9. maj 2015

Nybøl sogn, Bøffelkobbel

Nybøl herred, Sønderborg amt

"Graven i haven" ved Bøffelkobbelhuset er det sidste hvilested for to danske soldater, der faldt i en forpostfægtning tæt ved Jørgen og Katrine Finks hus. Da kampene var ovre, vovede Jørgen Fink sig ud, fik fat i en dragon og bar ham ind i huset, hvor han kort efter udåndede i Jørgen Finks arme. Lidt efter opdagede ægteparret en dansk soldat, der lå dræbt ude på landevejen. Også han blev båret ind i huset. To dage senere var det planen at overbringe ligene til danskerne, der endnu lå i skanserne på Dybbøl Banke, men misforståelser mellem danskerne og preusserne forhindrede denne plan. Og da Jørgen Fink ikke kunne bringe ligene den 2 km lange vej til Nybøl kirke, tog ægteparret i stedet den beslutning at begrave soldaterne på den bedste plads i haven. Jørgen Fink gravede en dobbeltgrav, og sænkede de to lig ned i graven, hvorefter begge blev dækket af dragonens blå kappe. Jørgen Fink bad en bøn og kastede graven til.
Ved krigens afslutning blev gravstedet endelig indrettet med mindetavler og hvidmalede pæle, hvorpå der anbragtes kanonkugler, udskårne fugle og silkebånd i rød-hvide farver, som Katrine Fink hver aften tog ind, for at de ikke skulle blive ødelagt. Den ene af tre oprindelige mindetavler bar teksten: "Her hvile Danmarks tappre Sønner, som faldt for Overmagten her, de slumrer sødt i Gravens Gjemme, dog fjærn fra deres Slægtninger. I Himlen har de Sejren funden, Fredssol for dem er der oprunden". På den anden mindetavle kunne man læse: "Her hviler 2de tappre Danske, en Dragon af 4de og en Inft. af 18de Regt., faldne den 22de Februar 1864". Og på en lille trætavle havde ægteskabet skrevet: "I Jordens Muld vi henlagde de dyrebare danske Helte, som slog for gamle Danmarks Ret. De led og kiempede med Ære, indtil de Heltedøden fandt. Derfor vi Ærens Kranse flette til Minde for de danske Helte". Senere blev et smukt støbejernsgitter sat omkring graven.
På et ikke nærmere kendt tidspunkt, men "i begyndelsen af 1900-tallet", og måske først efter Jørgen og Katrine Finks død i 1905, bekostede den danske stat den nuværende granitsten på krigergraven. Den bærer følgende inskription: "Minde over to tapre danske Soldater af 4. Dragonrgt. og 18. Infanterirgt. som faldt ved Bøffelkobbel den 22. Febr. 1864 og jordedes i denne Have. / Fjendehaand brød deres Livsens Veje / Vennehaand redte det sidste Leje". Senere blev der sat en mindre tavle i poleret granit med navnene på de to soldater. 
Særligt kendt blev gravstedet i 1877, da forfatteren Holger Drachmann besøgte Sønderborg. Under en aftentur til Dybbøl Banke hørte han første gang om "Graven i haven" og travede straks videre til Bøffelkobbel, hvor han traf ægteparret Fink. Besøget skildrede Drachmann i "Derovre fra Grænsen", og han digtede følgende vers:

De vog dem, vi grov dem
en Grav i vor Have
lagde dem ved Siden af den alfar Vej
alle vore Blomster skal smykke deres Grave
sønderjydske Piger, I forglemme det ej!

Med Holger Drachmanns skildring blev graven nu kendt i hele Danmark, og mange rejsende begyndte at lægge vejen om ad Bøffelkobbel for at se graven og hilse på det gamle ægtepar. I løbet af 1880'erne kom der også klarhed over, hvem de to soldater var. 
Jørgen og Katrine Fink passede og plejede dette nationale mindesmærke indtil deres død. For deres store barmhjertighed og danske sindelag bekostede den danske stat deres gravsted på Nybøl kirkegård. Deres datter frk. Maria Fink passede gravstedet indtil sin død i 1944, hvorefter frk. Christine Christensen overtog vedligeholdelsen. I 1964 modtog hun Fortjenstmedaljen af kongeparret.
I 1941 lod "De danske Våbenbrødre" opsætte en mindetavle på huset: "Til Hæder for Jørgen og Katrine Fink, som her gravlagde to danske Soldater, faldt i Kamp 1864 for Konge og Fædreland. De danske Vaabenbrødre satte dette Minde 1941. // Her gav i Fristed til Mænd, der faldt / da Danmarks Ære og Ret det gjaldt / Vidn nu vor Sten bag to Graves Tuer / længe om Højsind i lave Stuer / mens Storm og Sol over Skyer gaar / og Vinter veksler med Danmarks Vaar".
"De danske Våbenbrødre" overtog selv huset i 1982, men solgte det til "Den selvejende Institution Dybbøl Mølle" i 2009.
En mindehøjtidelighed finder sted i haven hvert år den 22. februar kl. 11.

1. Dragon ved 4. Dragonregiment, 5. kompagni, nr. 103 Jens Christensen, født 19. juli 1837 i Spjellerup, Spjellerup sogn, faldet i en forpostfægtning ved Bøffelkobbel 22. februar 1864, begravet i Jørgen Finks have 24. februar. Søn af gårdmand Christen Rasmussen og Else Margrethe Jensdatter.
Mindetavle i Spjellerup kirke.
Cohen 1864/85: Jens Christensen.

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 441 Hans Hansen, født 31. december 1840 i Kyse, Vallensved sogn, konfirmeret 1855, faldet ved Bøffelkobbel 22. februar 1864, begravet i Jørgen Finks have 24. februar. Søn af gårdmand Hans Jensen og Karen Sophie Nicolajsdatter.
Hans navn findes også på mindestenen foran Skt. Mortens kirke i Næstved.
Cohen 1864/149: Hans Hansen Kyse.

Katrine (1819-1905) og Jørgen Fink (1817-1905) ved graven i deres have.
Jørgen Fink var selv veteran fra Treårskrigen, hvor han blev såret.

Et senere fotografi af "Graven i haven".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar