12. maj 2013

Fredericia, Trinitatis kirkegård

Fredericia købstad, Vejle amt
Fredericias flere uger lange belejring i 1849 blev brudt den 6. juli, da de indelukkede danske styrker i fæstningsbyen endelig gjorde udfald under ledelse af general Bülow. Den danske sejr var hjemme, men udfaldet skete ikke uden store tab af menneskeliv. Den 8. juli 1849 blev 304 danske soldater begravet på Trinitatis kirkegård. Officererne blev lagt i kister, mens underofficerer og menige blev lagt skulder ved skulder i den store fællesgrav. Også general Olaf Rye blev begravet her, men hans lig blev kort efter ført til Garnisons kirkegård i København.

I de følgende dage og uger døde endnu en del danske soldater af deres sår og da man nåede efteråret, var 377 danske soldater begravet her (nr. 1-377). Gravpladsen på Trinitatis kirkegård var dog allerede taget i brug tidligere. Efter kampene ved Kolding den 23. april 1849 blev 32 danske soldater (23 faldne og ni sårede) begravet i Fredericia (nr. 378-409), og efter fægtningerne ved Krybily den 3. maj og ved Gudsø den 7. maj blev i alt 16 danske soldater (tre faldne og 13 sårede) begravet her (nr. 410-425). Efter slaget ved Isted den 25. juli 1850 blev en del sårede danske soldater bragt til lazarettet i Fredericia, hvor syv døde og blev begravet på Trinitatis kirkegård (nr. 426-432). Endelig blev den store fællesgrav sidste hvilested for 23 danske soldater og to civile brandmænd, der omkom under bombardementet af Fredericia den 18. maj 1849 og under de tidligere forsøg på danskernes udfald fra fæstningen den 13. maj og 3. juni 1849 (nr. 433-458).

Fra fællesgraven på Trinitatis kirkegård kender vi altså navnene på 458 danske soldater, hvoraf de 400 (samt to brandmænd) var ofre fra kampene i Fredericia. Men det danske tabstal er større, og muligvis ligger der også flere end 458 soldater begravet i fællesgraven. Under hele Treårskrigen (1848-50) døde yderligere en snes danske soldater på Fredericias lazaretter, flere af dem dog under de lange våbenhviler.

På Fredericias anden kirkegård - den ved Michaelis kirke - blev knap 50 danske soldater begravet, de fleste dog under den lange våbenhvile mellem krigshandlingerne i 1849 og 1850. Endelig blev Michaelis kirkegård anvendt som gravplads for 264 oprørssoldater, der faldt eller blev såret under kampene den 6. juli 1849.

Endelig er en enkel dansk soldat begravet udenfor fæstningen, nemlig jæger Peder Andersen Jenstrup, der faldt under en forpostfægtning på Hyby fælled den 30. juni 1849. Han blev begravet på fælleden af fjenden, og 25 år senere satte våbenbrødrene en mindesten på soldatens grav.

Den store fællesgrav på Trinitatis kirkegård måler 51 meter i længden langs Kongensgade og 14,5 meter på siderne. Graven optager altså et areal på næsten 750 kvadratmeter. Efter krigen opstod der et naturligt ønske om at skabe et nationalt mindesmærke. En komité udpegede professor Bindesbøll til at komme med udkast til monumentet, og på 6. juli-dagen i 1853 blev den store krigergrav indviet under fuld militær honnør. Den 1,35 meter høje stensætning er udført i granit af den københavnske stenhugger H.A. Klewing, mens billedhuggeren H.W. Bissen skabte bronzerelieffet, der forestiller to danske landsoldater, der begraver deres kammerat. Dette relief, der måler 2 meter i længden og 1,75 meter i højden, støtter sig til en 10 tons tung granitsten, og er anbragt midtfor på stensætningen ud mod Kongensgade.

Dækstenene på den vældige granitmur omkring fællesgraven rummer navnene på de 458 danske soldater, indhugget i tre linjer. Hvis man skal læse navnene i rækkefølge, må man begynde på Kongensgade (vestsiden) og læse fra venstre mod højre. Når man når enden, går man tilbage til udgangspunktet og fortsætter med 2. linje. Og tilsvarende med 3. linje. Først derpå kan man fortsætte på gravens korte sydside og læse de tre linjer. På østsiden (siden ind imod kirkegården) bliver det mere kompliceret, for når man i den øverste linje når teksten "Kolding 23. April" ophører navnene på de faldne fra Fredericia i alle tre linjer. Og tilsvarende med de faldne fra Krybily, Gudsø, Isted og bombardementet af Fredericia.

I min oversigt betegner V, S, Ø og N granitmurene mod hver af de fire verdenshjørner. Det første tal herefter angiver linjen (hhv. 1, 2 og 3) og med det sidste tal kan man tælle sig frem til navnet, når man blot husker at tælle fra venstre. Berthel Frederik Hansens navn finder man således under betegnelsen "Ø.2.15", altså østmuren ind imod kirkegården, 2. linje, det 15. navn fra venstre. Et billede af stenen kan ses nedenfor under nr. 300.

Efter hver biografi har jeg tilføjet navneformerne hos Cohen ("De Faldnes Minde"), på selve krigergraven og evt. i Trinitatis kirkebog.

1. (V.1.1) Trænkonstabel ved Artilleriet, Batteri Wegener, overkomplet nr. 19 Hans Peder Pedersen, født 18. juli 1826 i Borup, Søstrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Pedersen og Maren Nielsdatter.
Cohen 1849/99: Hans Peter Petersen Borup. Kæmpegraven: Tr. Cstb. H.P. Pedersen.

2. (V.1.2) Sekondløjtnant ved 1. lette Infanteribataljon August Erik Frederik Carl Møller, født 11. maj 1823 i København (Holmens), konfirmeret 1839 i Kolding, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjener Hans Møller og Anne Cathrine Enhuus.
Flyttede med forældrene til Kolding, hvor faderen drev en manufakturhandel. Student 1841 (Kolding), studerede derpå på universitetet, huslærer på Næsbyholm 1845. Frivillig overjæger ved 1. Jægerkorps 1848, sekondløjtnant 1849. D.M. 1848.
Cohen 1849/102: August E.C. v. Møller. Kæmpegraven: Sc. Lt. A.E.C. Møller. Trinitatis kb: v. Møller.

3. (V.1.3) Sekondløjtnant ved 1. lette Infanteribataljon Carl Emil Ravn, født 16. december 1826 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af skipper Hans Ravn og Sophie.
Boede 1840-45 hos forældrene i Holmensgade, København. Malerlærling og frekventerede kunstakademiet. Frivillig menig 1848, sekondløjtnant juli 1848.
Cohen 1849/102: C. v. Ravn. Kæmpegraven: C. Ravn. Trinitatis kb: v. Ravn.

4. (V.1.4) Svensk frivillig sekondløjtnant ved 1. lette Infanteribataljon August Duse, født 18. december 1817, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af ritmester Gustaf Adolf Duse og Christina Elisabeth Wallberg Brun.
Cohen 1849/102: August v. Duse. Kæmpegraven: A. Duse. Trinitatis kb: v. Duuse.

5. (V.1.5) Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 5 Niels Larsen, født 30. marts 1820 i Kirkelte, Karlebo sogn, konfirmeret 1834 i Karlebo, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af parcellist Lars Poulsen og Anne Marie Carlsdatter.
Tjenestekarl i København.
Cohen 1849/102: Niels Larsen Kirkelte. Kæmpegraven: U. Cpr. N. Larsen Kirkelte.

6. (V.1.6) Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 12 Jørgen Nielsen, født i Herlev, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Skomager i Helsingør.
Cohen 1849/102: Jørgen Nielsen Herløv. Kæmpegraven: I. Nielsen Herlev.

7. (V.1.7) Frivillig menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 2 Hans Frederik Nicolaj Jensen, født ca. 1827 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Blikkenslagerlærling i København 1845.
Cohen 1849/102: Hans Frederik Nicolai Jensen. Kæmpegraven: Mng. H.T.N. Iensen.

8. (V.1.8) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 231 Ole Olesen, født 26. december 1823 i Kyndby, Kyndby sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 8. august, begravet på Trinitatis kirkegård 13. august. Søn af husmand Ole Olesen og Grethe Nielsdatter.
Cohen 1849/103: Ole Olsen Kyndbye. Kæmpegraven: O. Olsen Kynby. Trinitatis kb: Ole Olsen Kyndbye.

9. (V.1.9) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 56 Ole Sørensen, født 18. april 1823 i Annisse, Annisse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Søren Hansen og Anne Olesdatter.
Tømrersvend på Jægerspris.
Cohen 1849/102: Ole Sørensen Annisse. Kæmpegraven: O. Sørensen Annise.

10. (V.1.10) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 151 Frederik Wilhelm Rasmussen, født i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Slagter i København.
Cohen 1849/102: Frederik Vilhelm Rasmussen Kjøbenhavn. Kæmpegraven: T.V. Rasmussen.

11. (V.1.11) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 119 Mads Pedersen, født 31. marts 1823 i Ledøje, Ledøje sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Peder Pedersen og Johanne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Ledøje.
Cohen 1849/102: Mads Petersen Ledøie. Kæmpegraven: M. Pedersen Ledøie.

12. (V.1.12) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 263 Hans Nielsen, født i Gurre, Tikøb sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 9. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli.
Cohen 1849/103: Hans Nielsen Gorre. Kæmpegraven: H. Nielsen Gurre. Trinitatis kb: Gorre.

13. (V.1.13) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 112 Niels Christensen, født i Idestrup, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Smed i Idestrup.
Cohen 1849/102: Niels Christensen Idestrup. Kæmpegraven: N. Christensen Idesrp.

14. (V.1.14) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 140 Lars Pedersen, født i Uggerløse, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 9. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli.
Cohen 1849/103: Lars Petersen Uggerløse. Kæmpegraven: L. Pedersen Ugerløse.

15. (V.1.15) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 155 Ole Jensen, født i Vejle, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/102: Ole Jensen Veile. Kæmpegraven: O.I. Veile.

16. (V.1.16) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 238 Rasmus Nielsen, født 25. april 1824 i Fensmark, Fensmark sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Hansen og Maren Andersdatter.
Tjenestekarl i Fensmark.
Cohen 1849/102: Rasmus Nielsen Fensmark. Kæmpegraven: R. Nielsen Fensmrk.

17. (V.1.17) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 72 Niels Pedersen, født 28. juli 1821 i Karlstrup, Karlstrup sogn, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Nielsen og Bodil Nielsdatter.
Cohen 1849/102: Niels Petersen Carlstrup. Kæmpegraven: N. Pedersen Carlstrp.

18. (V.1.18) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 145 Mads Jensen, født 22. marts 1827 i Rødovre, Rødovre sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Jensen og Mette Pedersdatter.
Cohen 1849/102: Mads Jensen Rødovre. Kæmpegraven: M. Iensen Rødoure.

19. (V.1.19) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 143 Hans Jensen, født 1. oktober 1822 i Greve, Greve sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Olesen og Karen Johansdatter.
Tjenestekarl i Greve 1845.
Cohen 1849/102: Hans Jensen Greve. Kæmpegraven: H. Iensen Greve.

20. (V.1.20) Korporal ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 10 Jørgen Hansen, født 31. januar 1835 i Hjortespring, Herlev sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjenestekarl Hans Jørgensen, Måløv og tjenestepige Maren Olesdatter, Hjortespring.
Underkorporal, bosat i Sølvgadens kaserne, København 1845.
Cohen 1849/102: Jørgen Hansen Hjortespring. Kæmpegraven: Cpr. I. Hansen Hiortesprng.

21. (V.1.21) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 22 Jacob Jensen, født 29. juni 1826 på Rørtang overdrev, Tikøb sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 12. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 14. juli. Søn af indsidder Jens Larsen og Johanne Pedersdatter.
Cohen 1849/103: Jacob Jensen Rørtang. Kæmpegraven: Mng. I. Iensen Rortang.

22. (V.1.22) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 26 Andreas Julius Clausen, født 3. juni 1820 i Næstved (Skt. Peders), savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af skomager Hans Henrik Clausen og Bodil Hansdatter.
Snedkersvend i Næstved 1845.
Cohen 1849/102: Andreas Julius Clausen. Kæmpegraven: A.I. Clausen.

23. (V.1.23) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 197 Jens Clausen, født 29. april 1821 i Kirke Såby, Kirke Såby sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af smed Claus Jensen og Anne Elisabeth Gregersdatter.
Cohen 1849/102: Jens Clausen Kirkesaabye. Kæmpegraven: I. Clausen Saaby.

24. (V.1.24) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 78 Peder Hansen Marcussen, født 18. juni 1825 i Tostholm, Sengeløse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Hans Marcussen og Anne Larsdatter.
Flyttede med forældrene til Roskilde, hvor faderen var tømrersvend. Skomagersvend i Roskilde.
Cohen 1849/102: Peter Marcussen Rye. Kæmpegraven: P. Markusen Rye.

25. (V.1.25) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 81 Ole Rasmussen, født 25. december 1822 i Skærød, Ramløse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Rasmus Madsen og Oline Olesdatter.
Cohen 1849/102: Ole Rasmussen Skjærøe. Kæmpegraven: O. Rasmusen Skiærø.

26. (V.1.26) Korporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 6 Hans Jacobsen, født 20. oktober 1822 i Kornerup, Kornerup sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jacob Werdelin og Maren Iversdatter.
Cohen 1849/103: Hans Jacobsen Kornerup. Kæmpegraven: Cpr. H. Iacobsen Kornerup.

27. (V.1.27) Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 17 Jens Henriksen, født 5. marts 1824 i Grønnerendehus, Tikøb sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Henrik Pedersen og Birthe Sophie Jørgensdatter.
Cohen 1849/102: Jens Hendriksen Grønnerendehuus. Kæmpegraven: U. Cpr. I. Henriksen.

28. (V.1.28) Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 2 Peder Nielsen, født i Hvissing, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/103: Peter Nielsen Hvissing. Kæmpegraven: P. Nielsen Hvising.

29. (V.1.29) Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 18 Peder Johansen, født 21. marts 1824 i Lejre, Allerslev sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Johan Pedersen og Kirsten Sørensdatter.
Cohen 1849/102: Peter Johansen Leire. Kæmpegraven: P. Iohansen Leire.

30. (V.1.30) Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 20 Christen Larsen, født 26. januar 1825 i Kettinge, Blovstrød sogn, konfirmeret 1839 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Lars Christensen og Birthe Marie Poulsdatter.
Cohen 1849/102: Christen Larsen Kjettinge. Kæmpegraven: C. Larsen Kiætinge.

31. (V.1.31) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 232 Carl Jens Madsen, født ca. 1822/25 i København, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Boede 1840 hos stedfaderen, stenhugger Hans Nielsen, Didrik Badskærs Gade, København.
Cohen 1849/102: Carl Julius Madsen Kjøbenhavn. Kæmpegraven: Mng. C.I. Madsen.

32. (V.1.32) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 71 Christian Pedersen, født 16. februar 1823 i Ramløse, Ramløse sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjenestekarl Peder Henriksen og Ide Kirstine Jørgensdatter.
Cohen 1849/102: Christian Petersen Ramløse. Kæmpegraven: C. Pedersen Ramløse.

33. (V.1.33) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 131 Jens Christensen, født 27. maj 1825 i Gadevangshusene, Alsønderup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Christen Svendsen og Oline Jensdatter.
Cohen 1849/102: Jens Christiansen Gadevang. Kæmpegraven: I. Christiansen Gadevang.

34. (V.1.34) Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 182 Frederik Wilhelm Johansen, født 19. marts 1820 i Lyngby, Lyngby sogn, konfirmeret 1844, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Johan Christian Hespus og Sidsel Thomasdatter.
Cohen 1849/102: Frederik Wilhelm Johansen Lyngbye. Kæmpegraven: F.V. Iohansen Lyngby.

35. (V.1.35) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 285 Jens Peter Olesen, født i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/102: Jens Peter Olsen Kjøbenhavn. Kæmpegraven: I.P. Olsen.

36. (V.1.36) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 264 Lars Andersen, født i Ishøj, Ishøj sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/102: Lars Andersen Ishøi. Kæmpegraven: L. Andersen Ishøi.

37. (V.1.37) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 219 Søren Henriksen, født 23. august 1825 i Stenderup, Føvling sogn (Ribe amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Henrik Pedersen og Else Marie Christensdatter.
Cohen 1849/102: Søren Hendriksen Stendrup. Kæmpegraven: S. Henriksen Stendrp.

38. (V.1.38) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 222 Poul Jensen, født 27. april 1825 i Bedsted, Bedsted sogn (Thisted amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Jensen Mølgaard og Johanne Marie Nielsdatter.
Tjenestekarl i Hassing 1845.
Cohen 1849/102: Poul Jensen Bedsted. Kæmpegraven: P. Iensen Bedsted.

39. (V.1.39) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 101 Ole Nielsen, født 12. februar 1822 i Køge, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af arbejdsmand Niels Rasmussen og Margrethe Olesdatter.
Cohen 1849/102: Ole Nielsen Kjøge. Kæmpegraven: O. Nielsen Kiøge.

40 (V.1.40) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 32 Hans Andersen, født i Bastebjerg, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/102: Hans Andersen Bastebjerg. Kæmpegraven: H. Andersen Bastebrg.

41. (V.1.41) Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 130 Jens Christian Christensen, født i Holmehus, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/102: Jens Chr. Christensen Holmehuus. Kæmpegraven: I.C. Christensen Holme.

42. (V.1.42) Kaptajn ved 2. lette Infanteribataljon August Emil Fugl, født 23. juli 1813 på Sindshvile, Frederiksberg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af overretsprokurator, kancelliråd Ulrich Nicolaj Fugl og Charlotte Johanne Wilster.
Kadet 1822, sekondløjtnant 1826, premierløjtnant 1835, kaptajn 1848. R. 1848.
Premierløjtnant i Sølvgades Kaserne, København 1845.
Cohen 1849/104: August Emil v. Fugl. Kæmpegraven: Cpt. A.E. Fugl. Trinitatis kb: Fugl.

43. (V.1.43) Sekondløjtnant ved 2. lette Infanteribataljon Søren Ludvig Buch, født 24. april 1814 i Korsør, konfirmeret 1828, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af købmand Andreas Buch og Sophie Hoffmeyer.
Urtekræmmer i Gothersgade, København 1845. Frivillig våbenmester ved 5. Reservebataljon 1848, sekondløjtnant 1849.
Cohen 1849/104: Søren Ludvig v. Buch. Kæmpegraven: Sc. Lt. S.L. Buck. Trinitatis kb: v. Buch.

44. (V.1.44) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 90 Jens Poulsen, født 7. oktober 1821 i Løjtved, Viskinge sogn, konfirmeret 1836, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Poul Andersen og Mette Cathrine Larsdatter.
Cohen 1849/104: Jens Poulsen Løitved. Kæmpegraven: Mng. I. Poulsen Løitved.

45. (V.1.45) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 151 Lars Hansen, født 21. juli 1823 i Løve, Gierslev sogn, konfimeret 1838, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af sognefoged Hans Jensen og Ellen Nielsdatter.
Cohen 1849/104: Lars Hansen Løve. Kæmpegraven: L. Hansen Løve.

46. (V.1.46) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 153 Anders Olesen, født 3. oktober 1822 i Mørkøv, Mørkøv sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Ole Hansen og Anne Jensdatter.
Cohen 1849/104: Anders Olsen Mørkjøb. Kæmpegraven: A. Olsen Mørkiøb.

47. (V.1.47) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 221 Niels Nielsen, født 14. marts 1825 i Urtehuse, Hvalsø sogn, konfirmeret 1839, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Niels Martinsen og Karen Olesdatter.
Cohen 1849/104: Niels Nielsen Orthusene. Kæmpegraven: N. Nielsen Orthus.

48. (V.1.48) Korporal ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 7 Rasmus Jørgen Madsen, født 4. februar 1824 i Skovshøjrup, Brenderup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Mads Jacobsen og Karen Margrethe Nielsdatter.
Cohen 1849/104: Rasmus Jørgen Madsen Skovshøirup. Kæmpegraven: Cpr. R.I. Madsen Skovshøirp.

49. (V.1.49) Underkorporal ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 11 Hans Pedersen, født i Ramløse, Ramløse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/104: Hans Petersen Ramløse. Kæmpegraven: U. Cpr. H. Pedersen.

50. (V.1.50) Hornblæser ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 27 Johan Carl Bryde, født 3. juli 1830 i København (Skt. Petri), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af snedkermester Lars Jensen Bryde og Frederikke Charlotte la Fleur.
Boede med forældrene i Gammelmønt 148, København i 1845.
Cohen 1849/104: Johan Carl Bryde. Kæmpegraven: Hbl. I.C. Bryde.

51. (V.1.51) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 89 Jens Jensen, født i Tjørnelunde, Finderup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/104: Jens Jensen Tjørnelunde. Kæmpegraven: Mng. I. Iensen Tiørnelune.

52. (V.1.52) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 116 Ludvig Theodor, født i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/104: Ludvig Theodor Kjøbenhavn. Kæmpegraven: L. Theodor Kbhn.

53. (V.1.53) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 241 Mads Jørgensen, født i Thosted, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 22. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 23. juli.
Cohen 1849/104: Mads Jørgensen Thosted. Kæmpegraven: M. Iørgensen Thosted. Trinitatis kb: Tosted.

54. (V.1.54) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 144 Jens Hansen, født i Bybjerg, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/104: Jens Hansen Bybjerg. Kæmpegraven: I. Hansen Bybrg.

55. (V.1.55) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 234 Jens Olesen, født i Asminderup, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/104: Jens Olsen Asminderup. Kæmpegraven: I. Olsen Asmindrp.

56. (V.1.56) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 277 Bendt Pedersen, født i Karleby, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/104: Bendt Petersen Karlebye. Kæmpegraven: B. Pedersen Karleby.

57. (V.1.57) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 156 Jens Rasmussen, født 30. juni 1821 i Herslev, Finderup sogn (Holbæk amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Rasmus Jensen og Anne Jensdatter.
Tjenestekarl i Høng 1845.
Cohen 1849/104: Jens Rasmussen Hersløv. Kæmpegraven: I. Rasmusen Hersløv.

58. (V.1.58) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 258 Christian Sørensen, født 4. januar 1822 i Hønsinge, Vig sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjenestekarl Søren Jensen, Raklev, og tjenestepige Christiane Mortensdatter, Hønsinge.
Cohen 1849/104: Christian Sørensen Hønsinge. Kæmpegraven: C. Sørensen Hønsinge.

59. (V.1.59) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 134 Christian Hansen, født 15. oktober 1821 på Flinterupgård mark, Store Fuglede sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 27. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 30. juli. Søn af husmand Hans Christiansen og Marie Pedersdatter.
Cohen 1849/104: Christian Hansen Flinterup. Kæmpegraven: C. Hansen Flintrup. Trinitatis kb: Flinterup.

60. (V.1.60) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 58 Lars Nielsen, født i Nejlinge, Helsinge sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 25. august, begravet på Trinitatis kirkegård 29. august.
Cohen 1849/104: Lars Nielsen Neilinge. Kæmpegraven: L. Nielsen Neilinge. Trinitatis kb: Neilinge.

61. (V.1.61) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 107 Jens Olesen, født 21. februar 1824 i Tørslev, Gerlev sogn (Frederiksborg amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Ole Andersen og Karen Jensdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1845.
Cohen 1849/104: Jens Olsen Tørsløv. Kæmpegraven: I. Olsen Tørsløv.

62. (V.1.62) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 179 Christen Jensen, født i Buerup, Sæby sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/104: Christen Jensen Buerup. Kæmpegraven: C. Iensen Buerup.

63. (V.1.63) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 37 Christian Sørensen, født 19. december 1822 på Karlebo overdrev, Karlebo sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af parcellist Søren Nielsen og Karen Marie Bendtsdatter.
Cohen 1849/104: Christian Sørensen Karlebo Overdrev. Kæmpegraven: C. Sørensen Karlebo.

64. (V.1.64) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 242 Christoffer Pedersen, født 26. marts 1826 i Bregnerød, Søborg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Peder Christoffersen og Pernille Jeppesdatter.
Cohen 1849/104: Christoffer Petersen Bregnerød. Kæmpegraven: C. Pedersen Bregnerød.

65. (V.1.65) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 165 Niels Jensen, født 17. december 1823 i Ny Hagested, Hagested sogn, savnet efter kampen ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Jens Nielsen og Birthe Pedersdatter.
Cohen 1849/104: Niels Jensen Nyhagestedmarkhuus. Kæmpegraven: N. Iensen Nyhagestd.

66. (V.1.66) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 274 Jacob Peter Kjempff, født 25. april 1823 i Randers, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af murermester Peter Kjempff og Maren Nielsdatter.
Cohen 1849/104: Jacob Peter Kjempff. Kæmpegraven: I.P. Kiempf.

67. (V.2.1) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 203 Peder Hansen, født 28. januar 1819 i Ovtved, Sæby sogn (Holbæk amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 20. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 23. juli. Søn af gårdmand Hans Larsen og Anne Sørensdatter.
Tjenestekarl i hjemmet 1845.
Cohen 1849/104: Peter Hansen Ougtved. Kæmpegraven: P. Hansen Ougtved. Trinitatis kb: Outved.

68. (V.2.2) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 262 Laue Bruun, født 1. september 1818 i Mølby, Oksenvad sogn, konfirmeret 1834 i Gram, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Laue Bruun og Dorthe Jensdatter. Forældrene overtog senere kroen i Vester Lindet, Gram sogn.
Cohen 1849/104: Laue Bruun Vester-Linnet. Kæmpegraven: L. Brun Linnet.

69. (V.2.3) Frivillig sergent ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet nr. 2 Christen Jensen Lange, født 18. februar 1815 i Gyldenlund, Krummerup sogn, konfirmeret 1830 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af skovfoged Niels Christensen Lange og Sidsel Andersdatter.
Landmand.
Cohen 1849/104: Christian Lange Gyldenlund. Kæmpegraven: Sgt. C. Lange Gyldenlun.

70. (V.2.4) Frivillig korporal ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet nr. 3 Anthon Christian Hansen, født 5. december 1825 i Vejle, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 29. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 30. juli. Søn af skomager Jens Hansen og Maren Andreasdatter.
Drejerlærling i Vejle 1845.
Cohen 1849/104: Anthon Christian Hansen. Kæmpegraven: Fr. Cpr. A.C. Hansen. Trinitatis kb: A. Hansen.

71. (V.2.5) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 35 Peder Jensen, født i Jordhus, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/104: Peter Jensen Jordhuus. Kæmpegraven: Mng. P. Iensen Iordhus.

72. (V.2.6) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 57 Niels Larsen, født i Niløse, Niløse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/104: Niels Larsen Niløse. Kæmpegraven: N. Larsen Nidløse.

73. (V.2.7) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 110 Niels Steffensen, født 5. februar 1825 i Bregnerød, Farum sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Steffen Pedersen og Ellen Kirstine Pedersdatter.
Cohen 1849/104: Niels Steffensen Bregnerød. Kæmpegraven: N. Steffensen.

74. (V.2.8) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 239 Peter Christian Esaiasen, født 5. april 1819 i Svogerslev mølle, Svogerslev sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af møller Esaias Wolfsberg og Mette Marie Hansdatter.
Cohen 1849/104: Peter Chr. Esaiasen Svogersløvmølle. Kæmpegraven: P.C. Eaiasen.

75. (V.2.9) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 145 Jens Christensen, født 7. februar 1825 i Merløse, Store Tåstrup sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 19. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 20. juli. Søn af husmand Christen Larsen og Anne Jensdatter.
Cohen 1849/105: Jens Christensen Meerløse. Kæmpegraven: I. Christensen Meerløse. Trinitatis kb: Mehrløse.

76. (V.2.10) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 189 Rasmus Henriksen, født 6. november 1820 i Hundstrup, Højby sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Henrik Rasmussen og Birthe Berthelsdatter.
Cohen 1849/104: Rasmus Hendriksen Hundstrup. Kæmpegraven: R. Henriksen Hunstrp.

77. (V.2.11) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 289 Peder Pedersen, født på Bollerup overdrev, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 9. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli.
Cohen 1849/105: Peter Petersen Bollerup Overdrev. Kæmpegraven: P. Pedersen Bollerup. Trinitatis kb: Bollerup Overdrev.

78. (V.2.12) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 276 Nis Lauritsen Knudsen, født 28. juli 1820 i Øsby, Øsby sogn, konfirmeret 1836, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Laurits Knudsen og Marie Knudsdatter.
Cohen 1849/104: Nis Lorenzen Knudsen Øesbye. Kæmpegraven: N.L. Knudsen Øsby.

79. (V.2.13) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 278 Jens Olesen, født 11. august 1818 i Vangede Holmegård, Gentofte sogn, konfirmeret 1833, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Ole Nielsen og Dorthe Pedersdatter.
Cohen 1849/104: Jens Olsen Vangede. Kæmpegraven: I. Olsen Vangede.

80. (V.2.14) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 197 Peder Johansen, født 1. februar 1821 i Skamstrup, Skamstrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Johan Ovesen og Inger Margrethe Nielsdatter. Bror til nedennævnte Hans Johansen (nr. 224).
Cohen 1849/104: Peter Johansen Skamstrup. Kæmpegraven: P. Iohansen.

81. (V.2.15) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 130 Christen Jensen, født 5. august 1821 i Torpegavn, Hallenslev sogn, konfirmeret 1836, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Jørgensen og Anne Pedersdatter.
Cohen 1849/104: Christen Jensen Torpegavn. Kæmpegraven: C. Iensen Torpegavn.

82. (V.2.16) Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 112 Jens Andersen, født 21. august 1824 i Lille Rørbæk, Snostrup sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 11. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af husmand Anders Andreasen og Johanne Jensdatter.
Cohen 1849/104: Jens Andersen Lille-Rørbek. Kæmpegraven: I. Andersen Rørbek. Trinitatis kb: Rørbek.

83. (V.2.17) Kaptajn ved 3. Linjeinfanteribataljon Johan Peter Christian Weldingh, født 17. juli 1800 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af sekondløjtnant ved Danske Livregiment Daniel Christian Weldingh og Juliane Marie de Meza.
Kadet 1815, sekondløjtnant 1820, premierløjtnant 1831, kaptajn 1840. Gift ca. 1840 med Johanne Frederikke Meyer.
Cohen 1849/105: Johan Peter Christian v. Weldingh. Kæmpegraven: Cpt. I.P.C. Weldingh. Trinitatis kb: v. Welding.

84. (V.2.18) Våbenmester ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 3 Frederik Ferdinand Lebrecht, født 2. januar 1819 i Helsingør (Skt. Olai), konfirmeret 1834 sst. (Skt. Mariæ), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tambur Carl Christian Lebrecht og Birthe Hansen.
Våbenmester i Sølvgadens Kaserne, København 1845. Gift 1847 med Elna Olesen.
Cohen 1849/105: Frederik Ferdinand Lebrecht. Kæmpegraven: Vbmst. F.F. Lebrecht.

85. (V.2.19) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 67 Peder Nielsen, født 25. maj 1824 i Bøtterup, Tikøb sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Svendsen og Thrine Marie Hansdatter.
Cohen 1849/105: Peter Nielsen Botterup. Kæmpegraven: Mng. P. Nielsen Botterup.

86. (V.2.20) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 98 Peder Hansen, født 8. juni 1823 i Blangslev, Mogenstrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Hans Jensen og Margrethe Jensdatter.
Cohen 1849/105: Peter Hansen Blangsløv. Kæmpegraven: P. Hansen Blangsløv.

87. (V.2.21) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 141 Hans Andersen, født 24. april 1824 i Skellerød, Sigersted sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Anders Andersen og Margrethe Poulsdatter.
Cohen 1849/105: Hans Andersen Skjellerød. Kæmpegraven: H. Andersen Skielrød.

88. (V.2.22) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 10 Niels Christian Larsen, født 26. november 1825 i Holløse, Gunderslev sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 29. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 30. juli. Søn af indsidder Lars Larsen og Maren Christensdatter.
Cohen 1849/105: Niels Christian Larsen Holløse. Kæmpegraven: N.C. Larsen Holløse. Trinitatis kb: Halløse.

89. (V.2.23) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 136 Mads Larsen, født 10. april 1826 i Nielstrup, Ulse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af skomager Lars Pedersen og Maren Kirstine Madsdatter.
Cohen 1849/105: Mads Larsen Nielstrup. Kæmpegraven: M. Larsen Nielsturp.

90. (V.2.24) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 177 Hans Christiansen, født 14. oktober 1825 i Tåstrup, Hyllinge sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Christian Hjorth og Karen Nielsdatter.
Cohen 1849/105: Hans Christiansen Thaastrup. Kæmpegraven: H. Christiansen Taastrp.

91. (V.2.25) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 78 Dines Pedersen, født 6. januar 1823 på Hemmeshøj mark, Drøsselbjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Hansen og Anne Marie Nielsdatter.
Tjenestekarl på Stude mark, Hemmeshøj sogn 1845.
Cohen 1849/105: Dines Petersen Hemmeshøimark. Kæmpegraven: D. Pedersen Hemeshøi.

92. (V.2.26) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 83 Søren Hansen, født 16. september 1821 i Frølunde, Tårnborg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Hans Sørensen og Gunild Hansdatter.
Tjenestekarl i Frølunde 1845.
Cohen 1849/105: Søren Hansen Frølunde. Kæmpegraven: S. Hansen Frølunde.

93. (V.2.27) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 67 Ole Hansen, født 10. januar 1826 i Ravnebjerg, Haldagerlille sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Hans Nielsen og Kirsten Madsdatter.
Cohen 1849/105: Ole Hansen Ravneberg. Kæmpegraven: O. Hansen Ravnebierg.

94. (V.2.28) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 161 Christen Hansen, født 17. januar 1825 i Toksværd, Toksværd sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 13. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 14. juli. Søn af husmand Hans Henriksen og Marianne Christensdatter.
Cohen 1849/106: Christian Hansen Toxwært. Kæmpegraven: C. Hansen Toxvært.

95. (V.2.29) Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 228 Jacob Pedersen, født 11. september 1825 i Bastrup, Uggeløse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Jacobsen og Margrethe Hansdatter.
Cohen 1849/105: Jacob Petersen Badstrup. Kæmpegraven: I. Pedersen Badstrp.

96. (V.2.30) Våbenmester ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 3 Andreas Henriksen Harms, født ca. 1818/20 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Skomagerlærling i Adelgade, København 1834. Korporal ved 5. Linjeinfanteribataljon, Sølvgadens Kaserne, København 1845.
Cohen 1849/107: Andreas Hendriksen Harms. Kæmpegraven: Vbmst. A.H. Harms.

97. (V.2.31) Underkorporal ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 1 Hans Nielsen, født 5. november 1825 i Måle, Viby sogn (Odense amt), konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Jensen og Dorthe Ovesdatter Friis.
Tjenestekarl i fødegården 1845.
Cohen 1849/107: Hans Nielsen Maale. Kæmpegraven: U. Cpr. H. Nielsen Maale.

98. (V.2.32) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 225 Rasmus Christian Hansen, født 17. juni 1825 i Eskilstrup, Søllinge sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand, væver Hans Christian Rasmussen og Karen Rasmusdatter.
Cohen 1849/107: Rasmus Chr. Hansen Eskildstrup. Kæmpegraven: Mng. R.C. Hansen Eskilstrp.

99. (V.2.33) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 58 Frederik Mikkelsen, født 1. december 1823 i Jullerup, Melby sogn, konfirmeret 1838, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 10. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af bolsmand Mikkel Hansen og Anne Frederiksdatter.
Cohen 1849/108: Frederik Mikkelsen Jullerup. Kæmpegraven: F. Mikkelsen Iullerup.


100. (V.2.34) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 147 Lars Christensen, født 29. januar 1826 i Hågerup, Brahetrolleborg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Christen Larsen og Sophie Magdalene Møller.
Cohen 1849/107: Lars Christiansen Haagerup. Kæmpegraven: L. Christiansen Haagerup.

101. (V.2.35) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 170 Jens Jørgensen, født 15. november 1825 i Vigerslev, Vigerslev sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jørgen Jensen og Kirsten Rasmusdatter.
Cohen 1849/107: Jens Jørgensen Viggerslev. Kæmpegraven: I. Iørgensen Vigersløv.

102. (V.2.36) Frivillig kommandersergent ved 5. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 1 Poul Jacobsen Hude, født ca. 1819/21 i København (?), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kgl. toldbetjent Christian Ludvig Hude.
Typograf i København. Gift 1847 med Wilhelmine Elisabeth Nicoline Kyhse.
Cohen 1849/107: Poul Jacobsen Hude. Kæmpegraven: Fr. Sgt. P. Iacopsen Hude.

103. (V.2.37) Underkorporal ved 5. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 11 Christen Hansen, født 18. november 1823 på Ladegårdsmark, Orte sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Hans Christensen og Anne Marie Jørgensdatter.
Cohen 1849/107: Christen Hansen Ladegaardsmark. Kæmpegraven: U. Cpr. C. hansen Ladegrd.

104. (V.2.38) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 100 Niels Christian Sørensen, født 8. august 1822 i Dømmestrup, Nørre Lyndelse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Søren Nielsen og Christiane Pedersdatter.
Cohen 1849/107: Niels Christen Sørensen Dømmestrup. Kæmpegraven: Mng. N.C. Sørensen Dømmestrup.

105. (V.2.39) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 256 Jørgen Nielsen, født i Storemarkshus, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/107: Jørgen Nielsen Storemarkhuus. Kæmpegraven: I. Nielsen Storemark.

106. (V.2.40) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 254 Hans Pedersen, født i Møllebjerghus, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/107: Hans Petersen Møllebjerghuus. Kæmpegraven: H. Pedersen Møllebierg.

107. (V.2.41) Premierløjtnant ved 6. Linjeinfanteribataljon Carl Wilhelm Moldrup, født 28. marts 1822 i Bagsværd, Gladsaxe sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af regimentskvartermester Peter Moldrup og Anne Cathrine Clausen.
Kadet 1834, sekondløjtnant 1843, premierløjtnant 1848. Fik bestalling som landmåler 1845. R. 1848.
Cohen 1849/109: Carl Wilhelm v. Molderup. Kæmpegraven: Pr. Lt. C.V. Molderup. Trinitatis kb: v. Moldrup.

108. (V.2.42) Sekondløjtnant ved 6. Linjeinfanteribataljon Carl Ussing, født 14. april 1823 i København (Trinitatis), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kontorchef Johannes Hjorth Ussing og Esperance Tolerance Balle.
Student 1839 (Metropolitan), cand.jur. 1844, fuldmægtig i Københavns Magistrat, 2. sekretariat 1847. Fourer i Kongens Livkorps 1844, sekondløjtnant 1848.
Cohen 1849/109: Carl v. Ussing. Kæmpegraven: Sc. Lt. C. Ussing. Trinitatis kb: v. Ussing.

109. (V.2.43) Sekondløjtnant ved 6. Linjeinfanteribataljon Otto Conrad Skeel, født 1. september 1824 i Vordingborg, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kaptajn Christian Skeel og Marie Dorthea Jacobsen.
Student 1844 (privat), stud.jur. Frivillig korporal ved 6. Bataljon 1848, sekondløjtnant sept. 1848.
Cohen 1849/109: Otto Conrad v. Skeel. Kæmpegraven: O.C. Skeel. Trinitatis kb: O. v. Skeel.

110. (V.2.44) Sergent ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 10 Rasmus Bertinus Mogensen, født ca. 1823 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Maler i København.
Cohen 1849/109: Rasmus Bertinus Maagensen (København). Kæmpegraven: Sgt. R.B. Maagensen.

111. (V.2.45) Underkorporal ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 155 Morten Hansen, født 3. juni 1824 i Tarpgård, Bryndum sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 22. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 23. juli. Søn af gårdmand Hans Sørensen og Anne Cathrine Hansdatter.
Tjenestekarl i fødesognet 1845.
Cohen 1849/110: Morten Hansen Tarpgaard (Ribe amt). Kæmpegraven: U. Cpr. M. Hansen Tarpgrd. Trinitatis kb: Tapsgaard.

112. (V.2.46) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 6 Jacob Laugesen, født 17. august 1826 på Askov mark, Malt sogn, død af tyfus på Fredericia lazaret 9. august 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 13. august. Søn af husmand Lauge Pedersen og Cathrine Henriksdatter.
Cohen 1849/111: Jacob Laugesen Askov (Ribe amt). Kæmpegraven: Mng. I. Langesen Askov. Trinitatis kb: Askov.

113. (V.2.47) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 106 Peder Johansen, født 28. januar 1825 i Mørup, Nørup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Johan Madsen og Karen Iversdatter.
Cohen 1849/109: Peter Johansen Mørup (Vejle amt). Kæmpegraven: P. Iohansen Mørup.

114. (V.2.48) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 93 Hans Pedersen Nielsen, født 9. november 1826 i Stårup, Gørding sogn (Ribe amt), savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Niels Hansen og Mette Marie Pedersdatter.
Cohen 1849/109: Hans Petersen Nielsen Starup (Ribe amt). Kæmpegraven: H.P. Nielsen Starup.

115. (V.2.49) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 104 Christen Weilgaard Sørensen, født 7. september 1825 i Sønder Bøllund, Ølgod sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bolsmand Søren Christensen Weilgaard og Mette Vestesdatter.
Cohen 1849/109: Christ. Weilgaard Sønder-Bøllum (Ribe amt). Kæmpegraven: C. Veilgaard.

116. (V.2.50) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 16 Niels Christensen, født i Sønder Fastrup, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/109: Niels Christensen Sønder-Fastrup (Ringkøbing amt). Kæmpegraven: N. Christensen Fastrp.

117. (V.2.51) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 74 Jeppe Therkildsen, født 14. juni 1823 i Kærbøl, Farup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Therkild Hansen og Bodil Cathrine Jensdatter.
Cohen 1849/109: Jeppe Therkelsen Kjærbølling. Kæmpegraven: I. Therkelsen Kiærbølling.

118. (V.2.52) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 35 Gregers Jesper Pedersen, født 3. maj 1822 i Rovst, Grimstrup sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Clausen og Anne Gregersdatter.
Cohen 1849/109: Gregers Jesper Petersen Roust (Ribe amt). Kæmpegraven: G.I. Pedersen Roust.

119. (V.2.53) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 122 Rasmus Sørensen, født 31. juli 1825 på Jordrup mark, Jordrup sogn (Ribe amt), savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Søren Rasmussen og Anne Kirstine Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Jordrup 1840.
Cohen 1849/109: Rasmus Sørensen Jordrupmark (Ribe amt). Kæmpegraven: R. Sørensen Iordrup.

120. (V.2.54) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 152 Jens Thomsen, født 20. april 1824 i Alminde, Alminde sogn (Vejle amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjenestekarl Thomas Jensen og Ellen Nielsdatter.
Skrædder hos forældrene i Ågård, Øster Starup sogn 1845.
Cohen 1849/109: Jens Thomsen Alminde (Vejle amt). Kæmpegraven: I. Thomsen Alminde.

121. (V.2.55) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 170 Jens Peter Thomsen, født 25. juni 1820 i Remmerslund, Hedensted sogn (Vejle amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Flyttede med forældrene til Båstrup, Øster Snede sogn.
Cohen 1849/109: Jens Peter Thomsen Remmerslund (Vejle amt). Kæmpegraven: I.P. Thomsen Remmerslund.

122. (V.2.56) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 140 Thomas Andersen, født 4. februar 1827 i Sønderhåb, As sogn (Vejle amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Anders Jørgensen og Cathrine Marie Valentinsdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1845.
Cohen 1849/109: Thomas Andersen Sønderhoe (Vejle amt). Kæmpegraven: T. Andersen Sønderho.

123. (V.2.57) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 173 Jens Sørensen, født 2. august 1823 på Rugballegård mark, Hover sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Søren Pedersen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1849/109: Jens Sørensen Rugballegaardammark (Vejle amt). Kæmpegraven: I. Sørensen Rugballe.

124. (V.2.58) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 164 Jørgen Bruun Thygesen, født 3. august 1826 i Lustrupdal, Ribe Skt. Catharinæ landsogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Thyge Jørgensen og Karen Christoffersdatter.
Cohen 1849/110: Jørgen Brun Thyggesen Lustrup (Ribe amt). Kæmpegraven: I.B. Thygesen Lustrup.

125. (V.3.1) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 46 Søren Nielsen, født i Præstemark, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/109: Søren Nielsen Præstemark (Præstø amt). Kæmpegraven: S. Nielsen Præstemrk.

126. (V.3.2) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 186 Severin Sørensen, født 21. september 1825 på Tjæreborg hede, Tjæreborg sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Søren Christensen og Johanne Andersdatter.
Cohen 1849/109: Severin Sørensen Tjæreborg (Ribe amt). Kæmpegraven: S. Sørensen Tiæreby.

127. (V.3.3) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 167 Christian Olesen, født 14. april 1824 i Ågård, Thyregod sogn (Vejle amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 20. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 20. juli. Søn af gårdmand Ole Sørensen og Grethe Christensdatter.
Cohen 1849/110: Christen Olsen Aagaard (Vejle amt). Kæmpegraven: C. Olsen Aagaard. Trinitatis kb: Aagaard.

128. (V.3.4) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 141 Peder Christensen, født 4. januar 1823 i Hindskov, Thyregod sogn (Vejle amt), konfirmeret 1837, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af gårdmand Christen Pedersen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1849/110: Peter Christensen Hindskov (Vejle amt). Kæmpegraven: P. Christensen Hindskv.

129. (V.3.5) Underkorporal ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 12 Salomon Hansen, født 25. februar 1823 i Agerbæk, Fåborg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Hans Christian Andersen og Johanne Marie Salomonsdatter.
Cohen 1849/109: Salomon Hansen Agerbek (Vejle amt). Kæmpegraven: S. Hansen Agerbek.

130. (V.3.6) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 35 Anders Lauritsen, født 29. marts 1823 i Oksvang, Skast sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 29. oktober, begravet på Trinitatis kirkegård 31. oktober. Søn af lejehusmand Laurits Jensen og Mette Andersdatter.
Cohen 1849/110: Anders Lauritzen Oxvang (Ribe amt). Kæmpegraven: A. Luritzen Oxvang. Trinitatis kb: Anders Larsen Oxvang.

131. (V.3.7) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 81 Søren Enevoldsen, født 29. november 1825 i Langemark, Sindbjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Enevold Jensen og Bodil Marie Sørensdatter.
Cohen 1849/109: Søren Enevoldsen Langemark (Vejle amt). Kæmpegraven: S. Enevoldsen.

132. (V.3.8) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 135 Mikkel Christensen, født 23. februar 1818 i Haverslev, Haverslev sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Christen Sørensen og Kirsten Nielsdatter.
Tjenestekarl i Lerup præstegård, Lerup sogn 1845.
Cohen 1849/109: Mikkel Christensen Houerslev (Hjørring amt). Kæmpegraven: M. Christensen Hourslev.

133. (V.3.9) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 38 Hans Rasmussen, født 9. december 1826 i Stubberup, Højen sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 5. september, begravet på Trinitatis kirkegård 7. september. Søn af murermester Rasmus Jørgensen og Gissel Nielsdatter.
Cohen 1849/110: Hans Rasmussen Stubberup (Vejle amt). Kæmpegraven: H. Rasmussen Stuberup. Trinitatis kb: Stubberup.

134. (V.3.10) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 67 Niels Peter Jensen, født 22. maj 1824 i Hover, Hover sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Nielsen og Anne Marie Nielsdatter.
Cohen 1849/109: Niels Peter Jensen Houer (Vejle amt). Kæmpegraven: N.P. Iensen Houer.

135. (V.3.11) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 69 Niels Madsen, født 18. september 1826 i Nørre Vilstrup, Skibet sogn (Vejle amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Mads Christiansen og Karen Nielsdatter.
Cohen 1849/109: Niels Madsen Nørre-Wilstrup (Vejle amt). Kæmpegraven: N. Madsen Vilstrp.

136. (V.3.12) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 122 Ole Hansen, født 27. november 1819 i Snertinge, Sværdborg sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Hans Andersen og Karen Rasmusdatter.
Cohen 1849/109: Ole Hansen Snertinge (Præstø amt). Kæmpegraven: O. Hansen Snertinge.

137. (V.3.13) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 175 Johan Poulsen, født 26. maj 1825 på Gammel Sole mark, Øster Snede sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Poul Johansen og Karen Laursdatter.
Cohen 1849/109: Johan Poulsen Gammelsole (Vejle amt). Kæmpegraven: I. Poulsen Sole.

138. (V.3.14) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 124 Hans Nielsen, født på Grøfstrup mark, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/109: Hans Nielsen Grøftrupmark (Vejle amt). Kæmpegraven: H. Nielsen Grøftrup.

139. (V.3.15) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 160 Christen Sørensen, født på Givskud mark, Givskud sogn (Vejle amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli.
Cohen 1849/110: Christen Sørensen Givskudmark (Vejle amt). Kæmpegraven: C. Sørensen Givskud.

140. (V.3.16) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 166 Jacob Andreasen, født 26. marts 1825 i Børup, Taulov sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 10. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af husmand Andreas Christiansen og Maren Lauritsdatter.
Cohen 1849/111: Jacob Andreasen Børup (Vejle amt). Kæmpegraven: I. Andreasen Børup. Trinitatis kb: Børup.

141. (V.3.17) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 94 Rasmus Peter Jacobsen, født 1. marts 1822 i Ustrup, Uth sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjenestekarl Jacob Pedersen og Anne Margrethe Jensdatter.
Cohen 1849/109: Rasmus Peter Jacobsen Ustrup (Vejle amt). Kæmpegraven: R.P. Iacobsen Ustrp.

142. (V.3.18) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 56 Jens Christian Hansen, født i Holtum, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/109: Jens Chr. Hansen Holtum (Vejle amt). Kæmpegraven: I.C. Hansen Holtum.

143. (V.3.19) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet nr. 77 Christian Sørensen, født 21. juni 1825 i Hyrup, Stouby sogn, konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Søren Christiansen og Karen Marie Rasmusdatter.
Cohen 1849/109: Christen Sørensen Hyrup (Vejle amt). Kæmpegraven: C. Sørensen.

144. (V.3.20) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 83 Peder Svendsen Christensen, født 11. maj 1822 i Sønderbøl, Gørding sogn (Ribe amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Christen Pedersen og Mette Mortensdatter.
Skomagersvend i Ribe 1840. Skomager i Sønderbøl 1845.
Cohen 1849/109: Peter Svendsen Knudsen Sønder-Boel (Ribe amt). . Kæmpegraven: P.S. Knudsen Bole.

145. (V.3.21) Kaptajn ved 7. Linjeinfanteribataljon Frederik Christian Bentzen, født 25. april 1813 i København (Garnisons), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kaptajn Carl Frederik Wilhelm Bentzen og Anne Sophie Christiane Flinth.
Richter: Kadet 1829, sekondløjtnant 1836, premierløjtnant 1842, kaptajn 1849. Premierløjtnant i Sølvgadens kaserne 1845. Enkemand med et barn.
Cohen 1849/111: Christian Frederik v. Bentzen. Kæmpegraven: Cpt. F.C. Bentzen. Trinitatis kb: v. Bentzen.

146. (V.3.22) Sekondløjtnant ved 7. Linjeinfanteribataljon Axel Frederik Larsen, født 31. oktober 1821 i Frederikshavn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af købmand Jens Larsen og Marie Thomasdatter.
Købmand i Frederikshavn. Frivillig fourer ved 7. Bataljon april 1848, sekondløjtnant sept. 1848.
Cohen 1849/111: Axel Frederik v. Larsen. Kæmpegraven: Sc. Lt. A.F. Larsen. Trinitatis kb: A. v. Larsen.

147. (V.3.23) Kommandersergent ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 1 Christian Frederik Haase, født 15. november 1820 i København (Garnisons), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af underofficer Frederik Wilhelm Haase og Pauline Schou. Gift 1848 med Bodil Jacobine Olesen.
Kom allerede i sit 14. år til Kongens Regiment, hvor hans fader var underofficer. I oktober 1848 lod han sig hverve som stillingsmand for en værnepligtig i Skanderborg amt.
Cohen 1849/112: Christian Frederik Haase (København). Kæmpegraven: Sgt. C.F. Haase.

148. (V.3.24) Korporal ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 10 Anders Pedersen, født 29. marts 1825 i Kolt, Kolt sogn (Aarhus amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 13. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 14. juli. Søn af tjenestekarl Peder Rasmussen og Anne Cathrine Andersdatter.
Cohen 1849/112: Anders Petersen Koldt (Aarhus amt). Kæmpegraven: Cpr. A. Pedersen Kolt.

149. (V.3.25) Underkorporal ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 11 Peder Christiansen, født 7. marts 1823 i Årslev, Årslev sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Christian Nielsen og Dorthe Marie Pedersdatter.
Cohen 1849/112: Peter Christian Aarslev (Aarhus amt). Kæmpegraven: U. Cpr. P.C. Aarslev.

150. (V.3.26) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 361 Johan Kobs, født 29. marts 1817 i Øster Gammelby, Visby sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kusk på Trøjborg Frantz Joachim Kobs og Karen Sørensdatter.
Cohen 1849/112: Johan Kops (Ribe amt). Kæmpegraven: Mng. I. Kops.

151. (V.3.27) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 46 Søren Sejersen, født 7. januar 1823 i Skovsgård, Løjenkær mark, Astrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Sejer Jensen og Karen Hansdatter.
Tjenestekarl i Drammelstrup, Astrup sogn 1845.
Cohen 1849/112: Søren Seiersen Skovgaard (Aarhus amt). Kæmpegraven: S. Seiersen.

152. (V.3.28) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 232 Jens Pedersen, født 19. oktober 1825 i Folby, Folby sogn (Aarhus amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 13. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 14. juli. Søn af husmand og skovfoged Peder Jensen og Øllegaard Rasmusdatter.
Boede hos forældrene i 1845.
Cohen 1849/112: Jens Petersen Foldby (Aarhus amt). Kæmpegraven: I. Pedersen Folby.

153. (V.3.29) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 150 Niels Pedersen, født 9. oktober 1822 i Haldrup, Vær sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 8. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af gårdmand Peder Sørensen Hovmand og Ingeborg Jensdatter.
Cohen 1849/112: Niels Petersen Haldrup (Skanderborg amt). Kæmpegraven: N. Pedersen Haldrp.

154. (V.3.30) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 385 Niels Johan Nielsen, født 20. oktober 1817 i Hyrup, Stouby sogn (Vejle amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Anne Davidsdatter.
Hjulmand i Stouby 1845, ugift.
Cohen 1849/112: Niels Johan Nielsen Hyrup (Vejle amt). Kæmpegraven: N.I. Nielsen Hyrup.

155. (V.3.31) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 254 Niels Michael Simonsen, født 2. december 1825 i Ødum, Ødum sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Søren Madsen og Anne Mikkelsdatter.
Tjenestekarl i Selling, Ødum sogn 1845.
Cohen 1849/112: Niels Mikkel Simonsen Ødum (Aarhus amt). Kæmpegraven: N.M. Simonsen Ødum.

156. (V.3.32) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 173 Jørgen Pedersen, født 4. august 1824 i Hatting, Hatting sogn (Vejle amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af smed Peder Nielsen og Birthe Marie Eskesdatter.
Tjenestekarl i Hatting 1845.
Cohen 1849/112: Jørgen Petersen Hatting (Vejle amt). Kæmpegraven: I. Pedersen Hatting.

157. (V.3.33) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 77 Lars Jensen, født 15. juli 1824 i Løndal, Them sogn (Skanderborg amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Rasmussen og Marianne Larsdatter.
Cohen 1849/112: Laurs Jensen Løndal (Skanderborg amt). Kæmpegraven: L. Iensen Løndal.

158. (V.3.34) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 140 Peder Hansen, født 16. oktober 1821 på Hygum mark, Kollerup sogn (Vejle amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Hans Pedersen Buch og Anne Johanne Andersdatter.
Cohen 1849/112: Peter Hansen Hygummark (Vejle amt). Kæmpegraven: P. Hansen Hygum.

159. (V.3.35) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 391 Florianus Brønderslev, født 4. maj 1825 i Frederikshavn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 9. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af blikkenslager Jens Jensen Brønderslev og jordemoder Karen Marie Palmer.
Seminarist fra Snedsted Seminarium 1844. Var i de følgende år huslærer hos forskellige familier.
Cohen 1849/112: Florianus Branderslev (Hjørring amt). Kæmpegraven: F. Branderslev. Trinitatis kb: Brøndslev.

160. (V.3.36) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 345 Jørgen Jensen, født 26. juli 1816 i Terp, Lisbjerg sogn (Aarhus amt), savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Jørgensen og Mette Kirstine Madsdatter.
Cohen 1849/112: Johan [sic!] Hensen Terp (Aarhus amt). Kæmpegraven: I. Iensen Terp.

161. (V.3.37) Underkorporal ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 12 Christen Peder Thomsen, født 5. marts 1825 i Gedved, Tolstrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Thomas Andersen og Dorthea Christensdatter.
Tjenestekarl i Serridslev, Nebel sogn 1845.
Cohen 1849/112: Chr. Peter Thomasen Gjødved (Skanderborg amt). Kæmpegraven: U. Cpr. C.P. Thomasen Gødved.

162. (V.3.38) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 180 Bendt Nielsen, født 30. maj 1826 i Østergårdshuse, Tulstrup sogn (Aarhus amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 20. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 23. juli. Søn af husmand Niels Peter Bendtsen og Karen Marie Nielsdatter.
Cohen 1849/112: Bent Nielsen Østergaardshuse (Aarhus amt). Kæmpegraven: Mng. B. Nielsen. Trinitatis kb: Østergaardhuus.

163. (V.3.39) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 57 Jens Sørensen, født 9. juli 1824 i Elsted, Elsted sogn (Aarhus amt), savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Søren Jensen Brandt og Else Poulsdatter.
Cohen 1849/112: Jens Sørensen Elsted (Aarhus amt). Kæmpegraven: I. Sørensen Elsted.

164. (V.3.40) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 159 Laurs Nielsen, født 31. oktober 1824 i Vitten, Vitten sogn (Aarhus amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 9. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af bolsmand Niels Jensen Bach og Maren Pedersdatter.
Cohen 1849/112: Lars Nielsen Vitten (Aarhus amt). Kæmpegraven: L. Nielsen Vitten.

165. (V.3.41) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 66 Frederik Henriksen, født 13. januar 1821 i Tebstrup, Ovsted sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Henrik Frederiksen og Anne Marie Jacobsdatter.
Cohen 1849/112: Frederik Hendriksen Tebstrup (Skanderborg amt). Kæmpegraven: F. Henriksen Tebstrp.

166. (V.3.42) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 145 Peder Dahl Christensen, født 26. juni 1822 i Skørring, Skørring sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Christen Christensen og Mette Marie Laursdatter.
Cohen 1849/112: Peter Dahl Christensen Skjørring (Aarhus amt). Kæmpegraven: P.D. Christensen Skiøring.

167. (V.3.43) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 138 Søren Andreas Nielsen, født 27. februar 1824 i Østrup, Glud sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand og smed Niels Sørensen og Maren Henriksdatter.
Tjenestekarl i Sønderby, Glud sogn 1845.
Cohen 1849/112: Søren Andreas Nielsen Østrup (Vejle amt). Kæmpegraven: S.A. Nielsen Østrup.

168. (V.3.44) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 109 Ole Christiansen, født 23. oktober 1822 i Merring, Korring sogn (Skanderborg amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder, senere skovfoged Christian Christoffer Møller og Maren Nielsdatter.
Cohen 1849/112: Ole Christiansen Merring (Skanderborg amt). Kæmpegraven: O. Christiansen Mering.

169. (V.3.45) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 60 Poul Christian Sørensen, født 22. februar 1822 i Rørbækhus, Them sogn (Skanderborg amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Søren Poulsen og Maren Rasmusdatter.
Cohen 1849/112: Poul Chr. Sørensen Rørbekhuus (Skanderborg amt). Kæmpegraven: P.C. Sørensen.

170. (V.3.46) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 204 Jens Rasmussen, født 22. marts 1827 i Over Fløjstrup, Beder sogn (Aarhus amt), savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand og smed Jens Rasmussen og Maren Jensdatter.
Cohen 1849/112: Jens Rasmussen Fløistrup (Aarhus amt). Kæmpegraven: I. Rasmusen Fløistrp.

171. (V.3.47) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 210 Niels Sørensen, født 10. oktober 1824 i Adslev, Adslev sogn (Skanderborg amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Søren Rasmussen og Vendel Nielsdatter.
Cohen 1849/112: Niels Sørensen Adslev (Skanderborg amt). Kæmpegraven: N. Sørensen Adslev.

172. (V.3.48) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 227 Jens Jensen, født 12. februar 1827 i Træden, Træden sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Pedersen Rask og Maren Pedersdatter.
Cohen 1849/112: Jens Jensen Træden (Skanderborg amt). Kæmpegraven: I. Iensen Træden.

173. (V.3.49) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 240 Jens Esbensen, født 17. oktober 1825 i Ølsted, Ølsted sogn, død af tyfus på Fredericia lazaret 8. august 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 13. august. Søn af husmand Esben Esbensen og Karen Sørensdatter.
Cohen 1849/113: Jens Esbensen Ølsted. Kæmpegraven: I. Esbensen Ølsted. Trinitatis kb: Ølsted.

174. (V.3.50) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 224 Svend Henriksen, født 13. oktober 1826 på Halle mark, Grædstrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Henrik Pedersen og Anne Cathrine Andersdatter.
Tjenestekarl i Burgårde, Grædstrup sogn 1845.
Cohen 1849/112: Svend Hendriksen Hallemark (Skanderborg amt). Kæmpegraven: S. Henriksen Hallemrk.

175. (V.3.51) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 82 Mads Pedersen, født 26. januar 1823 i Mundelstrup, Fårup sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Fredericia lazaret 6. august, begravet på Trinitatis kirkegård 7. august. Søn af indsidder Peder Madsen og Marianne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Kvottrup, Fårup sogn 1845.
Cohen 1849/113: Mads Pedersen Mundelstrup (Aarhus amt). Kæmpegraven: M. Pedersen Mundelstrp. Trinitatis kb: Mundelstrup.

176. (V.3.52) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 55 Mikkel Nielsen, født 18. december 1820 i Boring skov, Hvirring sogn (Skanderborg amt), savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Pedersen og Anne Mikkelsdatter.
Cohen 1849/112: Mikkel Nielsen Boering (Skanderborg amt). Kæmpegraven: M. Nielsen Boring.

177. (V.3.53) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 201 Søren Pedersen, født 27. maj 1824 i Ravnholt, Tiset sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 10. august, begravet på Trinitatis kirkegård 13. august. Søn af gårdmand Peder Rasmussen og Maren Nielsdatter.
Cohen 1849/113: Søren Petersen Raunholdt (Aarhus amt). Kæmpegraven: S. Pedersen Ravnholt. Trinitatis kb: Ravnholt.

178. (V.3.54) Sekondløjtnant ved 8. Linjeinfanteribataljon Axel Eliasen Ursin, født 25. marts 1829 i København (Helligånds), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bogbindermester Peter Ursin og Marie Cathrine Eliasen.
Bogbindersvend, frivillig overjæger ved 1. Reservejægerkorps 1848, sergent, sekondløjtnant 1849.
Cohen 1849/113: Axel Eliasen v. Ursin. Kæmpegraven: Sc. Lt. A.E. Ursin. Trinitatis kb: v. Ursin.

179. (V.3.55) Sekondløjtnant ved 8. Linjeinfanteribataljon Carl Ferdinand Lorentzen, født 9. december 1824 i Randers, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 6. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af dyrlæge Hans Mølgaard Lorentzen og Margrethe Achen.
Student 1844 (Randers), stud.jur. Frivillig fourer ved 4. Reservebataljon 1848, sekondløjtnant 1849.
Cohen 1849/113: Carl Ferdinand v. Lorentzen. Kæmpegraven: C.F. Lorentzen. Trinitatis kb: v. Lorentzen.

180. (V.3.56) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 167 Peter Christian Jensen, født 28. december 1823 i Feldehus, Gørding sogn, konfirmeret 1838 i Vemb, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Christensen og Anne Cathrine Madsdatter.
Flyttede med forældrene til Korsgård, Vemb sogn.
Cohen 1849/113: Peter Christian Jensen Feldehuus. Kæmpegraven: Mng. P.C. Iensen Feldehus.

181. (V.3.57) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 192 Christian Andersen, født 29. december 1826 på Kronheden, Thorsted sogn (Ringkøbing amt), konfirmeret 1841, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kolonist (husmand) Anders Lauritsen og Marianne Christensdatter.
Cohen 1849/114: Christian Andersen Kronheden. Kæmpegraven: C. Andersen Kronhede.

182. (V.3.58) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 150 Peter Christian Jensen, født i Brohus, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/114: Peter Christian Jensen Brohuus. Kæmpegraven: P.C. Iensen Brohus.

183. (V.3.59) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 157 Peter Christian Madsen, født 10. februar 1825 i Sønder Nejrup, Engbjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Mads Pedersen og Anne Eriksdatter.
Flyttede med forældrene til Kringelhuse, Engbjerg sogn.
Cohen 1849/113: Peter Chr. Madsen Søndernairup. Kæmpegraven: P.C. Madsen Nairup.

184. (V.3.60) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 120 Peder Andersen, født 5. september 1824 i Knarbjerg, Resen sogn (Ringkøbing amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Anders Pedersen og Karen Jensdatter.
Cohen 1849/113: Peter Andersen Knarbjerg. Kæmpegraven: P. Andersen Knarbierg.

185. (S.1.1) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 238 Jens Jørgensen, født i Østergård, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/113: Jens Jørgensen Østergaard. Kæmpegraven: I. Iørgensen Østergrd.

186. (S.1.2) Sergent ved 8. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 4 Julius August Risum, født ca. 1821 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Underofficer, bosat i Store Kongensgade, København 1845.
Cohen 1849/113: Julius August Risum. Kæmpegraven: Sgt. I.A. Risum.

187. (S.1.3) Underkorporal ved 8. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 30 Mogens Hansen, født 29. juni 1825 i Emilielyst, Nørlem sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Hans Mogensen og Mette Thomasdatter.
Cohen 1849/113: Mogens Hansen Emilielyst. Kæmpegraven: U. Cpr. M. Hansen.

188. (S.1.4) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 241 Søren Jensen, født 25. august 1822 i Hyllested, Hyllested faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Larsen og Inger Sørensdatter.
Cohen 1849/113: Søren Jensen Hyllested. Kæmpegraven: Mng. S. Iensen Hyllestd.

189. (S.1.5) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 94 Niels Pedersen, født 15. december 1823 i Mammen, Mammen sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af sognefoged Peder Schmidt og Maren Jensdatter.
Cohen 1849/113: Niels Peter Mammen. Kæmpegraven: M.P. Mammen.

190. (S.1.6) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 156 Niels Nielsen, født 20. juli 1822 i Alrum, Stadil sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Karen Olesdatter.
Cohen 1849/113: Niels Nielsen Alrum. Kæmpegraven: P. Nielsen Alrum.

191. (S.1.7) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 179 Rasmus Sørensen, født i Bjødstrup, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/113: Rasmus Sørensen Bjødstrup. Kæmpegraven: R. Sørensen Biødstrp.

192. (S.1.8) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 142 Jens Poulsen, født i Rosenborg, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Fredericia lazaret 16. august, begravet på Trinitatis kirkegård 20. august.
Cohen 1849/114: Jens Poulsen Rosenborg. Kæmpegraven: I. Poulsen Rosenbg. Trinitatis kb: Rosenborg.

193. (S.1.9) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 66 Søren Skjærlund Christensen, født 10. januar 1825 i Grødde, Ikast sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bolsmand Christen Sørensen Bjødstrup og Anne Margrethe Jensdatter.
Cohen 1849/113: Søren Skjærlund Christensen Grødde. Kæmpegraven: S.S. Christensen Grødde.

194. (S.1.10) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 126 Søren Christian Jensen, født 6. december 1822 i Skrødstrup, Hem sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand og skrædder Jens Sørensen og Kirsten Marie Nielsdatter.
Cohen 1849/114: Søren Christian Jensen Skrødstrup. Kæmpegraven: S.C. Iensen Skrødstrup.

195. (S.1.11) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 132 Christen Jensen, født 26. januar 1825 i Væth, Ørum sogn (Galten herred, Randers amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Christensen og Mette Jensdatter.
Cohen 1849/113: Christen Jensen Væth. Kæmpegraven: C. Iensen Væth.

196. (S.1.12) Underlæge ved 9. Linjeinfanteribataljon Hans Jacob Blichfeld, født 21. april 1824 i Aalborg (Budolfi), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kapellan Michael Frederik Blichfeld og Marie Kirstine Kamman.
Student 1844 (Aalborg), stud.med. Frivillig ved Livgarden 1848, korporal 3.9.1848, afsked 24.10.1848. Frivillig underlæge 15.3.1849.
Cohen 1849/114: Hans Jacob Blichfeld. Kæmpegraven: U. Lg. H.I. Blichfeld. Trinitatis kb: Blichfeldt.

197. (S.1.13) Underkorporal ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 13 Niels Andersen, født 21. december 1823 i Kildskov(gård), Thise sogn (Viborg amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 8. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af gårdmand Anders Pedersen og Kirsten Jørgensdatter.
Gift 1847 med Christiane Sørensdatter. De bosatte sig i Harre sogn og fik en datter i 1848. Enken flyttede senere til Krejberg, hvor hun døde i 1901. Hun giftede sig ikke igen.
Cohen 1849/115: Niels Andersen Kielsgaard. Kæmpegraven: U. Cpr. N. Andersen Kielsgrd.

198. (S.1.14) Hornblæser ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 38 Morten Curfeldt Olesen, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 14. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 18. juli.
Cohen 1849/115: Morten Curfeldt Olsen. Kæmpegraven: Hbl. M.C. Olsen. Trinitatis kb: Olsen.

199. (S.1.15) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 75 Laurits Nielsen, født i Vammen, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/115: Laurs Nielsen Wammen. Kæmpegraven: Mng. L. Nielsen Vammen.


200. (S.1.16) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 92 Rasmus Christensen, født 2. oktober 1826 i Sønder Andrup, Ramsing sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Christen Ebbesen og Karen Rasmusdatter.
Cohen 1849/115: Rasmus Christensen Sønder-Andrup. Kæmpegraven: R. Christensen Andrup.

201. (S.1.17) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 119 Peter Christian Jensen, født 4. september 1824 i Resen, Resen sogn (Fjends herred, Viborg amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Laursen og Anne Sørensdatter.
Cohen 1849/115: Peter Christian Jensen Resen. Kæmpegraven: P.C. Iensen Resen.

202. (S.2.1) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 79 Niels Christian Pedersen, født 12. juni 1824 i Sønder Bramskov, Mejrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Nielsen og Abelone Nielsdatter.
Cohen 1849/115: Niels Christian Pedersen Sønderbramskovhuus. Kæmpegraven: N. Pedersen Bramskov.

203. (S.2.2) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 111 Peder Pedersen, født 6. april 1825 i Borridsø, Gerning sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Peder Jensen og Bodil Laursdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1845.
Cohen 1849/115: Peter Petersen Borritsøe. Kæmpegraven: P. Pedersen Borritsø.

204. (S.2.3) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 256 Jens Nielsen, født 27. september 1826 i Mønsted, Mønsted sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Pedersen og Anne Nielsdatter.
Skomagerlærling i Viborg 1845.
Cohen 1849/115: Jens Nielsen Mønsted. Kæmpegraven: I. Nielsen Mønsted.

205. (S.2.4) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 99 Christen Andersen, født 15. februar 1824 i Elleskovhus, Lysgård sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder og hjulmand Anders Christensen og Helene Kirstine Christensdatter.
Cohen 1849/115: Christen Andersen Elleskovhuus. Kæmpegraven: C. Andersen Elleskov.

206. (S.2.5) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 143 Niels Nielsen, født 3. marts 1825 i Nørre Andrup, Krejbjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Sørensen og Anne Christensdatter.
Cohen 1849/11 Niels Nielsen Nørre-Andrup. Kæmpegraven: N. Nielsen.

207. (S.2.6) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 242 Peder Simonsen, født 28. marts 1826 i Dover, Ydby sogn (Thisted amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af smed Simon Andersen og Dorthe Pedersdatter.
Cohen 1849/115: Peter Simonsen Douer. Kæmpegraven: P. Simonsen Douer.

208. (S.2.7) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 176 Hans Olesen, født 18. juli 1825 i Selde, Selde sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Ole Christensen og Anne Cathrine Hansdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1845.
Cohen 1849/115: Hans Olsen Selde. Kæmpegraven: H. Olsen Selde.

209. (S.2.8) Korporal ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 7 Niels Christian Laustsen, født 26. marts 1825 i Horsfelt, Bedsted sogn (Thisted amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Laust Poulsen Fuglsang og Mette Pouline Jacobsdatter.
Cohen 1849/115: Niels Christensen Laustesen Horsfeldt. Kæmpegraven: Cpr. N.C.L. Horsfeldt.

210. (S.2.9) Underkorporal ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 22 Niels Christian Pedersen, født 18. januar 1825 i Dalstrup, Harre sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Simonsen Høj og Birthe Nielsdatter.
Cohen 1849/115: Niels Petersen Dahlstrup. Kæmpegraven: U. Cpr. N. Pedersen Dahlstrp.

211. (S.2.10) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 177 Jens Jeppesen, født 14. november 1826 i Sennels, Sennels sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 9. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af husmand Jeppe Pedersen Korsgaard og Ellen Mikkelsdatter.
Tjenestekarl i Sennels 1845.
Cohen 1849/115: Jens Jeppesen Sennels. Kæmpegraven: Mng. I. Ieppesen Sennels.

212. (S.2.11) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 105 Christen Mikkelsen, født 25. januar 1825 i Kvorning, Kvorning sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Mikkel Jensen og Anne Jensdatter.
Cohen 1849/115: Christen Mikkelsen Qvorning. Kæmpegraven: C. Mikkelsen Qvorning.

213. (S.2.12) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 67 Christian Christensen, født i Nørre Viborg, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/115: Christian Christensen Nørre-Viborg. Kæmpegraven: C. Christensen Viborg.

214. (S.2.13) Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 171 Niels Christensen, født 20. juli 1823 i Øster Ørbæk, Kornum sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Christen Christensen Bonderup og Maren Sørensdatter.
Cohen 1849/115: Niels Christensen Østerørbek. Kæmpegraven: N. Christensen Ørbek.

215. (S.2.14) Menig ved 11. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 113 Johannes Bertelsen, født 14. november 1826 i Underåre, Serritslev sogn, død af tyfus på Fredericia lazaret 18. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. juli. Søn af indsidder Bertel Therkildsen og Johanne Marie Jensdatter.
Cohen 1849/117: Johannes Bertelsen Underaare. Kæmpegraven: I. Bertelsen Underaare. Trinitatis kb: Underaare.

216. (S.2.15) Menig ved 11. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 211 Jens Christensen, født i Dammen, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 17. oktober, begravet på Trinitatis kirkegård 20. oktober.
Cohen 1849/117: Jens Christensen Dammen. Kæmpegraven: I. Christensen Dammen. Trinitatis kb: Jens Christensen Eskodam fra Hjørring amt.

217. (S.2.16) Sekondløjtnant ved 2. Jægerkorps Frands Ole Valdemar Petersen, født 12. marts 1827 i Frederiksværk, Vinderød sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af premierløjtnant ved Raketkorpset Jacob Eiler Petersen og Emma Marie Petersen.
Skolediscipel i København 1845. Kadet 1847, sekondløjtnant 1848.
Cohen 1849/120: Frantz Ole Waldemar v. Petersen. Kæmpegraven: Sc. Lt. F.O.V. Petersen. Trinitatis kb: F.O. v. Petersen.

218. (S.3.1) Sekondløjtnant ved 2. Jægerkorps William Sidney Horatio Rosenstand-Goiske, født 18. november 1820 i København (Trinitatis), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kaptajnløjtnant Peter Rosenstand og Regine Louise Ahrends.
Præliminæreksamen 1844, stud.polyt., civilkonduktør ved Københavns befæstning 1848, frivillig korporal ved Ingeniørkorpset 1848, sekondløjtnant oktober 1848.
Cohen 1849/120: William Sidney Horatio v. Rosenstand-Goiske. Kæmpegraven: Sc. Lt. V.L.H. Rosenstand-Goiske. Trinitatis kb: v. Rosenstand-Goiske.

219. (S.3.2) Våbenmester ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 3 Georg Heinrich Christian Alwes, født ca. 1819 i Schleswig, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/120: Heinrich Christian Alves. Kæmpegraven: Vbmst. H.C. Alves.

220. (S.3.3) Overhornblæser ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 28 Thomas Jensen, født ca. 1812 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Hornblæser ved Sjællandske Jægerkorps i Kastellet, København 1840. Hornblæser ved 2. Jægerkorps i Helsingør 1845. Gift med Andrea Gersel, 3 børn.
Cohen 1849/120: Thomas Jensen. Kæmpegraven: O. Hbl. T. Iensen.

221. (S.3.4) Jæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 183 Ole Andreasen, født 15. maj 1823 på Jægerspris teglværk, Dråby sogn (Frederiksborg amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 19. august, begravet på Trinitatis kirkegård 23. august. Søn af teglbrænder Andreas Olesen Stæhr og Inger Larsdatter.
Bestyrer af Jægerspris teglværk 1845.
Cohen 1849/121: Ole Andersen Jægerspriis Teglværk. Kæmpegraven: Ig. O. Andersen Iægerspris. Trinitatis kb: Ole Andresen Jægerspriis.

222. (S.3.5) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 32 Rasmus Hansen, født 1. marts 1826 i Nordenbro, Magleby sogn (Svendborg amt), konfirmeret 1840 i Vemmelev, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand og smed Hans Jørgen Hansen og Marthe Gotfredsdatter.
Flyttede med forældre til en gård på Vemmelev mark, Vemmelev sogn i 1836.
Cohen 1849/120: Rasmus Hansen Nordenbroe. Kæmpegraven: U. Ig. R. Hansen Nordenbro.

223. (S.3.6) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 46 Jens Sørensen, født 14. august 1825 i Mårsø, Hagested sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Søren Jonasen og Bodil Rasmusdatter.
Cohen 1849/120: Jens Sørensen Maarsøe. Kæmpegraven: I. Sørensen Morsø.

224. (S.3.7) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 43 Hans Johansen, født 9. oktober 1823 i Skamstrup, Skamstrup sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Johan Ovesen og Inger Margrethe Nielsdatter. Broder til ovennævnte Peder Johansen (nr. 80).
Cohen 1849/120: Hans Johansen Skamstrup. Kæmpegraven: H. Iohansen Skamstrp.

225. (S.3.8) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 54 Peder Rasmussen, født 21. juni 1820 i Oreby, Sakskøbing landosng, Maribo amt, konfirmeret 1835 i Tårs, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Rasmus Nielsen og Anne Hansdatter.
Tjenestekarl i Vigsnæs sogn 1845. Hans identifikation bekræftes af hovedrullen for Brarup sogn 1849.
Cohen 1849/120: Peter Rasmussen Ourebye. Kæmpegraven: P. Rasmusen Oureby.

226. (S.3.9) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 57 Arent Christian Thomsen, født 15. september 1822 i Slukefter, Bøstrup sogn, konfirmeret 1837 i Humble, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjenestekarl Thomas Frederiksen og Anne Arentsdatter.
Flyttede med forældrene til Kædeby, Humble sogn. Møllebetjent i Lindelse 1840.
Cohen 1849/120: Arent Chr. Thomassen Slukefter. Kæmpegraven: A.C. Thomassen.

227. (S.3.10) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 140 Hans Jessen Andersen, født 25. januar 1825 i Lille Værløse, Værløse sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Fredericia lazaret 15. august, begravet på Trinitatis kirkegård 20. august. Søn af indsidder Anders Sørensen og Dorthe Larsdatter.
Cohen 1849/121: Hans Jensen Andresen Lille-Værløse. Kæmpegraven: H.I. Adersen Værløse. Trinitatis kb: Lilleværløse.

228. (S.3.11) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 84 Niels Jørgensen, født 25. oktober 1821 i Tune, Tune sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jørgen Nielsen og Kirsten Johnsdatter.
Cohen 1849/120: Niels Jørgensen Thune. Kæmpegraven: N. Iørgensen Thune.

229. (S.3.12) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 262 Ludvig Constantin Holst, født ca. 1824 i København, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Smedelærling i Møntergade, København 1845.
Cohen 1849/121: Ludvig Constantin Holst. Kæmpegraven: L.C. Holst.

230. (S.3.13) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 196 Niels Hansen, født 15. august 1821 i Stibanken, Ryde sogn (Maribo amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Hans Hansen Weile og Maren Nielsdatter.
Cohen 1849/120: Niels Hansen Stigbanken. Kæmpegraven: N. Hansen Stigbanken.

231. (S.3.14) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 85 Jens Pedersen, født 3. august 1821 i Ølby, Højelse sogn, konfirmeret 1836, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Peder Jacobsen og Maren Hansdatter.
Cohen 1849/120: Jens Petersen Ølby. Kæmpegraven: I. Pedersen Ølby.

232. (S.3.15) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 222 Laurits Peder Christensen, født 24. marts 1828 i Usserød, Birkerød sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af skipper Christen Didriksen, Nakskov, og tjenestepige Maren Sørensdatter, Usserød.
Flyttede med moderen og stedfaderen Christian Møller til Brede værk. Smedelærling på Rådvad 1845.
Cohen 1849/121: Lauritz Peter Christensen Usserød. Kæmpegraven: L.P. Christensen Usserød.

233. (S.3.16) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 62 Anders Jensen, født 13. september 1823 i Nostrup, Raklev sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Olesen og Anne Andersdatter.
Cohen 1849/120: Anders Jensen Nostrup. Kæmpegraven: A. Iensen Nostrp.

234. (S.3.17) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 220 Niels Frederik Larsen, født 28. maj 1826 i Tornemark, Kongsted sogn, konfirmeret 1841, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 10. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af skolelærer Jens Larsen og Maren Christensdatter.
Cohen 1849/121: Niels Frederiksen Taarnmark. Kæmpegraven: N. Frederiksen Taarnmrk.

235. (S.3.18) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 147 Jens Nielsen, født 2. april 1825 på Svansbjerg overdrev, Herfølge sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Niels Pedersen og Anne Marie Jensdatter.
Cohen 1849/121: Jens Nielsen Svansberg. Kæmpegraven: I. Nielsen Svansbrg.

236. (Ø.1.1) Overjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 9 Johan Peter Olavesen, født ca. 1822 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bud ved lotteriet Jens Olavesen og Margrethe Andersen.
Skræddermester i Bredgade, København 1845.
Cohen 1849/120: Johan Peder Olavesen. Kæmpegraven: O. Ig. I.P. Olavesen.

237. (Ø.1.2) Frivillig underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 133 Eduard Pedersen, født ca. 1825 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/120: Eduard Petersen. Kæmpegraven: Frv. Ig. E. Pedersen.

238. (Ø.1.3) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, overkomplet nr. 14 Carl Benjamin Neumann, født ca. 1827 i Neumünster, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af væver Julius Heinrich Neumann og Anna Margaretha Runge.
Flyttede med forældrene til Brede klædefabrik, Lyngby sogn i 1830’erne. Overskærer på Brede værk 1840. Blikkenslagerlærling i København 1845.
Cohen 1849/121: Carl Benjamin Neümann. Kæmpegraven: U. Ig. C.B. Neumann.

239. (Ø.1.4) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 98 Christoffer Frederiksen, født 10. april 1826 i Regerup, Bavelse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Frederik Christoffersen og Maren Hansdatter.
Cohen 1849/120: Christoffer Frederiksen Reirup. Kæmpegraven: C. Frederiksen Reirup.

240. (Ø.1.5) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 115 Jørgen Nielsen, født 29. november 1824 i Kværrede, Terslev sogn (Sorø amt), konfirmeret 1838, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Bente Ingvorsdatter.
Tjenestekarl hos faderen i 1845.
Cohen 1849/120: Jørgen Nielsen Qværrede. Kæmpegraven: I. Nielsen Qværrede.

241. (Ø.1.6) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 38 Jens Nielsen, født 21. oktober 1823 i Tuse, Tuse sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 15. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 18. juli. Søn af tjenestekarl Niels Sørensen og Mette Sørensdatter.
Cohen 1849/121: Jens Nielsen Tudse. Kæmpegraven: I. Nielsen Tudse.

242. (Ø.1.7) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 128 Ole Jensen, født 9. oktober 1825 i Fløng, Fløng sogn, konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Larsen og Birthe Pedersdatter.
Cohen 1849/120: Ole Jensen Flyng. Kæmpegraven: O. Iensen Flyng.

243. (Ø.1.8) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 241 Peder Larsen, født i Karlslunde, Karlslunde sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/120: Peder Larsen Carlslunde. Kæmpegraven: P. Larsen Carlslunde.

244. (Ø.1.9) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 217 Christen Peder Johansen, født 27. november 1826 i Skørpinge, Skørpinge sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Johan Christian Larsen og Birthe Christensdatter.
Cohen 1849/120: Christen Peter Johansen Skjørpinge. Kæmpegraven: C.P. Johansen Skiørpinge.

245. (Ø.1.10) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 218 Jens Jørgensen, født 25. juni 1826 i Viskinge, Viskinge sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jørgen Frandsen og Caroline Jensdatter.
Cohen 1849/120: Jens Jørgensen Wedskende. Kæmpegraven: I. Iørgensen Vedskende.

246. (Ø.1.11) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 91 Christen Jørgensen, født 27. oktober 1822 i Tokkekøbhus, Blovstrød sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 6. august, begravet på Trinitatis kirkegård 7. august. Søn af husmand Jørgen Larsen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Cohen 1849/121: Christen Jørgensen Tokkekjøbshuus. Kæmpegraven: C. Iørgensen Tokkekiøb. Trinitatis kb: Tækkekjærhuus.

247. (Ø.1.12) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 58 Morten Pedersen, født 19. maj 1820 i Stouby, Stouby sogn (Vejle amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Peder Mortensen og Birthe Clausdatter.
Cohen 1849/120: Morten Pedersen Stouby. Kæmpegraven: M. Pedersen Stouby.

248. (Ø.1.13) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 174 Lars Svendsen, født 1. september 1823 i Højelt, Blistrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Svend Andersen og Kirsten Olesdatter.
Tjenestekarl i hjemsognet 1845.
Cohen 1849/120: Lars Svendsen Høielt. Kæmpegraven: L. Svendsen Høielt.

249. (Ø.1.14) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 120 Niels Larsen, født 5. december 1823 i Tolstrup, Særløse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Lars Nielsen og Johanne Pedersdatter.
Cohen 1849/120: Niels Larsen Tolstrup. Kæmpegraven: N. Larsen Tolstrup.

250. (Ø.1.15) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 71 Hans Nielsen, født 18. november 1823 i Kelstrup, Vig sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Ibsen og Anne Larsdatter.
Cohen 1849/121: Hans Nielsen Kjeldstrup. Kæmpegraven: H. Nielsen Kielstrp.

251. (Ø.1.16) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 146 Mads Peder Jensen, født 24. december 1822 på Usserød værk, Hørsholm sogn, savnet efter kampne ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af arbejdsmand Jens Madsen og Boel Kirstine Larsdatter.
Cohen 1849/121: Mads Peder Jensen Usserød. Kæmpegraven: M.P. Iensen.

252. (Ø.1.17) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 184 Jørgen Andersen, født 19. august 1818 i Øster Stillinge, Kirke Stillinge sogn, konfirmeret 1833, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Anders Pedersen og Kirsten Nielsdatter.
Cohen 1849/120: Jørgen Andersen Øster-Stillinge. Kæmpegraven: I. Andersen Stilinge.

253. (Ø.1.18) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 242 Jens Andersen, født 18. november 1823 i Haslev, Haslev sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Anders Jensen og Kirsten Jeppesdatter.
Cohen 1849/120: Jens Andersen Hasle. Kæmpegraven: I. Andersen Hasle.

254. (Ø.1.19) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 261 Niels Christensen, født 8. oktober 1821 i Skovsø, Slagelse Skt. Mikkels landsogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjenestekarl Christen Hansen og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Magleby sogn 1845.
Cohen 1849/121: Niels Christensen Skovsøe. Kæmpegraven: N. Christensen Skovsø.

255. (Ø.1.20) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 263 Peder Jensen, født i Nakskov, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/121: Peder Jensen Nakskov. Kæmpegraven: P. Iensen Naskov.

256. (Ø.1.21) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 95 Hans Pedersen, født i Annisse, Annisse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/120: Hans Pedersen Annisse. Kæmpegraven: H. Pedersen.

257. (Ø.1.22) Jæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 21 Jens Hansen, født 13. juli 1824 i Vridsløse, Herlufsholm sogn, konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Hans Jensen og Mette Pedersdatter.
Cohen 1849/120: Jens Hansen Wridsløse. Kæmpegraven: I. Hansen Vrisløse.

258. (Ø.1.23) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 245 Rasmus Larsen, født 28. oktober 1823 i Øster Kippinge, Kippinge sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af parcellist Lars Larsen Skov og Karen Kirstine Mikkelsdatter.
Cohen 1849/120: Rasmus Larsen Østerkippinge. Kæmpegraven: R. Larsen Kipinge.

259. (Ø.1.24) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 217 Ole Hansen, født 27. marts 1826 i Østrup, Undløse sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 14. september, begravet på Trinitatis kirkegård 17. september. Søn af husmand Hans Larsen og Maren Olesdatter.
Cohen 1849/122: Ole Hansen Østrup. Kæmpegraven: O. Hansen. Trinitatis kb: Ole Hansen Østrup.

260. (Ø.1.25) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 52 Peder Sørensen, født i Stenløse, Stenløse sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 21. august, begravet på Trinitatis kirkegård 23. august.
Cohen 1849/122: Peder Sørensen Steenløse. Kæmpegraven: P. Iørgensen Stenløse. Trinitatis kb: Steenløse.

261. (Ø.1.26) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 239 Jacob Christiansen, født 27. november 1826 i Valby, Hvidovre sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand og skomager Christian Petersen og Johanne Borup.
Cohen 1849/120: Jacob Christiansen Waldbye. Kæmpegraven: I. Christiansen Valby.

262. (Ø.1.27) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 160 Hans Nielsen, født 27. september 1824 i Krænkerup, Havrebjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Niels Jørgensen og Maren Pedersdatter.
Cohen 1849/120: Hans Nielsen Krænkerup. Kæmpegraven: H. Nielsen Krænkerup.

263. (Ø.1.28) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 79 Hans Andersen, født 23. oktober 1821 i Niløse, Niløse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Anders Sørensen og Anne Cathrine Sørensdatter.
Cohen 1849/120: Hans Andersen Nidløse. Kæmpegraven: H. Andersen.

264. (Ø.1.29) Jæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 181 Lars Olesen, født 27. april 1822 i Gørlev, Gørlev sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Ole Hansen og Anne Hansdatter.
Tjenestekarl i Finderup 1845.
Cohen 1849/120: Lars Olsen Gjerløv. Kæmpegraven: L. Olsen Giørløv.

265. (Ø.1.30) Frivillig underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, overkomplet nr. 3 Hans Christian greve Trampe, født 4. marts 1809 i Korsør, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kaptajnløjtnant Frederik Christoffer Just Gerhard greve Trampe og Conradine Cecilie Haag.
Student 1828 (privat), cand.jur. 1837. Boede hos forældrene i Lille Strandstræde, København 1845. Frivillig underjæger 11.4.1849. Udmærkede sig ved Bov. Ugift. Ifølge Trinitatis kirkebog blev Trampe begravet i forreste række blandt officererne.
Cohen 1849/120: Hans Christian Greve af Trampe. Kæmpegraven: Frv. H.C. Greve af Trampe. Trinitatis kb: Trampe.

266. (Ø.1.31) Frivillig underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 94 Niels Christensen, født 8. juli 1824 i Egerup, Bringstrup sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 10. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af indsidder Christen Nielsen og Maren Nielsdatter.
Cohen 1849/122: Niels Christensen Egerup. Kæmpegraven: N. Christensen Egerup.

267. (Ø.1.32) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 241 Jørgen Hansen, født 3. maj 1821 i Tikøb, Tikøb sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Hans Pedersen og Anne Kirstine Jørgensdatter.
Cohen 1849/120: Jørgen Hansen Tikjøb. Kæmpegraven: I. Hansen Tikiøb.

268. (Ø.1.33) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 90 Peter Wilhelm Christiansen, født 11. april 1823 på Appelsbjerg, Hyllested sogn (Sorø amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af forpagter Christian Klüwer og Maren Larsdatter.
Cohen 1849/120: Peter Wilhelm Christiansen Appelsbjerg. Kæmpegraven: P.V. Christiansen Apelsbierg.

269. (Ø.1.34) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 264 Rudolph August Friederich Gramkow, født ca. 1824 i Mecklenburg-Schwerin, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af forpagter Daniel Friederich Gramkow og Maria Erhardine Dorothea Heinricks.
Tjenestekarl hos sin bror, mejeriforpagter Paasche Joachim Christopher Gramkow på Borreby gods, Magleby sogn.
Cohen 1849/120: Rudolph August Frederik Gramkov. Kæmpegraven: R.A.F. Gramkov.

270. (Ø.1.35) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, overkomplet nr. 18 Jens Peter Anthon Rogenstrup, født 6. november 1826 i Randers, konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af købmand Peder Jensen Rogenstrup og Anne Christensdatter.
Handelsbetjent (kommis) i Randers.
Cohen 1849/120: Jens Peter Anton Rogenstrup. Kæmpegraven: I.P.A. Rogenstrp.

271. (Ø.1.36) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 108 Peder Hansen, født 1. juni 1825 i Brandelev, Næstelsø sogn, konfirmeret 1840, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 21. september, begravet på Trinitatis kirkegård 24. september. Søn af tjenestekarl Hans Jensen og Cathrine Jensdatter.
Cohen 1849/122: Peter Hansen Brandeløv. Kæmpegraven: P. Hansen Brandeløv. Trinitatis kb: Peter Hansen Brandeløv fra Præstø amt.

272. (Ø.1.37) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 38 Morten Jensen, født 23. februar 1824 i Sigerslevvester, Sigerslevvester sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Andersen og Bodil Jensdatter.
Cohen 1849/121: Morten Jensen Sigerslevvester. Kæmpegraven: M. Iensen Sigersløv.

273. (Ø.1.38) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 124 Søren Sørensen, født 10. november 1825 i Vallensbæk, Vallensbæk sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af skomagersvend Søren Pedersen og Johanne Caroline Lange.
Cohen 1849/120: Søren Sørensen Wallensbek. Kæmpegraven: S. Sørensen Valensbek.

274. (Ø.1.39) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 174 Niels Rasmussen, født 22. maj 1822 i Alminde, Landet sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Rasmus Mikkelsen Hovmand og Maren Andersdatter.
Cohen 1849/121: Niels Rasmussen Alminde. Kæmpegraven: N. Rasmusen.

275. (Ø.1.40) Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 252 Peder Rasmussen, født i Skelby, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 15. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 18. juli.
Cohen 1849/122: Peder Rasmussen Skjelby. Kæmpegraven: P. Rasmusen Skielby. Trinitatis kb: Skjoldbye.

276. (Ø.1.41) Sekondløjtnant ved 3. Jægerkorps Georg Johan Flor, født 28. marts 1815 i København (Vor Frue), konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bataljonskirurg Hans Flor og Martha Elisabeth Johnstrup.
Hosekræmmersvend i København 1840, senere manufakturhandler. Frivillig sergent ved 1. Jægerkorps 1848, sekondløjtnant 1849.
Cohen 1849/122: Georg Johan v. Flor. Kæmpegraven: Sc. Lt. C.I. Flor. Trinitatis kb: v. Flor.

277. (Ø.1.42) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 99 Anders Jørgensen, født 31. januar 1821 i Krarup, Krarup sogn (Svendborg amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 8. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af gårdmand Jørgen Andersen og Anne Jørgensdatter.
Cohen 1849/123: Anders Jørgensen Krarup. Kæmpegraven: U. Ig. I. Iørgensen Krarup.

278. (Ø.1.43) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 139 Hans Andersen, født 5. december 1821 i Vester Hæsinge, Vester Hæsinge sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Anders Larsen og Mette Marie Christensdatter.
Cohen 1849/123: Hans Andersen Vesterhæsinge. Kæmpegraven: K. Andersen Hæsinge.

279. (Ø.1.44) Svensk frivillig skarpskytte ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. ?? Carl Ludvig Hagberg, født 2. marts 1826 i Munktorp, Västerås stift, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af komminister Carl Hagberg og Carolina Sophia Berglund.
Student. Sergent. Frivillig skarpskyte i dansk krigstjeneste 8.5.1849.
Cohen 1849/123: Carl Ludvig Hagberg. Kæmpegraven: Frv. Skarps. C.L. Hagberg.

280. (Ø.1.45) Sergent ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 3 Hans Hansen, født 15. maj 1822 i Kragelund, Hunderup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Hans Sørensen og Anne Hansdatter.
Boede hos forældrene i Vilslev 1845, men flyttede samme år til Løgumkloster.
Cohen 1849/123: Hans Hansen Kragelund. Kæmpegraven: Sgt. H.H. Kragelund.

281. (Ø.1.46) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 273 Ludvig Nicolaj Sørensen, født ca. 1821 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Skorpe i Opfostringshuset i København 1834. Skomagersvend i Svendborg 1845.
Cohen 1849/123: Ludvig Nicolai Sørensen. Kæmpegraven: U. Ig. L.N. Sørensen.

282. (Ø.1.47) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 74 Hans Jørgensen, født 12. november 1823 i Røjlehus, Vejlby sogn (Odense amt), konfirmeret 1838, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jørgen Hansen og Maren Jørgensdatter.
Cohen 1849/123: Hans Jørgensen Røilehuus. Kæmpegraven: H. Iørgensen Røilehus.

283. (Ø.1.48) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 248 Hans Pedersen, født 29. september 1823 i Sasserod, Veflinge sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Peder Hansen og Anne Cathrine Jensdatter.
Cohen 1849/123: Hans Petersen Sadserod. Kæmpegraven: H. Pedersen Sadserød.

284. (Ø.1.49) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 167 Anders Christensen, født 6. april 1822 på Gelsted mark, Gelsted sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Christen Pedersen og Anne Marie Jensdatter.
Cohen 1849/123: Anders Christensen Gjedstedmark. Kæmpegraven: A. Christensen Giedsted.

285. (Ø.1.50) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 114 Jens Madsen, født 23. december 1821 i Søndenbro, Magleby sogn (Langeland), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Mads Nielsen og Karen Jensdatter.
Cohen 1849/123: Jens Madsen Sønderbroe. Kæmpegraven: I. Madsen Sønderbro.

286. (Ø.2.1) Jæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 31 Peder Rudolphsen, født 20. januar 1821 i Sallinge, Hillerslev sogn (Svendborg amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Rudolph Schack Pedersen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1849/123: Peter Rudolpsen Sallinge. Kæmpegraven: P. Rudolphsen Salinge.

287. (Ø.2.2) Jæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 148 Hans Nielsen, født i Gamborg, Gamborg sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 18. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 20. juli.
Cohen 1849/123: Hans Nielsen Gamborg. Kæmpegraven: H. Nielsen Gamborg. Trinitatis kb: Gamborg.

288. (Ø.2.3) Sekondløjtnant ved 4. Reservebataljon Wilhelm August Lorentzen, født 18. september 1810 i København (Fødselsstiftelsen), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af ugifte Marie Lorentzen.
Tambur ved Kongens Regiment 1824, korporal 1827, kommandersergent 1834, sekondløjtnant 1848. D.M. 1845. Gift med Cecilie Marie Nyboe, med hvem han havde tre børn. Fik ved kgl. bevilling 6. juli 1830 tilladelse til at føre sin moders efternavn.
Cohen 1849/126: Wilhelm August v. Lorentzen. Kæmpegraven: Sc. Lt. V.A. Lorentzen. Trinitatis kb: Wilhelm August v. Lorentzen.

289. (Ø.2.4) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 3 Clemens Christensen, født 27. marts 1815 i Gærup, Stagstrup sogn, konfirmeret 1829, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Christen Nielsen Korsgaard og Karen Andersdatter.
Cohen 1849/126: Clemens Christian Gjerup (Thisted amt). Kæmpegraven: Mng. C.C. Gierup.

290. (Ø.2.5) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 143 Jens Frandsen, født 21. juli 1816 i Heftholm, Thyrsting sogn, (Skanderborg amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Frands Sørensen og Anne Marie Nielsdatter.
Cohen 1849/126: Jens Freendsen Heftholm (Skanderborg amt). Kæmpegraven: I. Frendsen Heftholm.

291. (Ø.2.6) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 42 Niels Nielsen, født i Fly, Fly sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 28. august, begravet på Trinitatis kirkegård 1. september.
Cohen 1849/127: Niels Nielsen Flye (Viborg amt). Kæmpegraven: N. Nielsen Flye. Trinitatis kb: Flye.

292. (Ø.2.7) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 65 Niels Christensen, født 23. november 1817 i Vitved, Vitved sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Christen Mikkelsen og Karen Nielsdatter.
Cohen 1849/126: Niels Christensen Vitved (Skanderborg amt). Kæmpegraven: N. Christensen Vitved.

293. (Ø.2.8) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 114 Jeppe Jensen, født 1. maj 1819 i Østerhåb, Bryrup sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Frederiksberg lazaret 19. august, begravet på Trinitatis kirkegård 23. august. Søn af indsidder Jens Sørensen og Johanne Sophie Jepsdatter.
Cohen 1849/127: Jeppe Jensen Osterhaab (Skanderborg amt). Kæmpegraven: I. Iensen Østerhaab. Trinitatis kb: Østerhaab.

294. (Ø.2.9) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 258 Reinhold Ludvig Cramon, født 6. oktober 1825 i Varde (Ringkøbing amt), konfirmeret 1841, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af toldbetjent Lorentz Ditlev Cramon og Inger Marie Jørgensdatter.
Cohen 1849/126: Reinholt Ludvig Cramon (Ringkøbing amt). Kæmpegraven: R.L. Cramon.

295. (Ø.2.10) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 110 Niels Rasmussen, født i Mørke, Mørke sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/126: Niels Rasmussen Mørke (Randers amt). Kæmpegraven: N. Rasmusen Mørke.

296. (Ø.2.11) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 222 Hans Carl Jensen, født 26. september 1816 i Vester Nebel, Vester Nebel sogn, konfirmeret 1831, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Christian Hansen og Margrethe Jensdatter.
Møllerdreng i Vester Nebel 1834.
Cohen 1849/126: Hans Carl Jensen Vesternebel (Vejle amt). Kæmpegraven: H.C. Iensen Nebel.

297. (Ø.2.12) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 216 Christian Nielsen, født 16. august 1816 i Vester Tversted, Tversted sogn (Hjørring amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jacob Rasmussen og Maren Larsdatter.
Cohen 1849/126: Christian Nielsen Vester-Tversted (Hjørring amt). Kæmpegraven: C. Nielsen Tverstd.

298. (Ø.2.13) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 171 Ole Christian Jensen, født 14. august 1823 på Grønnerup hede, Vrå sogn (Hjørring amt), konfirmeret 1838, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Jensen Madsen og Maren Thomasdatter.
Cohen 1849/126: Ole Chr. Jensen Grønneruphede (Hjørring amt). Kæmpegraven: O.C. Iensen Grønnerup.

299. (Ø.2.14) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 172 Bertel Christian Nielsen, født 14. september 1823 i Overgård, Tårs sogn (Hjørring amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Christian Jensen og Maren Hansdatter.
Tjenestekarl i Ås mølle, Tårs sogn 1845.
Cohen 1849/126: Peter [sic!] Chr. Nielsen Overgaard (Hjørring amt). Kæmpegraven: P. Nielsen Overgrd.


300. (Ø.2.15) Oppasser ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 8 Berthel Frederik Hansen, født i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/126: B.F. Hansen Kjøbenhavn (København). Kæmpegraven: B.F. Hansen.

301. (Ø.2.16) Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 262 Jesper Christian Nielsen, født 16. september 1821 på Skraldhede, Velling sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Fredericia lazaret 14. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 18. juli. Søn af tjenestekarl Niels Vistisen, Borris, og tjenestepige Inger Marie Jespersdatter, Skraldhede.
Cohen 1849/127: Espen Christian Skalhede (Ringkøbing amt). Kæmpegraven: E.C. Skalhede. Trinitatis kb: Skalhede.

302. (Ø.2.17) Menig ved 4. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 139 Christian Ludvig Strøm, født ca. 1821 i København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/126: Christian Ludvig Strøm (København). Kæmpegraven: C.L. Strøm.

303. (Ø.2.18) Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 232 Johannes Otto Holm, født 8. april 1823 i Viborg (Domsogn), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 28. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 30. juli. Søn af overretsprokurator Rasmus Alexander Lang Holm og Anne Amalie Haslund.
Cohen 1849/127: Johannes Otto Holm (Viborg amt). Kæmpegraven: I.O. Holm. Trinitatis kb: Holm.

304. (Ø.2.19) Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 163 Thomas Christensen, født i Ørsted, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/126: Thomas Christensen Ørsted (Randers amt). Kæmpegraven: F. Christensen Ørstd.

305. (Ø.2.20) Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 226 Johan Ferdinand Bang, født 14. november 1821 i Aalborg (Vor Frue), konfirmeret 1835 i Nørresundby, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af underofficer Johan Frederik Bang og jordemoder Else Marie Buchholtz.
Cohen 1849/126: Johan Ferdinand Bang (Randers amt). Kæmpegraven: I.T. Bang.

306. (Ø.2.21) Underkorporal ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 25 Anders Knudsen, født i Årstrup, død af tyfus på Fredericia lazaret 14. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 18. juli.
Cohen 1849/128: Anders Knudsen Aarstrup. Kæmpegraven: U. Cpr. A. Knudsen Aarstrp.

307. (Ø.2.22) Oberstløjtnant ved 6. Reservebataljon Christian Heinrich Käsemodel, født 31. januar 1798 i Aarhus (Domsogn), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af fourer Carl Käsemodel og Charlotte Amalie Klitgaard.
Kadet 1814, sekondløjtnant 1818, premierløjtnant 1826, kaptajn 1837, kaptajn I 1842, afsked som major 1845, oberstløjtnant og chef for 3. Reservebataljon 1848, chef for 6. Reservebataljon 1849. R. 1848. Boede i Læderstræde, København 1845. Gift 1843 med Lorentze Birgitte Bolle.
Cohen 1849/129: C.H. v. Kæsemodel. Kæmpegraven: Oberst Lt. C.H. Kæsemodel. Trinitatis kb: v. Kæsemodel.

308. (Ø.2.23) Menig ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 190 Peder Mikkelsen, født 4. september 1820 i Houlbjerg, Houlbjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Mikkel Pedersen og Maren Sørensdatter.
Bestyrede moderens gård 1845.
Cohen 1849/129: Peter Mikkelsen Houlberg. Kæmpegraven: Mng. P. Mikkelsen Houlbrg.

309. (Ø.2.24) Våbenmester ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 3 Johannes Peter Normann, født 28. marts 1824 i Vellerup, Agerskov sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kådner Hans Johansen Normann og Karen Sørensdatter.
Tjenestekarl i Rurup, Branderup sogn 1845.
Cohen 1849/129: Jens Peter Normann. Kæmpegraven: Vbmst. I.P. Norman.

310. (Ø.2.25) Underkorporal ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 59 Peder Christensen, født 13. april 1823 i Skalhus, Løgsted sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Christen Jensen og Magdalene Caspersdatter.
Cohen 1849/129: Peter Christensen Skalhuus. Kæmpegraven: U. Cpr. P. Christensen Skalhus.

311. (Ø.2.26) Underkorporal ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 71 Jens Christensen, født i Skive, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Rebslager i Skive.
Cohen 1849/129: Jens Christensen Skive. Kæmpegraven: F. Christensen Skive.

312. (Ø.2.27) Menig ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 223 Christian Sibast Bihl, født 9. juni 1824 i Slagelse (Skt. Mikkels), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bødker Hans Peter Bihl og Maren Weissmann.
Snedkersvend i Kundby.
Cohen 1849/129: Christian Sibæst Bihl. Kæmpegraven: Mng. C. Sibæst Bihl.

313. (Ø.2.28) Menig ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 232 Poul Pedersen, født på Stavnsholt Overdrev, Farum sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 23. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 26. juli.
Cohen 1849/129: Poul Petersen Staunsholts Overdrev. Kæmpegraven: B. Pedersen Staunsholt. Trinitatis kb: Stavnsholt.

314. (Ø.2.29) Underkorporal ved 6. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 24 Peder Pedersen, født 17. oktober 1820 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 20. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 23. juli. Søn af smed Peder Nielsen og Mette Pedersdatter.
Cohen 1849/129: Peder Pedersen Bødstrup. Kæmpegraven: U. Cpr. P. Pedersen Bødstrp. Trinitatis kb: Borstrup.

315. (Ø.2.30) Sekondløjtnant ved 1. Reservejægerkorps Georg Wilhelm Eichmüller, født 9. november 1808 i København, konfirmeret 1823 i Garnisons kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af sergent Johan Georg Wilhelm Eichmüller og Johanne Christine Bülow.
Oboist ved Prins Christians Regiment 1824, kommandersergent 1848, sekondløjtnant 1848. D.M. 1845. Korsanger ved Det Kongelige Teater 1834-40. Gift 1842 med Amalie Eleonora Kittendorff. Boede på Østergade, København 1845.
Cohen 1849/130: Georg Wilhelm v. Eichmüller. Kæmpegraven: Sc. Lt. G.V. Eichmyller. Trinitatis kb: v. Eichmüller.

316. (Ø.2.31) Sekondløjtnant ved 1. Reservejægerkorps Rudolph Emil Hyrup, født 7. december 1824 i Fredericia (Michaelis), konfirmeret 1839 i Træden, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gæstgiver, købmand Peder Martinsen Hyrup og Marie Charlotte Tvede.
Flyttede med forældrene til Bredvads mølle, Træden sogn 1836. Lærte landvæsen og bestyrede i et par år en stor landejendom i Nordsjælland. Frivillig overjæger ved 1. Jægerkorps 1848, sergent, sekondløjtnant 1849.
Cohen 1849/130: Rudolph Emil v. Hyrup. Kæmpegraven: R.E. Hyrup. Trinitatis kb: v. Hyrup.

317. (Ø.2.32) Jæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 32 Niels Madsen, født 22. august 1826 i Barde, Vorgod sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 30. november, begravet på Trinitatis kirkegård 3. december. Søn af gårdmand Mads Madsen og Karen Christensdatter.
Cohen 1849/130: Niels Madsen Barde (Ringkøbing amt). Kæmpegraven: Ig. N. Madsen Barde. Trinitatis kb: Niels Madsen Barde fra Ringkøbing amt.

318. (Ø.2.33) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 60 Christen Pedersen, født 25. november 1819 i Flaget, Skærum sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Andersen og Ingeborg Jensdatter.
Cohen 1849/130: Christian Pedersen Flagget (Hjørring amt). Kæmpegraven: U. Ig. C. Pedersen Flagget.

319. (Ø.2.34) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 125 Anders Mortensen, født i Kirkegård (Aalborg amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/130: Anders Mortensen Kirkegaard (Aalborg amt). Kæmpegraven: A. Mortensen Kirkegrd.

320. (Ø.2.35) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 237 Jens Olesen, født i Tagård, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 19. august, begravet på Trinitatis kirkegård 20. august.
Cohen 1849/131: Jens Olsen Tagaard (Ringkøbing amt). Kæmpegraven: I. Olsen Tagaard. Trinitatis kb: Thagaard.

321. (Ø.2.36) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 86 Anders Christensen, født i Vinding, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/130: Anders Christensen Winding (Viborg amt). Kæmpegraven: A. Christensen Vinding.

322. (Ø.2.37) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 255 Peder Madsen, født ca. 1826 i Førby, Hundborg sogn, konfirmeret 1841 i Hundborg, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Mads Christensen Lynnerup og Maren Steffensdatter.
Cohen 1849/130: Peter Madsen Forbye (Thisted amt). Kæmpegraven: P. Madsen Forby.

323. (Ø.2.38) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 264 Johan Pedersen, født 29. juni 1816 i Virklund, Them sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand og snedker Peter Krentel og Marthe Marie Gylding.
Tjenestekarl i Rustrup, Them sogn 1834.
Cohen 1849/130: Johan Petersen Worklund (Skanderborg amt). Kæmpegraven: I. Pedersen Vorklnd.

324. (Ø.2.39) Overjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 10 Max Heinrich Bracker, født i Brügge, Bordesholm amt, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/130: Mads Henrik Brokker. Kæmpegraven: O. Ig. M.H. Brokker.

325. (Ø.2.40) Overjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, overkomplet nr. 1 Niels Theodor Hertel, født 30. december 1818 på Torpe ladegård, Skuldelev sogn, konfirmeret 1833 i Hillerød, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af forvalter Johan Peter Hertel og Andreas Cecilie Engberg.
Exam.jur. 1836, landmand, frivillig herregårdsskytte 1848, overjæger.
Cohen 1849/130: Theodor Hertel Wemmetofte. Kæmpegraven: [O. Ig.] T. Hertil Vemmetofte.

326. (Ø.2.41) Jæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 19 Gregers Eskesen, født 20. marts 1820 i Nørå, Bramminge sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Eske Gregersen og Dorthea Margrethe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Vong, Vester Nykirke sogn 1845.
Cohen 1849/130: Gregers Eskesen Nøraae (Ribe amt). Kæmpegraven: Ig. G. Eskesen Nøraa.

327. (Ø.2.42) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 189 Thomas Kjeldsen, født 20. marts 1821 i Dørslund, Brande sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand og sognefoged Kjeld Pedersen og Sidsel Pedersdatter.
Cohen 1849/130: Thomas Kjeldsen Dørslunde (Vejle amt). Kæmpegraven: U. Ig. P. Kielsen Dørslunde.

328. (Ø.2.43) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 148 Peder Pedersen, født i Tilst, Tilst sogn (Aarhus amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/130: Peter Petersen Thielst (Aarhus amt). Kæmpegraven: P. Pedersen Thielst.

329. (Ø.2.44) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 14 Poul Jensen Petersen, født 20. februar 1821 i Ebeltoft, konfirmeret 1835, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af snedkermester Jens Petersen og Mette Magdalene Schmidt.
Snedkermester i Ebeltoft. Hans dødsfald er noteret i Ebeltoft kirkebog. Han er opført som Poul Jensen, da han blev født og som Poul Petersen, da han blev konfirmeret og døde.
Cohen 1849/130: Poul Jensen Ebeltoft (Randers amt). Kæmpegraven: P. Iensen Ebeltoft.

330. (Ø.2.45) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 76 Jens Jensen, født 11. februar 1819 i Hug, Vedersø sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Christensen og Maren Christensdatter.
Cohen 1849/130: Jens Jensen Hung (Ringkøbing amt). Kæmpegraven: I. Iensen Hung.

331. (Ø.2.46) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 91 Thomas Olesen, født 1. september 1819 i Snejbjerg, Snejbjerg sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Ole Thomsen og Maren Baltsersdatter.
Husmand på Kølkær hede, Rind sogn. Gift 1847 med Anne Kirstine Laursdatter.
Cohen 1849/130: Thomas Olsen Sneiberg (Ringkøbing amt). Kæmpegraven: T. Olsen Sneibrg.

332. (Ø.2.47) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 160 Jens Christensen, født 31. marts 1817 i Kvie, Ansager sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Christen Jensen og Malene Kirstine Andersdatter.
Indsidder i Tistrup, Tistrup sogn 1845. Gift med Christiane Nielsdatter.
Cohen 1849/130: Jens Christensen Qvie (Ribe amt). Kæmpegraven: I. Christensen Qvie.

333. (Ø.2.48) Jæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 31 Søren Thomsen, født i Vinkel, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 14. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 18. juli.
Cohen 1849/131: Søren Thomassen Winckel (Skanderborg amt). Kæmpegraven: S. Thomasen Vinkel. Trinitatis kb: Vinkel.

334. (Ø.2.49) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 138 Christian Jørgensen, født i Råst, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/130: Christian Jørgensen Raast (Maribo amt). Kæmpegraven: C. Iørgensen Baast.

335. (Ø.2.50) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 209 Christian Poulsen, født 20. oktober 1823 i Høm, Høm sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Poul Christensen og Karen Henriksdatter.
Cohen 1849/130: Christian Poulsen Høm (Sorø amt). Kæmpegraven: C. Poulsen Høm.

336. (Ø.2.51) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 153 Poul Madsen, født 3. maj 1819 i Himmelev, Himmelev sogn, konfirmeret 1833 i Tune, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Mads Nielsen og Anne Poulsdatter.
Flyttede med forældrene til Tune, Tune sogn, hvor faderen købte en gård.
Cohen 1849/130: Poul Madsen Himmeløv (Roskilde amt). Kæmpegraven: P. Madsen Himmeløv.

337. (Ø.3.1) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 263 Jens Andersen, født 30. november 1825 i Kvarmløse, Soderup sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Anders Pedersen og Bodil Hansdatter.
Tjenestekarl hos skolelæreren i Soderup 1845.
Cohen 1849/130: Jens Andersen Qvarmløse (Holbæk amt). Kæmpegraven: I. Andersen Qvarmløse.

338. (Ø.3.2) Våbenmester ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 3 Peder Rasmussen, født i Thorsager, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/130: Peter Rasmussen Thorsagger (Randers amt). Kæmpegraven: Vbmst. P. Rasmusen Thorsager.

339. (Ø.3.3) Frivillig underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, overkomplet nr. 47 Christen Christensen, født i København, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 10. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli.
Cohen 1849/131: Christen Christensen Kjøbenhavn (København). Kæmpegraven: Frv. C. Christensen.

340. (Ø.3.4) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 208 Erik Rasmussen, født 1. november 1826 i Kisserup, Udby sogn, konfirmeret 1840 i Søndersted, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Plejebarn hos onklen i Kagerup, Søndersted sogn. Tjenestekarl i København 1845.
Cohen 1849/130: Erik Rasmussen Kisserup (Holbæk amt). Kæmpegraven: E. Rasmusen Kiserup.

341. (Ø.3.5) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 59 Jens Jensen, født 8. februar 1819 i Saltofte, Stenlille sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Cathrine Olesdatter.
Cohen 1849/130: Jens Jensen Saltofte (Holbæk amt). Kæmpegraven: I. Iensen Saltofte.

342. (Ø.3.6) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 13 Hans Larsen, født i Asnæs skov, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/130: Hans Larsen Asnæsskov (Holbæk amt). Kæmpegraven: H. Larsen Asnæs.

343. (Ø.3.7) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 131 Erik Olesen, født 19. juli 1818 i Ortved, Vigersted sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Ole Nielsen og Anne Jensdatter.
Tjenestekarl i Jystrup 1845.
Cohen 1849/130: Erik Olsen Ortved (Sorø amt). Kæmpegraven: E. Olsen Ortved.

344. (Ø.3.8) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 103 Niels Pedersen, født i Tagerup, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 12. oktober, begravet på Trinitatis kirkegård 15. oktober.
Cohen 1849/131: Niels Petersen Tagerup (Sorø amt). Kæmpegraven: N. Pedersen Tagerup. Trinitatis kb: Tagerup.

345. (Ø.3.9) Sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsbataljon Jens Carl Christian Ibsen, født 8. september 1823 i København (Hof- og Slotskirken), konfirmeret 1839 i Herlufsholm, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af kammerfourer Frederik Julius Ibsen og Elisabeth Christiane Sørensen.
Student 1843 (Herlufsholm), stud.jur., volontør ved Generalpostdirektoratet. Frivillig ved 10. Bataljon april 1848, sekondløjtnant september 1848.
Cohen 1849/134: Jens Carl Christian v. Ibsen. Kæmpegraven: Sc. Lt. I.C.C. Ibsen. Trinitatis kb: v. Ibsen.

346. (Ø.3.10) Korporal ved 2. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 110 Christen Sørensen, født 25. december 1822 på Jerlev mark, Jerlev sogn, konfirmeret 1837, død af tyfus på Fredericia lazaret 23. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 26. juli. Søn af husmand, skrædder Søren Christensen og Kirsten Christensdatter.
Cohen 1849/135: Christen Sørensen Jerlevmark. Kæmpegraven: Cpr. C. Sørensen Ierløv. Trinitatis kb: Jerløvmark.

347. (Ø.3.11) Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 104 Niels Larsen, født i Mølgård, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 21. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 23. juli.
Cohen 1849/134: Niels Larsen Møllgaard. Kæmpegraven: Mng. N. Larsen Møllegrd. Trinitatis kb: Mølgaard.

348. (Ø.3.12) Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 244 Frederik Sørensen, født i København, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 13. august, begravet på Trinitatis kirkegård 13. august.
Cohen 1849/134: Frederik Sørensen Kjøbenhavn. Kæmpegraven: F. Sørensen. Trinitatis kb: Kjøbenhavn.

349. (Ø.3.13) Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 184 Mathias Peter Andersen, født 9. februar 1823 i Testrup, Testrup sogn (Viborg amt), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 10. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af indsidder Anders Pedersen og Birgitte Kirstine Sommer.
Tjenestekarl i Torsdal mølle, Durup sogn 1845.
Cohen 1849/134: Mathias Peter Andersen Thestrup. Kæmpegraven: M.P. Andersen Thestrp.

350. (Ø.3.14) Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 95 Peder Jensen, født 3. oktober 1825 i Vester Åby, Vester Åby sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjenestekarl Jens Rasmussen og tjenestepige Stine Jacobsdatter, Vester Åby.
Cohen 1849/135: Peter Jensen Vesteraaby. Kæmpegraven: P. Iensen Aaby.

351. (Ø.3.15) Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 136 Jens Pedersen, født 12. juni 1826 på Vester Alling mark, Vester Alling sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdfæster Peder Christensen og Mette Pedersdatter.
Cohen 1849/135: Jens Petersen Vester Alling. Kæmpegraven: I. Pedersen Aling.

352. (Ø.3.16) Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 111 Otto Andersen, født 18. november 1824 i Maltbæk, Malt sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Anders Christian Jensen og Maren Sørensdatter.
Cohen 1849/135: Otto Andersen Maltbek. Kæmpegraven: O. Andersen Maltbek.

353. (Ø.3.17) Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 58 Christen Johnsen, født 20. august 1825 i Brakker, Øster Starup sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand John Hansen og Else Cathrine Pedersdatter.
Cohen 1849/135: Christen Johnsen Brakker. Kæmpegraven: C. Iohansen Braker.

354. (Ø.3.18) Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 132 Niels Lambertsen, født 5. august 1823 i Tjæreborg, Tjæreborg sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Lambert Nielsen og Mette Marie Pedersdatter.
Cohen 1849/135: Niels Lambertsen Tjæreborg. Kæmpegraven: N. Lambertsen Tiærebg.

355. (Ø.3.19) Underkorporal ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 11 Johan Christian Betzonick, født ca. 1824 i København såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 11. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 14. juli.
Boede hos sin moder Christiane Lund i Klerkegade, København i 1834. Tjenestekarl i København 1845.
Cohen 1849/135: Johan Christian Betzonick. Kæmpegraven: U. Cpr. I.C. Betzonick.

356. (Ø.3.20) Underkorporal ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 16 Otto Arenfeldt Rasmussen, født 17. februar 1826 på Palsgård, As sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af schäffer Rasmus Nielsen og Karen Nielsdatter. Kæmpegraven: O.A. Rasmusen Palsgrd.
Cohen 1849/135: Otto Arnfeld Rasmussen Palsgaard.

357. (Ø.3.21) Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 75 Lars Georg Augustsen, født 14. juni 1825 i Løndal, Them sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 28. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 30. juli. Søn af husmand August Frederik Boye og Anne Poulsdatter.
Tjenestekarl i Salten, Them sogn 1845.
Cohen 1849/135: Lars Augustesen Løndahl. Kæmpegraven: Mng. L. Augustesen. Trinitatis kb: Løndahl.

358. (Ø.3.22) Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 57 Niels Juulsen, født 10. april 1823 i Holme, Holme sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Juul Eriksen og Karen Nielsdatter.
Tjenestekarl i Slet, Tranbjerg sogn 1845.
Cohen 1849/135: Niels Juulsen Holme. Kæmpegraven: N. Iulsen.

359. (Ø.3.23) Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 180 Mads Christensen, født 22. februar 1825 i Krogager, Ansager sogn, konfirmeret 1839, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Christen Thomsen og Bodil Kirstine Madsdatter.
Cohen 1849/135: Mads Christensen Kroagergaard. Kæmpegraven: M. Christensen Kroager.

360. (Ø.3.24) Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 136 Mads Davidsen, født 28. januar 1825 i Viby, Viby sogn (Århus amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand David Madsen og Johanne Marie Andersdatter.
Flyttede med forældrene til Ravnholt, Tiset sogn. Tjenestekarl i Ingerslev, Tiset sogn 1845.
Cohen 1849/135: Mads Davidsen Vibye. Kæmpegraven: M. Davidsen Viby.

361. (Ø.3.25) Menig ved 5. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 44 Peder Rasmussen, født 16. august 1819 i Tranekær, Tranekær sogn, død af ansigtsrosen på Fredericia lazaret 1. august 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 7. august. Søn af skrædder Rasmus Christoffersen og Anne Cathrine Nielsdatter.
Cohen 1849/136: Peter Rasmussen Tranekjær. Kæmpegraven: Cpr. P. Rasmusen Tranekiær. Trinitatis kb: Tranekjær.

362. (Ø.3.26) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 116 Jørgen Pedersen, født 18. oktober 1819 i Orup, Roholte sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Peder Pedersen og Kirsten Nielsdatter.
Tjenestekarl i Vindbyholt kro, Roholte sogn 1845.
Cohen 1849/137: Jørgen Petersen Orup. Kæmpegraven: U. Ig. I. Pedersen Ørup.

363. (Ø.3.27) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 129 Julius Olesen Jancke, født 3. oktober 1821 i Slæbæk, Kirkeby sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Ole Pedersen Jancke og Maren Jacobsdatter.
Cohen 1849/137: Julius Olsen Janke Slæbek. Kæmpegraven: I.O. Ianke Slæbek.

364. (Ø.3.28) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 130 Lars Mortensen, født i Tækkevængehus, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/137: Lars Mortensen Tekkevængehuset. Kæmpegraven: L. Mortensen Tækevænge.

365. (Ø.3.29) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 200 Hans Sørensen, født 15. maj 1821 i Pedersborg, Pedersborg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Søren Olesen og Anne Jensdatter.
Cohen 1849/137: Hans Sørensen Pedersborg. Kæmpegraven: H. Sørensen Pedersbrg.

366. (Ø.3.30) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 151 Jens Poulsen, født 7. april 1823 i Skovby, Skovby sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bolsmand Poul Nielsen og Mette Jensdatter.
Cohen 1849/137: Jens Poulsen Skouby. Kæmpegraven: I. Poulsen Skouby.

367. (Ø.3.31) Sergent ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 5 Otto Heinrich Vöhtz, født 4. august 1825 i København (Skt. Petri), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af skræddermester Christian Heinrich Vöhtz og Marie Elisabeth Keyser.
Cohen 1849/137: Otto Henrich Vøhtz. Kæmpegraven: Sgt. O.H. Vøhtz.

368. (Ø.3.32) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 122 Christian Ernstsen, født 22. juni 1821 i Grønskov, Voerladegård, konfirmeret 1836 i Rye, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Ernst Christiansen og Anne Marie Salomonsdatter.
Cohen 1849/137: Christen Erntsen Grønskov. Kæmpegraven: U. Ig. C. Erntsen Grønskv.

369. (Ø.3.33) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 225 Jens Poulsen, født i Skanderborg, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/137: Jens Poulsen Skanderborg. Kæmpegraven: I. Pousen Skanderbrg.

370. (Ø.3.34) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 177 Jørgen Eilersen, født 9. juni 1821 i Gammel mølle, Ellested sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af møller Eiler Christian Møller og Charlotte Jørgensdatter.
Cohen 1849/137: Jørgen Eilertsen Gammelmølle. Kæmpegraven: C. Eilertsen Gl. Mølle.

371. (Ø.3.35) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 170 Jacob Jensen, født 13. januar 1822 i Brylle brohus, Brylle sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Jacobsen og Maren Andersdatter.
Cohen 1849/137: Jacob Jensen Brylle-Brohuus. Kæmpegraven: I. Iensen Brylle.

372. (Ø.3.36) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 76 Hans Pedersen, født 30. december 1821 i Koldinghuse, Nørre Åby sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Hansen og Karen Hansdatter.
Cohen 1849/137: Hans Petersen Koldinghuus. Kæmpegraven: H. Pedersen Kolding.

373. (Ø.3.37) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 120 Hans Rasmussen, født 30. september 1820 på Såderup mark, Kullerup sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Rasmus Hansen og Anne Marie Nielsdatter.
Cohen 1849/137: Hans Rasmussen Saaderupmark. Kæmpegraven: H. Rasmusen Saaderup.

374. (Ø.3.38) Overjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 6 Christian Christoffersen, født 25. november 1822 i Hovgårdene, Bøstrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Christoffer Rasmussen og Inger Sophie Christensdatter.
Cohen 1849/137: Christen Christoffersen Hougaard. Kæmpegraven: O. Ig. C. Christoffersen Hougrd.

375. (Ø.3.39) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 134 Lars Ditlevsen, født 15. juni 1823 i Ågårde ved Fastrup, Vigerslev sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Ditlev Larsen og Johanne Jespersdatter.
Cohen 1849/137: Lars Ditlewsen Fastrup-Aagaarde. Kæmpegraven: U. Ig. L. Ditlevsen Fastrup.

376. (Ø.3.40) Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 171 Jens Nielsen, født i Skals, Skals sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/138: Jens Nielsen Skals. Kæmpegraven: I. Nielsen Skals.

377. (Ø.3.41) Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 42 Søren Pedersen, født 1. maj 1818 i Skanderup, Skanderup sogn (Ribe amt), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Christensen Linnet og Anne Kirstine Sørensdatter.
Cohen 1849/138: Søren Petersen Skannerup. Kæmpegraven: S. Pedersen Skannerup.

Faldne ved Kolding 23. april 1849

378. (Ø.1.51) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 252 Peder Johansen, født i Barnehøj, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april.
Cohen 1849/107: Peter Johansen Barnehøi. Kæmpegraven: Mng. P. Iohansen Barnehøi.

379. (Ø.1.52) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 219 Mads Hansen, født i Tårup, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april.
Cohen 1849/107: Mads Hansen Thaarup. Kæmpegraven: M. Hansen Taarup.

380. (Ø.1.53) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 224 Hans Nielsen, født i Husby, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april.
Cohen 1849/107: Hans Nielsen Huusbye. Kæmpegraven: H. Nielsen Husby.

381. (Ø.1.54) Kaptajn ved 6. Linjeinfanteribataljon Rasmus Bonnichsen, født 13. september 1807, konfirmeret 1822 i Randers, såret ved Kolding 23. april 1849, død på Fredericia lazaret 25. april, begravet på Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af oberst Bonche Bonnichsen og Dorthea Soel.
Kadet 1828, sekondløjtnant 1831, premierløjtnant 1838, kaptajn 1848.
Cohen 1849/104: Rasmus v. Bonnichsen. Kæmpegraven: Cpt. R. Bonnechsen. Trinitatis kb: v. Bonnichsen.

382. (Ø.1.55) Underkorporal ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 8 Christen Jørgensen, født 27. juli 1825 på Givskud mark, Givskud sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af husmand Jørgen Sørensen og Maren Christensdatter.
Cohen 1849/109: Christen Jørgensen Givskudmark (Vejle amt). Kæmpegraven: U. Cpr. C. Iørgensen.

383. (Ø.1.56) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 97 Otto Thomsen, født 2. juni 1826 i Grarup, Brande sogn (Vejle amt), savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Thomas Knudsen og Anne Marie Sørensdatter.
Boede hos forældrene 1845.
Cohen 1849/109: Otto Thomsen Grærup (Vejle amt). Kæmpegraven: Mng. O. Thomsen Grærup.

384. (Ø.1.57) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 65 Christen Jensen, født 22. juli 1826 i Sønder Tinnet, Øster Nykirke sogn (Vejle amt), konfirmeret 1841, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Jens Christensen og Anne Rasmusdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1845.
Cohen 1849/109: Christen Jensen Tinnet (Vejle amt). Kæmpegraven: C. Iensen Tinnet.

385. (Ø.1.58) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 130 Hans Thomsen, født 28. august 1826 i Gilbjerg, Hejnsvig sogn (Ribe amt), såret ved Kolding 23. april 1849, død på Fredericia lazaret 11. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 14. maj. Søn af gårdmand Thomas Hansen og Johanne Gregersdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1845.
Cohen 1849/111: Hans Thomsen Gildberg (Ribe amt). Kæmpegraven: H. Thomsen Gilbrg. Trinitatis kb: Hans Thomsen Gilberg.

386. (Ø.1.59) Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 69 Mads Nielsen, født i Abel, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april.
Cohen 1849/109: Mads Nielsen Abel (Ribe amt). Kæmpegraven: M. Nielsen Abel.

387. (Ø.1.60) Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 81 Anders Jochumsen, født 8. august 1822 i Mundelstrup, Fårup sogn (Aarhus amt), såret ved Kolding 23. april 1849, død på Fredericia lazaret 27. april, begravet på Trinitatis kirkegård 1. maj. Søn af husmand Jochum Christensen og Karen Andersdatter.
Cohen 1849/113: Anders Johansen Mundelstrup (Aarhus amt). Kæmpegraven: A. Iohansen. Trinitatis kb: Mundelstrup.

388. (Ø.1.61) Sekondløjtnant ved 9. Linjeinfanteribataljon Hans Steenstrup Holbech, født 2. oktober 1825 i Ebeltoft, såret ved Kolding 23. april 1849, død på Fredericia lazaret 26. april, begravet på Trinitatis kirkegård 1. maj. Søn af forvalter Niels Rasmussen Holbech og Wilhelmine Cathrine Steenstrup.
Flyttede med forældrene til Bygholm ved Horsens. Student 1844 (Randers), studerede filologi, sekondløjtnant 1848.
Cohen 1849/114: Hans v. Holbek. Kæmpegraven: Sc. Lt. H. Holbek. Trinitatis kb: Hans v. Holbek.

389. (Ø.2.52) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 273 Lars Christian Larsen, født i Langbjerghus, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april.
Cohen 1849/119: Lars Christian Larsen Langberghuus. Kæmpegraven: U. Ig. L.C. Larsen Laubergh.

390. (Ø.2.53) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 272 Knud Bernhard Christiansen, født 16. januar 1826 i Alling mølle, Svostrup sogn, såret ved Kolding 20. april 1849, død på Fredericia lazaret 20. april, begravet på Trinitatis kirkegård 24. april. Søn af møller Christen Nielsen Møller og Maren Sørensdatter.
Cohen 1849/119: Knud Christiansen Allingmølle. Kæmpegraven: K. Christiansen. Trinitatis kb: Allingmølle.

391. (Ø.2.54) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 168 Gert Sørensen, født 1. november 1825 i Hadbjerg, Hadbjerg sogn, såret ved Kolding 20. april 1849, død på Fredericia lazaret 20. april, begravet på Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af indsidder Søren Gertsen og Maren Kirstine Henriksdatter.
Cohen 1849/119: Gert Sørensen Hadberg. Kæmpegraven: G. Sørensen Hadberg. Trinitatis kb: Hadberg.

392. (Ø.2.55) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 54 Peter Christian Christensen, født 3. september 1823 i Bovtrup, Nørre Felding sogn, såret ved Kolding 23. april 1849, amputeret, død på Fredericia lazaret 13. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 14. maj. Søn af tjenestekarl Christen Pedersen Skovgaard og Anne Jensdatter.
Cohen 1849/119: Peter Christian Christensen Boutrup. Kæmpegraven: P.C. Christensen Boutrp. Trinitatis kb: Boutrup.

393. (Ø.2.56) Norsk frivillig sekondløjtnant ved 4. Reservebataljon Gustav Valentin Mamen, født 16. januar 1823 i Frederikshald (Halden sogn, Østfyld fylke), såret ved Ejstrup 23. april 1849, død på Fredericia lazaret 23. april, begravet på Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af grosserer Dines Klein Mamen og Christine Rohde Andersen.
Sproglærer i Oslo 1847. Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 21.3.1848. Sekondløjtnant 16.3.1849. Deltog i slagene ved Dybbøl 1848 og ved Kolding 1849.
Cohen 1849/126: G.W. v. Mammen. Kæmpegraven: Sc. Lt. G.V. Mammen. Trinitatis kb: v. Mammen.

394. (Ø.2.57) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 127 Niels Jensen, født 16. december 1820 i Nørgård, Tim sogn, konfirmeret 1835, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af indsidder Jens Christensen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1849/126: Niels Jensen Nørgaard (Ringkøbing amt). Kæmpegraven: Mng. N. Iensen Nørgrd.

395. (Ø.2.58) Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 146 Peder Andersen, født 27. september 1815 i Ommestrup, Mørke sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af bolsmand og smed Anders Sørensen og Kirsten Pedersdatter.
Tjenestekarl i Ommestrup 1845.
Cohen 1849/126: Peter Andersen Ammestrup (Randers amt). Kæmpegraven: P. Andersen Amestrp.

396. (Ø.2.59) Menig ved 5. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 44 Anders Nielsen, født i Valsted, Sebber sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april.
Cohen 1849/128: Anders Nielsen Valsted. Kæmpegraven: A. Nielsen Valsted.

397. (Ø.2.60) Menig ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 79 Lars Mikkelsen, født 6. januar 1820 i Skøttrup, Børglum sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Mikkel Larsen og Else Jensdatter.
Cohen 1849/128: Lars Mikkelsen Skjøtterup. Kæmpegraven: L. Mikkelsen Skiøttrp.

398. (Ø.2.61) Menig ved 5. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 165 Niels Peter Jensen, født 4. november 1817 i Skellet, Dronninglund sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af bolsmand og murermester Jens Hansen og Maren Nielsdatter.
Cohen 1849/128: Niels Peter Jensen Skjellet. Kæmpegraven: N.P. Iensen Skiellet.

399. (Ø.3.42) Menig ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 260 Peder Christian Pedersen, født 30. januar 1817 i Lille Barkholt, Bindslev sogn, såret ved Kolding 23. april 1849, død på Fredericia lazaret 28. april, begravet på Trinitatis kirkegård 1. maj. Søn af husmand Peder Pedersen og Anne Christensdatter.
Cohen 1849/128: Peder Christian Pedersen Lille-Barkholt. Kæmpegraven: P.C. Pedersen Barkholt. Trinitatis kb: Berkholdt.


400. (Ø.3.43) Menig ved 5. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 248 Anders Christian Madsen, født 5. juli 1820 i Elgård, Mygdal sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 1. maj. Søn af gårdmand Mads Andersen og Anne Christensdatter.
Spækhøker i Fredericia. Hans lig henstod nogle dage i Taulov kirke, men førtes derefter til hjemmet i Fredericia.
Cohen 1849/128: Anders Christian Madsen Ellegaard. Kæmpegraven: A.C. Madsen Ellegrd. Trinitatis kb: Anders Christian Madsen.

401. (Ø.3.44) Menig ved 5. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 241 Christen Pedersen, født i Tostrup, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april.
Cohen 1849/128: Christen Petersen Tostrup. Kæmpegraven: C. Pedersen Tostrp.

402. (Ø.3.45) Premierløjtnant ved 6. Reservebataljon Johan Christian Julius Meincke, født 14. marts 1823 i Frederiksværk, Vinderød sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af kaptajn Arent Johan Wilhelm Meincke og Louise Muderspach.
Kadet 1839, sekondløjtnant 1844, premierløjtnant 1849. R. 1848
Cohen 1849/129: Johan Christian Julius v. Meincke. Kæmpegraven: Pr. Lt. I.C.I. Meincke. Trinitatis kb: J.C.J. v. Meincke.

403. (Ø.3.46) Underkorporal ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 11 Niels Andersen, født 14. marts 1821 i Svinding, Ålum sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af indsidder Anders Germandsen Brøndum og Mette Nielsdatter.
Cohen 1849/129: Niels Andersen Svinding. Kæmpegraven: U. Cpr. N. Andersen Svinding. Trinitatis kb: Svindinge.

404. (Ø.3.47) Menig ved 6. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 211 Christen Andersen, født 7. juli 1821 i Mejlby, Brorstrup sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Anders Christensen og Anne Marie Sørensdatter.
Cohen 1849/129: Christen Andersen Meilbye. Kæmpegraven: Mng. C. Andersen Meilby.

405. (Ø.3.48) Menig ved 6. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 176 Lars Christian Thomsen, født 14. september 1826 i Vadum, Vadum sogn (Aalborg amt), konfirmeret 1841, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdejer Thomas Laursen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Cohen 1849/129: Lauritz Christian Thomsen Hvaddum. Kæmpegraven: L.C. Thomsen Hvadum.

406. (Ø.3.49) Menig ved 6. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 50 Niels Pedersen, født i Nørre Harritslev, Vennebjerg sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april.
Cohen 1849/129: Niels Petersen Harritzlev. Kæmpegraven: N. Pedersen Harritzlv.

407. (Ø.3.50) Menig ved 6. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 202 Jens Sørensen, født i Torsted, Årestrup sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april.
Cohen 1849/129: Jens Sørensen Thorsted. Kæmpegraven: I. Sørensen Thorstd.

408. (Ø.3.51) Underkorporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 20 Peder Jensen, født 9. august 1824 i Jersie, Jersie sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af husmand Jens Pedersen og Johanne Rasmusdatter.
Cohen 1849/132: Peder Jensen Jersie. Kæmpegraven: U. Cpr. P. Iensen Iersi.

409. (Ø.3.52) Underkorporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 23 Niels Larsen, født 12. februar 1824 i Høvelsvang, Uggeløse sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af husmand Lars Jensen og Gertrud Pedersdatter.
Cohen 1849/132: Niels Larsen Høvelsang. Kæmpegraven: N. Larsen Høvelsvng.

Faldne i fægtningen ved Krybily 3. maj 1849

410. (Ø.2.62) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 59 Anders Larsen, født 21. august 1816 i Tørslev, Gerlev sogn (Frederiksborg amt), såret ved Krybily 3. maj 1849, død på Fredericia lazaret 3. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 7. maj. Søn af gårdmand Lars Andersen og Maren Larsdatter.
Cohen 1849/131: Anders Larsen Tørsløv (Frederiksborg amt). Kæmpegraven: U. Ig. A. Larsen.

411. (Ø.3.53) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 260 Bendt Christensen, født 12. oktober 1825 i Jarmsted, Tranum sogn (Hjørring amt), faldet ved Krybily 3. maj 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 7. maj. Søn af gårdmand Christen Jensen og Maren Jensdatter.
Cohen 1849/130: Bendt Christensen Jarmstad (Hjørring amt). Kæmpegraven: B. Christensen Iarmstd.

Faldne i fægtningen ved Gudsø 7. maj 1849

412. (N.1.1) Konstabel ved Artilleriet, Batteri Marcussen, nr. 63 Niels Christian Nielsen, født 15. juli 1824 i Øverød, Søllerød sogn, faldet ved Gudsø 7. maj 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af arbejdsmand Niels Jørgensen og Mette Nielsdatter.
Cohen 1849/99: Niels Christian Nielsen Overød. Kæmpegraven: Cstb. N.C. Nielsen Overød.

413. (N.1.2) Konstabel ved Artilleriet, Batteri Marcussen, nr. 90 Mads Mortensen, født 4. april 1823 i Sønder Åby, Husby sogn, faldet ved Gudsø 7. maj 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af gårdmand Morten Nielsen og Mette Cathrine Hansdatter.
Cohen 1849/99: Mads Mortensen Sønderaaby. Kæmpegraven: M. Mortensen.

414. (N.1.3) Trænkonstabel ved Artilleriet, Batteri Marcussen, nr. 183 Jens Andersen, født 11. oktober 1821 i Risby, Bårse sogn, såret ved Gudsø 7. maj 1849, amputeret, død på Fredericia lazaret 8. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af husmand Anders Jensen og Mette Johansdatter.
Cohen 1849/99: Jens Andersen Riisbye. Kæmpegraven: Tr. Cstb. Andersen Risby. Trinitatis kb: Jens Andersen Riisby.

415. (N.1.4) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 105 Anders Sønderskov Madsen, født 16. august 1823 i Sønder Nygård, Nørre Nissum sogn, såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Fredericia lazaret 9. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af gårdmand Mads Pedersen og Dorthe Poulsdatter.
Cohen 1849/114: Anders Sønderskov Madsen Søndernyegaard. Kæmpegraven: Mng. A.C. Madsen Nygrd. Trinitatis kb: Nygaard.

416. (N.2.1) Kaptajn ved 9. Linjeinfanteribataljon Mathias Silberloh, født 28. oktober 1803 i København (Garnisons), såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Fredericia lazaret 10. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 14. maj. Søn af løjtnant Mathias Silberloh og Ellen Marie Ewald.
Kadet 1814, sekondløjtnant 1823, premierløjtnant 1831, kaptajn 1842. R. 1848. Gift 1845 med Johanne Margrethe Jacobine Lund. En søn.
Cohen 1849/114: Mathias v. Silberloh. Kæmpegraven: Cpt. M. Silberloh. Trinitatis kb: v. Silberloh.

417. (N.2.2) Underkorporal ved 11. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 26 Thomas Thomsen, født 30. marts 1826 på Stenum hede, Stenum sogn, død af tyfus på Fredericia lazaret 9. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af husmand Thomas Thomsen og Anne Pedersdatter.
Cohen 1849/117: Thomas Thomsen Stenumhede. Kæmpegraven: U. Cpr. T. Thomsen Stenum. Trinitatis kb: Stenumhede.

418. (N.2.3) Menig ved 5. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 235 Frederik Sørensen, født 4. december 1818 i Formyre, Tjele sogn, konfirmeret 1833, såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Fredericia lazaret 8. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af gårdmand Søren Pedersen og Mette Margrethe Nielsdatter.
Tjenestekarl i Rise, Tjele sogn 1834-45.
Cohen 1849/128: Frederik Sørensen Formyre. Kæmpegraven: Mng. F. Sørensen Formyre. Trinitatis kb: Formyhre.

419. (N.2.4) Underkorporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 20 Carl Sophus Hansen, født 22. oktober 1824 i Odense (Skt. Knuds), såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Fredericia lazaret 8. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af herregårdsskytte på Gyldensteen Hans Madsen Kjærbye og Voldborg Sophie Jensen.
Cohen 1849/133: Carl Sophus Hansen Odense. Kæmpegraven: U. Cpr. C.S. Hansen Odense. Trinitatis kb: Carl Sophus Hansen Odense.

420. (N.3.1) Underkorporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 142 Ole Hansen, født 9. december 1823 i Virket, Falkerslev sogn, såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Fredericia lazaret 10. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 14. maj. Søn af husmand Hans Olesen og Anne Pedersdatter.
Boede hos forældrene i 1845.
Cohen 1849/133: Ole Hansen Wirket. Kæmpegraven: O. Hansen Virket. Trinitatis kb: Virket.

421. (N.3.2) Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 198 Christen Jensen, født i Frerslev, såret ved Gudsø 7. maj 1849, amputeret, død på Fredericia lazaret 10. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 14. maj.
Cohen 1849/133: Christen Jensen Fresløv. Kæmpegraven: Mng. C. Iensen Frerslev. Trinitatis kb: Frersløv.

422. (N.3.3) Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 206 Laurits Poulsen, født 22. oktober 1826 i Tyrstrup, Tyrstrup sogn, såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Fredericia lazaret 8. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af gårdmand Poul Detlevsen og Anne Cathrine Madsdatter.
Cohen 1849/133: Lauritz Poulsen Thystrup. Kæmpegraven: L. Poulsen Thystrp. Trinitatis kb: Thystrup.

423. (N.3.4) Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 197 Bertel Nielsen, født 29. august 1824 på Brandlund mark, Brande sogn, faldet ved Gudsø 7. maj 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af husmand Niels Bertelsen og Karen Mikkelsdatter.
Flyttede med forældrene til Nørholm, Brande sogn.
Cohen 1849/132: Bertel Nielsen Brandlund. Kæmpegraven: B. Nielsen.

424. (N.3.5) Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 82 Jens Olesen, født 1. august 1822 i Sageby, Mern sogn, såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Fredericia lazaret 7. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af tjenestekarl Ole Christensen og Sidsel Andersdatter.
Cohen 1849/133: Jens Sageby. Kæmpegraven: I. Sageby.

425. (N.3.6) Menig ved 5. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 239 Hans Larsen, født i Lydinge, død af skarlagensfeber på Fredericia lazaret 8. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj.
Ifølge Trinitatis kirkebogen blev han såret ved Gudsø.
Cohen 1849/137: Hans Larsen Lydinge. Kæmpegraven: H. Larsen Lydinge. Trinitatis kb: Lydinge.

Faldne ved Isted 25. juli 1850

426. (N.1.5) Menig ved 1. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 232 Christian Andersen, født i Hornbæk, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 3. september, begravet på Trinitatis kirkegård 6. september.
Cohen 1850/72: Christian Andersen Hornbek (Frederiksborg amt). Kæmpegraven: Mng. C. Andersen Hornbek. Trinitatis kb: Chr. Andersen Hornbæk.

427. (N.2.5) Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 292 Hans Poulsen, født i Ørslev, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 3. august, begravet på Trinitatis kirkegård 7. august.
Cohen 1850/73: Hans Poulsen Ørslev (Sorø amt). Kæmpegraven: H. Poulsen Ørslev. Trinitatis kb: Hans Poulsen Ørsløv.

428. (N.2.6) Menig ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 123 Niels Christensen, født 24. juli 1817 i Farstrup, Farstrup sogn, konfirmeret 1833, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 26. august, begravet på Trinitatis kirkegård 29. august. Søn af husmand Christen Jacobsen og Karen Marie Mortensdatter.
Cohen 1850/78: Niels Christensen Farstrup (Aalborg amt). Kæmpegraven: N. Christensen Farstrp. Trinitatis kb: Niels Christensen Farstrup.

429. (N.2.7) Menig ved 5. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 179 Hans Pedersen, født 6. juni 1819 i Almind, Almind sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 13. august, begravet på Trinitatis kirkegård 15. august. Søn af gårdmand Peder Andersen og Anne Hansdatter.
Cohen 1850/91: Hans Petersen Alminde (Viborg amt). Kæmpegraven: H. Pedersen. Trinitatis kb: Alminde.

430. (N.3.7) Menig ved 5. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 115 Ole Jacobsen, født i Nørre Ørum, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 24. august, begravet på Trinitatis kirkegård 27. august.
Cohen 1850/91: Ole Jacobsen Nørre-Ørum (Viborg amt). Kæmpegraven: O. Iacobsen Ørum. Trinitatis kb: Ole Jacobsen Nørreørum.

431. (N.3.8) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 174 Peder Jørgensen, født i Overby skov, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 9. oktober, begravet på Trinitatis kirkegård 12. oktober.
Cohen 1850/92: Peter Jørgensen Overbyskov (Skanderborg amt). Kæmpegraven: U. Ig. P. Iørgensen Overby. Trinitatis kb: Peter Jørgensen Orbyskov.

432. (N.3.9) Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 127 Mogens Olsen, født 22. november 1821 på Ladegårdsmark, Orte sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 2. oktober, begravet på Trinitatis kirkegård 5. oktober. Søn af indsidder Ole Madsen og Anne Marie Mogensdatter.
Tjenestekarl i Højbjerg, Ørsted sogn 1845.
Cohen 1850/92: Mogens Olsen Ladegaardsmark (Odense amt). Kæmpegraven: M. Olsen. Trinitatis kb: Mogens Olsen Ladegaardmark.

Omkomne under bombardementet af Fredericia maj 1849

433. (N.1.6) Premierløjtnant ved Ingeniørdetachementet Carl Valdemar Bjerregaard, født 4. januar 1826 i København (Hof- og Slotskirken), dræbt under Fredericias bombardement 18. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj. Søn af kapelmusikus Christian Bjerregaard og Betzy Boalth.
Student 1842 (Borgerdyd), optaget på den militære højskole 1843, sekondløjtnant 1844, premierløjtnant 1849.
Cohen 1849/99: Carl Waldemar v. Bjerregaard. Kæmpegraven: Pr. Lt. C.V. Bierregaard. Trinitatis kb: v. Bjerregaard.

434. (N.1.7) Sapør ved Ingeniørdetachementet Niels Christian Larsen, født 29. august 1819 i Håstrup, Håstrup sogn, dræbt under Fredericias bombardement 5. juni 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 7. juni. Søn af Lars Christensen og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl i Håstrup 1840.
Cohen 1849/99: Niels Christian Larsen Haastrup (Svendborg amt). Kæmpegraven: Sap. N.C. Larsen Haastrp. Trinitatis kb: Haastrup.

435. (N.1.8) Konstabel ved Artilleriet, Fredericias forstærkningsartilleri, nr. 77 Søren Poulsen, født 28. august 1823 i Ibsted, Jegindø sogn, kvæstet på Prinsens Bastion under Fredericias bombardement 2. juli 1849, død på Fredericia lazaret 2. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 3. juli. Søn af indsidder Poul Larsen og Else Christensdatter.
Tjenestekarl på Jegindø 1845.
Cohen 1849/100: Søren Poulsen Ibsted. Kæmpegraven: Cstb. S. Poulsen Ibsted. Trinitatis kb: Søren Poulsen Ibsted.

436. (N.1.9) Konstabel ved Artilleriet, Fredericias forstærkningsartilleri, 3. batteri, nr. 24 Anders Rasmussen, født 17. august 1827 i Odder, Odder sogn, konfirmeret 1842, kvæstet på Holstens Bastion under Fredericias bombardement 3. juni 1849, død på Fredericia lazaret 3. juni, begravet på Trinitatis kirkegård 5. juni. Søn af indsidder Rasmus Rasmussen og Anne Cathrine Mikkelsdatter.
Cohen 1849/100: Anders Rasmussen Odder. Kæmpegraven: A. Rasmusen Odder.

437. (N.1.10) Konstabel ved Artilleriet, Fredericias forstærkningsartilleri, 2. batteri, nr. 137 Christen Pedersen, født 19. februar 1823 i Skibhusene, Odense Skt. Hans landsogn (Odense amt), konfirmeret 1838 i Agedrup, kvæstet på Oldenborgs Bastion under Fredericias bombardement 8. juni 1849, død på Fredericia lazaret 8. juni, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juni. Søn af daglejer Peder Christensen og Mette Cathrine Mortensdatter.
Christen voksede op i Bullerup, Agedrup sogn, hvor faderen drev et husmandssted.
Cohen 1849/100: Christen Petersen Skibhusene. Kæmpegraven: C. Pedersen. Trinitatis kb: Skibhusene.

438. (N.1.11) Oboist ved 3. Infanteribrigades musikkorps Johan Hardenberg, født ca. 1811 i Lübeck, dræbt under Fredericias bombardement 17. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj.
Oboist, bosat i Købmagergade, Fredericia 1845. Gift med Anna Müller, med hvem han havde to børn.
Cohen 1849/102: Johan Hardenberg. Kæmpegraven: Hbst. I. Hardenberg. Trinitatis kb: Hardenberg.

439. (N.1.12) Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 231 Lars Christensen, født 6. juni 1825 i Kildehavehus, Sønder Esterbølle mark, Særslev sogn, dræbt under Fredericias bombardement 3. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Christen Pedersen og Maren Madsdatter.
Cohen 1849/108: Lars Christensen Kildehaugehuus. . Kæmpegraven: Mng. L. Christensen.

440. (N.1.13) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 74 Niels Rasmussen, født 29. marts 1826 i Hegedal, Fjellerup sogn, kvæstet under Fredericias bombardement 16. maj 1849, død på Fredericia lazaret 16. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj. Søn af smed Rasmus Albrechtsen og Sidsel Laursdatter.
Cohen 1849/114: Niels Rasmussen Hegedal. Kæmpegraven: N. Rasmusen Hegedal.

441. (N.2.8) Frivillig menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 263 Anders Peder Pedersen, født i Mejlby, dræbt under Fredericias bombardement 18. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj.
Cohen 1849/113: Anders Peter Petersen Meilbye. Kæmpegraven: Frv. A.P. Pedersen.

442. (N.2.9) Frivillig korporal ved 11. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 2 Johannes Fredericus Martinus Sprogøe, født 8. juli 1829 i Korsør, såret ved udfaldet fra Fredericia 13. maj 1849, død på Fredericia lazaret 14. maj, begravet på Trinitatis kirkegård 14. maj. Søn af sejlmagermester Hans Henrik Sprogøe og Joachime Christine Stephansen.
Portrætmaler i København.
Cohen 1849/117: Johannes Fredericus Martinus Sprogø. Kæmpegraven: Frv. Cpr. I.F.M. Sprogø. Trinitatis kb: Sprogøe.

443. (N.2.10) Sekondløjtnant ved 3. Jægerkorps Carl Frederik Ferdinand Müller, født 29. april 1829 i Aarhus (Domsogn), faldet i forpostfægtningen ved Fredericia 3. juni 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 5. juni. Søn af premierløjtnant Frederik Gotthold Müller og Marie Caroline Ferdinanda Augusta von Gäseler.
Kadet 1843, afskediget året efter. Studerede derpå landvæsen og forberedte sig til juridisk eksamen for ustuderede. Frivillig kommandersergent ved 1. Reservejægerkorps 1848, sekondløjtnant 1849.
Cohen 1849/122: C.F. v. Møller. Kæmpegraven: Sc. Lt. C.F. Møller. Trinitatis kb: v. Møller.

444. (N.2.11) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 190 Niels Rasmussen, født 26. maj 1820 i Skådstrup, Ore sogn, dræbt under Fredericias bombardement 12. juni 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 15. juni. Søn af gårdmand Rasmus Jensen og Maren Andersdatter.
Cohen 1849/123: Niels Rasmussen Skaadstrup. Kæmpegraven: U. Ig. N. Rasmusen.

445. (N.2.12) Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 45 Anders Nielsen, født 23. september 1818 i Brørup, Hylke sogn, dræbt under Fredericias bombardement 3. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Andersen og Maren Nielsdatter.
Cohen 1849/126: Anders Nielsen Brørup (Skanderborg amt). Kæmpegraven: Mng. A. Nielsen Brørup.

446. (N.2.13) Menig ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 104 Lars Christian Jacobsen, født i Vester Tversted, Tversted sogn, faldet under udfaldet fra Fredericia 13. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 14. maj.
Cohen 1849/128: Lars Chr. Jacobsen Vester-Tversted. Kæmpegraven: L.C. Iacobsen Tversted. Trinitatis kb: Lars Christian Jacobsen af Tversted sogn.

447. (N.2.14) Menig ved 5. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. Niels Christensen, født i Skjoldborg, Skjoldborg sogn, dræbt under Fredericias bombardement 17. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj.
Cohen 1849/128: Niels Christensen Skjoldborg. Kæmpegraven: N. Christensen.

448. (N.2.15) Menig ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 147 Søren Andersen, født 26. april 1819 i Mejlby, Brorstrup sogn, faldet under udfaldet fra Fredericia 13. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 14. maj. Søn af indsidder Anders Christensen og Anne Marie Sørensdatter.
Cohen 1849/128: Søren Andersen Meilby. Kæmpegraven: S. Andersen.

449. (N.2.16) Menig ved 5. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 145 Anders Christensen, født 1. november 1816 i Asklev, Them sogn, dræbt under Fredericias bombardement 18. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj. Søn af husmand Christen Andersen og Kirsten Thomasdatter.
Cohen 1849/128: Anders Christensen Asklev. Kæmpegraven: A. Christensen Asklev.

450. (N.3.10) Underkorporal ved 6. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 27 Jacob Christensen, født 1. september 1821 i Torpet, Vadum sogn, kvæstet under Fredericias bombardement 3. juni 1849, død på Fredericia lazaret 3. juni, begravet på Trinitatis kirkegård 5. juni. Søn af husfæster Christen Christensen og Kirsten Jacobsdatter.
Cohen 1849/130: Jacob Christensen Torpet. Kæmpegraven: U. Cpr. I. Christensen Torpet. Trinitatis kb: Torpet.

451. (N.3.11) Menig ved 6. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 169 Morten Christensen, født 11. oktober 1822 i Nørre Saltum, Saltum sogn, konfirmeret 1837, kvæstet under Fredericias bombardement 7. juni 1849, død på Fredericia lazaret 7. juni, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juni. Søn af gårdmand Christen Mortensen og Maren Andersdatter.
Cohen 1849/130: Morten Christensen Nørre-Saltum. Kæmpegraven: Mng. M. Christensen Saltum. Trinitatis kb: Saltum.

452. (N.3.12) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 155 Jens Jørgensen, født 28. november 1820 i Kamstrup, Roskilde Vor Frue landsogn, faldet under udfaldet fra Fredericia 30. juni 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 3. juli. Søn af husmand Jørgen Hansen og Anne Olesdatter.
Cohen 1849/130: Jens Jørgensen Kamstrup Roeskilde (Roskilde amt). Kæmpegraven: U. Ig. I.I. Kamstrup. Trinitatis kb: Jens Jørgensen Kamstrup af Roskilde.

453. (N.3.13) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 213 Christen Lauritsen, født 11. maj 1826 i Adsbøl, Strellev sogn, skudt ved blokhuset i Fredericia 9. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af gårdmand Laurits Christensen og Maren Christensdatter.
Cohen 1849/130: Christen Lauritzen Adsbøll (Ringkøbing amt). Kæmpegraven: C. Lauritzen Adsbøl.

454. (N.3.14) Underkorporal ved 2. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 11 Niels Christensen, født 7. oktober 1821 i Borup, Gundersted sogn, konfirmeret 1836 i Ejdrup, kvæstet under Fredericias bombardement 15. juni 1849, død på Fredericia lazaret 15. juni, begravet på Trinitatis kirkegård 18. juni. Søn af husmand og slagter Christen Mortensen Rod og Anne Margrethe Jørgensdatter.
Flyttede med forældrene til Skørbæk, Ejdrup sogn.
Cohen 1849/134: Nis Christensen Borup. Kæmpegraven: U. Cpr. N. Christensen. Trinitatis kb: Niels Christensen Borup.

455. (N.3.15) Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 120 Jens Christian Jensen, født 21. februar 1823 i Siem, Siem sogn, Aalborg amt, faldet i forpostfægtningen ved Fredericia 3. juni 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 5. juni. Søn af bolsmand Jens Madsen og Inger Pedersdatter.
Tjenestekarl i Fræer, Fræer sogn i 1845. Samme år flyttede han til Store Brøndum sogn.
Cohen 1849/134: Jens Christian Jensen Siem. Kæmpegraven: Mng. I.C. Iensen Siem.

456. (N.3.16) Menig ved 5. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 218 Gummerup, dræbt under Fredericias bombardement 24. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 29. maj.
Cohen 1849/136: Gummerup. Kæmpegraven: Gummerup. Trinitatis kb: Gummerup.

Medlemmer af byens brandkorps

457. (N.3.17) Brandmand Hans Severin Møller, født 5. november 1809 i Randers (Skt. Mortens), konfirmeret 1823, dræbt ved brandslukningsarbejdet under Fredericias bombardement 18. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj. Søn af handelsmand Jens Nicolaj Møller og Cecilie Marie Schack.
Hattemagersvend i Fredericia.
Kæmpegraven: H.S. Møller. Trinitatis kb: Hans Severin Møller.

458. (N.3.18) Brandmand Søren Jørgensen, født ca. 1792 i Trelde, Vejlby sogn (kirkebogen er gået tabt), dræbt ved brandslukningsarbejdet under Fredericias bombardement 18. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj. Søn af bolsmand Jørgen Sørensen og Karen Jensdatter.
Tjenestekarl hos brændevinsbrænder Palle Lund, Jyllandsgade, Fredericia.
Kæmpegraven: S. Iørgensen. Trinitatis kb: Søren Jørgensen.