7. november 2011

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. F, nr. 953 er rejst en gravsten over en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 2. Infanteriregiment Wilhelm Herman Benjamin Dickmeiss, født 31. maj 1841 i København (Frelsers), faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, bisat fra Vor Frue kirke og begravet på Assistens kirkegård 5. april. Søn af klædefabrikant Hubert Cornelius Dickmeiss og Elise Georgine Marie Flor.
Dickmeiss tog realeksamen fra Efterslægtsselskabets Skole i 1857. Herefter blev han uddannet i tekstilfaget og optoges i faderens virksomhed i 1861. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i august 1862. To måneder senere blev han ansat ved 2. Infanteriregiment, hvor han stod til sin død.
Om løjtnantens død findes en del beretninger. Dickmeiss blev ramt i brystet og døde kort efter af sit blodtab. Et par af hans menige ville føre ham tilbage i sikkerhed, men løjtnanten sagde til dem: "Skynd jer, folk, jeg dør, men pas godt på og hold stand". Kort efter hørte en tysk soldat Dickmeiss stønne. Den døende løjtnant bad om noget vand, og soldaten tilbød ham straks lidt brændevin. Kort efter udåndede Dickmeiss med ordene "Åh, min stakkels moder". Den tyske soldat, der med stor fare for sit liv, havde forsøgt at hente hjælp til løjtnanten, blev rost af den tyske konge og udnævntes til underofficer.
Cohen 1864/91: Vilhelm Hermann Benjamin Dickmeiss

Gravstenen har følgende, nu næsten ulæselige, indskrift:
VILHELM HERMANN / BENIAMIN DICKMEISS / SECONDLIEUTENANT / AF 2DET INFANTERI-REGIMENT / FØDT D. 31 MAI 1841 / FALDEN VED DYBBØL / D. 28 MARTS 1864 / SIT LØVTE HAR HAN HOLDT.
Den opslåede bog foran gravstenen indeholder navnene på løjtnantens broder, fabrikant Gustav Julius Johan Dickmeiss (1842-98) og hustru Augusta Larsen (1845-1930), der oprindeligt havde været forlovet med løjtnanten.

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, nr. 84 er der på det Ristingske familiegravsted rejst en mindesten over en soldat, der faldt i Treårskrigen.

Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 299 Alexius Risting, født 17. juli 1826 i København (Trinitatis), død af tyfus på Schleswig lazaret 27. oktober 1850, begravet på Michaelis kirkegård 30. oktober. Søn af urtekræmmer Jens Nielsen Risting og Henriette Christine Abe.
Stud.polyt.
Cohen 1850/50: Alexius Risting (København)

Den fulde inskription på gravstenen lyder: MINDE / OM MIN ELSKEDE SØN / POLYTECHNICKER / ALEXIUS RISTING / FØDT D. 17 IULI 1826 / DØD D. 27 OCTOBER 1850 / SOM MENIG I 2 LETTE BETAILLON / DEELTOG HAN MANDIG I DANMARKS / HÆDERLIGE KAMP VED IDSTED / MEN MAATTE SENERE – AK! – KUN ALT / FORTIDLIGT UDAANDE SIT UNGE LIV / PAA SYGELEIET I SLESWIG / AGTET OG AFHOLDT AF / SINE FORESATTE OG KAMMERATER / ELSKET OG SAVNET AF HANS / DYBTSØRGENDE MODER OG SØDSKENDE / FRED VÆRE MED HAM

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

Ved kirkegårdens østmur er der på det Falbeske gravmonument indhugget navnet på en officer, der faldt i krigen 1864.

Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Christian Trepka, født 20. juni 1842 i København (Garnisons), såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snoghøj lazaret 9. juli, begravet på Sottrup kirkegård 11. juli, men liget blev kort efter taget op og begravet på Holmens kirkegård 22. august. Søn af kaptajn ved Generalstaben Johan Christian Mathias Trepka og Ida Louise Mathilde Falbe.
Trepka mistede sin mor i 1849 og faderen faldt året efter i slaget ved Isted. Han blev student 1861, tog filosofikum 1862 og studerede derpå kemi. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen januar-marts 1864, afgik derpå som aspirant til tjeneste ved 18. Infanteriregiment, og udnævntes i maj til sekondløjtnant af reserven.
Gravstenen er rejst over sekondløjtnantens morfader, søofficeren og arkæologen Christian Tuxen Falbe (1791-1849). Portrætmedaljonerne øverst forestiller samme Falbe og dennes datter Ida Falbe, der var moder til Christian Trepka.
Cohen 1864/148: Christian Trepka

6. november 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

Midt på kirkegården, ikke langt fra mindehøjen fra 1801, er der rejst et gravmonument over en officer, der faldt i 1864.

Major af Generalstaben Sigismund Ludvig Carl von Rosen, født 23. februar 1827 i Segeberg (Holstein), hårdt såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange og død på Nybøl lazaret natten til den 19. april, begravet på Holmens kirkegård 26. april. Søn af amtmand, kammerherre Carl Wilhelm Ludvig von Rosen og Sophie Marie Decker. Gift 1853 med Francisca Henriette Wiborg (1833-1912).
Sekondløjtnant 1844, premierløjtnant 1849, kaptajn II 1855, kaptajn I og stabschef ved generalkommandoen i Holstein 1857, major 1864.
Deltog i flere af de store slag i Treårskrigen og blev såret ved Schleswig i april 1848. Ved krigsudbruddet i 1864 blev han souschef for stabschefen for landhæren, oberst Heinrich Kauffmann. Rosen var tilhænger af at holde Dannevirkestillingen, men måtte bøje sig for sin stabschef, der valgte at trække sig tilbage. Senere talte han for en opgivelse af Dybbølstillingen, og det var mens han fulgte generalmajor du Plat i dennes forsøg på at planlægge tilbagegangen, at både han og du Plat blev dødeligt sårede.
R. 1848. D.M. 1862.
Cohen 1864/77: Sigismund Ludvig Carl Rosen

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegården rejste besætningen fra fregatten Jylland et stort monument over deres chef, der døde i 1864.

Orlogskaptajn Peter Christian Holm, født 25. december 1807 i Christiansted, Skt. Croix, død af tyfus i København 2. oktober 1864, begravet på Holmens kirkegård 8. oktober. Søn af kaptajnløjtnant Hans Peter Holm og Marie Cathrine Heegaard. Gift 1. gang 1839 med Marie Caroline Pedersen (1821-1842) og 2. gang 1846 med Louise Margrethe Hetsch (1824-1876).
Sekondløjtnant 1826, premierløjtnant 1834, kaptajnløjtnant 1842, kaptajn 1852, orlogskaptajn 1858. Han deltog i aktiv krigstjeneste i 1848 og 1849. Ved krigsudbruddet i 1864 blev han chef for fregatten Jylland og deltog med hæder i kampen ved Helgoland. Et par måneder senere blev han syg og løstes fra sin kommando.
R. 1849. K. 1864.
Cohen 1864/176: Peter Christian Holm

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

I det Hageske familiegravsted (ved siden af mindehøjen fra 1801) er rejst en gravsted over en officersaspirant, der faldt i 1864.

Officersaspirant ved 20. Infanteriregiment Christoffer Friedenreich Hage, født 14. maj 1841 i Napoli, Italien (døbt 20. oktober 1841 i Stege kirke), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 20. april, begravet i familiegravstedet på Holmens kirkegård. Søn af købmand, konsul Peter Anthon Alfred Hage og Wilhelmine Frederikke Faber
Forældrene ejede Nivågård, og Hages navn findes derfor også på mindestenen på Karlebo kirkegård.
Cohen 1864/156: Christopher Hage.

4. november 2011

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. C, nr. 439 er begravet en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Richard Heinrich Gottfried Gradhandt, født 28. juli 1843 i København (Skt. Petri), hårdt såret ved Dybbøl 11. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 27. august 1866. Søn af barber Johan Christian Frederik Helmuth Gradhandt og Caroline Lund.
Tog realeksamen fra det von Westenske Institut i København. Assistent ved Københavns Overpostmesterembede. Han gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole og udnævntes til sekondløjtnant af reserven 1862.
Gradhandt lå længe på lazarettet på Augustenborg slot og bragtes efter fredsslutningen til garnisonshospitalet i København. Her overrakte kongen ham personligt ridderkorset i januar 1866. Fem måneder senere blev han kasseret og afskediget af regimentet, men blev liggende på hospitalet indtil sin død to måneder senere.
Ses ikke hos Cohen.

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På Holmens kirkegård findes et gravsted med gravplade over en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 16. Infanteriregiment Peter Nicolaj Carl Christian de Seue, født 15. december 1839 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. april 1864, begravet på Holmens kirkegård 28. april. Søn af toldbetjent, løjtnant Christian Jørgen Werner de Seue og Marie Caroline Harboe.
Skriver i Generalpostdirektioratet 1858. Gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i 1861 .
Cohen 1864/140: Peter Nicolai Carl Christian de Seue

Højelse kirke

Ramsø herred, Roskilde amt

I kirkens våbenhus opsatte menighedsrådet i 1914 en mindetavle over to sognebørn, der faldt i krigen 1864:

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 435 Hans Jensen, født 9. september 1840 i Højelse, Højelse sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Jens Christensen og Maren Jensdatter.
Ved indkaldelsen var han tjenestekarl i Øverød, Søllerød sogn, og hans navn findes derfor også på mindestenen på Søllerød kirkegård.
Cohen 1864/91: Hans Jensen Høielte

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 379 Hans Christoffersen, født 27. december 1840 i Vilkestrup, Højelse sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af tjenestekarl Christoffer Pedersen og Susanne Hansdatter.
Cohen 1864/96: Hans Christophersen Hvilkestrup

24. februar 2011

Gadstrup kirke

Ramsø herred, Roskilde amt

I kirken er der opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 183 Svend Bertelsen, født 27. august 1835 i Ramsølille, Gadstrup sogn, faldet i en forpostfægtning på Sundeved 10. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 15. februar. Søn af gårdmand Bertel Nielsen og Karen Christensdatter.
Cohen 1864/92: Svend Bertelsen Ramsølille.

23. februar 2011

Vejlby kirke

Vends herred, Odense amt

I kirken opsatte våbenbrødrene og sognebeboere i 1877 en mindetavle over ni soldater fra sognet, der faldt i de slesvigske krige.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 68 Hans Andersen, født 24. februar 1821 i Røjle, Vejlby sogn, konfirmeret 1835, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Faaborg lazaret 23. juni, begravet på Faaborg kirkegård 28. juni. Søn af husinderste Anders Hansen og Karen Jacobsdatter.
Cohen 1848/94: Hans Andersen Røile (Odense amt)

2. Menig (?) ved 5. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. ... Hans Bendixen, født 10. april 1828 på Staurby mark, Vejlby sogn, død på Aabenraa lazaret 24. september 1851. Søn af gårdmand Bendix Rasmussen og Marie Olesdatter.
Ses ikke hos Cohen (soldaten døde efter redaktionens slutning)

3. Menig ved 3. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 209 Niels Andersen, født 6. januar 1820 i Aulby, Vejlby sogn, konfirmeret 1835, såret 12. september 1850, død på Schleswig lazaret 25. oktober, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 30. oktober. Søn af husmand Anders Pedersen og Maren Eriksdatter.
Cohen 1850/75: Niels Andersen Aulby (Odense amt)
Mindetavlen omtaler soldaten som stående ved 3. Jægerkorps og faldet ved Kolding 23. april 1848 (skal være 1849).

4. 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 168 Ole Olesen, født 13. december 1821 på Christiansdal, Vejlby sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Bogense lazaret 20. juli, begravet på Bogense kirkegård 30. juli. Søn af gårdmand Ole Olesen og Mette Jensdatter.
Cohen 1849/137: Ole Olsen Christiansdal.

5. Menig ved 12. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet nr. 68 Otte Nielsen, født 3. december 1817 i Skrillinge, Kavslunde sogn, såret ved Nybøl 28. maj 1848, død på Augustenborg lazaret 4. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af husmand Niels Ottesen og Anne Larsdatter.
Flyttede med forældrene til Staurby, Vejlby sogn.
Cohen 1848/91: Ole (sic!) Nielsen Skrillinge (Odense amt)

6. Konstabel (?) ved Artilleriet, 13. Batteri, nr. 123 Hans Jacobsen, født 28. december 1838 i Kustrup, Vejlby sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand og smed Jacob Hansen og Anne Marie Andersdatter.
Ses ikke hos Cohen.

7. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 184 Peder Jørgensen, født 1. april 1838 i Kavslunde, Kavslunde sogn, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af husmand Jørgen Pedersen og Anne Rasmusdatter.
Senere bosat i Røjle skov, Vejlby sogn.
Cohen 1864/109: Peter Jørgensen Causlunde. Bør tjekkes i lægdsrullen.

8. Menig 5. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 161 Rasmus Hansen, født 11. september 1836 i Staurby, Vejlby sogn, konfirmeret 1851, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Hans Thomsen Nielsen og Kirsten Rasmusdatter.
Cohen 1864/113: Rasmus Hansen Staurby.

9. Trænkusk (?) ved 1. Trænkuskedepot Jens Christensen, født 30. juli 1839 i Vejlby skov, Vejlby sogn, konfirmeret 1854, dræbt ved overkørsel 7. maj 1864. Søn af husmand Christen Jensen og Johanne Jacobsdatter.
Ses ikke hos Cohen.

Efter navnene er der følgende inskription:
Fødeland og Konge I var til Døden tro / Man derfor Eders Navne i Stenen hugge lod.

21. februar 2011

Bogense kirkegård

Bogense købstad, Odense amt

På kirkegården afsløredes i 1865 et mindesmærke over de soldater, der døde på byens lazaret i Treårskrigen og i 1864. Mindestenen indeholder ingen navne, men kirkebogen opregner i alt 123 soldater. Disse fordeler sig således: 1848: 19 danske soldater. 1849: 57 danske soldater og tre insurgenter fra Schleswig-Holstein. 1850: 1 dansk soldat. 1864: 41 danske soldater og to østrigske. Omkring mindesmærke er rejst fem støbejernskors over tre danske og to østrigske soldater, der faldt i 1864.

1. Konstabel ved Artilleriet, 2. Fæstningskompagni (Smith), nr. 286 Niels Andersen, født 6. februar 1830 i Østby, Selsø sogn, død af brystbetændelse på Bogense lazaret 6. maj 1864, begravet på Bogense kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Anders Nielsen og Inger Iversdatter.
Cohen 1864/81: Niels Andersen Østby.

2. Menig ved 19. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 290 Rasmus Hansen, født 26. november 1838 i Kædeby, Humble sogn, død af rosen på Bogense lazaret 9. april 1864, begravet på Bogense kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Hans Jørgen Nielsen og Anne Clausdatter.
Cohen 1864/155: Rasmus Hansen Kjedeby.

3. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 531 Hans Madsen, født 15. november 1837 i Båslunde, Eggeslevmagle sogn, konfirmeret 1852, død af lungebetændelse på Bogense lazaret 10. april 1864, begravet på Bogense kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Mads Sørensen og Karen Nielsdatter.
Cohen 1864/124: Hans Madsen Sorø.

De østrigske soldater er Anton Füchsl fra Ratzesberg (Bez. Rohrbach) ved Graz og Josef Naderer fra Grein (Bez. Perg) ved Linz.

Tårs kirkegård

Musse herred, Maribo amt

På kirkegården er sat en grav- og mindesten over otte soldater, der døde på lazarettet på hovedgården Berritsgård i Tårs sogn. Stenen hentede sognets beboere fra langdyssen i Vindemosen.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 366 Christen Rasmussen, født 22. oktober 1840 i Brøndbyøster, Brøndbyøster sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Berritsgård lazaret 2. maj, begravet på Tårs kirkegård 5. maj. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Karen Christensdatter.
Cohen 1864/91: Christian Rasmussen Brøndbyøster.

2. Menig ved 15. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 201 Ole Nielsen, født 10 november 1832 i Bjerge, Svallerup sogn, konfirmeret 1847, død af tyfus på Berritsgård lazaret 7. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 10. maj. Søn af husmand Niels Olesen og Karen Pedersdatter.
Gift i Rerslev. Bør tjekkes i lægdsrullen.
Cohen 1864/140: Ole Nielsen Bjerre.

3. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 256 Hans Lauritsen Bruhn, født 2. september 1841 i Ørsted, Oksenvad sogn, død af tyfus på Berritsgård lazaret 16. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 20. maj. Søn af gårdmand Jørgen Bruhn og Marie Lauritsen.
Cohen 1864/130: Hans Lauritzen Bruhn Ørsted.

4. Menig ved 12. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 136 Peter Nicolai Mansen, født ca. 1838 i Bobeck, Gelting sogn (1. Angler godsdistrikt), død af tyfus på Berritsgård lazaret 19. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 22. maj. Søn af tømrer Peter Heinrich Mansen og Maria Jebsen.
Tømrer af profession.
Cohen 1864/136: Peter Nicolai Mausen Slesvig.

5. Pontonér ved Ingeniørkommandoen Mikkel Peter Knudsen, født 15. december 1840 på Hvirring mark, Hvirring sogn, død af tyfus på Berritsgård lazaret 20. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 22. maj. Søn af husmand Knud Christensen og Marianne Mikkelsdatter.
Cohen 1864/77: Mikkel Peter Knudsen.

6. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 473 Jens Hansen, født 28. september 1835 i Skerne, Gundslev sogn, konfirmeret 1850, død af tyfus på Berritsgård lazaret 23. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 27. maj. Søn af parcellist Hans Hansen og Kirsten Mortensdatter.
Cohen 1864/153: Jens Hansen Skjern.

7. Menig ved 10. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 506 Anders Christensen, født 21. juni 1837 i Skovsted, Hillerslev sogn, konfirmeret 1852, død af tyfus på Berritsgård lazaret 24. maj 1864, bgravet på Tårs kirkegård 27. maj. Søn af husmand Christen Christensen Westergaard og Anne Christensdatter.
Gift 1863 med Mette Marie Christensdatter, hvis gård han overtog. Hun døde som enke i 1866. Bør tjekkes i lægdsrullen.
Cohen 1864/129: Anders Christensen Jannerup.

8. Konstabel ved 3. Fæstningskompagni (Grove), nr. 66 Hans Peter Larsen, født 30. november 1841 i Ore, Åstrup sogn, konfirmeret 1856, død af ansigtsrosen på Berritsgård lazaret 11. juni 1864, begravet på Tårs kirkegård 14. juni. Søn af indsidder Lars Pedersen og Anne Kirstine Henriksdatter.
Cohen 1864/82: Hans Peter Larsen Oure.

20. februar 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På Holmens kirkegård er rejst en mindesten over seks marinere, der faldt i 1864.

1. Helbefaren på fregatten Sjælland Niels Peter Thorvald Danielsen, født ca. 1834 i København faldet ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, begravet på Holmens kirkegård 25. marts. Søn af vognmandskarl Andreas Danielsen og Caroline Marie Hem.
Boede med forældrene i Skindergade 32 (1840) og Lille Strandstræde 66 (1845).
Holmens kirkebog: Indrulleret styrmand af 1. distrikt, Københavns sørulle, litra H, nr. 129. 30 år, ugift, Lille Strandstræde 18.
Cohen 1864/177: Niels Peter Thorvald Danielsen.

2. Halvbefaren på fregatten Sjælland Carl Christian Jørgensen, født ca. 1843, faldet ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, begravet på Holmens kirkegård 23. marts.
Holmens kirkebog: Indrulleret matros af 4. distrikt, Odense amts 113. lægd, litra K, nr. 108. 21 år, ugift.
Cohen 1864/177: Carl Christian Jørgensen.

3. Halvbefaren på fregatten Sjælland, sejlmager Thorvald Theodor Anker, født ca. 1834 i København, såret ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, død på Søetatens lazaret 19. marts, begravet på Holmens kirkegård 24. marts. Søn af styrmand Hans Hansen Anker og Marie Elisabeth Henningsen.
Sejlmagerlærling hos Thomas Rønne, Nyhavn 21 (1850).
Holmens kirkebog: Sejlmager, helbefaren matros af 1. distrikt, København, nr. 2263. 29 år, gift, Badstuestræde 13.
Cohen 1864/177: Thorvald Theodor Ancker.

4. Halvbefaren på fregatten Sjælland Carl Christian Deist, født 4. juli 1841 i Egholm, Horslunde sogn, konfirmeret 1857, såret ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, amputeret, død på Søetatens lazaret 19. marts, begravet på Holmens kirkegård 26. marts. Søn af indsidder Fritz Carlsen Deist og Charlotte Amalie Prunch.
Holmens kirkebog: Indrulleret matros af 3. distrikt, Maribo amts 69. lægd, nr. 24. 26 år.
Cohen 1864/177: Carl Christian Deitz.

5. Halvbefaren på fregatten Sjælland Christian Pedersen, født ca. 1844, såret ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, død på Søetatens lazaret 22. marts, begravet på Holmens kirkegård 30. marts.
Holmens kirkebog: Indrulleret matros af 3. distrikt, Maribo amts 102. lægd, litra M, nr. 3. 20 år, ugift.
Cohen 1864/177: Christian Petersen.

6. Halvbefaren af 8. udskrivningsdistrikt, nr. 75 Søren Madsen, født 14. december 1840 i Tinnet, Skærup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1855 i Skærup kirke, såret ombord på fregatten Jylland ved Helgoland 9. maj 1864, død af hjernebetændelse på Søetatens hospital 22. maj, begravet på Holmens kirkegård 26. maj. Søn af husmand Mads Madsen og Karen Augustinusdatter.
Smed i Vejlby sogn. Konstabel 1862.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt 1861, 268. lægd (Vejlby), nr. L 75.
Cohen 1864/177: Søren Madsen.

5. februar 2011

Jørlunde kirke

Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle med navnene på sognets faldne i begge krige.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 64 Jens Jensen, født 14. januar 1822 i Jørlunde, Jørlunde sogn, konfirmeret 1836, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af indsidder (senere afbygger) Jens Eilersen og Sidsel Frederiksdatter.
Cohen 1848/83: Jens Jensen Hjørlunde (Frederiksborg amt)

2. Menig ved 2. lette Bataljon, 2. kompagni, nr. 111 Jens Jensen, født 25. februar 1825 på Jørlunde overdrev, Jørlunde sogn, savnet efter kampene ved Nybøl 28. maj 1848. Søn af husmand Jens Pedersen og Karen Jørgensdatter.
Cohen 1848/84: Jens Jensen Hjørlunde-Overdrev (Frederiksborg amt)

3. Menig ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 232 Poul Pedersen, født på Stavnsholt Overdrev, Farum sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 23. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 26. juli.
Cohen 1849/129: Poul Petersen Staunsholts Overdrev

4. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 121 Rasmus Sørensen, født 15. december 1823 i Sundbylille, Jørlunde sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Søren Jensen og Kirsten Jensdatter.
Tjenestekarl i Jørlunde præstegård 1845 og 1850.
Cohen 1850/49: Rasmus Sørensen Sundbylille (Frederiksborg amt)

5. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 145 Morten Nielsen, født 14. marts 1824 i Skenkelsø, Jørlunde sogn, død af tyfus på Schleswig lazaret 22. september 1850, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 27. september. Søn af husmand Niels Bendtsen og Ellen Mortensdatter.
Cohen 1850/84: Morten Nielsen Skjænkelse (Frederiksborg amt)

6. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 1. kompagni, nr. 55 Niels Madsen, født 18. november 1821 i Skenkelsø, Jørlunde sogn, død af tyfus på Fredericia lazaret 3. oktober 1850, begravet på Michaelis kirkegård 8. oktober. Søn af husmand Mads Nielsen og Sidsel Philipsdatter.
Tjenestekarl i Jørlunde 1850.
Cohen 1850/97: Niels Madsen Skjenkelse (Frederiksborg amt)

7. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 307 Rasmus Christensen, født 26. juni 1840 i Skenkelsø, Jørlunde sogn, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af gårdmand Christen Andersen og Maren Mortensdatter.
Cohen 1864/149: Rasmus Christensen Skjænkelsø

8. Menig ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 286 Johan Peter Hansen, født 25. maj 1840 i Jørlunde, Jørlunde sogn, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af husmand og skrædder Hans Christensen og Margrethe Larsdatter.
Cohen 1864/99:Johan Peter Hansen Hjorslunde

9. Konstabel ved Artilleriet, 2. Batteri (Lunn), nr. 32 Peder Nielsen, født i Sundbylille, Jørlunde sogn, faldet ved Dybbøl 2. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april.
Cohen 1864/78: Peter Nielsen Sundbylille

10. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 528 Peder Andersen, født 4. august 1836 i Slangerup Ås, Slangerup sogn, konfirmeret 1851 i Jørlunde, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Anders Larsen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1864/96: Peter Andersen Stangerupaas (sic!)

11. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 602 Peder Larsen, født 30. juni 1839 i Hagerup, Jørlunde sogn, død af strubebetændelse på Assens lazaret 14. maj 1864, begravet på Assens kirkegård 17. maj. Søn a fgårdmand Lars Christensen og Birthe Pedersdatter.
Cohen 1864/94: Peter Larsen Haugerup

12. Konstabel ved Artilleriet, 2. Batteri (Lunn), nr. 85 Hans Sørensen, født 20. april 1837 i Sundbylille, Jørlunde sogn, død af tyfus på Københavns lazaret 9. juni 1864, begravet på Garnisons kirkegård 14. juni. Søn af husmand Søren Jensen og Anne Cathrine Jensdatter.
Cohen 1864/78: Hans Sørensen Sundbylille

13. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 591 Jens Pedersen, født i Jørlunde, Jørlunde sogn, død af sygdom på Augustenborg lazaret 7. juli 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 12. juli.
Cohen 1864/101: Jens Petersen Hjorlunde

3. februar 2011

Asminderød kirke

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle i marmor over sognets faldne i krigen 1864.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 278 Søren Jørgensen, født 12. februar 1837 i Laveskov, Asminderød sogn, faldet i et forpostfægtning 20. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 22. februar. Søn af parcellist Jørgen Hansen og Karen Hansdatter.
Flyttede med forældrene til Dageløkke, Asminderød sogn.
Cohen 1864/96: Søren Jørgensen Laveskou.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 328 Hans Peter Christensen, født 7. februar 1841 i Roland, Asminderød sogn, faldet ved Dybbøl 8. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 11. april. Søn af husmand Christen Hansen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Cohen 1864/101: Hans Peter Christensen Roland.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 328 Niels Peter Nielsen, født 14. februar 1837 i Langstrup, Asminderød sogn, konfirmeret 1851, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Niels Jensen og Birthe Kirstine Jensdatter.
Cohen 1864/95: Niels Peter Nielsen Langstrup.

4. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 247 Hans Jensen, født i Danstrup, Asminderød sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/96: Hans Jensen Dangstrup.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 294 Niels Jørgensen, født 21. oktober 1831 i Asminderød, Asminderød sogn, konfirmeret 1846, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Jørgen Thomsen og Trine Nielsdatter.
Cohen 1864/91: Niels Jørgensen Asminderød.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 331 Niels Jensen, født 29. september 1838 i Søholm, Asminderød sogn, konfirmeret 1852, død af sygdom på Augustenborg lazaret 27. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 31. marts. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Johanne Margrethe Jensdatter.
Cohen 1864/93: Niels Jensen Søholm.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 610 Peder Pedersen, født 3. marts 1841 i Dageløkke, Asminderød sogn, konfirmeret 1855, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snogbæk lazaret 16. juli, begravet på Sottrup kirkegård 19. juli. Søn af indsidder Peder Jensen og Sidsel Marie Pedersdatter.
Flyttede med forældrene til Nederste Torp, hvor faderen var parcellist.
Cohen 1864/102: Peder Pedersen Nederstetorp.

8. Menig ved 15. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 99 Lars Jensen, født 28. februar 1834 i Langstrup, Asminderød sogn, konfirmeret 1848, død af tyfus på Augustenborg lazaret 29. februar 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 3. marts. Søn af parcellist Jens Mortensen og Sophie Nielsdatter.
Cohen 1864/139: Lars Jensen Langstrup.

9. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 560 Hans Peter Jensen, født 10. april 1837 i Asminderød, Asminderød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af indsidder (senere husmand) Jens Pedersen og Anne Kirstine Jørgensdatter.
Cohen 1864/89: Hans Peter Jensen Asminderød.

10. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 565 Jens Peter Henriksen, født 22. januar 1839 i Helsingør (Sankt Olai), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg almenkirkegård 6. juli. Søn af husmand Henrik Isaksen og Pouline Hansdatter.
Flyttede med forældrene til Toelt, Asminderød sogn.
Cohen 1864/89: Jens Peter Henriksen Helsingør.

26. januar 2011

Hvalsø kirke

Voldborg herred, Roskilde amt

I  kirkens skib er opsat en mindetavle over sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Trænkonstabel ved Artilleriet, Batteri Tillisch, nr. 52 Hans Hansen, født ca. 1817 i Dalby, såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Københavns Garnisonshospital 7. juni, begravet på Garnisons kirkegård 11. juni.
Tjenestekarl i Buske kro, Hvalsø sogn 1845.
Cohen 1849/100: Hans Hansen Dalby.

2. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 221 Niels Nielsen, født 14. marts 1825 i Urtehuse, Hvalsø sogn, konfirmeret 1839, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Niels Martinsen og Karen Olesdatter.
Cohen 1849/104: Niels Nielsen Orthusene.

3. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 174 Jens Andersen, født 6. juni 1825 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1839 i Hvalsø, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Augustenborg lazaret 26. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 29. juli. Søn af hemmeligt fødende kvinde nr. 424.
Plejebarn hos gårdmand Mikkel Sørensen, Kirke Hvalsø.
Mindetavlen nævner, at han stod ved 12. lette Infanteribataljon.
Cohen 1849/123: Jens Andersen Hvalsøe.

4. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 184 Sivert Sørensen, født 15. maj 1826 i Lerbjerg, Hvalsø sogn, konfirmeret 1840, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 18. september, begravet på Odense kirkegård 22. september. Søn af husmand Søren Sivertsen og Karen Sørensdatter.
Cohen 1849/103: Sivert Sørensen Leerbjerg.

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 183 Niels Peter Larsen, født 16. marts 1839 i Dragerup, Grandløse sogn, faldet ved Ragebøl 22. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 25. februar. Søn af husmand Lars Christensen og Sidsel Ludvigsdatter.
Overtog et husmandssted i Nørre Hvalsø 1863. Gift med Anne Marie Jensdatter, der giftede sig anden gang 1865.
Cohen 1864/153: Niels Peter Larsen Dragerup.

6. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 475 Carl Petersen, født 5. maj 1831 i Køge, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af skomagermester Christoffer Petersen og Bodil Jensdatter.
Flyttede med forældrene til Kirke Hvalsø, Hvalsø sogn.
Cohen 1864/131: Carl Petersen Kjøbenhavn.

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 189 Thor Peter Hansen, født 24. november i Skov Hastrup, Særløse sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 28. april, begravet på Ullerup kirkegård 1. maj. Søn af husmand Hans Jensen og Johanne Thorsdatter.
Senere bosat i Lerbjerg, Hvalsø sogn.
Cohen 1864/94: Thor Peter Hansen Skovhastrup.

Græsted by

Holbo herred, Frederiksborg amt

På byens torv "Ottekanten" indviedes 11. november 1914 en mindesten med navnene på sognets faldne i de to slesvigske krige.

1. K. Nielsen, Græsted mark
Kan ikke sikkert identificeres hos Cohen.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment Anders Nielsen, født 2. februar 1838 i Ludshøj, Blistrup sogn, såret på Als 29. juni 1864, død på Sønderborg lazaret 5. juli, begravet på Sønderborg kirkegård 10. juli. Søn af husmand Niels Christiansen og Anne Margrethe Christoffersdatter.
Flyttede med forældrene til Græsted overdrev. Bror til nedennævnte Jacob Nielsen.
Cohen 1864/95: Anders Nielsen Ludshøi.
Identificeret med lægdsrullen (hovedrullen 1863)

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 413 Jacob Nielsen, født 10. oktober 1840 på Græsted overdrev, Græsted sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Niels Christiansen og Anne Margrethe Christoffersdatter.
Bosat på Græsted mark
Cohen 1864/95: Jacob Nielsen Græsted.

4. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 245 Christian Larsen, født 13. maj 1839 på Græsted overdrev, Græsted sogn, savnet efter kampene ved Mysunde 2. februar 1864. Søn af indsidder Lars Olesen og Clara Sophie Larsdatter.
Cohen 1864/151: Christian Larsen Græsted Overdrev
Identificeret med lægdsrullen (tilgangslisten 1863)

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 569 Niels Sørensen, født 27. marts 1835 i Græsted, Græsted sogn, faldet i forpostfægtningen ved Sundeved 10. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 15. februar. Søn af indsidder Søren Nielsen og Ellen Hansdatter.
Cohen 1864/92: Niels Sørensen Græsted

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 157 Christian Hansen, født 24. september 1840 i Pårup, Græsted sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Hans Andersen og Kirsten Nielsdatter.
Cohen 1864/91: Christian Hansen Paarup

7. N. Andersen, Dønnevælde
Kan ikke sikkert identificeres hos Cohen

25. januar 2011

Sønder Dalby kirke

Fakse herred, Præstø amt

På skibets sydvæg opsattes i 1925 en mindetavle med navnene på bl.a. to soldater, der faldt i de slesvigske krige. Tavlen omfatter også en dansk-amerikansk soldat, der faldt i Frankrig i Første Verdenskrig og en modstandsmand, der faldt i 1945.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 191 Hans Sørensen, født 8. januar 1821 i Høsten, Sønder Dalby, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af husmand Søren Jørgensen og Kirstine Johannesdatter.
Mindetavlen siger, at han faldt ved Isted 25. juli 1850.
Cohen 1848/83: Hans Sørensen Høsten (Sorø amt)

2. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 429 Carl Henrik Hansen, født 12. september 1839 i Køge, konfirmeret 1854 i Sønder Dalby, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af slagter Jens Hansen og Dorthea Elisabeth Hammer.
Flyttede med forældrene til Dalby, Sønder Dalby sogn.
Cohen 1864/106: Carl Henrik Madsen (sic!) Kjøge.

24. januar 2011

Østofte kirkegård

Fuglse herred, Maribo amt

På kirkegården er rejst et mindesmærke over sognets faldne i begge slesvigske kirke.

1. Månedsløjtnant på linjeskibet Christian den Ottende Albert Eriksen Bøye, født 26. september 1811 i Marstal, omkom ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af skipper Albert Eriksen Bøye og Anne Sophie Clausdatter.
Styrmandseksamen 1832 (København). Skipper i Marstal 1840, i Bandholm 1844. Månedsløjtnant 28.2.1849. Inspektionsofficer på Holmen 3.3.1849. Bekendtmand på linjeskibet Christian den Ottende 31.3.1849. Enken tilstodes i 1850 en årlig pension på 20 rdl.
Cohen 1849/142: Albrecht Eriksen Bøye.

2. Hans Nielsen, født 10. maj 1818 i Erikstrup, Østofte sogn, omkom ved linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af gårdmand Niels Pedersen Veilebye og Karen Madsdatter.
Cohen 1849/...
Identificeret med lægdsrullen (hovedrullen 1846)

3. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 125 Ole Christian Jensen, født 27. oktober 1818 i Sørup, Østofte sogn, omkom ved linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af vejpikør Jens Olesen Eistrup og Sidsel Christensdatter.
Cohen 1849/106: Ole Christian Jensen Sørup.

4. Rasmus Jørgensen, født 24. oktober 1815 i Keldernæs, Stokkemarke sogn, omkom ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af indsidder Jørgen Nielsen og Kirsten Christensdatter.
Cohen 1849/...
Senere bosat i Østofte sogn.
Identificeret med lægdsrullen (hovedrullen 1846)

5. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 127 Peder Jensen, født 15. oktober 1820 i Østofte, Østofte sogn, taget til fange efter linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, død på Rendsburg lazaret 23. maj, begravet på Rendsburg kirkegård 28. maj. Søn af bysmed Jens Henriksen og Anne Marie Wilhelmsdatter.
Cohen 1849/106: Peder Jensen Østofte.

6. Menig ved Jægerkorps Hans Rasmussen, født 6. december 1827 i Østofte, Østofte sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Maren Kirstine Pedersdatter.
Cohen 1850/...
Identificeret med lægdsrullen (hovedrullen 1849)
NB: Hans Chr. Rasmussen Østofte, f. 6.12.1824, d. 20.11.50 Flensburg. søn af ugift Karen Knudsdatter.

7. Menig ved 2. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 114 Anders Hansen, født 17. februar 1820 i Østofte, Østofte sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 8. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 10. august. Søn af husmand Hans Andersen og Anne Cathrine Hansdatter.
Cohen 1850/73: Anders Hansen Østofte (Maribo amt).

8. Anders Pedersen, faldet i Treårskrigen.
Kan ikke sikkert identiceres hos Cohen.

9. Christian Knudsen, faldet i Treårskrigen.
Kan ikke sikkert identiceres hos Cohen.

10. Rasmus Nielsen, faldet i Treårskrigen.
Kan ikke sikkert identiceres hos Cohen.

11. Menig ved Artilleriet Niels Pedersen, født 12. februar 1824 i Langet, Østofte sogn, død 25. september 1850. Søn af gårdmand Peder Hansen og Anne Cathrine Nielsdatter.
Cohen 1850/...
Identificeret med lægdsrullen (hovedrullen 1849)

12. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 231 Hans Peter Ellebæk, født i Østofte, Østofte sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/169: Hans Peter Ellebæk Østofte.

13. Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 64 Hans Wilhelm Nielsen, født 29. marts 1841 i Nørreballe, Østofte sogn, såret 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 21. marts. Søn af rokkedrejer Niels Larsen og Johanne Hansdatter.
Cohen 1864/110: Hans Vilhelm Nielsen Nørreballe.

14. Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 481 Hans Christiansen, født 25. januar 1841 i Sørup, Østofte sogn, såret 10. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 15. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 19. marts. Søn af gårdmand Christian Hansen og Anne Cathrine Olesdatter.
Cohen 1864/112: Hans Christensen Sørup.
Identificeret med lægdsrullen (hovedrullen 1863)

15. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 352 Niels Peter Jensen, født 12. august 1839 i Stokkemarke, Stokkemarke sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 27. april, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 29. april. Søn af indsidder Jens Vognsen Bigum og Adolphine Pedersdatter.
Flyttede med forældrene til Bandholm, Østofte sogn.
Cohen 1864/91: Niels Peter Jensen Stokkemarke.
Identificeret med lægdsrullen (hovedrullen 1863)

16. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 170 Lars Hansen, født 24. marts 1834 i Østofte, Østofte sogn, død af brystbetændelse på Bogense lazaret 4. maj 1864, begravet på Bogense kirkegård 9. maj. Søn af bødker Hans Jørgensen og Anne Cathrine Nielsdatter.
Cohen 1864/117: Lars Hansen Østofte.

17. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 22 Hans Christian Hansen, født 1. februar 1840 i Norre, Nebbelunde sogn, såret ved Dybbøl 12. april 1864, død på Augustenborg lazaret 16. april, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af husmand Hans Christian Pedersen og Anne Marie Henriksdatter.
Senere bosat i Østofte sogn.
Cohen 1864/112: Hans Christian Hansen Norre.
Identificeret med lægdsrullen (tilgangsrullen 1861)

18. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 471 Jørgen David Hansen, født 24. april 1836 i Hunseby, Hunseby sogn, død af lungebetændelse på Københavns lazaret 2. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 6. marts. Søn af tjenestekarl Hans Nielsen og Henriette Schwartz.
Flyttede med forældrene til Østofte, Østofte sogn.
Cohen 1864/152: Jørgen Hansen Hunseby.
Identificeret med lægdsrullen (hovedrullen 1863)

Tune kirke

Tune herred, Roskilde amt

På skibets sydvæg opsattes den 8. maj 1914 en mindetavle for sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 84 Niels Jørgensen, født 25. oktober 1821 i Tune, Tune sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jørgen Nielsen og Kirsten Johnsdatter.
Cohen 1849/120: Niels Jørgensen Thune.

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 153 Poul Madsen, født 3. maj 1819 i Himmelev, Himmelev sogn, konfirmeret 1833 i Tune, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Mads Nielsen og Anne Poulsdatter.
Flyttede med forældrene til Tune, Tune sogn, hvor faderen købte en gård.
Cohen 1849/130: Poul Madsen Himmeløv (Roskilde amt)

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 207 Jacob Knudsen, født 29. september 1837 i Tune, Tune sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Knud Nilausen og Karen Larsdatter.
Tjenestekarl i Tune 1860.
Cohen 1864/93: Jacob Knudsen Thune.

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 590 Ole Jørgensen, født 21. juli 1838 i Tune, Tune sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg almenkirkegård 6. juli. Søn af tjenestekarl Jørgen Olesen og Karen Nielsdatter.
Hjemme hos moderen 1860.
Cohen 1864/89: Ole Jørgensen Taum.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 204 Jens Hansen, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Rinkenæs lazaret 4. maj, begravet på Rinkenæs kirkegård 5. maj.
Flere J.H. i kirkebogen.
Cohen 1864/94: Jens Hansen Thune.

Kilder:
Boeck (1948), s. 702-704.

23. januar 2011

Vor Frue kirke

Vor Frue sogn, Roskilde amt

På kirkens nordvæg opsattes ved kirkens indvielse i 1907 en mindetavle med navnene på fire soldater, der faldt i Treårskrigen. Tavlen opsattes oprindeligt omkring 1852 i den gamle Vor Frue kirke i Roskilde.
NB: Tavlen er for flere år siden fjernet fra kirkerummet og står nu i kælderen!

1. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 132 Lars Olesen, født 24. november 1824 i Tjæreby, Roskilde Vor Frue landsogn, konfirmeret 1839, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 13. juli, begravet på Odense kirkegård 16. juli. Søn af husmand Ole Larsen og Anne Hansdatter.
Tjenestekarl i Tjæreby 1845.
Cohen 1849/103: Lars Larsen Tjærebye

2. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 261 Niels Christoffersen, født 30. april 1822 i Darup, Roskilde Vor Frue landsogn, konfirmeret 1836, død på Schleswig lazaret 11. februar 1851, begravet på Friedrichsberg kirkegård 16. februar. Søn af husmand Christoffer Nielsen og Birthe Jensdatter.
Cohen 1850/84: Niels Christophersen Darup (Roskilde amt)

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 218 Lars Pedersen, født 20. december 1826 i Vindinge, Vindinge sogn, død af tyfus på Flensburg lazaret 21. november 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 23. november. Søn af gårdmand Peder Larsen og Sidsel Hansdatter.
Tjenestekarl i Tjæreby, Roskilde Vor Frue landsogn 1843.
Cohen 1850/50: Lars Petersen Windinge (Frederiksborg amt)

4. Menig ved 1. lette Bataljon Ole Pedersen, født 27. august 1823 i Salløv, Snoldelev sogn, død af tyfus på Harritslevgård lazaret 25. oktober 1848, begravet på Skovby kirkegård 27. oktober. Søn af husmand Peder Olesen og Anne Christensdatter.
Tjenestekarl i Kamstrup, Roskilde Vor Frue landsogn 1845.
Cohen 1848/84: Ole Petersen Salløv (Roskilde amt)

Reersø kirkegård

Løve herred, Holbæk amt

På kirkegården rejstes den 1. september 1940 en næsten to meter høj bautasten til minde om en mariner, der omkom i Treårskrigen.

Koksmat på linjeskibet Christian den Ottende Peder Nielsen, født 29. december 1817 i Reersø, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1832, omkom ved skibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af husmand og fisker Niels Nielsen og Cathrine Mogensdatter.
Fisker i Reersø. Ugift.
Cohen 1849/143: Peter Nielsen Seierbye (se note).

Ved evakueringen af linjeskibet var Peder Nielsen kommet ned i en af redningsbådene, men da han fik øje på sin fætter Niels Hansen, der endnu stod på dækket, sprang Peder atter ombord på skibet og overlod sin plads til fætteren, som han vidste, havde kone og børn ventende hjemme i Reersø. Da redningsbåden lagde fra mod land, sprang linjeskibet i luften og tog blandt andre Peder Nielsen med sig i dybet. Da Niels Hansen døde mæt af dage i 1911 formede præstens mindetale sig nærmest som en hæderstale for Peder Nielsen, der var omkommet 62 år tidligere. Forfatteren A.J. Gejlager skrev et digt på ikke færre end 23 vers, der blev trykt i Sorø Amtstidende. Mindet om Peder Nielsen var stadig levende, da sognepræsten i Reersø, R. Glenthøj, i 1939 dannede en komité til indsamling til mindestenen, der afsløredes et år senere.

Note: Rasmus Nielsen godtgør i sin bog om de faldne fra Sejerø, at der var sket en forveksling mellem to Peder Nielsen'er i de militære stambøger. Nr. 422 Peder Nielsen, født 1824 i Sejerby, Sejerø sogn, flyttede omkring 1848 til Reersø, hvorfra han blev indkaldt til militærtjeneste på linjeskibet Christian den Ottende. Han slap levende fra eksplosionen, men kom i fangenskab og blev først hjemsendt ved våbenhvilen i august. I 1853 rejste han til Aarhus, hvor han døde seks år senere. Den på mindestenen omtalte Peder Nielsen havde nr. 426 i stambogen. Navneligheden og de næsten identiske numre medførte, at Peder fra Sejerby kom på tabslisten, mens det skulle have været Peder fra Reersø.

Kilder:
Boeck (1948), s. 608-619.
Rasmus Nielsen: Veteranerne paa Sejerø 1848-50 og 1864. Næstved, 1946.

22. januar 2011

Nykøbing Falster kirke

Nykøbing Falster købstad, Maribo amt


På skibets sydvæg opsatte de lokale våbenbrødre den 18. april 1866 to zinkskjolde med navnene på fjorten soldater, der faldt i de to slesvigske krige. Senere forsvandt skjoldene, men erstattedes af et stort mindesmærke i marmor.

1. Dragon ved 4. Dragonregiment, 2. eskadron, nr. 58 Jens Andersen, født 27. juli 1822 i Vålse, Vålse sogn, konfirmeret 1837, faldet ved Bov 9. april 1848, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. april. Søn af husmand Anders Pedersen og Johanne Jensdatter.
(Eller f. 5.6.21, søn af inds. A. Hansen og Maren Nielsd., Vålse)
Cohen 1848/97: Jens Andersen Waalsøe (Maribo amt)

2. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 190 Rasmus Jensen, født 5. marts 1821 i Vantore, Nysted landsogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af undertagsmand [indsidder] Jens Jørgensen og Kirsten Hansdatter.
Cohen 1848/85: Rasmus Jensen Vanthore (Maribo amt)

3. Korporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 6 Andreas Wilhelm Schrøder, født 29. august 1826 i Aabenraa, konfirmeret 1841 i Nykøbing Falster, død af tyfus på Christianshavns lazaret 7. november 1850, begravet på Garnisons kirkegård 11. november. Søn af skipper Andreas Wilhelm Schrøder og Marie Elisabeth Semler.
Flyttede med forældrene til Nykøbing Falster, hvor faderen var købmand.
Cohen 1850/84: Andreas Wilhelm Schrøder (Maribo amt)

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 464 Jens Paludan-Müller, født 10. marts 1836 i Vestergade, Odense (Sankt Knuds), faldet ved Sankelmark 6. februar 1864. Søn af adjunkt Caspar Peter Paludan-Müller og Henriette Erichsen Rosenstand-Goiske.
Flyttede med forældrene til Nykøbing Falster, hvor faderen var rektor. Student 1855 (Nykøbing Falster), cand.theol. 1862. Vandt universitetets prisopgave om Gotlands historie 1862 (udkom posthumt 1865).
Cohen 1864/87: Jens Paludan-Müller Odense

5. Menig ved 1. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 536 Carl Christian Olesen, født 5. april 1835 i Nykøbing Falster, faldet ved Sankelmark 6. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af vægter Ole Rasmussen og Karen Jensdatter.
Cohen 1864/90: Carl Christian Olesen Nykjøbing

6. Menig ved 7. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 179 Hans Jensen, født 17. april 1834 i Nykøbing Falster, såret ved Sankelmark 4. februar 1864, død på Københavns lazaret 17. februar, begravet på Garnisons kirkegård 21. februar. Søn af daglejer Henrik Jensen og Anne Hansdatter.
(Eller f. 7.11.38, søn af toldbetjent J. Jensen og Ellen Kirstine Munch)
Cohen 1864/118: Hans Jensen Nykjøbing

7. Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 182 Christian Madsen, født 31. oktober 1832 i Nykøbing Falster, død af sygdom på Augustenborg lazaret 10. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 12. april. Søn af bryggerkarl Niels Madsen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1864/168: Christen Madsen Nykjøbing

8. Officersaspirant ved 9. Infanteriregiment Peter Emil Valdemar Frisenette, født 21. april 1845 i Nykøbing Falster, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Nykøbing Falster kirkegård 29. april. Søn af købmand Ludvig Ferdinand Frisenette og Anne Cathrine Margrethe Philipsen.
Cohen 1864/122: Peter Emil Valdemar Frisenette

9. Menig ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 46 Hans Carl Hansen, født 28. august 1839 i Vindeby, Vindeby sogn, død af tyfus på Flensburg lazaret 2. februar 1864, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af gårdejer Hans Knud Hansen Skotte og Karen Marie Carstensdatter.
Mindetavlen sætter dødsfaldet til 18. april 1864.
Cohen 1864/109: Hans Carl Hansen Vindeby

10. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 252 Mads Poulsen, født 12. marts 1832 i Klodskov, Ønslev sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Poul Hansen og Birthe Olesdatter.
Cohen 1864/166: Mads Poulsen Klodskov

11. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 467 Laurits Christian Johan Scharff, født 2. februar 1840 i Stege, død af sygdom på Augustenborg lazaret 7. juni 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 10. juni. Søn af bager Wilhelm Christian Scharff og Anne Marie Christensen.
Senere bosat i Nykøbing Falster.
Mindetavlen angiver ham som såret ved Dybbøl.
Cohen 1864/105: Lauritz Christian Johan Scharffe Stege

12. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 292 Peder Jensen, født 1. november 1836 i Torebro, Elskilstrup sogn, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af væver Jens Rasmussen og Kirsten Frederiksdatter.
Cohen 1864/109: Peter Jensen Thorebroe

13. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 250 Jonas Frederiksen, født 12. januar 1839 i Bjernæs, Olstrup sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 14. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 17. juli. Søn af indsidder Frederik Frederiksen og Else Johnsdatter.
Senere bosat i Nykøbing Falster.
Cohen 1864/152: Jonas Frederiksen Bjernesse

14. Menig ved 7. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 71 Hans Jørgen Sørensen, født 25. maj 1838 i Nykøbing Falster, død af tyfus på Kærsgård lazaret 23. april, begravet på Brenderup kirkegård 26. april. Søn af vognmand Søren Poulsen og Johanne Mogensdatter.
Mindetavlen sætter hans dødsfald til 22. juli 1864.
Cohen 1864/118: Hans Jørgen Sørensen Nykjøbing

Mern kirke

Bårse herred, Præstø amt

I våbenhuset opsattes ca. 1852-53 to zinkskjolde over soldater, der faldt i Treårskrigen. Bag hver af skjoldene er hæftede to dannebrogsflag.

1. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 82 Jens Olesen, født 1. august 1822 i Sageby, Mern sogn, såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Fredericia lazaret samme dag, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af tjenestekarl Ole Christensen og Sidsel Andersdatter.
Cohen 1849/133: Jens Sageby.

2. Dragon ved 4. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 45 Peter Andreas Knud Hansen, født 17. august 1826 i Sønder Mern, Mern sogn, konfirmeret 1841, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af avlskarl, senere skovfoged Hans Rasmussen og Karen Hansdatter.
Cohen 1850/96: Peter Hansen Søndermæhren (Præstø amt)

21. januar 2011

Linå kirke

Gjern herred, Skanderborg amt

Sognets beboere opsatte omkring 1852 en mindetavle for tre faldne i Treårskrigen. I 1948 hang mindetavlen på skibets sydvæg, men er i dag (2013) anbragt under orgelpulpituret.

1. Sergent ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 5 Jens Laursen Hjort, født 10. maj 1821 i Toustrup, Dallerup sogn, konfirmeret 1836, såret ved Friedrichstadt 8. september 1850, død på Friedrichstadt lazaret 10. september, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af husmand Laurs Therkildsen og Karen Andersdatter.
Træskomand i Laven, Linå sogn. Gift med Marianne Rasmusdatter, med hvem han havde en søn. Da han endnu var konstabel, blev han udnævnt til Dannebrogsmand 13.9.1848.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 11. lægd, nr. 127.
Cohen 1850/57: Jens Laursen Toustrup (Skanderborg amt)

2. Overkonstabel ved Artilleriet, 3. Batteri, nr. 33 Anders Christensen, født 21. december 1821 i Gødvad, Gødvad sogn, konfirmeret 1836 i Linå, faldet ved Nybøl 28. maj 1848, begravet på Sønderborg kirkegård 30. maj. Søn af gårdmand Christen Jensen og Anne Marie Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til Mollerup, Linå sogn, hvor faderen ernærede sig som pottemager.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 12. lægd, nr. 38.
Cohen 1848/81: Anders Christensen Gjødevad (Skanderborg amt)

3. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 104 Morten Andersen, født 6. april 1823 i Linå, Linå sogn, konfirmeret 1837, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af indsidder Anders Mortensen og Anne Kirstine Jensdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 12. lægd, nr. 8.
Cohen 1850/92: Morten Andersen Linaae (Skanderborg amt)

Efter navnene følger dette vers:
DET MOD, DEN LYST HVORMED I, KJÆRE! / SAA BLODIGT STREED FOR FØDELAND, / VIL NU SOM I FREMTIDSSLÆGTER LÆRE, / AT STOLE TRYGT PAA DANSKE MAND. / VÆR TAKKET OG HÆDRET TIL SILDIGSTE STUND! / SOV SØDT! SKIØNDT I HVILE PAA FREMMED GRUND. / ERKIENDTLIGHEDS PLIGT HAR LAGT OS PAA SINDE, / DERFOR HAR VI REIST EDER DETTE MINDE.

Kilder:
Boeck (1948), s. 543-544.

20. januar 2011

Kregme kirke

Strø herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg opsatte sognets beboere den 7. juli 1878 en mindetavle over sognets faldne i begge krige.

1. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 47 Ole Hansen, født ca. 1823/28 i Brederød, Kregme sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.
Cohen 1850/49: Ole Hansen Brederød (Frederiksborg amt)

2. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 192 Lars Larsen, født ca. 1827 i Kregme, Kregme sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, taget til fange, død på Flensburg lazaret 30. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 1. august.
Stedsøn af daglejer Henrik Pedersen. Støberiarbejder, indkaldt til krigstjeneste (FT 1850).
Cohen 1850/51: Lars Larsen Kregome (Frederiksborg amt)

3. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 190 Anders Pedersen, født ca. 1819 i Kregme, Kregme sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.
1834: Plejesøn af hos indsidder Niels Hansen, Kregme. 1840-45: Tjenestekarl i Sonnerup. 1850: Indsidder i Carlsgave, gift med Karen Pedersdatter.
Cohen 1850/47: Anders Petersen Gregome (Frederiksborg amt)
Mindetavlen: Carlsgave

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 70 Hans Jensen, født 16. januar 1822 i Vinderød, Vinderød sogn, faldet i rekognosceringen ved Stenten mølle (ved Schleswig) 8. august 1850. Søn af indsidder Jens Christian Larsen og Johanne Jørgensdatter.
Flyttede med forældrene til Auderød, Kregme sogn.
Cohen 1850/67: Hans Jensen Vinderød (Frederiksborg amt)

5. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 200 Jørgen Larsen, født 27. juni 1825 i Vinderød, Vinderød sogn, faldet ved Mysunde 12. september 1850. Søn af indsidder Lars Jørgensen og Inger Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til Auderød, Kregme sogn. Tjenestekarl i Brederød 1845.
Cohen 1850/69: Jørgen Larsen Winderød (Frederiksborg amt)

6. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 60 Peder Nielsen, født ca. 1824 i Auderød, Kregme sogn, faldet ved Mysunde 12. september 1850. Søn af indsidder Niels Pedersen og Anne Hansdatter.
"Fraværende i krigstjeneste" 1850.
Cohen 1850/69: Peter Nielsen Auderød (Frederiksborg amt)

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 571 Henrik Hansen, født 9. februar 1835 i Sonnerup, Kregme sogn, såret ved Dybbøl 10. februar 1864, død på Sønderborg lazaret 11. februar, begravet på Sønderborg kirkegård 18. februar. Søn af indsidder Hans Henriksen og Kirsten Pedersdatter.
Senere bosat i Kregme, Kregme sogn.
Cohen 1864/92: Henrik Hansen Sonnerup

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 262 Niels Andersen, født 22. december 1835 på Carlsgave, Kregme sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 30. maj, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 4. juni. Søn af konstabel ved raketkorpset Anders Nielsen Nyrup og Johanne Olesdatter.
Cohen 1864/91: Niels Andersen Carlsgave

9. Ole Hansen Pedersen, født 2. august 1837 i Brederød, Kregme sogn, faldet eller såret ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder og arbejdsmand Peder Hansen og Sidsel Jensdatter.
Bror til nedennævnte Jens Pedersen.
Ses ikke hos Cohen

10. Menig ved 3. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 613 Jens Pedersen, født 2. juni 1841 i Brederød, Kregme sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 26. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 28. juli. Søn af husmand og støberiarbejder Peder Hansen og Sidsel Jensdatter.
Cohen 1864/99: Jens Petersen Brederød

Karise kirke

Fakse herred, Præstø amt

På kirkens sydside er der opført et gravkapel for den grevelige slægt Moltke. I et af kapellets mange sarkofager hviler en løjtnant, der faldt i Treårskrigen.

Sekondløjtnant ved Gardehusareskadronen Joachim Godske greve Moltke, født 21. januar 1829 i København (Garnisons), død af tyfus på Schleswig Bischofshof lazaret 30. oktober 1850, bisat i Schleswig domkirke 5. november, nedsat i det Moltkeske gravkapel 13. november. Søn af godsejer til Bregentved, deputeret i Rentekammeret Adam Wilhelm lensgreve Moltke og Marie Elisabeth komtesse Knuth.
Foretog studierejser i Tyskland og Italien 1846 og 1847-48. Sekondløjtnant à la suite ved Gardehusareskadronen 16.3.1849 og deltog i krigen april-september 1849. Virkelig sekondløjtnant 19.8.1849. Gennemgik kavalleriets eksercerskole på Jægersborg oktober 1849-maj 1850 og deltog atter i krigen maj-oktober 1850.
Cohen 1850/97: Joachim Godske von Moltke-Bregentved.

På den store sarkofag er der en forgyldt inskription, der lyder:
"EI FORUNDTES DET HAM I HÆDERLIG KAMP / AT OFRE SIT LIV FOR SIT FÆDRELAND / MEN UBERØRT I DE BLODIGE STOREM / AF FIENDTLIGE VAABEN MAATTE HAN SEGNE / FOR SYGDOM / ELSKET OG SAVNET AF FORÆLDRE SØDSKENDE / VENNER OG VAABENBRØDRE".

Moltkes far var geheimestatsminister (finansminister) 1831-1848 og efter enevældens fald landets første premierminister indtil 1852. Det store grevskab Bregentved arvede han i 1818. Til grevskabet hørte også Karise kirke.

16. januar 2011

Kettinge kirke

Musse herred, Maribo amt

På skibets nordvæg blev der (muligvis i årene 1874-80) opsat en mindetavle over sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 190 Rasmus Jensen, født 5. marts 1821 i Vantore, Nysted landsogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af undertagsmand [indsidder] Jens Jørgensen og Kirsten Hansdatter.
Cohen 1848/85: Rasmus Jensen Vanthore, Maribo amt.

2. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 48 Niels Jensen, født 5. juni 1825 i Frejlev, Kettinge sogn, død af halsbetændelse på Københavns garnisonshospital 26. oktober 1848, begravet på Garnisons kirkegård 1. november. Søn af husmand Jens Jensen og Johanne Bertelsdatter.
Cohen 1848/89: Niels Jensen Frødslev.

3. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 139 Rasmus Andersen, født 9. maj 1817 i Frejlev, Kettinge sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Assens lazaret 28. juli, begravet på Assens kirkegård 30. juli. Søn af tjenestekarl Anders Rasmussen og Bente Nielsdatter.
Cohen 1849/110: Rasmus Andersen Freilev, Maribo amt.

4. Gardehusar ved Gardehusareskadronen Jens Andersen, født 16. september 1826 i Frejlev, Kettinge sogn, død ved Dannevirke 9. maj 1850. Søn af husmand Anders Rasmussen Rej og Margrethe Pedersdatter.
Ses ikke hos Cohen. Soldaten døde under våbenhvilen.

5. Menig ved 11. Depotkompagni, nr. 211 Peder Pedersen, født 5. april 1822 i Lille Musse, Musse sogn, død af tyfus i Københavns lazaret 26. december 1850, begravet på Garnisons kirkegård 30. december. Søn af gårdmand Anders Mortensen og Dorthe Marie Frederiksdatter.
Gårdmand i Frejlev, Kettinge sogn. Gift 1842 med Birthe Rasmusdatter, der giftede sig igen i 1851.
Cohen 1850/98: Peder Pedersen Muse.

6. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 220 Mads Christensen, født 6. marts 1820 i Frejlev, Kettinge sogn, druknet i en mergelgrav ved Husby 15. november 1850, begravet på Schleswig Friedrichsberg kirkegård 20. november. Søn af kirkebonde [gårdmand] Christen Madsen og Maren Olesdatter.
Cohen 1850/89: Mads Christensen Fresløv, Maribo amt.

7. Menig ved 1. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. ... Niels Hansen, født 3. januar 1824 i Frejlev, Kettinge sogn, død i Sønderborg 1851. Søn af gårdmand Hans Rasmussen Jyde og Karen Larsdatter.
Ses ikke hos Cohen. Soldaten er muligvis død efter Cohen afsluttede sit manuskript.

8. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 176 Hans Jørgen Jørgensen, født 23. marts 1835 i Lågerup, Bregninge sogn, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af indsidder Jørgen Jespersen og Johanne Larsdatter.
Møllerlærling i Frejlev, Kettinge sogn 1850.
Cohen 1864/117: Hans Jørgen Jørgensen Laagerup.

9. Frivillig menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 89 Peder Rasmussen, født 30. december 1836 i Kettinge, Kettinge sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død i Kær 30. juni. Søn af gårdmand Rasmus Pedersen Smed og Dorthe Hansdatter.
Cohen 1864/113: Peter Rasmussen Kjettinge.

Efter navnene følger dette vers: "De Første faldt omstraalede af Seiersglandsen / De Sidste beseirede af Overmagten / Men alle de besegled Troskabspagten / Om deres Navne snoe vi Hæderskrandsen / Med Eviggrønt og med de blaae Kjærminder / I Himlen selv de Troskabslønnen finder".

Kilder:
Boeck (1848), s. 432-434

Nykøbing Falster, Østre kirkegård

Nykøbing Falster købstad, Maribo amt

På byens Østre kirkegård er rejst et monument over en officersaspirant, der faldt i 1864. Monumentet blev oprindeligt rejst på byens ældre kirkegård fra 1847, men senere flyttet til den i 1883 anlagt Østre kirkegård.

Officersaspirant ved 9. Infanteriregiment Peter Emil Valdemar Frisenette, født 21. april 1845 i Nykøbing Falster, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Nykøbing Falster kirkegård 29. april. Søn af købmand Ludvig Ferdinand Frisenette og Anne Cathrine Margrethe Philipsen.
Cohen 1864/122: Peter Emil Valdemar Frisenette.

Musse kirke

Musse herred, Maribo amt

På tårnrummets sydvæg opsatte venner en marmortavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 483 Lars Rasmussen, født 11. maj 1841 i Store Musse, Musse sogn, såret ved Dybbøl 5. april 1864, død på Sønderborg lazaret 6. april, begravet på Sønderborg kirkegård 10. april. Søn af gårdmand Rasmus Jensen og Maren Christoffersdatter.
Cohen 1864/112: Lars Rasmussen Store Musse.

Slemminge kirke

Musse herred, Maribo amt

I kirken er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 382 Lars Hansen, født 30. december 1839 i Udstolpe, Slemminge sogn, konfirmeret 1854, såret 24. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 15. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 19. marts. Søn af gårdad Hans Larsen og Anne Hansdatter.
Cohen 1864/112: Lars Hansen Udstolpe.

Slemminge kirke

Musse herred, Maribo amt

På skibets sydvæg er opsat en mindetavle over tre soldater, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 106 Peder Jensen, født 10. december 1821 i Slemminge, Slemminge sogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Margrethe Frederiksdatter.
Gårdmand i Udstolpe.
Cohen 1848/85: Peder Jensen Slemminge, Maribo amt.

2. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 262 Peder Christensen, født 3. juni 1823 i Slemminge, Slemminge sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Christen Jørgensen og Marie Pedersdatter.
Indsidder i Udstolpe.
Cohen 1850/47: Peter Christensen Slemminge, Maribo amt.

3. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 84 Niels Clausen, født 1. juni 1827 i Udstolpe, Slemminge sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 10. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 11. august. Søn af gårdmand Claus Larsen og Margrethe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Udstolpe.
Cohen 1850/71: Hans (sic!) Clausen Udstolpe, Maribo amt.

Efter navnene følger dette vers: "For Danmarks Folk og Konge troe de streed / Og de har Krav paa herligt Eftermæle / De gik med Sang i Døden for vor Fred / Gud lønne dem og glæde deres Sjæle / Paa helligt Sted skal deres Navne staae / De ihukommes skal i Folkets Bønner / Gud lader gamle Danmark ei forgaae / Mens Danske Mødre føde Heltesønner".

Kilder:
Boeck (1948), s. 652-654

Branderslev kirke

Lollands Nørre herred, Maribo amt

På skibets sydvæg opsatte enken senest 1853 en mindetavle i træ over sin mand, der faldt i Treårskrigen.

Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 67 Johannes Pedersen, født 31. juli 1822 i Branderslev, Branderslev sogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand Peder Jensen og Anne Jensdatter.
Gift 1847 med Cathrine Marie Svendsen.
Cohen 1848/85: Johannes Petersen Brandersløv, Maribo amt. Cohen angiver ham som faldet i slaget; mindetavlen angiver at soldaten blev såret, taget til fange, død kort efter på lazaret og begravet i Flensburg.

Kilder:
Boeck (1948), s. 278.

Nakskov kirke

Nakskov købstad, Maribo amt

På den vestligste pille i kirkens nordre arkaderække opsatte de lokale våbenbrødre den 3. maj 1893 en stor mindetavle over købstadens faldne i begge slesvigske krige.

1. Helbefaren matros på hjuldampskibet Hekla Jørgen Frederik Severin, født 21. januar  eller 6. marts 1819 i København, konfirmeret 1833 i Nakskov, faldet på dampskibet under Billes ekspedition mod Fredericia 8. maj 1848, begravet på Middelfart kirkegård 9. maj.
Kom som plejebarn til Nakskov. Sømand, gift 1842 Karen Jensdatter, med hvem han havde en datter i 1845.
Cohen 1848/100: Jørgen Frederik Severin.

2. Fourer ved 10. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 2 Christian Georg Philipsthal Svendsen, født 16. oktober 1824 i Nakskov, såret ved Dybbøl 13. april 1849, død på Augustenborg lazaret 24. april, begravet på Augustenborg kirkegård 27. april. Søn af sadelmagermester Christian Svendsen og Emilie Theresie Nielsen.
Sadelmagersvend i Naskov.
Cohen 1849/116: Christian Georg Philipsthal Svendsen.

3. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 279 Frederik Christian Otto Fogt, født 9. december 1826 i Nakskov, konfirmeret 1841, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 7. august, begravet på Odense kirkegård 9. august. Søn af skomager Hans Jørgen Fogt og Cathrine Tonnesen.
Skomagersvend i Nakskov.
Cohen 1849/135: Frederik Christian Otto Fogh Nakskov.

4. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 62 Wilhelm Ferdinand Roepstorff, født 8. juli 1823 i Skælskør, konfirmeret 1837 i Nakskov, såret 12. september 1850, død på Schleswig lazaret 22. september, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 27. september. Søn af købmand Søren Martin Roepstorff og Laura Sophie Schmidt.
Flyttede med forældrene til Nakskov, hvor faderen blev kgl. vejer og måler. Urmagersvend i Nakskov.
Cohen 1850/59: Vilhelm Ferdinand Roepstorff, Maribo amt.

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 622 Robert Gabriel Engel, født 28. marts 1841 i Nakskov, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af købmand Christian Erdinand Engel og Bodil Margrethe Raahauge.
Cohen 1864/152: Robert Engel Naskouv.

6. Menig ved 22. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 159 Carl Hansen, født 21. november 1831 i Christiansdals familiehus, Branderslev sogn, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af husmand Hans Jensen og Christiane Rasmusdatter.
Senere bosat i Nakskov.
Cohen 1864/170: Carl Hansen Christiansdahl Familiehuus.

7. Konstabel ved Artilleriet, 8. Batteri (Messerschmidt), nr. 135 Thorvald Emanuel Hansen, født 24. juni 1840 på Christiansholm (Aalholm), Nysted landsogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 28. april, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af privatsekretær Carl Hansen og Helene Juliane Laurence Sletting.
Handelsbetjent i Nakskov.
Cohen 1864/79: Theodor Emanuel Hansen.

8. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 499 Hans Erik Jacobsen, født i Flensburg, såret 22. februar 1864, død på Københavns lazaret 29. marts, begravet på Garnisons kirkegård 1. april.
Ses ikke i konfirmations-, tilgangs- eller vielseslisterne. Ses ikke i FT 1860.
Cohen 1864/149: Hans Erik Jacobsen Flensborg.

9. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 528 Eduard Nielsen, født 12. marts 1834 i Nakskov, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 24. april, begravet på Glücksburg kirkegård 26. april. Søn af daglejer Niels Nielsen Bøns og Anne Elisabeth Madsdatter.
Flyttede til Køge, i hvis kirke han også er mindet.
Cohen 1864/94: Edvard Nielsen Kjøge.

Kilder:
Boeck (1948), s. 557-560.

3. januar 2011

Grædstrup kirkegård

Tyrsting herred, Skanderborg amt

På Grædstrup kirkegård er rejst en gravsten over en veteran fra 1864, der døde af de sår, han havde fået i krigen.

Forstærkningsmand ved kavalleriet Søren Peder Hansen, født 28. november 1837 på Dauding mark, Grædstrup sogn, konfirmeret 1852 i Ring, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død 28. april 1865 på Dauding mark, Grædstrup sogn. Søn af husmand Hans Sørensen og Sidsel Sørensdatter.
Ses ikke hos Cohen. Han blev skudt i låret og lå længe på lazaret, men blev i november kasseret og hjemsendt. Her døde han et halvt år senere som civil.

Under hans navn og data er dette vers:
"Det ædle Blod det flød / for Fædrelandets Nød / Hvil sødt vær salig med din Løn / som Guds og Danmarks kjære Søn".

Tak til Benny Andersen, Brædstrup, for foto og oplysninger om soldaten.

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På Holmens kirkegård findes en gravsten over den eneste danske søofficer, der omkom i kamp i 1864.

Sekondløjtnant i marinen William Balduin Jespersen, født 11. september 1840 i København (Garnisons), faldet ombord på panserbatteriet Rolf Krake i Vemmingbund ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Holmens kirkegård 29. april. Søn af skipper Mads Birch Jespersen og Johanne Marie Petersen.
Kadet 1854, sekondløjtnant 1861.

2. januar 2011

Nysted kirkegård

Nysted købstad, Maribo amt

På Nysted kirkegård rejstes den 6. oktober 1865 et monument over tolv danske soldater, der døde på Aalholm slots lazaret i perioden april-august 1864. På obeliskens forside er følgende inskription: "Dette Monument opreist den 6te October 1865 af Beboere i Nysted, Landsognet og Herritzlev til taknemlig Erindring om de 12 Fædrenelands Forsvarere som i 1864 døde paa Aalholms Lazareth". På den anden side læses bibelcitatet: "Vi have en Gud, som er en Gud til megen Salighed, for den Herre ere udgange fra Døden. Ps. 68, 21". Herefter følger navnene på de tolv soldater, og der sluttes af med endnu et citat: "Herren bevare de Trofaste. Ps. 31, 24".

1. Konstabel ved Artilleriet, 3. Fæstningskompagni, nr. 61 Hans Rasmussen, født 2. april 1841 i Tillitse, Tillitse sogn, såret ved Dybbøl 14. april 1864, død på Aalholm lazaret 6. maj, begravet på Nysted kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Rasmus Jensen og Cathrine Madsdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt 1863, 257. lægd, nr. 70.

2. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 463 Lars Clausen, født 18. april 1840 i Skippinge, Vallekilde sogn, død af koldbrand på Aalholm lazaret 6. maj 1864, begravet på Nysted kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Claus Hansen og Lisbeth Madsdatter.
Holbæk amt.

3. Underkorporal ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 441 Thorvald Christian Wisborg, født ca. 1832 i København, såret ved Dybbøl 17. april 1864, amputeret, død på Aalholm lazaret 17. maj, begravet på Nysted kirkegård 19. maj. Søn af maskinmester Christian Conrad Wisborg og Susanne Birgitte Schou.
Boede med forældrene i Store Kannikestræde, København i 1845.

4.  Menig ved 10. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 595 Anton Jepsen, født 23. august 1841 på Jels mark, Jels sogn, død af brystbetændelse på Aalholm lazaret 1. juni 1864, begravet på Nysted kirkegård 4. juni. Søn af indsidder Anders Jepsen og Caroline Pedersdatter.
Cohen: Anders Ebbesen Hjels (Haderslev amt).
(På monumentet: Anders Ipsen)

5. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 497 Christen Eduardsen, født 1. januar 1841 i Nybølle, Horslunde sogn, død af brystsyge på Aalholm lazaret 4. juni 1864, begravet på Nysted kirkegård 8. juni. Søn af husmand Eduard Olesen og Kirsten Rasmusdatter.

6. Konstabel ved Artilleriet, 3. Fæstningskompagni, nr. 95 Martin Christian Bruun, født 19. juni 1842 i Fangel, Fangel sogn, død af tyfus på Aalholm lazaret 8. juni 1864, begravet på Nysted kirkegård 11. juni. Søn af husmand og gartner Eiler Christian Bruun og Marie Andersdatter.

7. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 284 Niels Christensen, født ca. 1836 i Holbæk, død af tyfus på Aalholm lazaret 11. juni 1864, begravet på Nysted kirkegård 15. juni. Søn af slagtermester Andreas Christensen og Augusta Brehm.

8. Korporal ved 16. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 2 Mads Hansen, født i Biskorup, Odense Vor Frue landsogn, såret ved Dybbøl 12. april 1864, amputeret, død på Aalholm lazaret 26. juni, begravet på Nysted kirkegård 30. juni.

9. Menig ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, forstærkningsmand nr. 80 Hans Christian Hansen, født 2. marts 1836 i Tarup, Sønder Nærå sogn, død af tyfus på Aalholm lazaret 31. august 1864, begravet på Nysted kirkegård 3. september. Søn af gårdmand Hans Pedersen og Anne Rasmusdatter.

10. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 456 Jens Andersen, født i København, såret ved Dybbøl 18. april 1864, amputeret, død på Aalholm lazaret 25. april, begravet på Nysted kirkegård 28. april.
Københavns amt

11. Menig ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 54 Jens Christensen, født i Hedehus, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Aalholm lazaret 28. april, begravet på Nysted kirkegård 2. maj.
Aalborg amt
(På monumentet: Niels Christensen Hedehuus)

12. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 127 Søren Peter Laursen, født 13. november 1835 i Hørslev, Framlev sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Aalholm lazaret 29. april, begravet på Nysted kirkegård 2. maj. Søn af husmand, snedker Laurs Nielsen og Mette Sørensdatter.

Til venstre for monumentet står en gravsten over H.P. Rasmussen (1840-1887), 
der mistede begge sine ben ved Dybbøl i 1864.