4. november 2011

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. C, nr. 439 er begravet en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Richard Heinrich Gottfried Gradhandt, født 28. juli 1843 i København (Skt. Petri), hårdt såret ved Dybbøl 11. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 27. august 1866. Søn af barber Johan Christian Frederik Helmuth Gradhandt og Caroline Lund.
Tog realeksamen fra det von Westenske Institut i København. Assistent ved Københavns Overpostmesterembede. Han gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole og udnævntes til sekondløjtnant af reserven 1862.
Gradhandt lå længe på lazarettet på Augustenborg slot og bragtes efter fredsslutningen til garnisonshospitalet i København. Her overrakte kongen ham personligt ridderkorset i januar 1866. Fem måneder senere blev han kasseret og afskediget af regimentet, men blev liggende på hospitalet indtil sin død to måneder senere.
Ses ikke hos Cohen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar