. Han gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole og udnævntes til sekondløjtnant af reserven 1862.
Gradhandt lå længe på lazarettet på Augustenborg slot og bragtes efter fredsslutningen til garnisonshospitalet i København. Her overrakte kongen ham personligt ridderkorset i januar 1866. Fem måneder senere blev han kasseret og afskediget af regimentet, men blev liggende på hospitalet indtil sin død to måneder senere.
Ses ikke hos Cohen.

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På Holmens kirkegård findes et gravsted med gravplade over en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 16. Infanteriregiment Peter Nicolaj Carl Christian de Seue, født 15. december 1839 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. april 1864, begravet på Holmens kirkegård 28. april. Søn af toldbetjent, løjtnant Christian Jørgen Werner de Seue og Marie Caroline Harboe.
Skriver i Generalpostdirektioratet 1858. Gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i 1861 .
Cohen 1864/140: Peter Nicolai Carl Christian de Seue

Højelse kirke

Ramsø herred, Roskilde amt

I kirkens våbenhus opsatte menighedsrådet i 1914 en mindetavle over to sognebørn, der faldt i krigen 1864:

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 435 Hans Jensen, født 9. september 1840 i Højelse, Højelse sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Jens Christiansen og Maren Jensdatter.
Tjenestekarl i Køge i 1860. Ved indkaldelsen var han tjenestekarl i Øverød, Søllerød sogn, og hans navn findes derfor også på mindestenen på Søllerød kirkegård.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 19. lægd, nr. K/685.
Cohen 1864/91: Hans Jensen Høielte.

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 379 Hans Christoffersen, født 27. december 1840 i Vilkestrup, Højelse sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Christoffer Pedersen og Susanne Hansdatter.
Tjenestekarl i Ølby, Højelse sogn i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 81. lægd, nr. 147.
Cohen 1864/96: Hans Christophersen Hvilkestrup.

Foto: Finn Halling Larsen

24. februar 2011

Gadstrup kirke

Ramsø herred, Roskilde amt

I kirken er der opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 183 Svend Bertelsen, født 27. august 1835 i Ramsølille, Gadstrup sogn, konfirmeret 1850 sst., faldet i en forpostfægtning på Sundeved 10. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 15. februar. Søn af gårdmand Bertel Nielsen og Karen Christensdatter.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 56. lægd, nr. 36.
Cohen 1864/92: Svend Bertelsen Ramsølille.

23. februar 2011

Vejlby kirke

Vends herred, Odense amt

I kirken afslørede våbenbrødrene og sognebeboere d. 7. marts 1877 en mindetavle over ni soldater fra sognet, der faldt i de slesvigske krige.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 68 Hans Andersen, født 24. februar 1821 i Røjle, Vejlby sogn, konfirmeret 1835 sst., såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Faaborg lazaret 23. juni, begravet på Faaborg kirkegård 28. juni. Søn af indsidder og daglejer Anders Hansen og Karen Jacobsdatter.
Tjenstekarl i Røjle i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1846, 109. lægd, nr. 376.
Cohen 1848/94: Hans Andersen Røile (Odense amt)

2. Menig ved 5. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. ... Hans Bendixen, født 10. april 1828 på Staurby mark, Vejlby sogn, død på Aabenraa lazaret 24. september 1851. Søn af gårdmand Bendix Rasmussen og Marie Olesdatter.
Boede hjemme hos forældrene på Staurby mark i 1850.
Hovedrullen for Odense amt 1849, 109. lægd, nr. 225.
Ses ikke hos Cohen.

3. Menig ved 3. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 209 Niels Andersen, født 6. januar 1820 i Aulby, Vejlby sogn, konfirmeret 1835 sst., såret 12. september 1850, død på Schleswig lazaret 25. oktober, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 30. oktober. Søn af husmand Anders Pedersen og Maren Eriksdatter.
Hovedrullen for Odense amt 1849, 108. lægd, nr. 75.
Cohen 1850/75: Niels Andersen Aulby (Odense amt).

4. 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 168 Ole Olesen, født 13. december 1821 på Christiansdal på Staurby mark, Vejlby sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Bogense lazaret 20. juli, begravet på Bogense kirkegård 30. juli. Søn af gårdmand Ole Olesen og Mette Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene på Staurby mark i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1849, 109. lægd, nr. 43a.
Cohen 1849/137: Ole Olsen Christiansdal.

5. Menig ved 12. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet nr. 68 Otte Nielsen, født 3. december 1817 i Skrillinge, Kavslunde sogn, Odense amt, konfirmeret 1832 i Vejlby, såret ved Nybøl 28. maj 1848, død på Augustenborg lazaret 4. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af husmand Niels Ottesen og Anne Larsdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Staurby, Vejlby sogn.
Hovedrullen for Odense amt 1846, 113. lægd, nr. 34.
Cohen 1848/91: Ole (sic!) Nielsen Skrillinge (Odense amt).

6. Konstabel ved Artilleriet, 13. Batteri, nr. 123 Hans Jacobsen, født 28. december 1838 i Kustrup, Vejlby sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand og smed Jacob Hansen og Anne Marie Andersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Kustrup i 1860.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Odense amt) 1863, 218. lægd, nr. 110.
Ses ikke hos Cohen.

7. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 184 Peder Jørgensen, født 29. oktober 1834 i Kavslunde, Kavslunde sogn, Odense amt, konfirmeret 1849 sst., faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af tjenestekarl Jørgen Pedersen og tjenestepige Anne Rasmusdatter, begge af Kavslunde.
Forældrene giftede sig i 1838 og flyttede til et husmandssted i Røjle skov, Vejlby sogn. Peder voksede imidlertid op hos sin morfar, husmand Lars Jørgensen i Kosmose, Kavslunde sogn. – Tjenestekarl i Svenstrup, Vejlby sogn i 1860.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Odense amt) 1862, 220. lægd, nr. M/45.
Cohen 1864/109: Peter Jørgensen Causlunde. 

8. Menig 5. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 161 Rasmus Hansen, født 11. september 1836 i Staurby, Vejlby sogn, konfirmeret 1851 sst., faldet på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Hans Thomsen Nielsen og Kirsten Rasmusdatter.
Tjensestekarl i Staurby i 1860. 
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Odense amt) 1863, 220. lægd, nr. 298.
Cohen 1864/113: Rasmus Hansen Staurby.

9. Trænkusk nr. 265 ved 5. Infanteribrigade, 1. trænkuskedepot Jens Christensen, født 30. juli 1839 i Vejlby skov, Vejlby sogn, konfirmeret 1854 sst., kvæstet ved løbskkørsel og død 22. juli 1864 på Kavslunde feltlazaret, begravet 26. juli på Kavlslunde kirkegård. Søn af husmand Christen Jensen og Johanne Jacobsdatter.
Tjenestekarl hos proprietær Huud på Stutterigården ved Billeshave, Vejlby sogn i 1860.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Odense amt) 1863, 218. lægd, nr. 133.
Ses ikke hos Cohen.

Efter navnene er der følgende inskription:
Fødeland og Konge I var til Døden tro / Man derfor Eders Navne i Stenen hugge lod.

21. februar 2011

Bogense kirkegård

Bogense købstad, Odense amt


På kirkegården afsløredes d. 25. juli 1865 et mindesmærke over de soldater, der døde på byens lazaret i Treårskrigen og i 1864. Mindestenen indeholder ingen navne, men kirkebogen opregner i alt 123 soldater. Disse fordeler sig således: 1848: 19 danske soldater. 1849: 57 danske soldater og tre insurgenter fra Schleswig-Holstein. 1850: 1 dansk soldat. 1864: 41 danske soldater og to østrigske. Omkring mindesmærke er rejst fem støbejernskors over tre danske og to østrigske soldater, der faldt i 1864.

1. Konstabel ved Artilleriet, 2. Fæstningskompagni (Smith), nr. 286 Niels Andersen, født 6. februar 1830 i Østby, Selsø sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1844 sst., død af brystbetændelse på Bogense lazaret 6. maj 1864, begravet på Bogense kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Anders Nielsen og Inger Iversdatter.
Husmand i Sønderby, Selsø sogn i 1860. Gift med Kirsten Hansdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 57. lægd, nr. 116.
Cohen 1864/81: Niels Andersen Østby.

2. Menig ved 19. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 290 Rasmus Hansen, født 26. november 1838 i Kædeby, Humble sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1853 sst., død af rosen på Bogense lazaret 9. april 1864, begravet på Bogense kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Hans Jørgen Nielsen og Anne Clausdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 85. lægd, nr. 239.
Cohen 1864/155: Rasmus Hansen Kjedeby.

3. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 531 Hans Madsen, født 15. november 1837 i Båslunde, Eggeslevmagle sogn, Sorø amt, konfirmeret 1852 sst., død af lungebetændelse på Bogense lazaret 10. april 1864, begravet på Bogense kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Mads Sørensen og Karen Nielsdatter.
Boede hjemme hos moderen i 1860 og bestyrede gården sammen med to andre brødre.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 69. lægd, nr. 91.
Cohen 1864/124: Hans Madsen Sorø.

De østrigske soldater er Anton Füchsl fra Ratzesberg ved Graz og Josef Naderer fra Grein ved Linz.

Foto: Helle Andkjær, Tårnby.

Tårs kirkegård

Musse herred, Maribo amt

På kirkegården er sat en grav- og mindesten over otte soldater, der døde på lazarettet på hovedgården Berritsgård i Tårs sogn. Stenen hentede sognets beboere fra langdyssen i Vindemosen.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 366 Christen Rasmussen, født 22. oktober 1840 i Brøndbyøster, Brøndbyøster sogn, Københavns amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Berritsgård lazaret 2. maj, begravet på Tårs kirkegård 5. maj. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Karen Christensdatter.
Tjenestekarl i Brøndbyøster i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 18. lægd, nr. 69.
Cohen 1864/91: Christian Rasmussen Brøndbyøster.

2. Menig ved 15. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 201 Ole Nielsen, død af tyfus på Berritsgård lazaret 7. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 10. maj. 
Bør tjekkes i lægdsrullen. Blev anmeldt for Løve herreds skifteret.
Cohen 1864/140: Ole Nielsen Bjerre.

3. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 256 Hans Lauritsen Bruhn, født 2. september 1841 i Ørsted, Oksenvad sogn, Haderslev amt, død af tyfus på Berritsgård lazaret 16. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 20. maj. Søn af gårdmand Jørgen Bruhn og Marie Lauritsen.
Hovedrullen for Haderslev amt 1862, 93. lægd, nr. 32.
Cohen 1864/130: Hans Lauritzen Bruhn Ørsted.

4. Menig ved 12. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 136 Peter Nicolai Mansen, født ca. 1838 i Bobeck, Gelting sogn, 1. Angler godsdistrikt, død af tyfus på Berritsgård lazaret 19. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 22. maj. Søn af tømrer Peter Heinrich Mansen og Maria Jebsen.
Tømrer.
Cohen 1864/136: Peter Nicolai Mausen Slesvig.

5. Pontonér ved Ingeniørkommandoen Mikkel Peter Knudsen, født 15. december 1840 på Hvirring mark, Hvirring sogn, Skanderborg amt, død af tyfus på Berritsgård lazaret 20. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 22. maj. Søn af husmand Knud Christensen og Marianne Mikkelsdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 70. lægd, nr. 70.
Cohen 1864/77: Mikkel Peter Knudsen.

6. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 473 Jens Hansen, født 28. september 1835 i Skerne, Gundslev sogn, Maribo amt, konfirmeret 1850 sst., død af tyfus på Berritsgård lazaret 23. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 27. maj. Søn af parcellist Hans Hansen og Kirsten Mortensdatter.
Tjenestekarl i Skerne i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 181. lægd, nr. 58.
Cohen 1864/153: Jens Hansen Skjern.

7. Menig ved 10. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 506 Anders Christensen, født 21. juni 1837 i Skovsted, Hillerslev sogn, Thisted amt, konfirmeret 1852 sst., død af tyfus på Berritsgård lazaret 24. maj 1864, bgravet på Tårs kirkegård 27. maj. Søn af husmand Christen Christensen Westergaard og Anne Christensdatter.
Tjenestekarl i Sjørring, Sjørring sogn i 1860. Gift 1863 med Mette Marie Christensdatter, hvis gård han overtog. 
Cohen 1864/129: Anders Christensen Jannerup.

8. Konstabel ved 3. Fæstningskompagni (Grove), nr. 66 Hans Peter Larsen, født 30. november 1841 i Ore, Åstrup sogn, Maribo amt, konfirmeret 1856 sst., død af ansigtsrosen på Berritsgård lazaret 11. juni 1864, begravet på Tårs kirkegård 14. juni. Søn af indsidder og daglejer Lars Pedersen og Anne Kirstine Henriksdatter.
Tjenestekarl i Moseby, Åstrup sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 188. lægd, nr. 172.
Cohen 1864/82: Hans Peter Larsen Oure.

20. februar 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På Holmens kirkegård er rejst en gravsten over seks marinere, der faldt i 1864. Gravstenen er skabt og skænket af den københavnske sten- og billedhuggermester H. Hansen i maj 1885. Stendyssen blev skabt af kirkegårdens betjente.

Christian Theodor Petersens navn står ikke på gravstenen. Efter Holmens kirkebog blev en sejlmager og seks matroser begravet på Holmens kirkegård i de samme få dage. Måske skyldes manglen, at man har troet, at Christian og Christian Theodor Petersen var en og samme person.

1. Helbefaren matros på fregatten Sjælland Niels Peter Thorvald Danielsen, født 25. marts 1834 i København (Holmens), konfirmeret 1848 sst. (Holmens), faldet ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, begravet på Holmens kirkegård 25. marts. Søn af vognmandskarl Andreas Peter Danielsen og Caroline Marie Herrn.
Boede hjemme hos forældrene i Lille Strandstræde i København i 1845.
Sørullen for 1. udskrivningsdistrikt (København), nr. H/129. 
Cohen 1864/177: Niels Peter Thorvald Danielsen.

2. Halvbefaren matros på fregatten Sjælland Carl Christian Jørgensen, født 3. maj 1843 i Middelfart, konfirmeret 1857 sst., faldet ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, begravet på Holmens kirkegård 23. marts. Søn af tømrermester Niels Jørgensen og Dorthea Kirstine Brandt.
Sørullen for 3. udskrivningsdistrikt (Odense amt) 1861, 220. lægd, nr. K/108.
Cohen 1864/177: Carl Christian Jørgensen.

3. Halvbefaren matros på fregatten Sjælland Thorvald Theodor Anker, født 30. maj 1834 i København (Holmens), konfirmeret 1848 sst. (Holmens), såret ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, død på Søetatens lazaret 19. marts, begravet på Holmens kirkegård 24. marts. Søn af styrmand Hans Anker og Marie Lisbeth Henningsdatter.
Sejlmagersvend i København. – Gift med Thora Emilie Lamberg, der fødte deres søn Thorvald Theodor Anker den 26. april 1864.
Sørullen for 1. udskrivningsdistrikt (København), nr. 2263. 
Cohen 1864/177: Thorvald Theodor Ancker.

4. Halvbefaren matros på fregatten Sjælland Carl Christian Deist, født 4. juli 1841 i Egholm, Horslunde sogn, konfirmeret 1857 sst., såret ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, amputeret, død på Søetatens lazaret 19. marts, begravet på Holmens kirkegård 26. marts. Søn af skipper Fritz Carlsen Deist og Charlotte Amalie Prunch.
Sørullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1861, 277. lægd, nr. 24.
Cohen 1864/177: Carl Christian Deitz.

5. Halvbefaren matros på fregatten Sjælland Christian Pedersen, født 12. januar 1844 i Kallø, Tårs sogn, Maribo amt, konfirmeret 1858 i Sakskøbing, såret ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, død på Søetatens lazaret 22. marts, begravet på Holmens kirkegård 30. marts. Søn af indsidder og daglejer Peder Christiansen og Karen Ammonsdatter.
Flyttede med forældrene til Sakskøbing.
Sø-tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1862, 102. lægd, nr. M/3.
Cohen 1864/177: Christian Petersen.

6. Skibsbygger på fregatten Sjælland Christian Theodor Petersen, født 2. august 1830 i København (Holmens), konfirmeret 1845 sst. (Holmens), faldet ombord på fregatten ved Svinemünde 17. marts 1864, begravet på Holmens kirkegård 25. marts. Søn af tømmermand, senere pælebukker Niels Petersen og Inger Elisabeth Petersen.
Skibsbygger af 1. afd., nr. 78 i Nyboder 1860. – Gift 1850 med Caroline Amalie Ipsen, med hvem han fik mindst tre børn.
Cohen 1864/177: Christian Theodor Petersen.

7. Værnepligtig matros på fregatten Jylland Søren Madsen, født 14. december 1840 i Tinnet, Skærup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1855 sst., såret ombord på fregatten Jylland ved Helgoland 9. maj 1864, død af hjernebetændelse på Søetatens hospital 22. maj, begravet på Holmens kirkegård 26. maj. Søn af husmand Mads Madsen og Karen Augustinusdatter.
Smed i Vejlby sogn.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 268. lægd, nr. L 75.
Cohen 1864/177: Søren Madsen.

5. februar 2011

Jørlunde kirke

Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg blev der d. 7. december 1865 opsat en mindetavle med navnene på sognets faldne i begge krige.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 64 Jens Jensen, født 14. januar 1822 i Jørlunde, Jørlunde sogn, konfirmeret 1836 sst., savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af afbygger Jens Eilersen og Sidsel Frederiksdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1852, 5. lægd, nr. 35.
Cohen 1848/83: Jens Jensen Hjørlunde (Frederiksborg amt).

2. Menig ved 2. lette Bataljon, 2. kompagni, nr. 111 Jens Jensen, født 25. februar 1825 på Jørlunde overdrev, Jørlunde sogn, savnet efter kampene ved Nybøl 28. maj 1848. Søn af husmand Jens Pedersen og Karen Jørgensdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 14. lægd, nr. 9.
Cohen 1848/84: Jens Jensen Hjørlunde-Overdrev (Frederiksborg amt).

3. Menig ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 232 Poul Pedersen, født 4. juni 1815 på Stavnsholt Overdrev, Farum sogn, Frederiksborg amt, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 23. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 26. juli. Søn af jordbruger Peder Poulsen og Anne Olesdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1845, 14. lægd, nr. 238.
Cohen 1849/129: Poul Petersen Staunsholts Overdrev.

4. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 121 Rasmus Sørensen, født 15. december 1823 i Sundbylille, Jørlunde sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Søren Jensen og Kirsten Jensdatter.
Tjenestekarl hos pastor Schønheyder i Jørlunde præstegård i 1850.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 14. lægd, nr. 160.
Cohen 1850/49: Rasmus Sørensen Sundbylille (Frederiksborg amt).

5. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 145 Morten Nielsen, født 14. marts 1824 i Skenkelsø, Jørlunde sogn, konfirmeret 1838 sst., død af tyfus på Schleswig lazaret 22. september 1850, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 27. september. Søn af husmand og urmager Niels Bendtsen og Ellen Mortensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Skenkelsø i 1850, hvor han ernærede sig som drejer.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 14. lægd, nr. 144.
Cohen 1850/84: Morten Nielsen Skjænkelse (Frederiksborg amt).

6. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 1. kompagni, nr. 55 Niels Madsen, født 18. november 1821 i Skenkelsø, Jørlunde sogn, død af tyfus på Fredericia lazaret 3. oktober 1850, begravet på Michaelis kirkegård 8. oktober. Søn af husmand Mads Nielsen og Sidsel Philipsdatter.
Tjenestekarl i Jørlunde i 1850.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 14. lægd, nr. 118.
Cohen 1850/97: Niels Madsen Skjenkelse (Frederiksborg amt).

7. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 307 Rasmus Christensen, født 26. juni 1840 i Skenkelsø, Jørlunde sogn, konfirmeret 1855 sst., faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af gårdmand og sognefoged Christen Andersen og Maren Mortensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Skenkelsø i 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 138. lægd, nr. N/19.
Cohen 1864/149: Rasmus Christensen Skjænkelsø.

8. Menig ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 286 Johan Peter Hansen, født 25. maj 1840 i Jørlunde, Jørlunde sogn, konfirmeret 1854 sst., faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af husmand og skrædder Hans Christensen og Margrethe Larsdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 14. lægd, nr. 130.
Cohen 1864/99:Johan Peter Hansen Hjorslunde.

9. Konstabel ved Artilleriet, 2. Batteri (Lunn), nr. 32 Peder Nielsen, født 5. juni 1841 i Sundbylille, Jørlunde sogn, konfirmeret 1856 sst., faldet ved Dybbøl 2. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af afbygger Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 14. lægd, nr. 142.
Cohen 1864/78: Peter Nielsen Sundbylille.

10. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 528 Peder Andersen, født 4. august 1836 i Slangerup Ås, Slangerup sogn, konfirmeret 1851 i Jørlunde, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Anders Larsen og Karen Pedersdatter.
Indsidder og hjulmand i Skenkelsø i 1860. – Gift med Karen Kirstine Andersdatter.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 121. lægd, nr. 81.
Cohen 1864/96: Peter Andersen Stangerupaas [sic!]

11. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 602 Peder Larsen, født 30. juni 1839 i Hagerup, Jørlunde sogn, konfirmeret 1854 sst., død af strubebetændelse på Assens lazaret 14. maj 1864, begravet på Assens kirkegård 17. maj. Søn af gårdmand Lars Christensen og Birthe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Svestrup, Ølstykke sogn i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 14. lægd, nr. 122.
Cohen 1864/94: Peter Larsen Haugerup.

12. Konstabel ved Artilleriet, 2. Batteri (Lunn), nr. 85 Hans Sørensen, født 20. april 1837 i Sundbylille, Jørlunde sogn, konfirmeret 1851 sst., død af tyfus på Københavns lazaret 9. juni 1864, begravet på Garnisons kirkegård 14. juni. Søn af husmand Søren Jensen og Anne Cathrine Jensdatter.
Daglejer i Over Dråby, Dråby sogn i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 14. lægd, nr. 88.
Cohen 1864/78: Hans Sørensen Sundbylille.

13. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 591 Jens Pedersen, født 13. april 1842 i Jørlunde, Jørlunde sogn, konfirmeret 1856 sst., død af sygdom på Augustenborg lazaret 7. juli 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 12. juli. Søn af tjenestekarl Hans Andersen, Skenkelsø, og tjenestepige Kirsten Marie Jensdatter, Hjørlunde.
Forældrene var ikke gift, men moderen giftede sig få år senere med husmand Lars Willumsen i Jørlunde, hvor Jens endnu boede i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 14. lægd, nr. 155.
Cohen 1864/101: Jens Petersen Hjorlunde.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

3. februar 2011

Asminderød kirke

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle i marmor over sognets faldne i krigen 1864.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 278 Søren Jørgensen, født 12. februar 1837 i Laveskov, Asminderød sogn, konfirmeret 1851 sst., faldet i et forpostfægtning 20. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 22. februar. Søn af parcellist Jørgen Hansen og Karen Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 34. lægd, nr. 187.
Cohen 1864/96: Søren Jørgensen Laveskou.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 328 Hans Peter Christensen, født 7. februar 1841 i Roland, Asminderød sogn, konfirmeret 1855 sst., faldet ved Dybbøl 8. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 11. april. Søn af husmand Christen Hansen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1859, 65. lægd, nr. J/1357.
Cohen 1864/101: Hans Peter Christensen Roland.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 328 Niels Peter Nielsen, født 14. februar 1837 i Langstrup, Asminderød sogn, konfirmeret 1851 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Niels Jensen og Birthe Kirstine Jensdatter.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 148. lægd, nr. 185.
Cohen 1864/95: Niels Peter Nielsen Langstrup.

4. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 247 Hans Jensen, født 8. marts 1836 i Danstrup, Asminderød sogn, konfirmeret 1850 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Jens Jørgensen og Ellen Kirstine Jonasdatter.
Staden Københavns rulle 1860, nr. K/2127.
Cohen 1864/96: Hans Jensen Dangstrup.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 294 Niels Jørgensen, født 2. maj 1839 i Grønholt, Grønholt sogn, konfirmeret 1853 i Asminderød, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af hegnsmand Jørgen Olesen og Bodil Nielsdatter.
Familien flyttede til en anden hegnsmandsbolig på Sørup Overdrev, Asminderød sogn senest 1850. Niels’ soldaternavn blev Asminderød, da han blev genoptaget i lægdsrullen i 1853. – Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 148. lægd, nr. 533.
Cohen 1864/91: Niels Jørgensen Asminderød.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 331 Niels Jensen, født 29. september 1838 i Søholm, Asminderød sogn, konfirmeret 1852 sst., død af sygdom på Augustenborg lazaret 27. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 31. marts. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Johanne Margrethe Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 34. lægd, nr. 215.
Cohen 1864/93: Niels Jensen Søholm.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 610 Peder Pedersen, født 3. marts 1841 i Dageløkke, Asminderød sogn, konfirmeret 1855 sst., såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snogbæk lazaret 16. juli, begravet på Sottrup kirkegård 19. juli. Søn af parcellist Peder Jensen og Sidsel Marie Pedersdatter.
Flyttede med forældrene til Nederste Torp, hvor faderen var parcellist. Nederste Torp blev Peders soldatertilnavn, da han blev genoptaget i lægdsrullen i 1855. – Tjenestekarl hos proprietær Fleischer i Nybo, Asminderød sogn i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 34. lægd, nr. 306.
Cohen 1864/102: Peder Pedersen Nederstetorp.

8. Menig ved 15. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 99 Lars Jensen, født 28. februar 1834 i Langstrup, Asminderød sogn, konfirmeret 1848 sst., død af tyfus på Augustenborg lazaret 29. februar 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 3. marts. Søn af parcellist Jens Mortensen og Sophie Nielsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 34. lægd, nr. 196.
Cohen 1864/139: Lars Jensen Langstrup.

9. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 560 Hans Peter Jensen, født 10. april 1837 i Asminderød, Asminderød sogn, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af husmand Jens Pedersen og Anne Kirstine Jørgensdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 34. lægd, nr. 180.
Cohen 1864/89: Hans Peter Jensen Asminderød.

10. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 565 Jens Peter Henriksen, født 22. januar 1839 i Helsingør (Olai), konfirmeret 1853 i Asminderød, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg almenkirkegård 6. juli. Søn af daglejer Henrik Isaksen og tjenestepige Pouline Hansdatter.
Forældrene var ikke gift. Jens Peter var plejebarn hos sin farfar, husmand Isak Carlsen i Toelt, Asminderød sogn i 1845 og fem år senere hos sin morbror, husmand Bendt Hansen i Langstrup, Asminderød sogn.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 34. lægd, nr. 236.
Cohen 1864/89: Jens Peter Henriksen Helsingør.

26. januar 2011

Hvalsø kirke

Voldborg herred, Roskilde amt

I  kirkens skib blev der på grundlovsdagen i 1866 opsat en mindetavle over sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Trænkonstabel ved Artilleriet, Batteri Tillisch, nr. 52 Hans Hansen, født 18. november 1817 i Dalby, Nørre Dalby sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1832 sst., såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Københavns Garnisonshospital 7. juni, begravet på Garnisons kirkegård 11. juni. Søn af gårdmand Hans Hansen og Marie Olesdatter.
Tjenestekarl i Buske kro, Hvalsø sogn i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 38. lægd, nr. 17.
Cohen 1849/100: Hans Hansen Dalby.

2. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 221 Niels Nielsen, født 14. marts 1825 i Urtehuse, Hvalsø sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1839 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Martinsen og Karen Olesdatter.
Tjenestekarl i Torkildstrup, Kirke Såby sogn i 1845.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 36. lægd, nr. 32.
Cohen 1849/104: Niels Nielsen Orthusene.

3. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 174 Jens Andersen, født 6. juni 1825 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1839 i Hvalsø, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Augustenborg lazaret 26. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 29. juli. Søn af tjenestepige Anne Cathrine Nielsdatter, der stammede fra Hvalsø.
Plejebarn hos gårdmand Mikkel Sørensen, Kirke Hvalsø.
Cohen 1849/123: Jens Andersen Hvalsøe.

4. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 184 Sivert Sørensen, født 15. maj 1826 i Lerbjerg, Hvalsø sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1840 sst., såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 18. september, begravet på Odense kirkegård 22. september. Søn af husmand Søren Sivertsen og Karen Sørensdatter.
Tjenestekarl hos købmand Borch i Roskilde i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 52. lægd, nr. 74.
Cohen 1849/103: Sivert Sørensen Leerbjerg.

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 183 Niels Peter Larsen, født 16. marts 1839 i Dragerup, Grandløse sogn, Holbæk amt, faldet ved Ragebøl 22. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 25. februar. Søn af husmand Lars Christensen og Sidsel Ludvigsdatter.
Overtog et husmandssted i Nørre Hvalsø 1863. Gift med Anne Marie Jensdatter, der giftede sig anden gang 1865.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1863, 40. lægd, nr. N/10.
Cohen 1864/153: Niels Peter Larsen Dragerup.

6. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 475 Carl Petersen, født 5. maj 1831 i Køge, konfirmeret 1845 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af skomagermester Christoffer Petersen og Bodil Jensdatter.
Flyttede med forældrene til Kirke Hvalsø, Hvalsø sogn. – Boede hjemme hos forældrene i Hvalsø i 1860, hvor han ernærede sig som skomager.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 36. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/131: Carl Petersen Kjøbenhavn.

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 189 Thor Peter Hansen, født 24. november 1837 i Skov Hastrup, Særløse sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 28. april, begravet på Ullerup kirkegård 1. maj. Søn af husmand Hans Jensen og Johanne Thorsdatter.
Flyttede med forældrene til Lerbjerg, Hvalsø sogn.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1861, 41. lægd, nr. 45.
Cohen 1864/94: Thor Peter Hansen Skovhastrup.

Græsted by

Holbo herred, Frederiksborg amt

På byens torv, "Ottekanten", indviedes den 11. november 1914 en mindesten med navnene på sognets faldne i 1864. De tre førstnævnte var alle brødre.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 562 Christian Nielsen, født 25. december 1835 i Ludshøj, Blistrup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1850 i Græsted, død af tyfus på Frederiksberg Slots lazaret 23. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 30. marts. Søn af husmand Niels Christiansen og Anne Margrethe Christoffersdatter.
Kom med forældrene til Græsted Overdrev senest 1840. Han var ved indkaldelsen tjenestekarl hos gårdjer Lars Pedersen på Vallingerød mark (jf. skiftet ved Kronborg vestre birk).
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 43. lægd, nr. 174.
Cohen 1864/92: Christian Nielsen Ludshøi.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 175 Anders Nielsen, født 2. februar 1838 i Ludshøj, Blistrup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1852 i Græsted, såret på Als 29. juni 1864, død på Sønderborg lazaret 5. juli, begravet på Sønderborg kirkegård 10. juli. Søn af husmand Niels Christiansen og Anne Margrethe Christoffersdatter.
Kom med forældrene til Græsted Overdrev senest 1840. I 1860 byggede Anders et hus på en lille jordlod, han lejede af gårdejeren på Pibemosegård i Græsted. Huset indbragte 115 rigsdaler på auktion (jf. skiftet ved Kronborg vestre birk).
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 142. lægd, nr. 257.
Cohen 1864/95: Anders Nielsen Ludshøi.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 413 Jacob Nielsen, født 10. oktober 1840 på Græsted Overdrev, Græsted sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Niels Christiansen og Anne Margrethe Christoffersdatter.
Tjenestekarl hos sognefoged Gotfred Pedersen i Esbønderup i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 146. lægd, nr. K/240.
Cohen 1864/95: Jacob Nielsen Græsted.

4. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 245 Christian Larsen, født 13. maj 1839 på Græsted Overdrev, Græsted sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 sst., savnet efter kampene ved Mysunde 2. februar 1864. Søn af indsidder og daglejer Lars Olesen og Clara Sophie Larsdatter.
Tjenestekarl hos gårdmand Christian Sørensen i Sletelte, Valby sogn i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 142. lægd, nr. N/18.
Cohen 1864/151: Christian Larsen Græsted Overdrev

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 569 Niels Sørensen, født 27. marts 1835 i Græsted, Græsted sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1849 sst., faldet i forpostfægtningen på Sundeved 10. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 15. februar. Søn af gårdmand Søren Nielsen og Ellen Hansdatter.
Parcellist i Stokkerup, Græsted sogn i 1860. Gift 1855 med Johanne Hansdatter
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 37. lægd, nr. 65.
Cohen 1864/92: Niels Sørensen Græsted

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 157 Christian Hansen, født 24. september 1840 i Pårup, Græsted sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Hans Andersen og Kirsten Nielsdatter.
Boede hjemme hos moderen i Pårup i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 142. lægd, nr. 148.
Cohen 1864/91: Christian Hansen Paarup

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, 397 Niels Aggebo, født 10. maj 1838 i Aggebo, Valby sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1852 i Græsted, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af murersvend Anders Nordberg, København og ugift Mette Marie Gregersdatter, Aggebo.
Forældrene blev ikke gift, og moderen flyttede rundt til forskellige pladser som husholderske, senest 1850 hos parcellist Søren Heinrichsen Dønnevælde, Græsted sogn, som hun siden giftede sig med. - Niels var tjenestekarl hos gårdmand Niels Jensen i Aggebo i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 142. lægd, nr. 139.
Ses ikke hos Cohen.

25. januar 2011

Sønder Dalby kirke

Fakse herred, Præstø amt

På skibets sydvæg opsattes i 1925 en mindetavle med navnene på bl.a. to soldater, der faldt i de slesvigske krige. Tavlen omfatter også en dansk-amerikansk soldat, der faldt i Frankrig i Første Verdenskrig og en modstandsmand, der faldt i 1945.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 191 Hans Sørensen, født 8. januar 1821 i Høsten, Sønder Dalby, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af husmand Søren Jørgensen og Kirstine Johannesdatter.
Tjenestekarl i Høsten i 1845.
Hovedrullen for Præstø amt 1852, 37. lægd, nr. 42.
Cohen 1848/83: Hans Sørensen Høsten (Sorø amt).

2. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 429 Carl Henrik Hansen, født 12. september 1839 i Køge, konfirmeret 1854 i Sønder Dalby, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af slagter Jens Hansen og Dorthea Elisabeth Hammer.
Flyttede med forældrene til Dalby, Sønder Dalby sogn; her boede han endnu hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 36. lægd, nr. 195.
Cohen 1864/106: Carl Henrik Madsen [sic!] Kjøge.

24. januar 2011

Østofte kirkegård

Fuglse herred, Maribo amt

På kirkegården er rejst et mindesmærke over sognets faldne i begge slesvigske kirke.

1. Månedsløjtnant på linjeskibet Christian den Ottende Albert Eriksen Boye, født 26. september 1811 i Marstal, omkom ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af skipper Albert Eriksen Boye og Anne Sophie Clausdatter.
Boye tog styrmandseksamen i København i 1832 og var i de følgende år skipper i Marstal. I 1844 blev han lods i Bandholm på Lolland. Månedsløjtnant 28. februar 1849. Inspektionsofficer på Trekroner 3. marts 1849. Bekendtmand på linjeskibet Christian VIII 31. marts 1849.
Gift 28. september 1836 i Marstal med Karen Olsen (datter af skipper Rasmus O. og Sidsel Pedersdatter), født 7. maj 1811 i Marstal, død 19. september 1855 i Bandholm, Østofte sogn, Maribo amt. – Han efterlod en søn og en datter på hhv. 10 og 13 år. – Enken modtog en årlig pension på 20 rigsdaler.
Cohen 1849/142: Albrecht Eriksen Bøye. Cohen 1849/142: Albrecht Eriksen Bøye.

2. Menig ved 4. Infanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 124 Hans Nielsen, født 10. maj 1818 i Erikstrup, Østofte sogn, omkom ved linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af gårdmand Niels Pedersen Veilebye og Karen Madsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Erikstrup i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 35. lægd, nr. 53.
Cohen 1849/106: Hans Nielsen Erikstrup.

3. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 125 Ole Christian Jensen, født 27. oktober 1818 i Sørup, Østofte sogn, omkom ved linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af vejpikør Jens Olesen Eistrup og Sidsel Christensdatter.
Tjenestekarl i Sørup i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 35. lægd, nr. 57.
Cohen 1849/106: Ole Christian Jensen Sørup.

4. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 123 Rasmus Jørgensen, født 24. oktober 1815 i Keldernæs, Stokkemarke sogn, Maribo amt, omkom ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af indsidder og daglejer Jørgen Nielsen og Kirsten Christensdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Havløkke, Østofte sogn i 1817. – Tjenestekarl i Sørup, Østofte sogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 35. lægd, nr. 48.
Cohen 1849/106: Rasmus Jørgensen Kjeldernæs.

5. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 127 Peder Jensen, født 15. oktober 1820 i Østofte, Østofte sogn, taget til fange efter linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, død på Rendsburg lazaret 23. maj, begravet på Rendsburg kirkegård 28. maj. Søn af bysmed Jens Henriksen og Anne Marie Wilhelmsdatter.
Tjenestekarl i Pårup, Østofte sogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 35. lægd, nr. 72.
Cohen 1849/106: Peder Jensen Østofte.

6. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 53 Hans Rasmussen, født 6. december 1827 i Østofte, Østofte sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Maren Kirstine Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Østofte i 1850.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 35. lægd, nr. 76.
Cohen 1850/71: Hans Rasmussen Østofte.

7. Menig ved 2. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 114 Anders Hansen, født 17. februar 1820 i Østofte, Østofte sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 8. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 10. august. Søn af husmand Hans Andersen og Anne Cathrine Hansdatter.
Indsidder og daglejer i Østofte i 1850. Gift med Bodil Johanne Pedersdatter, med hvem han fik en søn.
Hovedrullen for Maribo amt 1854, 35. lægd, nr. 172.
Cohen 1850/73: Anders Hansen Østofte (Maribo amt).

8. Anders Pedersen, faldet i Treårskrigen.

9. Christian Knudsen, faldet i Treårskrigen.

10. Rasmus Nielsen, faldet i Treårskrigen.

11. Ambulancesoldat ved 4. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 6 Niels Pedersen, født 12. februar 1824 i Langet, Østofte sogn, død 25. september 1850. Søn af gårdmand Peder Hansen og Anne Cathrine Nielsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Langet i 1850.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 35. lægd, nr. 52.
Cohen 1850/89: Niels Petersen Langet.

12. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 231 Hans Peter Ellebæk, født i Østofte, Østofte sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Er muligvis identisk med Hans Pedersen Ellebæk, f. 1830 i Maribo.
Cohen 1864/169: Hans Peter Ellebæk Østofte.

13. Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 64 Hans Wilhelm Nielsen, født 29. marts 1841 i Nørreballe, Østofte sogn, konfirmeret 1855 sst., såret 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 21. marts. Søn af rokkedrejer Niels Larsen og Johanne Hansdatter.
Tjenestekarl i Hunseby, Hunseby sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 236. lægd, nr. 111.
Cohen 1864/110: Hans Vilhelm Nielsen Nørreballe.

14. Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 481 Hans Christiansen, født 25. januar 1841 i Sørup, Østofte sogn, såret 10. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 15. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 19. marts. Søn af gårdmand Christian Hansen og Anne Cathrine Olesdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Sørup i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 234. lægd, nr. 158.
Cohen 1864/112: Hans Christensen Sørup.

15. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 352 Niels Peter Jensen, født 12. august 1839 i Stokkemarke, Stokkemarke sogn, Maribo amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 27. april, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 29. april. Søn af indsidder og hjulmand Jens Vognsen Bigum og Adolphine Pedersdatter.
Familien flyttede til Bandholm, Østofte sogn; her boede Niels Peter endnu i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 234. lægd, nr. 132.
Cohen 1864/91: Niels Peter Jensen Stokkemarke.

16. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 170 Lars Hansen, født 9. marts 1838 i Havløkke, Østofte sogn, konfirmeret 1852 sst., død af brystbetændelse på Bogense lazaret 4. maj 1864, begravet på Bogense kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Hans Jørgensen og Anne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Alminde, Landet sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 234. lægd, nr. 119.
Cohen 1864/117: Lars Hansen Østofte [sic!]

17. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 22 Hans Christian Hansen, født 1. februar 1840 i Norre, Nebbelunde sogn, Maribo amt, såret ved Dybbøl 12. april 1864, død på Augustenborg lazaret 16. april, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af husmand Hans Christian Pedersen og Anne Marie Henriksdatter.
Tjenestekarl i Sædinge, Sædinge sogn i 1860, men flyttede kort efter til Østofte sogn.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 234. lægd, nr. L/395.
Cohen 1864/112: Hans Christian Hansen Norre.

18. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 471 Jørgen David Hansen, født 24. april 1836 i Hunseby, Hunseby sogn, Maribo amt, konfirmeret 1850 i Østofte, død af lungebetændelse på Københavns lazaret 2. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 6. marts. Søn af tjenestekarl Hans Nielsen, Maribo, og tjenestepige Henriette Schwartz, Hunseby.
Forældrene var ikke gift, men blev det få år senere og flyttede til Reersnæs, Østofte sogn, hvor faderen var indsidder og daglejer. 
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 234. lægd, nr. 78.
Cohen 1864/152: Jørgen Hansen Hunseby.

Tune kirke

Tune herred, Roskilde amt

På skibets sydvæg opsattes den 8. maj 1914 en mindetavle for sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 84 Niels Jørgensen, født 25. oktober 1821 i Tune, Tune sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jørgen Nielsen og Kirsten Johnsdatter.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 31. lægd, nr. 62.
Cohen 1849/120: Niels Jørgensen Thune.

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 153 Poul Madsen, født 3. maj 1819 i Himmelev, Himmelev sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1833 i Tune, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Mads Nielsen og Anne Poulsdatter.
Flyttede med forældrene til en gård i Tune, Tune sogn.
Hovedrullen for Roskilde amt 1850, 30. lægd, nr. 7.
Cohen 1849/130: Poul Madsen Himmeløv (Roskilde amt)

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 207 Jacob Knudsen, født 29. september 1837 i Tune, Tune sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Knud Nilausen og Karen Larsdatter.
Tjenestekarl i Tune, Tune sogn i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 64. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/93: Jacob Knudsen Thune.

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 590 Ole Jørgensen, født 21. juli 1838 i Tune, Tune sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg almenkirkegård 6. juli. Søn af tjenestekarl Jørgen Olesen og Karen Nielsdatter.
Forældrene var ikke gift; moderen forblev ugift og blev hos sin mor, husmand Niels Jensens enke Anne Knudsdatter i Tune. Her boede Ole endnu i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 64. lægd, nr. 46.
Cohen 1864/89: Ole Jørgensen Taum [sic!]

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 204 Jens Hansen, født 25. april 1838 i Tune, Tune sogn, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Rinkenæs lazaret 4. maj, begravet på Rinkenæs kirkegård 5. maj. Søn af gårdmand Hans Jensen og Kirsten Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Tune i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 64. lægd, nr. 47.
Cohen 1864/94: Jens Hansen Thune.

Foto: Finn Halling Larsen

23. januar 2011

Vor Frue kirke

Vor Frue sogn, Roskilde amt

På kirkens nordvæg opsattes ved kirkens indvielse i 1907 en mindetavle med navnene på fire soldater, der faldt i Treårskrigen. Tavlen opsattes oprindeligt omkring 1852 i den gamle Vor Frue kirke i Roskilde.

Tavlen er for flere år siden fjernet fra kirkerummet og står nu i kælderen!

1. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 132 Lars Olesen, født 24. november 1824 i Tjæreby, Roskilde Vor Frue landsogn, konfirmeret 1839 sst., såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 13. juli, begravet på Odense kirkegård 16. juli. Søn af husmand Ole Larsen og Anne Hansdatter.
Tjenestekarl i Tjæreby 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1850, 10. lægd, nr. 26.
Cohen 1849/103: Lars Larsen Tjærebye.

2. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 261 Niels Christoffersen, født 30. april 1822 i Darup, Roskilde Vor Frue landsogn, konfirmeret 1836 sst., død på Schleswig lazaret 11. februar 1851, begravet på Friedrichsberg kirkegård 16. februar. Søn af husmand Christoffer Nielsen og Birthe Jensdatter.
Tjenestekarl i Darup i 1850.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 10. lægd, nr. 29.
Cohen 1850/84: Niels Christophersen Darup (Roskilde amt).

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 218 Lars Pedersen, født 20. december 1826 i Vindinge, Vindinge sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1841 i Sengeløse, død af tyfus på Flensburg lazaret 21. november 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 23. november. Søn af gårdmand Peder Larsen og Sidsel Hansdatter.
Lars kom efter sine forældres død i pleje hos slægtninge i Vadsby, Sengeløse sogn. – Tjenestekarl i Tjæreby, Roskilde Vor Frue landsogn 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 10. lægd, nr. 100.
Cohen 1850/50: Lars Petersen Windinge (Frederiksborg amt).

4. Menig ved 1. lette Bataljon Ole Pedersen, født 27. august 1823 i Salløv, Snoldelev sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1838 i Tune, død af tyfus på Harritslevgård lazaret 25. oktober 1848, begravet på Skovby kirkegård 27. oktober. Søn af husmand Peder Olesen og Anne Christensdatter.
Familien flyttede til Havdrup sogn i 1834 og tre år senere til Tune sogn. – Tjenestekarl i Kamstrup, Roskilde Vor Frue landsogn i 1845.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 55. lægd, nr. 27.
Cohen 1848/84: Ole Petersen Salløv (Roskilde amt).

Foto: Finn Halling Larsen

Reersø kirkegård

Løve herred, Holbæk amt

På kirkegården rejstes den 1. september 1940 en næsten to meter høj bautasten til minde om en mariner, der omkom i Treårskrigen.

Koksmat på linjeskibet Christian den Ottende Peder Nielsen, født 29. december 1817 i Reersø, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1832, omkom ved skibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af husmand og fisker Niels Nielsen og Cathrine Mogensdatter.
Fisker i Reersø. Ugift.
Cohen 1849/143: Peter Nielsen Seierbye (se note).

Ved evakueringen af linjeskibet var Peder Nielsen kommet ned i en af redningsbådene, men da han fik øje på sin fætter Niels Hansen, der endnu stod på dækket, sprang Peder atter ombord på skibet og overlod sin plads til fætteren, som han vidste, havde kone og børn ventende hjemme i Reersø. Da redningsbåden lagde fra mod land, sprang linjeskibet i luften og tog blandt andre Peder Nielsen med sig i dybet. Da Niels Hansen døde mæt af dage i 1911 formede præstens mindetale sig nærmest som en hæderstale for Peder Nielsen, der var omkommet 62 år tidligere. Forfatteren A.J. Gejlager skrev et digt på ikke færre end 23 vers, der blev trykt i Sorø Amtstidende. Mindet om Peder Nielsen var stadig levende, da sognepræsten i Reersø, R. Glenthøj, i 1939 dannede en komité til indsamling til mindestenen, der afsløredes et år senere.

Note: Rasmus Nielsen godtgør i sin bog om de faldne fra Sejerø, at der var sket en forveksling mellem to Peder Nielsen'er i de militære stambøger. Nr. 422 Peder Nielsen, født 1824 i Sejerby, Sejerø sogn, flyttede omkring 1848 til Reersø, hvorfra han blev indkaldt til militærtjeneste på linjeskibet Christian den Ottende. Han slap levende fra eksplosionen, men kom i fangenskab og blev først hjemsendt ved våbenhvilen i august. I 1853 rejste han til Aarhus, hvor han døde seks år senere. Den på mindestenen omtalte Peder Nielsen havde nr. 426 i stambogen. Navneligheden og de næsten identiske numre medførte, at Peder fra Sejerby kom på tabslisten, mens det skulle have været Peder fra Reersø.

Foto: Finn Halling Larsen

22. januar 2011

Nykøbing Falster kirke

Nykøbing Falster købstad, Maribo amt


På skibets sydvæg opsatte de lokale våbenbrødre den 18. april 1866 to zinkskjolde med navnene på fjorten soldater, der faldt i de to slesvigske krige. Senere forsvandt skjoldene, men erstattedes af et stort mindesmærke i marmor.

1. Dragon ved 4. Dragonregiment, 2. eskadron, nr. 58 Jens Andersen, født 27. juli 1822 i Vålse, Vålse sogn, Maribo amt, konfirmeret 1837 sst., faldet ved Bov 9. april 1848, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. april. Søn af husmand Anders Pedersen og Johanne Jensdatter. 
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 97. lægd, nr. 19.
Cohen 1848/97: Jens Andersen Waalsøe (Maribo amt).

2. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 190 Rasmus Jensen, født 5. marts 1821 i Vantore, Nysted landsogn, Maribo amt, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af undertagsmand [indsidder] Jens Jørgensen og Kirsten Hansdatter.
Tjenestekarl i Frejlev, Kettinge sogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 65. lægd, nr. 224.
Cohen 1848/85: Rasmus Jensen Vanthore (Maribo amt).

3. Korporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 6 Andreas Wilhelm Schrøder, født 29. august 1826 i Aabenraa, konfirmeret 1841 i Nykøbing Falster, død af tyfus på Christianshavns lazaret 7. november 1850, begravet på Garnisons kirkegård 11. november. Søn af skipper Andreas Wilhelm Schrøder og Marie Elisabeth Semler.
Flyttede med forældrene til Nykøbing Falster, hvor faderen var købmand. – Handelslærling i Sakskøbing i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 102. lægd, nr. 79.
Cohen 1850/84: Andreas Wilhelm Schrøder (Maribo amt).

4. Frivillig menig ved 1. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 464 Jens Paludan-Müller, født 10. marts 1836 i Odense (Knuds), faldet ved Sankelmark 6. februar 1864. Søn af adjunkt Caspar Peter Paludan-Müller og Henriette Erichsen Rosenstand-Goiske.
Flyttede med forældrene til Nykøbing Falster, hvor faderen var rektor. Student 1855 (Nykøbing Falster), cand.theol. 1862. Vandt universitetets prisopgave om Gotlands historie 1862 (udkom posthumt 1865).
Cohen 1864/87: Jens Paludan-Müller Odense.

5. Menig ved 1. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 536 Carl Christian Olesen, født 5. april 1835 i Nykøbing Falster, konfirmeret 1850 sst., faldet ved Sankelmark 6. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af vægter Ole Rasmussen og Karen Jensdatter.
Cohen 1864/90: Carl Christian Olesen Nykjøbing.

6. Menig ved 7. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 179 Hans Jensen, født 17. april 1834 i Nykøbing Falster, såret ved Sankelmark 4. februar 1864, død på Københavns lazaret 17. februar, begravet på Garnisons kirkegård 21. februar. Søn af daglejer Henrik Jensen og Anne Hansdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 208. lægd, nr. 52.
Cohen 1864/118: Hans Jensen Nykjøbing.

7. Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 182 Christian Madsen, født 31. oktober 1832 i Nykøbing Falster, død af sygdom på Augustenborg lazaret 10. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 12. april. Søn af bryggerkarl Niels Madsen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1864/168: Christen Madsen Nykjøbing.

