16. januar 2018

Gangsted kirke

Vor herred, Skanderborg amt

Sognets beboere opsatte i 1866 en stor mindetavle i kirken over to sognebørn, som faldt i krigen to år tidligere. Tavlerne i Gangsted og Søvind kirker er ensartede.

1. Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 501 Mads Nielsen, født 9. november 1830 i Gangsted Bjerge, Gangsted sogn, konfirmeret 1845 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af husmand og væver Niels Madsen og Mette Mikkelsdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 31. lægd, nr. 21.
Cohen 1864/127: Mads Nielsen Gangsted.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, 193 Hans Mortensen, født 10. april 1836 i Gangsted, Gangsted sogn, konfirmeret 1850 sst., savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af tjenestepige Anne Hansdatter, der udlagde en kræmmer ved navn Morten som barnefader.
Hans' mor forlod sognet og overlod barnet i pleje hos gårdmand Peder Sørensen, Gangsted. I 1860 var han væversvend i Gangsted.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 31. lægd, nr. 43.
Cohen 1864/193: Hans Mortensen Gangsted.

Hornborg kirke

Nim herred, Skanderborg amt

På skibets nordvæg opsatte slægt og venner en mindetavle over en falden kriger fra 1864.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 435 Jesper Rasmussen, født 14. september 1840 i Hornborg, Hornborg sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Rasmus Jespersen og Kirsten Mortensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 70. lægd, nr. 66.
Cohen 1864/127: Jesper Rasmussen Hornborg.

Bryrup kirke

Vrads herred, Skanderborg amt

På skibets nordside opsatte Vinding-Bryrup-Vrads pastorats beboere en mindetavle over to beboere, der faldt i krigen i 1864.

1. Menig ved 8. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 490 Christen Gundorph, født 26. april 1837 i Vester Suderbæk, Ikast sogn, Ringkøbing amt, savnet efter kampene ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Jacob Brøgger Gundorph og Johanne Madsdatter.
Sønnesøn af sognepræst Christen Gundorph, Thorning. Flyttede med forældrene til en gård i Velling, Bryrup sogn i 1842. Christen Gundorphs navn findes også på monumentet i Dybbøl by.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 49. lægd, nr. 19.
Cohen 1864/120: Christen Gundorph Vester Syderbek.

2. Menig ved 17. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 33 Søren Pedersen, født 21. juli 1833 i Skalmstang, Ikast sogn, Ringkøbing amt, faldet på Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af husmand Søren Poulsen Sørensen og Anne Larsdatter.
Familien flyttede senest 1845 til en gård i Hestlund, Bording sogn. Selv flyttede Søren til Vrads sogn i 1858 og giftede sig tre år senere med Abelone Marie Christensen, hvis forældre havde et husmandssted i Vrads by.
Cohen 1864/145: Søren Petersen Skalmstrup [sic!]

Dallerup kirke

Gjern herred, Skanderborg amt

I kirken lod enken Maren Pedersen opsætte en mindetavle over sin mand, der faldt ved Dybbøl i 1864.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 51 Jens Christian Olesen, født 15. februar 1835 i Sorring, Dallerup sogn, konifrmeret 1849 i Dallerup, savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Ole Jensen og Johanne Christensdatter.
Gårdmand i Sorring. Gift 1863 med Maren Pedersen, med hvem han fik en datter i begyndelsen af krigen.
Cohen 1864/128: Jens Christian Olsen Sørring [sic!]

14. januar 2018

Uldum kirkegård

Nørvang herred, Vejle amt

På kirkegården står en obelisk som gravsten for en dansk officer, der faldt i krigen i 1864.

Premierløjtnant ved 20. Infanteriregiment Rasmus Rasmussen, født 20. marts 1820 i Mellemhaven, Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, konfirmeret 1834 i Åle kirke (Vrads herred, Skanderborg amt), såret i kampene på Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 10. maj, begravet på Uldum kirkegård 17. maj. Søn af husmand og smed Rasmus Christiansen og Anne Marie Nielsdatter.
Da Rasmus var otte år gammel (1828), flyttede familien til Midtjylland, først til Nørre Snede sogn, hvorefter de i hurtig rækkefølge flyttede videre til Føvling og til Åle sogn. I sidstnævnte sogn var faderen smed og den nu 14-årige Rasmus tjente som hyrde på Brejnholm mølle. I 1836 flyttede Rasmus til Lundum, hvor han kom i lære på møllen. Færdigudlært drog han ind til Horsens, hvor han lærte at lave træsko.
Rasmus aftjente sin værnepligt i 1841 og hjemsendtes året efter som underkorporal. Da Treårskrigen brød i 1848 blev han sat som kommandersergent ved 4. Reservebataljon og ved årets slutning blev han udnævnt til sekondløjtnant af reserven. Han deltog i alle tre felttog og ved fjendens angreb på Friedrichstadt i efteråret 1850 kæmpede han bravt og til oberst Helgesens store tilfredshed. Efter krigen slog han sig ned på Ørum mark i Sindbjerg sogn og få år senere i Hesselballe i Uldum sogn, hvor han købte en gård. I 1852 blev han karakteriseret premierløjtnant og to år senere kom udnævnelsen som virkelig premierløjtnant af reserven.
Ved krigsudbruddet i 1864 forlod han sin hustru Marianne Mathiesen og tre sønner og drog atter i krig som kompagnichef for 20. Infanteriregiments 7. kompagni. I slaget ved Dybbøl blev han ramt af en kugle i hoften og faldt til jorden. Fjenden tog ham med til lazarettet i Flensburg, hvor han døde få uger senere. Hans kiste blev bragt tilbage til Uldum og begravelsestoget den 17. maj blev en stor national manifestation. Våbenbrødre fra Vejle bar kisten til Uldum, hvor sognefogder og sogneforstandere bar den den sidste vej til graven.
På gravstedet blev der rejst en stor obelisk med følgende inskription: "Ynglinge i Plade / Drenge klædt i Staal / Mænd med faste Hjerter / Det er Danmarks Maal".
Cohen 1864/156: Rasmus Rasmussen.

Hornstrup kirkegård

Nørvang herred, Vejle amt

På kirkegården står en gravsten over Christen Peder Nielsen, der faldt i kampene foran Fredericia i 1864 og hvis lig senere blev bragt til Hornstrup. På samme gravsten mindes tillige en anden soldat fra Hornstrup, der hviler i Flensburg.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 271 Christen Peder Nielsen, født 9. april 1839 i Bredballe, Hornstrup sogn, faldet i forpostfægtningen ved Havreballegård (Højrup sogn) 8. marts 1864, begravet på Michaelis kirkegård, Fredericia 10. marts. Senere genbegravet på Hornstrup kirkegård. Søn af gårdmand Niels Christensen og Kirsten Pedersdatter.
Boede hjemme 1860. Tidspunktet for genbegravelsen i fødesognet fremgår ikke af kirkebogen.
Cohen 1864/159: Christen Petersen Nielsen Bredballe.

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 192 Poul Poulsen, født 8. marts 1837 på Hornstrup mark, Hornstrup sogn, såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 27. april, begravet på Sankt Mariæ kirkegård, Flensburg 29. april. Søn af husmand Poul Madsen (død 2.11.1836) og Anne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Assendrup, Engum sogn 1860.
Cohen 1864/162: Poul Poulsen Hornstrupmark.


Harte kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

Mindestenen på kirkegården blev afsløret den 24. april 1874. Tre af de faldne fra kampene i Kolding den 23. april 1849 fandt deres sidste hvilested i Harte, men det gælder næppe Peter Christian Pedersen fra Øster Brønderslev, hvis navn er indhugget på mindestenene i både Harte og Bramdrup.

Harte kirkebog noterer "trende danske Soldater, faldne i Slaget den 23. April og fundne paa Eistrup Mark", men ikke navnene. A.D. Cohen skriver i sin bog "Krigen 1849 og de Faldnes Minde", at den tredje soldat, der blev begravet i Harte, var underkorporal Jorderup.

1. Menig ved 4. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 137 Søren Laursen, født 7. maj 1820 i Lystrup, Vivild sogn, Randers amt, konfirmeret 1836 i Vivild, faldet i Kolding 23. april 1849, begravet på Harte kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Laurs Christensen og Anne Marie Sørensdatter.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 65. lægd, nr. 160 (Vivild sogn).

2. Underkorporal ved 4. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 28 Niels Jensen, født 11. januar 1820 i Jordrup, Jordrup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1834 i Lindeballe, faldet i Kolding 23. april 1849, begravet på Harte kirkegård 27. april. Søn af gårdmand og sognefoged Jens Andersen Ravn og Maren Jeppesdatter.
Niels' far døde i 1822 og moderen to år senere. Stedfaderen Peder Sørensen giftede sig igen og flyttede til en gård i Lindeballe, hvor Niels voksede op.
Hovedrullen for Vejle amt 1849, 53. lægd, nr. 23 (Lindeballe sogn).
Cohen 1849/126: Niels Jensen Jorderup (Vejle amt).

3. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 46 Hans Thomsen, født 30. november 1822 i Gammelgab, Broager sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1838 i Broager, faldet i Kolding 23. april 1849, begravet på Harte kirkegård 27. april. Søn af bolsmand Hans Thomsen og Maren Gregersen.
Boede hjemme i 1845.
Hovedrullen for Sønderborg amt, 8. lægd, nr. 4 (Broager sogn).
Cohen 1849/118: Hans Thomsen Gammelgab.


13. januar 2018

Eltang sogn, Gudsø

Brusk herred


Efter tabet af Kolding den 23. april 1849 forstærkede danskerne deres position ved landsbyen Gudsø 6 km nordøst for Kolding og forsøgte dermed at afskære fjenden fra at nå frem til Snoghøj og videre til Fredericia. En fjendtlig styrke blev kastet tilbage den 3. maj, men kostede os to faldne og fjorten sårede soldater. Fire dage senere kom det til endnu voldsommere kampe ved Gudsø, som fjenden iøvrigt stak i brand. Efter fire timers fægtning måtte danskerne trække sig tilbage i retning mod Taulov, og først hen imod aften ebbede kampene ud tæt Erritsø. Den fremskudte position ved Gudsø var tabt, og fægtningen have kostet yderligere otte danske soldater livet. Blandt de 133 sårede døde yderligere to officerer, en læge og 24 menige i de kommende dage og uger.

Efter fægtningen begravede fjenden to danske underjægere på markerne tæt ved landevejen. Iver Iversen på den sydlige side af vejen, hvor danskerne kort efter satte et trækors med inskriptionen "Her hviler af 1ste Reserve-Jægercorps / ... ... ... ? / Her sank Du ædle Danske ned i Graven / d. 7. Mai 1849 / Skaan Graven". På dette tidlige tidspunkt havde man endnu ikke identificeret underjægeren.

På den nordlige side af vejen, ikke langt fra Iversens grav, men vestligere og dermed tættere på Gudsø by, fandt Carl Christian Hansen sit hvilested. Her satte danskerne også et trækors.

Krigsministeriet anlagde det nuværende gravsted i 1912. På den store natursten er navnene på de to underjægere indhugget. Gravstedet ved landevejen ligger ca. 100 meter øst for gården på Nørre Bjertvej 178.

1. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 47 Iver Iversen, faldet ved Gudsø 7. maj 1849, begravet af fjenden samme dag.
Det har ikke været muligt at finde Iver Iversens fødested. Ifølge regimentets tabsliste var han hjemmehørende i Holbæk amts 16. lægd (Undløse sogn), men hans navn findes ikke i lægdsrullerne. Kirkebøger og folketællinger har heller ikke givet svaret, og i det hele taget er navnet Iver sjældent i denne egn af landet. På gravstenen fra 1912 er hans navn - sikkert fejlagtigt - opgivet som Lars Iver Iversen.
Cohen 1849/130: Ivar Ivarsen Smedegaard (Holbæk amt).

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 195 Carl Christian Hansen, født 16. februar 1826 i Ougtved, Sæby sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1841 i Ruds Vedby, faldet ved Gudsø 7. maj 1849, begravet af fjenden samme dag. Søn af husmand Hans Olesen og Maren Mouritsdatter.
Familien flyttede til en fæstegård på Vedby mark i nabosognet Ruds Vedby.
Hovedrullen for Holbæk amt, 75. lægd, nr. 218.
Cohen 1849/130: Carl Christian Hansen Augtved (Holbæk amt).

11. januar 2018

Sønder Vilstrup kirkegård

Brusk herred

Sognets beboere rejste i 1878 en mindesten over tre danske soldater, der faldt i slaget ved Gudsø og blev begravet på kirkegården i Sønder Vilstrup.

1. Underkorporal ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 17 Christian Peter Christensen, født 10. august 1823 i Hundborg, Hundborg sogn, Thisted amt, faldet i fægtningen ved Gudsø 7. maj 1849, begravet på Sønder Vilstrup kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Christen Christensen Svenske og Dorthe Pedersdatter. Gift 1849 med Inger Kirstine Hansdatter, men efterlod ingen børn.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 31. lægd, nr. 116.
Cohen 1849/114: Christian Petersen Christiansen Hundborg.

2. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 141 Jens Christian Christensen, født 20. juli 1823 i Røjkær, Vind sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1838 i Vinding, faldet i fægtningen ved Gudsø 7. maj 1849, begravet på Sønder Vilstrup kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Christen Olesen og Mette Jensdatter Krejlgaard.
Familien flyttede til et husmandsstedet Løgagerhus i nabosognet Vinding.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1846, 65. lægd, nr. 102.
Cohen 1849/113: Jens Christian Christensen Røikjær.

3. Konstabel ved Artilleriet, Batteri Marcussen, nr. 152 Jørgen Hansen, født 8. februar 1821 i Randlev, Randlev sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1836 i Randlev, faldet i fægtningen ved Gudsø 7. maj 1849, begravet på Sønder Vilstrup kirkegård 9. maj. Søn af husmand og skomager Hans Christian Pedersen og Kirsten Pedersdatter.
Skrædder og bosat hos forældrene i Randlev i 1840. Artillerikonstabel og bosat i Bådsmandsstrædes Kaserne på Christianshavn i 1845.
Cohen 1849/99: Jørgen Hansen Randlev.

9. januar 2018

Erritsø kirke

Elbo herred

I kirken er opsat en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i Treårskrigen. De to førstnævnte blev begravet på kirkegården. På kirkegården er bevaret et stort smedejernskors over Christen Iversen Lassen.

1. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 91 Christen Iversen Lassen, født 17. september 1825 i Erritsø, Erritsø sogn, konfirmeret 1840 sst., såret ved Kolding 23. april 1849, død på Fredericia lazaret 28. april, begravet på Erritsø kirkegård 2. maj. Søn af gårdmand og sognefoged Iver Nielsen Lassen og Mette Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Cohen 1849/110: Christen Iversen Erritzø (Vejle amt).

2. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 77 Søren Hansen, født 19. januar 1826 i Erritsø, Erritsø sogn, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, liget indbragt til Fredericia lazaret, begravet på Erritsø kirkegård 29. april. Søn af husmand Hans Sørensen og Karen Madsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Cohen 1849/109: Søren Hansen Erritzø (Vejle amt).

3. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 245 Thomas Jensen, født 4. december 1826 i Erritsø, Erritsø sogn, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Mysunde 12. september 1850, sandsynligvis begravet på Brodersby kirkegård. Søn af husmand og snedker Jens Hansen og Mette Thomasdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1850, men var p.t. indkaldt til krigstjeneste.
Cohen 1850/69: Thomas Jensen Erritzøe (Vejle amt).