7. november 2011

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. F, nr. 953 er rejst en gravsten over en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 2. Infanteriregiment Wilhelm Herman Benjamin Dickmeiss, født 31. maj 1841 i København (Frelsers), faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, bisat fra Vor Frue kirke og begravet på Assistens kirkegård 5. april. Søn af klædefabrikant Hubert Cornelius Dickmeiss og Elise Georgine Marie Flor.
Dickmeiss tog realeksamen fra Efterslægtsselskabets Skole i 1857. Herefter blev han uddannet i tekstilfaget og optoges i faderens virksomhed i 1861. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i august 1862. To måneder senere blev han ansat ved 2. Infanteriregiment, hvor han stod til sin død.
Om løjtnantens død findes en del beretninger. Dickmeiss blev ramt i brystet og døde kort efter af sit blodtab. Et par af hans menige ville føre ham tilbage i sikkerhed, men løjtnanten sagde til dem: "Skynd jer, folk, jeg dør, men pas godt på og hold stand". Kort efter hørte en tysk soldat Dickmeiss stønne. Den døende løjtnant bad om noget vand, og soldaten tilbød ham straks lidt brændevin. Kort efter udåndede Dickmeiss med ordene "Åh, min stakkels moder". Den tyske soldat, der med stor fare for sit liv, havde forsøgt at hente hjælp til løjtnanten, blev rost af den tyske konge og udnævntes til underofficer.
Cohen 1864/91: Vilhelm Hermann Benjamin Dickmeiss

Gravstenen har følgende, nu næsten ulæselige, indskrift:
VILHELM HERMANN / BENIAMIN DICKMEISS / SECONDLIEUTENANT / AF 2DET INFANTERI-REGIMENT / FØDT D. 31 MAI 1841 / FALDEN VED DYBBØL / D. 28 MARTS 1864 / SIT LØVTE HAR HAN HOLDT.
Den opslåede bog foran gravstenen indeholder navnene på løjtnantens broder, fabrikant Gustav Julius Johan Dickmeiss (1842-98) og hustru Augusta Larsen (1845-1930), der oprindeligt havde været forlovet med løjtnanten.

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, nr. 84 er der på det Ristingske familiegravsted rejst en mindesten over en soldat, der faldt i Treårskrigen.

Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 299 Alexius Risting, født 17. juli 1826 i København (Trinitatis), død af tyfus på Schleswig lazaret 27. oktober 1850, begravet på Michaelis kirkegård 30. oktober. Søn af urtekræmmer Jens Nielsen Risting og Henriette Christine Abe.
Stud.polyt.
Cohen 1850/50: Alexius Risting (København)

Den fulde inskription på gravstenen lyder: MINDE / OM MIN ELSKEDE SØN / POLYTECHNICKER / ALEXIUS RISTING / FØDT D. 17 IULI 1826 / DØD D. 27 OCTOBER 1850 / SOM MENIG I 2 LETTE BETAILLON / DEELTOG HAN MANDIG I DANMARKS / HÆDERLIGE KAMP VED IDSTED / MEN MAATTE SENERE – AK! – KUN ALT / FORTIDLIGT UDAANDE SIT UNGE LIV / PAA SYGELEIET I SLESWIG / AGTET OG AFHOLDT AF / SINE FORESATTE OG KAMMERATER / ELSKET OG SAVNET AF HANS / DYBTSØRGENDE MODER OG SØDSKENDE / FRED VÆRE MED HAM

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

Ved kirkegårdens østmur er der på det Falbeske gravmonument indhugget navnet på en officer, der faldt i krigen 1864.

Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Christian Trepka, født 20. juni 1842 i København (Garnisons), såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snoghøj lazaret 9. juli, begravet på Sottrup kirkegård 11. juli, men liget blev kort efter taget op og begravet på Holmens kirkegård 22. august. Søn af kaptajn ved Generalstaben Johan Christian Mathias Trepka og Ida Louise Mathilde Falbe.
Trepka mistede sin mor i 1849 og faderen faldt året efter i slaget ved Isted. Han blev student 1861, tog filosofikum 1862 og studerede derpå kemi. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen januar-marts 1864, afgik derpå som aspirant til tjeneste ved 18. Infanteriregiment, og udnævntes i maj til sekondløjtnant af reserven.
Gravstenen er rejst over sekondløjtnantens morfader, søofficeren og arkæologen Christian Tuxen Falbe (1791-1849). Portrætmedaljonerne øverst forestiller samme Falbe og dennes datter Ida Falbe, der var moder til Christian Trepka.
Cohen 1864/148: Christian Trepka

6. november 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

Midt på kirkegården, ikke langt fra mindehøjen fra 1801, blev der i november der rejst et gravmonument over major Rosen, der faldt i 1864. Billedhuggerarbejdet var lagt i hænderne på C.J. Rosenfalk.

Major af Generalstaben Sigismund Ludvig Carl von Rosen, født 23. februar 1827 i Segeberg (Holstein), hårdt såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange og død på Nybøl lazaret natten til den 19. april, begravet på Holmens kirkegård 26. april. Søn af amtmand, kammerherre Carl Wilhelm Ludvig von Rosen og Sophie Marie Decker. Gift 1853 med Francisca Henriette Wiborg (1833-1912).
Sekondløjtnant 1844, premierløjtnant 1849, kaptajn II 1855, kaptajn I og stabschef ved generalkommandoen i Holstein 1857, major 1864.
Deltog i flere af de store slag i Treårskrigen og blev såret ved Schleswig i april 1848. Ved krigsudbruddet i 1864 blev han souschef for stabschefen for landhæren, oberst Heinrich Kauffmann. Rosen var tilhænger af at holde Dannevirkestillingen, men måtte bøje sig for sin stabschef, der valgte at trække sig tilbage. Senere talte han for en opgivelse af Dybbølstillingen, og det var mens han fulgte generalmajor du Plat i dennes forsøg på at planlægge tilbagegangen, at både han og du Plat blev dødeligt sårede.
R. 1848. D.M. 1862.
Cohen 1864/77: Sigismund Ludvig Carl Rosen

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegården rejste besætningen fra fregatten Jylland et stort monument over deres chef, der døde i 1864. Afsløringen fandt sted d. 22. oktober 1865.

Orlogskaptajn Peter Christian Holm, født 25. december 1807 i Christiansted, Skt. Croix, død af tyfus i København 2. oktober 1864, begravet på Holmens kirkegård 8. oktober. Søn af kaptajnløjtnant Hans Peter Holm og Marie Cathrine Heegaard. Gift 1. gang 1839 med Marie Caroline Pedersen (1821-1842) og 2. gang 1846 med Louise Margrethe Hetsch (1824-1876).
Sekondløjtnant 1826, premierløjtnant 1834, kaptajnløjtnant 1842, kaptajn 1852, orlogskaptajn 1858. Han deltog i aktiv krigstjeneste i 1848 og 1849. Ved krigsudbruddet i 1864 blev han chef for fregatten Jylland og deltog med hæder i kampen ved Helgoland. Et par måneder senere blev han syg og løstes fra sin kommando.
R. 1849. K. 1864.
Cohen 1864/176: Peter Christian Holm

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

I det Hageske familiegravsted (ved siden af mindehøjen fra 1801) er rejst en gravsted over en officersaspirant, der faldt i 1864.

Officersaspirant ved 20. Infanteriregiment Christoffer Friedenreich Hage, født 14. maj 1841 i Napoli, Italien (døbt 20. oktober 1841 i Stege kirke), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 20. april, begravet i familiegravstedet på Holmens kirkegård. Søn af købmand, konsul Peter Anthon Alfred Hage og Wilhelmine Frederikke Faber
Forældrene ejede Nivågård, og Hages navn findes derfor også på mindestenen på Karlebo kirkegård.
Cohen 1864/156: Christopher Hage.

4. november 2011

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. C, nr. 439 er begravet en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Richard Heinrich Gottfried Gradhandt, født 28. juli 1843 i København (Skt. Petri), hårdt såret ved Dybbøl 11. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 27. august 1866. Søn af barber Johan Christian Frederik Helmuth Gradhandt og Caroline Lund.
Tog realeksamen fra det von Westenske Institut i København. Assistent ved Københavns Overpostmesterembede. Han gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole og udnævntes til sekondløjtnant af reserven 1862.
Gradhandt lå længe på lazarettet på Augustenborg slot og bragtes efter fredsslutningen til garnisonshospitalet i København. Her overrakte kongen ham personligt ridderkorset i januar 1866. Fem måneder senere blev han kasseret og afskediget af regimentet, men blev liggende på hospitalet indtil sin død to måneder senere.
Ses ikke hos Cohen.

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På Holmens kirkegård findes et gravsted med gravplade over en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 16. Infanteriregiment Peter Nicolaj Carl Christian de Seue, født 15. december 1839 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. april 1864, begravet på Holmens kirkegård 28. april. Søn af toldbetjent, løjtnant Christian Jørgen Werner de Seue og Marie Caroline Harboe.
Skriver i Generalpostdirektioratet 1858. Gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i 1861 .
Cohen 1864/140: Peter Nicolai Carl Christian de Seue

Højelse kirke

Ramsø herred, Roskilde amt

I kirkens våbenhus opsatte menighedsrådet i 1914 en mindetavle over to sognebørn, der faldt i krigen 1864:

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 435 Hans Jensen, født 9. september 1840 i Højelse, Højelse sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Jens Christiansen og Maren Jensdatter.
Tjenestekarl i Køge i 1860. Ved indkaldelsen var han tjenestekarl i Øverød, Søllerød sogn, og hans navn findes derfor også på mindestenen på Søllerød kirkegård.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 19. lægd, nr. K/685.
Cohen 1864/91: Hans Jensen Høielte.

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 379 Hans Christoffersen, født 27. december 1840 i Vilkestrup, Højelse sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Christoffer Pedersen og Susanne Hansdatter.
Tjenestekarl i Ølby, Højelse sogn i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 81. lægd, nr. 147.
Cohen 1864/96: Hans Christophersen Hvilkestrup.

Foto: Finn Halling Larsen