19. maj 2015

Sønderborg, Skt. Marie kirkegård

Sønderborg købstad, Sønderborg amt


De danske krigergrave fra Treårskrigen 1848-50 er samlet i et fælles gravsted, der er prægtigt markeret af billedhugger Klewings 5 meter høje sandstensobelisk, der bærer følgende inskription: "Minde om Danske, Svenske og Nordmænd, faldne i Kampen for Danmarks Sag i Aaret 1848". På fodstykket står endvidere: "Den dyrebare Broderpagt / Er bloddøbt vorden / Og Kjærlighedens Magt / Er seet i Norden. / Hav Tak, hver Broder kjær! / Med Sorg og Smerte / Begrov vi Eder her - / Og i vort Hjerte". "Efter Taaresæden kommer Jubelhøst. Ps. 126, 5". Monumentet blev afsløret ved en mindehøjtidelig den 27. februar 1849, hvor bl.a. generalerne Bülow og Schleppegrell deltog.
I 1939 var monumentet kun omgivet af tre grave fra det første krigsår (Morgenstierne, Muus og Volstrup), men siden er yderligere fem gravstene fra Treårskrigen blevet samlet på dette sted.

1. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 147 Mads Peter Larsen, født 29. juli 1825 i Volstrup, Ringe sogn, Svendborg amt, såret ved Altenhof syd for Eckernförde 21. april 1848, indbragt død til Sønderborg lazaret 22. april, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Lars Jørgensen og Anne Margrethe Nørregaard. 
Cohen 1848/86: Mads Peter Larsen Voldstrup (Svendborg amt). 


2. Kaptajn ved 10. lette Infanteribataljon Ernst Heinrich Thestrup, født 1. februar 1799 i Næstved (Skt. Mortens), faldet ved Nybøl 28. maj 1848, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 30. maj. Søn af premierløjtnant, senere ritmester Schack Thestrup og Birgitte Hersom. Ugift. 
Gennemgik Landkadetakademiet 1808-12. Endnu som 13-årig blev han i slutningen af 1812 udnævnt til sekondløjtnant, men blev sat à la suite og gjorde i tre år pagetjeneste ved hoffet pga. hans lidenhed. Ansat ved linjen 1816, premierløjtnant 1821, kaptajn 1831, kompagnichef ved 10. Bataljon 1842. Deltog i kampene ved Bov, Schleswig og Nybøl. En tid havde han kommandoen over hele bataljonen. 
Hans broder, generalmajor Hans Nicolaj Thestrup (1794-1879) var krigsminister 1859-63. 
Cohen 1848/88: Ernst Heinrich v. Thestrup. 

3. Oberstløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon Otto Ludvig von Munthe af Morgenstierne, født 9. juli 1792 på Gammelgård, Ryde sogn, Maribo amt, faldet ved Dybbøl 5. juni 1848, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 8. juni. Søn af godsejer, kammerherre Caspar Wilhelm von Munthe af Morgenstierne og Anna Petra Cathrine Flindt. Gift 1837 med Frederikke de Schouboe (1801-90).
Frikorporal ved Det militære Institut. Under Københavns belejring gjorde han tjeneste som sekondløjtnant, men den egentlige officersudnævnelse skete dog først ved skolens afslutning i 1809. Premierløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1812. Deltog i kampene ved Bornhöved og Sehestedt i 1813 og var deltager i ekspeditionen til Frankrig i 1816. Kaptajn 1823, kompagnichef 1837, major 1839. Major ved 10. Bataljon 1842. Oberstløjtnant og chef for 12. Bataljon 1847. Deltog i kampene ved Bov, Schleswig, Nybøl og Dybbøl. 
Cohen 1848/90: Otto Ludvig v. Munthe Morgenstjerne. 

4. Sekondløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon Niels Rothenborg Muus, født 8. september 1827 i København (Trinitatis), faldet ved Dybbøl 5. juni 1848, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 8. juni. Søn af lærer ved Landkadetakademiet, krigsråd Ludvig Frederik Muus og Voldborg Magdalene Kampmann. Ugift. 
Gennemgik Landkadetakademiet 1839-45. Sekondløjtnant 1845, men måtte i to år repetere ved akademiet. Sekondløjtnant ved 4. Bataljon 1847. Deltog i kampene ved Bov, Schleswig, Nybøl og Dybbøl. 
Cohen 1848/85: Niels Rothenborg v. Muus. 5. Norsk frivillig sekondløjtnant ved 10. lette Infanteribataljon Leopold Herman Severin baron Løvenskiold, født 31. marts 1813 på Fossum hovedgård, Gjerpen sogn, Telemark fylke, Norge, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, taget til fange, død på Flensburg lazaret 11. juni, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 5. juli. Søn af amtmand Severin Løvenskiold og Hedevig Sophie komtesse Knuth.
Kadet 1825, men forlod skolen efter seks år. Blev derpå student og uddannede sig til landmand. Frivillig menig i dansk krigstjeneste 30.3.1848. Korporal 9.4.1848. Sekondløjtnant 24.5.1848. Deltog i slagene ved Bov, Schleswig og Dybbøl. Han var den første skandinav, der meldte sig under de danske faner. I den korte våbenhvile mellem slagene ved Schleswig og Dybbøl, rejste han hjem til Norge, hvor han talte varmt for Danmarks sag. Kort efter vendte han og tredive frivillige nordmænd, mest studenter, tilbage til Danmark. 
Hans navn findes også på det skandinaviske monument på Kastellet i København. 
Cohen 1848/88: Leopold Baron v. Løvenskjold. 

6. Premierløjtnant ved 3. Reservebataljon Jens Harald Fibiger Jahn, født 7. juni 1818 i Kiel, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 10. april. Søn af premierløjtnant, senere kaptajn Ferdinand Heinrich Jahn og Eleonore Hedevig Friis. Gift 1844 med Sophie Wilhelmine Antonie Kühlmann (1821-44). 
Gennemgik Landkadetakademiet 1831-35. Sekondløjtnant ved Kongens Regiment 1835. Pga. sygdom gik han på vartpenge ved hærreduktionen i 1842, men blev allerede året efter udnævnt til premierløjtnant af krigsreserven. I 1840’erne dyrkede han krigshistorien og udgav flere bøger. Ved krigsudbruddet i 1848 blev han indkaldt, men gjorde i det første krigsår udelukkende tjeneste som pladskommandant på Fyn. Først i det andet krigsår kom han i aktiv tjeneste, men faldt allerede i træfningen ved Ullerup i april, just som han ventede avancement til kaptajn. 
Den nuværende gravsten erstattede en ældre marmorplade i 1942. 
Cohen 1849/125: Jens Harald Fibiger v. Jahn. 

7. Sekondløjtnant ved 3. Reservebataljon Carl Frederik Christian Kohl, født 20. september 1823 i København (Trinitatis), faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 10. april. Søn af kaptajnløjtnant Carl Frederik Christian Kohl og Charlotte Amalie Hansen. Gift med Christiane Elisabeth Dorothea Sørensen, med hvem han fik en søn. 
Efter realeksamen fra Efterslægtsselskabets Skole stod han til søs, gjorde tre store rejser og søgte styrmandseksamen, da et uheld satte en stopper for dette. Kammerskriver i Generaltoldkammeret 1845. Ved krigsudbruddet meldte han sig frivilligt og blev snart udnævnt til kommandersergent ved 3. Reservebataljon. Han kæmpede ved Haderslev 29.6.1848 og udnævntes til sekondløjtnant af krigsreserven 14.12.1848. I det andet krigsår faldt han ved Avnbøl med ordene ”Jeg døer gjerne for Danmark”. 
Den nuværende gravsten erstattede en ældre marmorplade i 1942. 
Cohen 1849/125: Carl Frederik Christian v. Kohl. 

8. Kaptajn ved det kejserlige russiske styrmandskorps Pavel Trofimovitj Maserovskij, født ca. 1808 i Rusland, død på det russiske linjeskib Viborg på Sønderborgs red 24. august 1850, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 27. august. 
I august og september 1850 blev yderligere syv russiske matroser begravet i Sønderborg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar