4. oktober 2013

Dybbøl, Skanse III

Nybøl herred, Sønderborg amt

Ved den sydlige ende af Skanse III (der senere blev helt omsluttet af den preussiske Skanse 11) er der rejst en mindesten over syv danske officerer og underofficerer af 22. Infanteriregiment, der faldt løbegraven mellem Skanse II og III i 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Afsløringen fandt sted den 8. april 1937. Inskriptionen lyder: "Her faldt / Kapt. O.P.T. Grüner / Svensk Seklt. / J.S.G. Lundegren / Seklt. V.C. Kemp / Off. Asp. R.T.A. Oest / Komm. Serg. T.H. Lorenzen / Serg. J.F. Cords / Korp. L. Bigum / ved 22. Regt. / den 18.4.1864".

1. Kaptajn ved 22. Infanteriregiment Otto Peter Traugott Grüner, født 2. januar 1828 i Randers, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Roskilde kirkegård 26. april. Søn af ordineret kateket og førstelærer Laurits Peter Winding Grüner og Cathrine Andrea Michaeline Rosted. Gift med Ida Arnesen, der efter mandens død tillagdes rang med majors enker.
Cohen 1864/164: Otto Peter Traugott Grüner.

Grüner gennemgik Landkadetakademiet 1843-46 og udnævntes til sekondløjtnant ved 7. Linjeinfanteribataljon. Han deltog med hæder i Treårskrigen og fik ridderkorset i 1849, samme år som han udnævntes til premierløjtnant. Kaptajn blev han i 1861. I 1864 kommanderede han 22. Infanteriregiments 2. kompagni og forsvarede løbegraven mellem Skanse II og III den 18. april, hvor han fik en kugle gennem hovedet og faldt til jorden. Grüner blev begravet på kirkegården i Roskilde, hvor faderen var sognepræst ved domkirken.
Hans broder, sekondløjtnant Harald Laurits Christian Grüner omkom ved Fredericia i 1849.

2. Svensk frivillig sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Johan Sigfrid Gamaliel Lundegren, født 15. februar 1840 i Kungsbacka, Kungsbacka församling (Halland län), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 28. april, begravet på Garnisons kirkegård, København 13. maj. Søn af sognepræst Johan Lundegren og Christina Maria Torell.
Cohen 1864/165: Johan Sigurd Gammaliel Lundegreen.

Lundegren blev student i 1857 og valgte derpå at gå den militære vej. Tre år senere blev han udnævnt til underlöjtnant ved Hallands Infanteribataljon. I 1863 forlod han imidlertid hæren og påbegyndte uddannelsen til landmåler, men et halvt år senere var han brænderikontrollør. Ved krigens udbrud i 1864 drog han til København og meldte sig som frivillig. Den 17. april ankom han til Sønderborg og blev kommanderet til 22. Infanteriregiment. Dagen efter kæmpede han bravt i løbegravene, fik ni sår og bragtes til fjendens lazaret i Stenderup. Lundegrens begravelse på Garnisons kirkegård blev overværet af hans fader og søster. Hans navn findes på det nordiske monument på Kastellet.

3. Sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Victor Christian Kemp, født 17. september 1842 i København (Skt. Petri), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet øst for Dybbøl Mølle. Søn af hofkobbersmed Niels Daniel Kemp og Dorthea Christine Schmidt. Ugift.
Cohen 1864/164: Victor Christian Kemp.

Kemp blev student i 1860 og tog filosofikum ved universitet året efter. I 1863 gennemgik han reserveofficersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant af reserven. Da krigen kort efter brød ud, gik han med 22. Infanteriregiment til Dybbøl, hvor han omkom i løbegraven mellem Skanse II og III.

4. Officersaspirant ved 22. Infanteriregiment Rudolph Theodor Alexis Oest, født 26. marts 1833 i Nakskov, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 20. april, begravet på Flensburg kirkegård 23. april. Søn af by- og rådstueskriver Nicolai Oest og Henriette Emilie Christine Wolgand.
Skolediscipel i København i 1850.
Cohen 1864/165: Rudolph Theodor Alexander Øst.

5. Kommandersergent ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 1 Thomas Heinrich Lorentzen, født i Uelsby (Ølsby) sogn, Gottorp amt, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/ 165: Thomas Heinrich Lorentzen Uelsby.

6. Fourer ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 2 Johan Friederich Cords, født i Wesselburen, Ditmarschen, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/165: Johan Frederik Cords Vesselburen.

7. Midlertidig korporal ved 22. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 10 Laurits Bigum, født 27. december 1833 i Thisted, faldet ved Dybbøl 18. april. Søn af bagermester, kaptajn Niels Christian Lauritsen Bigum og Johanne Marie Therkildsdatter.
Cohen 1864/165: Bigum.

De tre sidstnævnte underofficerer hviler alle i de store fællesgrave oppe ved landevejen.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar