2. oktober 2013

Dybbøl, Skanse I

Nybøl herred, Sønderborg amt

I den nordlige del af Skanse I er der sat en mindesten over to danske løjtnanter, der faldt i skansen den 16. marts 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige; afsløringen fandt sted den 14. juli 1937. Inskriptionen lyder: "Her faldt / Prlt. E.A. Bruhn / og / Seklt. P.F.Q. Gløerfeldt / ved 17. Regt. / den 16.3.1864"

1. Premierløjtnant ved 17. Infanteriregiment Ernst Adam Bruhn, født 12. august 1827 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af kaptajn Ernst Poul Bruhn og Anna Elisabeth Wulff.
Den 17-årige Ernst Adam forlod Landkadetakademiet i 1844 uden eksamen og blev i stedet optaget på Kunstakademiet, hvor han var elev af billedhuggeren H.W. Bissen. Ved krigsudbruddet i 1848 meldte han sig som frivillig husar, blev snart korporal og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i 1850. Et år senere gik han atter ind i aktiv militærtjeneste og blev premierløjtnant i 1862.
Cohen 1864/144: Ernst Adam Bruhn.

2. Sekondløjtnant ved 17. Infanteriregiment Peter Frederik Quaade Gløerfelt, født 30. april 1845 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Køge kirkegård 23. marts. Søn af cand.theol. Carl Ludvig Christian Georg Gløerfelt og Harriet Cathrine Munck.
Som 11-årig flyttede han med forældrene til Køge, hvor faderen overtog byens præsteembede. Senere tog han eksamen fra Mariboes Realskole og søgte optagelse på den militære højskole, men kom ikke ind. I stedet gennemførte han i 1863 Landkadetakademiets aspirantskolen og blev ansat som sekondløjtnant ved 17. Infanteriregiment.
Cohen 1864/144: Frederik Peter Quaade Gløerfeldt.

Begge løjtnanter blev dræbt, da en fjendtlig granat, affyret fra de preussiske batterier på Broagerland, gik gennem skansens blokhus. Granaten dræbte yderligere ti underofficerer og menige, og endelig blev en officer og 39 menige sårede.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.
Weilbachs kunstnerleksikon (Bruhn).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar