30. april 2018

Varnæs kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt

I kirkegårdens sydlige ende er anbragt et smedejernsmonument over en dansk soldat, der faldt i krigen 1864.

På kirkegården er der to mindestene over faldne danske og preussiske soldater, der døde på byens lazaret i 1864. Tæt ved Lindes gravsted drejer det sig om en mindesten over 13 danske soldater, og i kirkegårdens østlige ende er der en mindesten over 10 danske og tre preussiske soldater, der specifikt "faldt i kampen om Dybbøl". Varnæs kirkebog registrerer 22 danske faldne soldater og syv fjendtlige soldater fra forskellige dele af Tyskland. Selv om liget af en brandenburgsk soldat blev ført hjem, stemmer antallet ikke med mindestenenes samlede antal faldne.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 498 Rasmus Linde, født 29. januar 1830 i Skanderborg, såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Varnæs lazaret 4. maj, begravet på Varnæs kirkegård 7. maj. Søn af skomagermester Hans Frederik Ludvig Linde og Anne Margrethe Rasmusdatter.
Skomagermester i Skanderborg, gift med Mette Cathrine Nielsdatter. Han var muligvis medlem af byens politikorps.
Cohen 1864/123: Rasmus Linde Skanderborg.

Rise kirkegård

Rise herred, Aabenraa amt

På kirkegården er en stor sandstensplade lagt på en dansk husars grav fra 1848. Husaren faldt i en forpostfægtning i Hoptrup mod de Tannske friskarer. Hoptrup ligger 17 km nord for Aabenraa på landevejen til Haderslev. Det er ikke oplyst, hvor husaren døde, men han blev begravet i Rise et par km vest for Aabenraa.

Garder ved Gardehusardivisionen, 2. kompagni, nr. 27 Niels Jensen, født 6. marts 1825 i Kallø, Tårs sogn, Maribo amt, konfirmeret 1839 i Tårs kirke, såret ved Hoptrup 7. juni 1848, død samme dag, begravet på Rise kirkegård 8. juni. Søn af indsidder og daglejer Jens Rasmussen og Marie Frandsdatter.
Flyttede til Vigsnæs sogn i 1842.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 63. lægd, nr. 105.
Cohen 1848/99: Niels Jensen Calløe (Maribo amt).

Rinkenæs gamle kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt

 På kirkegården ved den gamle kirke og tæt ved landevejen er underjæger Sejer Steffensen mindet. Mindestenen ved landevejen står tæt ved indkørslen til Mindegård (Sejrsvej 112).

Sejer var den første danske soldat, der faldt i Treårskrigen, og hans fornavn gav anledning til dette vers, der er gengivet på mindestenen i Rinkenæs og på mindetavlen i Ølsted kirke:
Første Skud fra Krigerskare / voldte Byen Skræk og Fare / men med Tak og Pris og Hæder broderlig vi mindes Eder / som for os i første Møde / Seier vandt hvor Seier døde.
Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 83 Sejer Steffensen, født 29. juli 1824 i Bottrup, Ølsted sogn, Vejle amt, konfirmeret 1838 sst., faldet i en rekogniscering ved Rinkenæs 6. april 1848, begravet på Rinkenæs gamle kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Steffen Sejersen og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Ølsted i 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 112. lægd, nr. 50.
Cohen 1848/92: Sejer Steffensen Botterup (Vejle amt).

På Rinkenæs' gamle kirkegård finder man også et fællesmonument over 66 danske og preussiske soldater, der faldt i 1864-krigen. Monumentet bringer ingen navne.

Bov kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt

På kirkegården er bevaret en gravsten og en mindesten over to faldne fra Treårskrigen. Mindestenen over kaptajn Hegermann-Lindencrone stod oprindelig i kirken, men blev senere flyttet ud på kirkegården.

1. Kaptajn ved 3. Jægerkorps Johan Frederik Hegermann-Lindencrone, født 5. juni 1802 i København (Garnisons), såret i slaget ved Bov 9. april 1848, død i Aabenraa samme dag, begravet på Aabenraa kirkegård 19. april. Søn af kaptajn, senere generalløjtnant Johan Henrik Hegermann-Lindencrone og Mette Louise Christiane Lindencrone. Ugift.
Landkadet 1813, sekondløjtnant à la suite ved Jyske Jægerkorps 1818, premierløjtnant 1828, karakteriseret kaptajn 1833, stabskaptajn 1839, kaptajn af 1. kl. 1842. Kaptajnen boede hos sine forældre i Nyborg i 1845. - Kammerjunker 1818. - Ridder af Dannebrog 1848.
Familien blev adlet med navnet Hegermann-Lindencrone i 1818. Ved kaptajnens begravelse blev ridderkorset lagt på kisten efter kongens udtrykkelige ønske. Det er angiveligt den eneste gang, en dansk ridderorden er blevet tildelt posthumt, og det er heller ikke i overensstemmelse med statutterne fra 1808. Tildelingen af ridderkorset skal sandsynligvis ses som et udtryk for, at Hegermann-Lindencrone var den første danske officer, der faldt i Treårskrigen, og det faktum, at han tilhørte adelen, har sikkert også haft betydning. Den afdødes familie fik lov til at beholde ridderkorset som minde.
Cohen 1848/93: Johan Frederik von Hegermann-Lindenkrone.

2. Menig ved 10. lette Bataljon, 4. kompagni, nr. 124 Knud Jensen Bonde, født 23. november 1818 i Kastvrå, Sommersted sogn, Haderslev amt, dræbt ved Nyhus (ty. Niehuus) 24. april 1848, begravet på Bov kirkegård 16. maj. Søn af gårdmand Jens Knudsen Bonde og Bodil Pedersdatter.
Den 26 år gamle musketer Knud Bonde ved 10. Bataljon var indlagt på Garnisonshospitalet i København i 1845. Under den danske hærs tilbagetog fra slaget ved Schleswig by blev Knud Bonde dræbt ved et vådeskud på Asmus Thaysens mark ved Nyhus natten mellem den 24. og 25. april 1848. De slesvig-holstenske oprørssoldater begravede ham på marken, men få uger senere gav amtmanden i Flensburg tilladelse til at liget måtte tages op og begraves på Bov kirkegård. Nyhus ligger ellers i nabosognet Harreslev (ty. Harrislee), men afstanden til kirkegården i Bov var kortere.
Hovedrullen for Haderslev amt 1847, 17. lægd, nr. 45.
Cohen 1848/89: Knud Christian [sic!] Bonde (Slesvig).
12. april 2018

Øster Skerninge kirke

Sunds herred, Svendborg amt

Mindetavlen over en sognebeboer, der var faldet i 1864, blev afsløret d. 12. april 1867. Den var bekostet af afdødes kammerater. I forbindelse med kirkens restaurering blev tavlen i 2003 flyttet op i tårnet og anbragt på væggen tæt ved klokkestolen.

1. Underkorporal ved Artilleriet, 12. batteri, 3. fæstningskompagni (Grove), nr. 8 Morten Pedersen, født 9. marts 1840 i Øster Skerninge, Øster Skerninge sogn, konfirmeret 1854 i Øster Skerninge kirke, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af gårdmand Peder Rasmussen og Kirsten Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Øster Skerninge i 1860. Han aftjente sin værnepligt som artillerist to år senere.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt, 35. lægd, nr. 75.
Cohen 1864/81: Morten Petersen Østerskjerninge.

Foto: Sognepræst Torben Poulsen, Egense.

Ørsted kirke

Rougsø herred, Randers amt

På skibets nordvæg er opsat en marmortavle over fire sognebeboere, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 173 Jens Christensen, født 23. september 1824 i Ørsted, Ørsted sogn, konfirmeret 1839 sst., såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Augustenborg lazaret 17. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 21. juni. Søn af tjenestekarl Christen Jensen og tjenestepige Mette Kirstine Sørensdatter, begge af Ørsted.
Forældrene var var ikke gift; moderen forblev ugift og levede i fattige kår i Ørsted sogn. – Tjenestekarl i Ørsted i 1845.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 73. lægd, nr. 52.
Cohen 1848/88: Jens Christensen Ørsted (Randers amt).

2. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 163 Thomas Christiansen, født 1. august 1821 i Rodholm, Lime sogn, Randers amt, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af avlskarl Christian Thomassen, Mygind præstegård og Kirsten Jensdatter, Rodholm.
Forældrene var ikke gift; moderen giftede sig i 1823 med Christen Andersen og flyttede til et bolsted i Ørsted sogn.
Tjenestekarl i Vor præstegård 1840.
Hovedrullen for Randers amt 1851, 73. lægd, nr. 34.
Cohen 1849/126: Thomas Christensen Ørsted (Randers amt).

3. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 56 Espen Poulsen, født 15. marts 1827 i Bode, Ørsted sogn, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Poul Espensen og Anne Marie Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Bode i 1850.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 73. lægd, nr. 66.
Cohen 1850/59: Espen Poulsen Bode (Randers amt).

4. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 162 Jens Nielsen, født 7. juni 1821 i Ørsted, Ørsted sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Friedrichstadt 29. september 1850. Søn af avlskarl Niels Jensen Knudsen, Randers ladegård, og tjenestepige Ingeborg Sørensdatter, Ørsted.
Forældrene var ikke gift; moderen forblev ugift og levede i beskedne kår i Ørsted sogn. – Indsidder og daglejer i Lystrup, Vivild sogn i 1850.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 73. lægd, nr. 39
Cohen 1850/76: Jens Nielsen Ørsted (Randers amt).

10. april 2018

Ravnkilde kirke

Års herred, Aalborg amt

På skibets sydvæg er indsat en marmortavle over tre sognebeboere, der faldt i 1864.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 290 Anders Nielsen, født 16. marts 1840 i Kongens Tisted, Kongens Tisted sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1854 i Kongens Tisted kirke, faldet ved Bustrup dam ved Schleswig by 3. februar 1864, sandsynligvis begravet på Friedrichsberg kirkegård. Søn af indsidder og daglejer Niels Christensen og Anne Sørensdatter.
Flyttede til Ravnkilde sogn i 1858. Han var tjenestekarl i Fyrkilde i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 339. lægd, nr. 25.
Cohen 1864/157: Anders Nielsen Thisted.

2. Menig ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 126 Christen Jensen, født 5. april 1834 i Nysum, Ravnkilde sogn, konfirmeret 1848 i Ravnkilde kirke, savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Anne Christensdatter.
Tjenestekarl i Ravnkilde, Ravnkilde sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrkt 1863, 332. lægd, nr. 56.
Cohen 1864/167: Christian Jensen Nyssum.

3. Menig ved 8. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 205 Niels Christian Nielsen, født 15. maj 1838 i Grindsted, Vester Brønderslev sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1852 i Ravnkilde kirke, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af farversvend Niels Christian Larsen, Frederikshavn og Euphemia Caroline Idea Ingeborg Munch, Grindsted.
Niels Christians forældre var ikke gift. Moderen giftede sig i 1844 med skomagersvend Poul Pedersen i Aalborg og flyttede med ham til Holmskovhus på Nørlund mark i Ravnkilde sogn samme år. Den nyudlærte smedesvend Niels Christian flyttede til Gassum nord for Randers i 1859.
Tilgangsrullen for Randers amt 1859, 90. lægd, nr. J 100.
Cohen 1864/119: Niels Christian Nielsen Grindsted.

Foto: Provst Holger Lyngberg, Ravnkilde.

8. april 2018

Randers, Sankt Mortens kirke

Randers købstad, Randers amt

Mindetavlen over faldne randrusianere i Treårskrigen og 1864-krigen blev afsløret den 3. august 1870 i den dengang nyistandsatte Sankt Mortens kirke. Mindetavlen blev skænket af De danske Våbenbrødres afdeling i Randers.

1. Hornblæser ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 29 Martin Christensen Christrup, født 13. januar 1833 i Randers, konfirmeret 1847 i Sankt Mortens kirke, såret ved Schleswig by 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 25. april, begravet på Michaelis kirkegård 26. april. Søn af trompeter Christen Christensen Christrup og Anne Marie Andersdatter.
Martin var kun 15 år gammel, da han faldt, og dermed en af de slesvigske kriges yngste ofre.
Cohen 1848/92: Martin Christensen Christrup (Randers amt).

2. Frivillig fourer ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 5 Erik Carl Cosmus Junius Ramus, født 30. juni 1828 i København (Vor Frue), konfirmeret 1844 i Sankt Mortens kirke, såret ved Vejle 8. maj 1849, død på Horsens lazaret 10. maj, begravet på Randers kirkegård 16. maj. Søn af kgl. fuldmægtig ved Statsgældsdirektionen Cosmus Johannes Ramus og Ernestine Marie Elisabeth Lange.
Familien Ramus flyttede til Randers i 1832, hvor faderen var toldkontrollør og sluttede sin karriere som toldinspektør. Sønnen Erik boede hos forældrene og frekventerede byens lærde skole i 1845.
Cohen 1849/112: Erik Carl Cosmos Janius Ramus (Randers amt).

3. Sekondløjtnant ved 8. Linjeinfanteribataljon Carl Ferdinand Lorentzen, født 9. december 1824 i Randers, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 6. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af regimentsdyrlæge Hans Mølgaard Lorentzen og Margrethe Achen.
Student 1844 (Randers). Læste jura, da han ved krigsudbruddet i 1848 meldte sig som frivillig menig ved 4. Reservebataljon. Han blev snart fourer og gennemgik kommandoskolen i vinteren 1848/49. Sekondløjtnant ved 8. Bataljon 10. marts 1849.
Cohen 1849/113: Carl Ferdinand v. Lorentzen.

4. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 132 Christen Jensen, født 26. januar 1825 i Væth, Ørum sogn, Galten herred, Randers amt, konfirmeret 1839 i Ørum kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1848, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Christensen og Mette Jensdatter.
Mindetavlen kalder ham C.J. West, men efternavnet West forekommer ikke i Randers i 1840'erne. Det er mest sandsynligt, at der sket en forveksling med stednavnet Væth. Christens forbindelse til Randers er dog ikke helt klart. At dømme efter Ørum kirkebogs afgangsliste forlod Christen ikke sit fødesogn.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 112. lægd, nr. 38.
Cohen 1849/113: Christen Jensen Væth.

5. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, overkomplet nr. 18 Jens Peter Anthon Rogenstrup, født 6. november 1826 i Randers, konfirmeret 1840 i Sankt Mortens kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af købmand Peder Jensen Rogenstrup og Anne Christensdatter.
Handelsbetjent (kommis) i Randers i 1845.
Cohen 1849/120: Jens Peter Anton Rogenstrup.

6. Garder ved Livgarden til fods, 3. kompagni, nr. 96 Niels Christensen, født 4. september 1827 i Tånum, Tånum sogn, Viborg amt, konfirmeret 1842 i Hornbæk kirke (ved Randers), savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Chisten Nielsen Molboe og Maren Rasmusdatter.
Familien flyttede til Neder Hornbæk, Hornbæk sogn. Sønnen Niels flyttede ind til Randers i 1847.
Hovedrullen for Viborg amt 1848, 98. lægd, nr. 46.
Cohen 1850/46: Niels Christensen Taanum (Viborg amt).

7. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 437 Just Berg, født 12. juli 1839 i Randers (Mosaisk trossamfund), faldet under retræten fra Dannevirke 6. februar 1864, begravet på Sankt Mariæ kirkegård, Flensburg 12. februar. Søn af købmand Moritz Berg og Amalie Lehmann.
Just tilhørte det jødiske samfund i Randers. Faderen stammede fra den østpreussiske by Lissa, der nu hedder Leszno og ligger i Polen. Just var tobaksspinderkarl hos tobaksfabrikant H.C. Hansen i Haderslev i 1860.
Cohen 1864/124: Just Berg Randers.

8. Midlertidig korporal ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 338 Carl Frederik Lobeck, født 7. oktober 1839 i Randers, konfirmeret 1854 i Sankt Mortens kirke, faldet ved Dybbøl 4. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 7. april. Søn af glarmester Carl Frederik Lobeck og Andriette Elisabeth Lemme.
Farversvend hos farver P.W. Stampe i Aarhus i 1860.
Cohen 1864/94: Carl Frederik Lohbek Randers.

9. Menig P. Jensen, faldet ved Dybbøl 13. april 1864.
Har foreløbig ikke kunnet identificeres sikkert.

10. Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 307 Søren Christian Sørensen, født 15. juni 1833 i Randers, konfirmeret 1847 i Sankt Mortens kirke, savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af hattemagermester Christen Sørensen og Inger Sørensdatter.
Feldberedersvend i Randers i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 130. lægd, nr. 158.
Cohen 1864/151: Søren Christian Sørensen Randers.

11. Menig J. Jensen, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Har foreløbig ikke kunnet identificeres sikkert.

12. Menig J.C. Jensen, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Har foreløbig ikke kunnet identificeres sikkert.

13. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 332 Nicolaj Berg, født 14. november 1839 i Randers, konfirmeret 1854 i Sankt Mortens kirke, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af slagtermester Jesper Berg og Maren Spliid.
Snedkersvend i Randers i 1860.
Cohen 1864/148: Nicolai Berg Randers.

14. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 619 Carl Christian Jørgensen, født 14. september 1842 i Randers, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af snedkermester Rasmus Jørgensen og Margrethe Sophie Lundsgaard.
Carl voksede op hos sin morbroder, kromand Johannes Lundsgaaard i Hampensø, Nørre Snede sogn. I 1860 var han handelslærling hos købmand Jens Gylding, Horsens.

Foto: Jens Jacob Refshauge Beck, Historiecenter Dybbøl Banke.

Estruplund kirke

Rougsø herred, Randers amt

I kirken er opsat en marmortavle over et sognebarn, der faldt i 1864-krigen. 

Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 390 Rasmus Christiansen, født 18. juni 1840 i Tørslev, Estruplund sogn, konfirmeret 1855 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 22. maj, begravet på Augustenborg kirkegård 26. maj. Søn af gårdmand Christian Rasmussen og Mette Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Tørslev 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 72. lægd, nr. 59.
Cohen 1864/128: Rasmus Christiansen Tørslev.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.