8. Officersaspirant ved 9. Infanteriregiment Peter Emil Valdemar Frisenette, født 21. april 1845 i Nykøbing Falster, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Nykøbing Falster kirkegård 29. april. Søn af købmand Ludvig Ferdinand Frisenette og Anne Cathrine Margrethe Philipsen.
Cohen 1864/122: Peter Emil Valdemar Frisenette.

9. Menig ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 46 Hans Carl Hansen, født 28. august 1839 i Vindeby, Vindeby sogn, Maribo amt, død af tyfus på Flensburg lazaret 2. februar 1864, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af gårdejer Hans Knud Hansen Skotte og Karen Marie Carstensdatter.
Hjemme hos forældrene i Vindeby i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 275. lægd, nr. 59.
Cohen 1864/109: Hans Carl Hansen Vindeby.

10. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 252 Mads Poulsen, født 12. marts 1832 i Klodskov, Ønslev sogn, Maribo amt, konfirmeret 1846 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Poul Hansen og Birthe Olesdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 208. lægd, nr. 115.
Cohen 1864/166: Mads Poulsen Klodskov.

11. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 467 Laurits Christian Johan Scharff, født 2. februar 1840 i Stege, død af sygdom på Augustenborg lazaret 7. juni 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 10. juni. Søn af bager Wilhelm Christian Scharff og Anne Marie Christensen.
Urmager i Nykøbing Falster i 1860.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 208. lægd, nr. N/46.
Cohen 1864/105: Lauritz Christian Johan Scharffe Stege.

12. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 292 Peder Jensen, født 1. november 1836 i Thorebro, Elskilstrup sogn, Maribo amt, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af husmand og væver Jens Rasmussen og Kirsten Frederiksdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 195. lægd, nr. 36.
Cohen 1864/109: Peter Jensen Thorebroe.

13. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 250 Jonas Frederiksen, født 12. januar 1839 i Bjernæs, Olstrup sogn, Maribo amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 14. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 17. juli. Søn af husmand Frederik Frederiksen og Else Jonasdatter.
Smedelærling i Nykøbing Falster i 1860.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 208. lægd, nr. N/38.
Cohen 1864/152: Jonas Frederiksen Bjernesse.

14. Menig ved 7. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 71 Hans Jørgen Sørensen, født 25. maj 1838 i Nykøbing Falster, konfirmeret 1852 sst., død af tyfus på Kærsgård lazaret 23. april, begravet på Brenderup kirkegård 26. april. Søn af vognmand Søren Poulsen og Johanne Mogensdatter.
Avlsbruger i Nykøbing F. i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 208. lægd, nr. 107.
Cohen 1864/118: Hans Jørgen Sørensen Nykjøbing.

Mern kirke

Bårse herred, Præstø amt

I våbenhuset opsattes ca. 1852-53 to zinkskjolde over soldater, der faldt i Treårskrigen. Efter krigen i 1864 blev der opsat et tredje skjold over en soldat, der faldt i denne krig. Bag hver af skjoldene er hæftede to dannebrogsflag.

1. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 82 Jens Olesen, født 1. august 1822 i Sageby, Mern sogn, såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Fredericia lazaret samme dag, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af indsidder og daglejer Ole Christensen og Sidsel Andersdatter.
Forældrene var ikke gift, men blev det, da Jens var 5 år gammel. – Tjenestekarl i Nørre Mern i 1845.
Hovedrullen for Præstø amt 1845, 71. lægd, nr. 45.
Cohen 1849/133: Jens Sageby.

2. Dragon ved 4. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 45 Peter Andreas Knud Hansen, født 17. august 1826 i Sønder Mern, Mern sogn, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af skovfoged Hans Rasmussen og Karen Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Hestehave, Mern sogn i 1845. 
Hovedrullen for Præstø amt 1852, 88. lægd, nr. 20.
Cohen 1850/96: Peter Hansen Søndermæhren (Præstø amt)

3. Menig ved 4. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 503 Hans Hansen, født 26. juni 1836 i Sønder Mern, Mern sogn, konfirmeret 1851 sst., savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Hans Jørgensen og Maren Jørgensdatter.
Tjenestekarl på Høvdingsgård, Mern sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Præstø amt) 1863, 151. lægd, nr. J/196.
Ses ikke hos Cohen

Foto: Finn Halling Larsen

21. januar 2011

Linå kirke

Gjern herred, Skanderborg amt

Sognets beboere opsatte omkring 1852 en mindetavle for tre faldne i Treårskrigen. I 1948 hang mindetavlen på skibets sydvæg, men er i dag (2013) anbragt under orgelpulpituret.

1. Sergent ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 5 Jens Laursen Hjort, født 10. maj 1821 i Toustrup, Dallerup sogn, konfirmeret 1836, såret ved Friedrichstadt 8. september 1850, død på Friedrichstadt lazaret 10. september, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af husmand Laurs Therkildsen og Karen Andersdatter.
Træskomand i Laven, Linå sogn. Gift med Marianne Rasmusdatter, med hvem han havde en søn. Da han endnu var konstabel, blev han udnævnt til Dannebrogsmand 13.9.1848.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 11. lægd, nr. 127.
Cohen 1850/57: Jens Laursen Toustrup (Skanderborg amt)

2. Overkonstabel ved Artilleriet, 3. Batteri, nr. 33 Anders Christensen, født 21. december 1821 i Gødvad, Gødvad sogn, konfirmeret 1836 i Linå, faldet ved Nybøl 28. maj 1848, begravet på Sønderborg kirkegård 30. maj. Søn af gårdmand Christen Jensen og Anne Marie Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til Mollerup, Linå sogn, hvor faderen ernærede sig som pottemager.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 12. lægd, nr. 38.
Cohen 1848/81: Anders Christensen Gjødevad (Skanderborg amt)

3. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 104 Morten Andersen, født 6. april 1823 i Linå, Linå sogn, konfirmeret 1837, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af indsidder Anders Mortensen og Anne Kirstine Jensdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 12. lægd, nr. 8.
Cohen 1850/92: Morten Andersen Linaae (Skanderborg amt)

Efter navnene følger dette vers:
DET MOD, DEN LYST HVORMED I, KJÆRE! / SAA BLODIGT STREED FOR FØDELAND, / VIL NU SOM I FREMTIDSSLÆGTER LÆRE, / AT STOLE TRYGT PAA DANSKE MAND. / VÆR TAKKET OG HÆDRET TIL SILDIGSTE STUND! / SOV SØDT! SKIØNDT I HVILE PAA FREMMED GRUND. / ERKIENDTLIGHEDS PLIGT HAR LAGT OS PAA SINDE, / DERFOR HAR VI REIST EDER DETTE MINDE.

Kilder:
Boeck (1948), s. 543-544.

20. januar 2011

Kregme kirke

Strø herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg opsatte sognets beboere den 7. juli 1878 en mindetavle over sognets faldne i begge krige.

Ole Hansen Pedersen og Jens Pedersen (nr. 9 og 10) var brødre.

1. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 47 Ole Hansen, født 25. november 1822 i Brederød, Kregme sogn, konfirmeret 1837 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af tjenestekarl Jens Larsen, Asserbo, og tjenestepige Karen Hansdatter, Brederød.
Forældrene var ikke gift, og moderen var stadig ugift i 1834.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 17. lægd, nr. 32.
Cohen 1850/49: Ole Hansen Brederød (Frederiksborg amt).

2. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 192 Lars Larsen, født 29. januar 1826 i Kregme, Kregme sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, taget til fange, død på Flensburg lazaret 30. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 1. august. Søn af gårdmand Lars Olesen og Karen Nielsdatter.
Støberiarbejder i Frederiksværk i 1850.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 16. lægd, nr. 64.
Cohen 1850/51: Lars Larsen Kregome (Frederiksborg amt).

3. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 190 Anders Pedersen, født 5. august 1819 i Kregme, Kregme sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af tjenestekarl Peder Nielsen, Ebbedal, og tjenestepige Maren Hansdatter, Kregme.
Blev sat i pleje hos husmand Niels Hansen i Kregme. – Indsidder i Carlsgave i 1850. – Gift med Karen Pedersdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 17. lægd, nr. 19.
Cohen 1850/47: Anders Petersen Gregome (Frederiksborg amt).

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 70 Hans Jensen, født 16. januar 1822 i Vinderød, Vinderød sogn, Frederiksborg amt, faldet i rekognosceringen ved Stenten mølle (ved Schleswig) 8. august 1850. Søn af indsidder og daglejer Jens Christian Larsen og Johanne Jørgensdatter.
Flyttede med forældrene til Auderød, Kregme sogn. Flyttede til Illum, Svanninge sogn ca. 1848.
Tilgangsrullen for Svendborg amt 1848, 19. lægd, nr. Z/485.
Cohen 1850/67: Hans Jensen Vinderød (Frederiksborg amt).

5. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 200 Jørgen Larsen, født 27. juni 1825 i Vinderød, Vinderød sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Mysunde 12. september 1850. Søn af indsidder og daglejer Lars Jørgensen og Inger Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til Auderød, Kregme sogn. Tjenestekarl i Brederød 1845.
Tilgangsrullen for Roskilde amt 1849, 8. lægd, nr. Æ/738.
Cohen 1850/69: Jørgen Larsen Winderød (Frederiksborg amt).

6. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 60 Peder Nielsen, født 8. juli 1823 i Auderød, Kregme sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Mysunde 12. september 1850. Søn af husmand Niels Pedersen og Anne Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Auderød i 1850.
Staden Københavns rulle 1847, nr. 3985.
Cohen 1850/69: Peter Nielsen Auderød (Frederiksborg amt).

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 571 Henrik Hansen, født 9. februar 1835 i Sonnerup, Kregme sogn, såret ved Dybbøl 10. februar 1864, død på Sønderborg lazaret 11. februar, begravet på Sønderborg kirkegård 18. februar. Søn af husmand Hans Henriksen og Kirsten Pedersdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 17. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/92: Henrik Hansen Sonnerup.

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 262 Niels Andersen, født 22. december 1835 på Carlsgave, Kregme sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 30. maj, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 4. juni. Søn af indsidder og daglejer Anders Nielsen Nyrup og Johanne Olesdatter.
Tjenestekarl i Kregme i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 17. lægd, nr. 58.
Cohen 1864/91: Niels Andersen Carlsgave.

9. Menig ved 1. Infanteriregiment … Ole Hansen Pedersen, født 2. august 1837 i Brederød, Kregme sogn, konfirmeret 1852 sst., faldet eller såret ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af arbejdsmand Peder Hansen og Sidsel Jensdatter.
Tjenestekarl i Brederød i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 17. lægd, nr. 71.
Ses ikke hos Cohen.

10. Menig ved 3. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 613 Jens Pedersen, født 2. juni 1841 i Brederød, Kregme sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 26. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 28. juli. Søn af husmand og støberiarbejder Peder Hansen og Sidsel Jensdatter.
Tjenestekarl i Auderød i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 17. lægd, nr. 120.
Cohen 1864/99: Jens Petersen Brederød.

Karise kirke

Fakse herred, Præstø amt

På kirkens sydside er der opført et gravkapel for den grevelige slægt Moltke. I et af kapellets mange sarkofager hviler en løjtnant, der faldt i Treårskrigen.

Sekondløjtnant ved Gardehusareskadronen Joachim Godske greve Moltke, født 21. januar 1829 i København (Garnisons), død af tyfus på Schleswig Bischofshof lazaret 30. oktober 1850, bisat i Schleswig domkirke 5. november, nedsat i det Moltkeske gravkapel 13. november. Søn af godsejer til Bregentved, deputeret i Rentekammeret Adam Wilhelm lensgreve Moltke og Marie Elisabeth komtesse Knuth.
Foretog studierejser i Tyskland og Italien 1846 og 1847-48. Sekondløjtnant à la suite ved Gardehusareskadronen 16.3.1849 og deltog i krigen april-september 1849. Virkelig sekondløjtnant 19.8.1849. Gennemgik kavalleriets eksercerskole på Jægersborg oktober 1849-maj 1850 og deltog atter i krigen maj-oktober 1850.
Cohen 1850/97: Joachim Godske von Moltke-Bregentved.

På den store sarkofag er der en forgyldt inskription, der lyder:
"EI FORUNDTES DET HAM I HÆDERLIG KAMP / AT OFRE SIT LIV FOR SIT FÆDRELAND / MEN UBERØRT I DE BLODIGE STOREM / AF FIENDTLIGE VAABEN MAATTE HAN SEGNE / FOR SYGDOM / ELSKET OG SAVNET AF FORÆLDRE SØDSKENDE / VENNER OG VAABENBRØDRE".

Moltkes far var geheimestatsminister (finansminister) 1831-1848 og efter enevældens fald landets første premierminister indtil 1852. Det store grevskab Bregentved arvede han i 1818. Til grevskabet hørte også Karise kirke.

16. januar 2011

Kettinge kirke

Musse herred, Maribo amt

På skibets nordvæg blev der (muligvis i årene 1874-80) opsat en mindetavle over sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 190 Rasmus Jensen, født 5. marts 1821 i Vantore, Nysted landsogn, Maribo amt, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af undertagsmand Jens Jørgensen og Kirsten Hansdatter.
Tjenestekarl i Frejlev, Kettinge sogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 65. lægd, nr. 224.
Cohen 1848/85: Rasmus Jensen Vanthore, Maribo amt.

2. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 48 Niels Jensen, født 5. juni 1825 i Frejlev, Kettinge sogn, konfirmeret 1840 sst., død af halsbetændelse på Københavns garnisonshospital 26. oktober 1848, begravet på Garnisons kirkegård 1. november. Søn af husmand Jens Jensen og Johanne Bertelsdatter.
Tjenestekarl i Møllehusene, Nysted landsogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1854, 97. lægd, nr. 36.
Cohen 1848/89: Niels Jensen Frødslev.

3. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 139 Rasmus Andersen, født 9. maj 1817 i Frejlev, Kettinge sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Assens lazaret 28. juli, begravet på Assens kirkegård 30. juli. Søn af gårdmand Anders Rasmussen og Bente Nielsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Frejlev i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 65. lægd, nr. 44.
Cohen 1849/110: Rasmus Andersen Freilev, Maribo amt.

4. Gardehusar ved Gardehusareskadronen Jens Andersen, født 16. september 1826 i Frejlev, Kettinge sogn, død ved Dannevirke 9. maj 1850. Søn af husmand Anders Rasmussen Rej og Margrethe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Frejlev i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 65. lægd, nr. 185.
Ses ikke hos Cohen. Soldaten døde under våbenhvilen.

5. Menig ved 11. Depotkompagni, nr. 211 Peder Pedersen, født 17. juni 1817 i Store Musse, Musse sogn, Maribo amt, død af tyfus i Københavns lazaret 26. december 1850, begravet på Garnisons kirkegård 30. december. Søn af gårdmand Peder Madsen og Johanne Rasmusdatter.
Gårdmand i Frejlev, Kettinge sogn i 1850. – Gift 1842 med Birthe Rasmusdatter.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 65. lægd, nr. 155.
Cohen 1850/98: Peder Pedersen Muse.

6. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 220 Mads Christensen, født 6. marts 1820 i Frejlev, Kettinge sogn, druknet i en mergelgrav ved Husby 15. november 1850, begravet på Schleswig Friedrichsberg kirkegård 20. november. Søn af gårdmand Christen Madsen og Maren Olesdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Frejlev i 1850.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 65. lægd, nr. 37.
Cohen 1850/89: Mads Christensen Fresløv, Maribo amt.

7. Menig ved 1. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 267 Niels Hansen, født 3. januar 1824 i Frejlev, Kettinge sogn, konfirmeret 1838 sst., død i Sønderborg 13. februar 1851, begravet på Mariæ kirkegård 16. februar. Søn af gårdmand Hans Rasmussen Jyde og Karen Larsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Frejlev i 1850.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 65. lægd, nr. 60.
Ses ikke hos Cohen. Soldaten er muligvis død efter Cohen afsluttede sit manuskript.

8. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 176 Hans Jørgen Jørgensen, født 23. marts 1835 i Lågerup, Bregninge sogn, Maribo amt, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af indsidder og daglejer Jørgen Jespersen og Johanne Larsdatter.
Møllersvend i Rågelunde mølle, Kettinge sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 223. lægd, nr. 105.
Cohen 1864/117: Hans Jørgen Jørgensen Laagerup.

9. Frivillig menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 89 Peder Rasmussen, født 30. december 1836 i Kettinge, Kettinge sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død i Kær 30. juni. Søn af gårdmand Rasmus Pedersen Smed og Dorthe Hansdatter.
Tjenestekarl i Bregninge, Bregninge sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 223. lægd, nr. 83.
Cohen 1864/113: Peter Rasmussen Kjettinge.

Efter navnene følger dette vers: "De Første faldt omstraalede af Seiersglandsen / De Sidste beseirede af Overmagten / Men alle de besegled Troskabspagten / Om deres Navne snoe vi Hæderskrandsen / Med Eviggrønt og med de blaae Kjærminder / I Himlen selv de Troskabslønnen finder".