2. oktober 2013

Dybbøl, Skanse II

Nybøl herred, Sønderborg amt

I den nordlige del af Skanse II er der sat en mindesten over to danske officerer, der faldt i skansen den 30. marts 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige; afsløringen fandt sted den 14. juli 1937. Inskriptionen lyder: "Her faldt / Kapt. H.S. Gyldenfeldt / og / Seklt. C.O. Carlsen / ved 10. Regt. / den 19.3.1864".

1. Kaptajn ved 10. Infanteriregiment Holger Scheel Gyldenfeldt, født 3. maj 1817 i København, faldet ved Dybbøl 19. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård, København 30. marts. Søn af byfoged Hans Henrik Gyldenfeldt og Barbara Risting. Gift 1853 med Augusta Frederikke Garlieb (1827-1888), med hvem han fik tre døtre og en søn.
Gyldenfeldt blev som 14-årig optaget på Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant i 1837. Herefter gjorde han tjeneste i Kastellet, indtil Treårskrigen brød ud i 1848. Her deltog han i kampene ved Slesvig og Dybbøl og kommanderede en overgang Odense Frikorps. For sin hæderfulde indsats modtog han ridderkorset i september 1848 og blev året efter udnævnt til kaptajn. Efter krigen blev han udnævnt til kompagnichef ved 10. Linjeinfanteribataljon og rykkede i felten i 1864 som chef for 10. Infanteriregiments 2. bataljon.
Cohen 1864/128: Holger Scheel Gyldenfeldt.

2. Sekondløjtnant ved 10. Infanteriregiment Conrad Oscar Carlson, født 30. marts 1840 i København, faldet ved Dybbøl 19. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård, København 30. marts. Søn af skomagermester Carl Carlson og Christiane Caroline Lorentzen.
Carlson gik på Kunstakademiet i årene 1856-61 og vandt den lille sølvmedalje. Fra december 1861 til august 1862 gennemgik han Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole og udnævntes til sekondløjtnant af reserven. Ved krigsudbruddet blev han indkaldt og var adjudant for kaptajn Gyldenfeldt.
Cohen 1864/129: Oscar Carlson.

Den 19. marts stod de to officerer - bataljonschef og adjudant - på den bare mark lige nord for Skanse II, da en preussisk granat pludselig slog ned mellem dem. Gyldenfeldt og Carlson blev dræbt på stedet og deres lig blev få dage senere ført til København. Her blev de blev begravet side om side på Garnisons kirkegård. På Carlsons grav rejstes en stor kampesten, hvorpå var fastgjort en laurbærkrans i metal og under den et relief forestillende en malerstol med palet og stok, modelleret af hans lærer på akademiet, historiemaleren Niels Simonsen. Hverken Gyldenfeldts eller Carlsons grave eksisterer mere.

Som kunstner udførte Carlson en del tegninger, mens han var på feltfod. Dagen før sin død tegnede han en såret soldat, der venter to ambulancesoldaters komme. Tegningen blev kort efter bragt i "Illustreret Tidende".

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.
Weilbachs kunstnerleksikon (Carlson).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar